Doprajte si satelitnú kvalitu

Sa­te­lit­ný pri­jí­mač mno­hí be­rú tak, že je to tá čier­na ška­tuľ­ka, do kto­rej sa dá kó­do­va­cia kar­ta a ono to už ne­ja­ko fun­gu­je. Pri­tom hlav­ný pa­ra­me­ter pri vý­be­re je čo naj­niž­šia na­do­bú­da­cia ce­na. Len­že me­dzi sa­te­lit­ný­mi pri­jí­mač­mi sú už dnes ob­rov­ské roz­die­ly a my sme v re­dak­cii tes­to­va­li je­den z ak­tuál­ne naj­lep­ších prís­tro­jov na tr­hu.


VU+_DUO_2_ZoZadu.jpg

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Ide o mo­del VU+ DUO2, kto­rý je zlep­še­ním mo­de­lu VU+ SO­LO2. Zme­ny vi­dí­te hneď po pr­vom za­pnu­tí, na pred­nom pa­ne­li je te­raz krás­ny 8 cm fa­reb­ný dis­plej s roz­lí­še­ním 400 × 240 bo­dov, na kto­rom sa da­jú zob­ra­zo­vať zvo­le­né in­for­má­cie. VU+ DUO2 je pl­ne kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný z hľa­dis­ka tu­ne­rov - mô­že­te mať napr. ver­ziu s duál­nym sa­te­lit­ným tu­ne­rom, via­ce­rý­mi sa­te­lit­ný­mi tu­ner­mi ale­bo aj kom­bi­ná­ciu s káb­lo­vým/te­res­triál­nym tu­ne­rom. Tie­to tu­ne­ry sa da­jú pou­ží­va­teľ­sky do prís­tro­ja na­mon­to­vať, tak­že svo­je roz­hod­nu­tie mô­že­te me­niť aj nes­kôr. Maximál­ne pri­tom vy­tvo­rí­te štvor­tu­ne­ro­vý sa­te­lit­ný pri­jí­mač. Ďalej je tu pries­tor na vnú­tor­ný disk na nah­ráv­ky. Sta­čí pou­žiť bež­ný 2,5"/3,5" disk s roz­hra­ním SA­TA a naň si umies­tňu­je­te napr. nah­ráv­ky z TV prog­ra­mov ale­bo vlas­tné mul­ti­me­diál­ne dá­ta. Pre­po­jo­va­cie káb­le i skrut­ky sú v do­dáv­ke. Exis­tu­jú aj ver­zie so za­bu­do­va­ným 500 GB a 1 TB dis­kom.

PIP.jpg

Tak­to sa zob­ra­zu­jú dva TV ka­ná­ly na­raz

Z pred­nej stra­ny prís­tro­ja sa za dvier­ka­mi dr­ža­ný­mi mag­ne­tom na­chá­dza­jú pries­to­ry na kó­do­va­cie kar­ty - dva slo­ty CI na CAM a dve čí­tač­ky kó­do­va­cích ka­riet. Ved­ľa nich je pri­po­jo­va­cí port USB, tak­že si z ne­ho ľah­ko po­zrie­te napr. fot­ky z do­vo­len­ky. Nas­le­du­je mo­no­chro­ma­tic­ký dis­plej VFD, na kto­rom sa zob­ra­zu­jú sys­té­mo­vé in­for­má­cie a aj ná­zov na­la­de­né­ho ka­ná­la. Nas­le­du­je spo­mí­na­ný fa­reb­ný dis­plej, kto­rý sa dá de­tail­ne nas­ta­viť a rov­na­ko si cez li­nuxové sof­tvé­ro­vé mo­du­ly vy­be­rie­te, čo sa bu­de zob­ra­zo­vať. Ideál­na je tu pred­po­veď po­ča­sia, a keď­že VU+ DUO2 pod­po­ru­je drô­to­vú i bez­drô­to­vú sieť, nie je prob­lém s ak­tua­li­zá­ciou úda­jov. Ta­kis­to mož­no nas­ta­viť, ke­dy sa má jas dis­ple­ja zní­žiť, aby ne­ru­šil (napr. v no­ci).

