Najsťahovanejšie aplikácie pre inteligentné telefóny

Strana 1/2

Vie­te, aké sú naj­sťa­ho­va­nej­šie ap­li­ká­cie pre jed­not­li­vé ope­rač­né sys­té­my? V tom­to člán­ku vám pri­ná­ša­me vý­ber naj­po­pu­lár­nej­ších ap­li­ká­cií pre plat­for­mu iOS, An­droid a Win­dows Pho­ne 8. Niek­to­ré top ap­li­ká­cie (Fa­ce­book, Sky­pe, In­stag­ram atď.), o kto­rých sme už pí­sa­li, sme vy­ne­cha­li. Na­mies­to nich sme sa za­me­ra­li na tie me­nej zná­me.

An­droid

Tie­to ap­li­ká­cie pa­tria glo­bál­ne me­dzi naj­viac sťa­ho­va­né a in­šta­lo­va­né. Ak si kú­pi­te no­vé za­ria­de­nie s An­droi­dom, mô­že­te ich po­va­žo­vať za zá­klad­nú vý­ba­vu. S jed­nou vý­nim­kou.

android.jpg

Ad­van­ced Task Killer

Tá­to ap­li­ká­cia zís­ka­la po­pu­la­ri­tu v mi­nu­los­ti, keď sa pou­ží­va­li star­šie ver­zie An­droi­du. No keď­že ope­rač­ný sys­tém sa me­ní, na trh sa dos­tá­va­jú vý­kon­nej­šie te­le­fó­ny a v An­droi­de sa ob­ja­vu­je čo­raz viac slu­žieb, kto­ré neus­tá­le bež­ia na po­za­dí, účin­nosť tej­to ap­li­ká­cie je dis­ku­ta­bil­ná. Jej fun­kcio­na­li­ta je v prin­cí­pe veľ­mi jed­no­du­chá - Ad­van­ced Task Killer vám zob­ra­zí ak­tuál­ne bež­iace služ­by a ap­li­ká­cie, kto­ré mô­že­te jed­ným tla­čid­lom sú­bež­ne vy­pnúť. Prob­lém je, že mno­hé z nich sa po vy­pnu­tí opä­tov­ne spus­tia. Uti­li­ta umož­ňu­je rých­ly prís­tup do nas­ta­ve­nia ap­li­ká­cií, kde ju mô­že­te vy­nú­te­ne deak­ti­vo­vať, v mno­hých prí­pa­doch sa služ­ba aj tak opä­tov­ne za­pne. Prí­nos ap­li­ká­cie v prí­pa­de dneš­ných te­le­fó­noch a ak­tuál­nej ver­zie An­droi­du je pre­to otáz­ny, v mno­hých prí­pa­doch sa pre­ja­ví skôr ne­ga­tív­ne - zní­ži vý­drž ba­té­rie. To­to je však prob­lém väč­ši­ny task kille­rov, nie­len tej­to ap­li­ká­cie. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná bez­plat­ne, tak­že ju mô­že­te vy­skú­šať a po­sú­diť sa­mi. Od­po­rú­ča­nie z na­šej stra­ny: Ak má­te po­ma­lý te­le­fón, ne­za­bud­ni­te ho pra­vi­del­ne reš­tar­to­vať.

advanced_qr.png

GO Laun­cher EX

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Jed­na z hlav­ných vý­hod An­droi­du je mož­nosť pris­pô­so­biť si ope­rač­ný sys­tém pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek. Ten­to pro­ces vám uľah­čí via­ce­ro ap­li­ká­cií, GO Laun­cher EX pat­rí me­dzi tie naj­lep­šie a naj­ob­ľú­be­nej­šie. Uti­li­ta zme­ní pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie do­má­cej ob­ra­zov­ky a pri­dá množ­stvo ši­kov­ných fun­kcií. K dis­po­zí­cii je viac ako 10 000 šab­lón, gra­fic­ké efek­ty a rôz­ne wid­ge­ty.

launcher.png

Ap­li­ká­ciu sme tes­to­va­li na po­ma­lom te­le­fó­ne (So­ny Xpe­ria J), ov­lá­da­nie „no­vej" do­má­cej ob­ra­zov­ky bo­lo v prí­pa­de GO Laun­cher EX ply­nu­lej­šie v po­rov­na­ní s kla­sic­kou úvod­nou ob­ra­zov­kou, kto­rá je sú­čas­ťou up­ra­ve­né­ho An­droi­du od So­ny. K dis­po­zí­cii je množ­stvo nas­ta­ve­ní, ap­li­ká­cia umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom dos­lo­va sa poh­rať s tým, ako bu­de do­má­ca ob­ra­zov­ka vy­ze­rať. K dis­po­zí­cii je aj slo­ven­ská lo­ka­li­zá­cia. GO Laun­cher EX je dos­tup­ný bez­plat­ne, ďal­šie pré­mio­vé fun­kcie si mô­že­te za­kú­piť do­da­toč­ne. Jed­na z naj­lep­ších ap­li­ká­cií pre An­droid, od­po­rú­ča­me.

launcher_qr.png

Pic­sArt

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Ak vás iri­tu­je služ­ba In­stag­ram, má­me pre vás al­ter­na­tí­vu. Pic­sArt pat­rí me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie služ­by sú­čas­nos­ti a ide o jed­nu z naj­sťa­ho­va­nej­ších ap­li­ká­cií v rám­ci ka­te­gó­rie Fo­tog­ra­fia pre An­droid. Služ­ba kom­bi­nu­je so­ciál­nu sieť za­me­ra­nú na zdie­ľa­nie fo­tiek s edi­to­rom, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že­te fo­tog­ra­fie up­ra­vo­vať, pri­dá­vať rôz­ne efek­ty ale­bo tvo­riť ko­lá­že. Fun­kcio­na­li­ta ap­li­ká­cie a preh­ľad­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie sú hlav­né dô­vo­dy, pre­čo je Pic­sArt vý­bor­ná voľ­ba, ak hľa­dá­te nad­stav­bu k zá­klad­nej ap­li­ká­cii Fo­toa­pa­rát.

picsart.png

Prá­cu s ap­li­ká­ciou zvlád­ne aj úpl­ný no­vá­čik, s Pic­sArt si vy­tvo­rí nád­her­né fot­ky kto­koľ­vek. Ok­rem ap­li­ko­va­nia efek­tov mô­že­te vy­uží­vať aj šte­tec, po­mo­cou kto­ré­ho mož­no do fo­tog­ra­fie dok­res­liť pot­reb­né de­tai­ly ale­bo vy­far­biť ur­či­tú časť čier­no­bie­le­ho ob­ráz­ka. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná aj pre plat­for­mu iOS, op­ti­ma­li­zo­va­ná je aj pre tab­le­ty.

picsart_qr.png

What­sApp Mes­sen­ger

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg What­sApp Mes­sen­ger pat­rí me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie ap­li­ká­cie na­prieč via­ce­rý­mi plat­for­ma­mi (ok­rem iné­ho je dos­tup­ná aj pre iOS a Win­dows Pho­ne 8). Ide o uti­li­tu, kto­rá nah­rá­dza kla­sic­ké SMS sprá­vy - pou­ží­va­te­lia od­osie­la­jú sprá­vy po­mo­cou ap­li­ká­cie cez mo­bil­ný inter­net. Na roz­diel od iných in­stan­tných ko­mu­ni­ká­to­rov What­sApp má jed­nu hlav­nú vý­ho­du. Pou­ží­va­teľ si ne­vyt­vá­ra pre­zýv­ku ani si ne­vy­be­rá me­no, je­ho iden­ti­fi­ká­to­rom je te­le­fón­ne čís­lo. V praxi to zna­me­ná, že má­te hneď po pr­vom spus­te­ní ap­li­ká­cie okam­ži­tý preh­ľad o tom, kto z va­šich te­le­fo­nic­kých kon­tak­tov What­sApp pou­ží­va. To­to je veľ­ká vý­ho­da op­ro­ti kon­ku­ren­cii a sám ose­be dô­vod, pre­čo služ­bu vy­uží­vať. Vý­vo­já­ri ju neus­tá­le zlep­šu­jú, obo­ha­ti­li ju o mož­nosť od­osie­la­nia mul­ti­mé­dií a What­sApp po­te­ší aj úh­ľad­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Jed­noz­nač­ne od­po­rú­ča­me.

whatsapp_qr.png

iOS

Ap­li­ká­cie iOS sme vy­bra­li pod­ľa ich po­pu­la­ri­ty v rám­ci slo­ven­ské­ho Ap­pSto­ru. Me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie pa­tria naj­mä hry, kto­ré sa te­šia po­pu­la­ri­te me­dzi pla­te­ný­mi a bez­plat­ný­mi ap­li­ká­cia­mi. Pla­tí to pre iP­ho­ne aj pre iPad.