VU+_DUO_2_Pocasie.jpg

Zob­ra­ze­nie po­ča­sia na fa­reb­nom dis­ple­ji v prís­tro­ji

Na za­dnej stra­ne sa ďa­lej na­chá­dza­jú ďal­šie dva por­ty USB, pri­po­je­nie k drô­to­vej sie­ti, vý­stup HDMI 1.4, pri­po­je­nie na disk eSA­TA, star­šie ana­ló­go­vé vý­stu­py ob­ra­zu a zvu­ku - SCART a kom­po­zit/kom­po­nent. K dis­po­zí­cii je aj op­tic­ký vý­stup zvu­ku. Vcel­ku zo strán­ky por­tov je za­ria­de­nie vy­ba­ve­né nad­štan­dar­dne. Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač je úpl­ne no­vé­ho ty­pu a je preh­ľad­ný.

DialkoveOvladanie.jpg

No­vý typ di­aľ­ko­vého ov­lá­da­ča

Na­la­de­nie prís­tro­ja po­tom zna­me­ná zvo­liť si správ­ne sa­te­li­ty, na­la­diť ka­ná­ly a vy­brať z nich ob­ľú­be­né. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie prís­tro­ja je k dis­po­zí­cii aj v slo­ven­či­ne. Po na­la­de­ní mô­že­te prís­troj pou­ží­vať. Keď­že má viac tu­ne­rov, do­ká­že zob­ra­ziť dva ka­ná­ly na­raz - Pic­tu­re in Pic­tu­re (PiP). Har­dvé­ro­vým zá­kla­dom VU+ DUO2 je vý­kon­ný 1,3 GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s 2 GB RAM, a pre­to spra­co­va­nie via­ce­rých ka­ná­lov to­mu­to za­ria­de­niu ne­ro­bí žiad­ny prob­lém.

Fun­kciu PiP zob­ra­zí­te dl­hým dr­ža­ním mod­ré­ho tla­čid­la, nás­led­ne si mô­že­te aj zme­niť po­lo­hu ok­na pre dru­hý te­le­víz­ny ka­nál. V tom­to ok­ne po­hodl­ne lis­tu­je­te me­dzi ďal­ší­mi ka­nál­mi. O tom, kto­ré z nich bu­dú zob­ra­ze­né v duál­nom zob­ra­ze­ní, roz­ho­du­jú pa­ra­met­re va­šej kó­do­va­cej kar­ty, s voľ­ne dos­tup­ný­mi ka­nál­mi nie je žiad­ny prob­lém. S dvo­ma tu­ner­mi mô­že­te na­raz nah­rá­vať je­den TV prog­ram a sle­do­vať úpl­ne iný. To je pri­tom po­mer­ne čas­tá po­žia­dav­ka zá­kaz­ní­kov, keď­že TV sta­ni­ce sa vzá­jom­ne sle­du­jú a na­sa­dzu­jú svo­je naj­lep­šie se­riá­ly v rov­na­kom ča­se. Zá­zna­my sa na disk uk­la­da­jú vo for­má­te TS (ti­mes­tream) a sú v de­kó­do­va­nej po­do­be.

InfoStanica.jpg

Pri pre­pí­na­ní sta­ni­ce má­te k dis­po­zí­cii de­tail­né in­for­má­cie o prís­tro­ji

VU+ DUO2 pl­ne pod­po­ru­je HbbTV. Je to ta­ká vy­ššia for­ma te­le­textu, kto­rú mu­sí pod­po­ro­vať na­la­de­ná sta­ni­ca. V tes­to­va­com re­ži­me beží HbbTV napr. na prog­ra­moch ČT a mô­že­te si to vy­skú­šať, ak má­te za­ria­de­nie pri­po­je­né na inter­net. Tak­to si mož­no po­zrieť napr. ukáž­ku z fil­mu, kto­rý sa bu­de vy­sie­lať nes­kôr, prí­pad­ne sa doz­ve­dieť ďal­šie in­for­má­cie o vy­sie­la­nom prog­ra­me.

HbbTV.jpg

Zob­ra­ze­nie tes­to­va­cie­ho vy­sie­la­nia HbbTV na prog­ra­moch ČT

S pri­po­je­ním na inter­net mô­že­te pre­me­niť svoj sa­te­lit­ný pri­jí­mač a te­le­ví­zor na po­čí­tač. Po­mo­cou rých­le­ho inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča mô­že­te mať zob­ra­ze­né inter­ne­to­vé strán­ky, je však dosť ná­roč­né za­dá­vať tex­ty na štan­dar­dnom di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či. Prá­ve pre­to sa ako