ios.jpg

Audio-3D Player 7.1

Tá­to ap­li­ká­cia nás prí­jem­ne prek­va­pi­la. Jej fun­kcio­na­li­ta je zrej­má už z náz­vu - ide o sof­tvé­ro­vú uti­li­tu, kto­rá do­ká­že vy­tvo­riť efekt pries­to­ro­vé­ho 7.1-ka­ná­lo­vé­ho zvu­ku. V mi­nu­los­ti sme sa s po­dob­ný­mi ap­li­ká­cia­mi už stret­li, vý­sle­dok však ne­bol pres­ved­či­vý. Audio-3D Player 7.1 však v ča­se príp­ra­vy toh­to člán­ku pat­ril me­dzi naj­sťa­ho­va­nej­šie ap­li­ká­cie na Slo­ven­sku, čo bo­lo sčas­ti spô­so­be­né aj tým, že ap­li­ká­cia bo­la dos­tup­ná (v tom ča­se) za­dar­mo. Bez oh­ľa­du na ce­nu je tá­to sof­tvé­ro­vá uti­li­ta uži­toč­ná. Pou­ží­va­teľ si mô­že po­mo­cou jed­no­du­ché­ho nas­ta­ve­nia pris­pô­so­biť „pries­to­ro­vosť" zvu­ku pri po­čú­va­ní hud­by.

Nie kaž­dé­mu bu­de ten­to efekt vy­ho­vo­vať, ale za­ují­ma­vá vlas­tnosť je re­žim „2D HQ", kto­rý op­ti­ma­li­zu­je rep­ro­du­ko­va­ný zvuk tak, aby po­nú­kol čo naj­kva­lit­nej­ší vý­stup. V tom­to prí­pa­de za­bud­ni­te na pries­to­ro­vý zvuk. Nej­de pri­tom iba o zní­že­nie ba­sov pri niek­to­rých „pre­ba­so­va­ných" slú­chad­lách, ale o kom­plexnú op­ti­ma­li­zá­ciu. Ap­li­ká­cia po­nú­ka pris­pô­so­be­né pro­fi­ly pre niek­to­ré ob­ľú­be­né slú­chad­lá (Beats, BO­SE, Koss Por­ta Pro, Sen­nhei­ser), ale aj pri všeo­bec­nom nas­ta­ve­ní sme bo­li spo­koj­ní so zme­nou rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku. Ak si potr­pí­te na zvuk pri po­čú­va­ní hud­by cez iP­ho­ne, po­tom tú­to ap­li­ká­ciu od­po­rú­ča­me. Mož­no vám ne­bu­de vy­ho­vo­vať tak ako nám, ale za skúš­ku ur­či­te sto­jí.

audio_qr.png

Day One

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Day One je vir­tuál­ny den­ník. Ap­li­ká­cia u nás nie je až ta­ká po­pu­lár­na ako v za­hra­ni­čí, vo všeo­bec­nos­ti však pat­rí me­dzi naj­lep­šie. Ak exis­tu­je nie­čo, čo vás mo­ti­vu­je k pí­sa­niu den­ní­ka, je to prá­ve tá­to uti­li­ta. Day One vás pri­tom ni­ja­ko ne­nú­ti pí­sať. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a mož­nos­ti ap­li­ká­cie sú však na­toľ­ko prí­jem­né a po­hodl­né na pou­ží­va­nie, že den­ník vzni­ká pri­ro­dze­ne - pod­ľa chu­ti pou­ží­va­te­ľa. Niek­to bu­de Day One vy­uží­vať ako súk­rom­nú so­ciál­nu sieť, pre iné­ho bu­de vir­tuál­ny den­ník pros­tried­kom se­ba­poz­ná­va­nia.

dayone.png

A niek­to vy­uži­je ap­li­ká­ciu na ob­čas­né pri­da­nie fo­tog­ra­fie s opi­som a in­for­má­ciou o lo­ka­li­te a o po­ča­sí. Day One je pl­no­hod­not­ný, mo­der­ný mul­ti­me­diál­ny den­ník, kto­rý si mô­že­te za­hes­lo­vať, syn­chro­ni­zo­vať na­prieč za­ria­de­nia­mi s iOS ale­bo pre­po­jiť so služ­bou Foursquare. Ho­ci sme ap­li­ká­ciu in­šta­lo­va­li iba na otes­to­va­nie, náš den­ník pra­vi­del­ne ak­tua­li­zu­je­me už tak­mer dva me­sia­ce.

dayone_q.png


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter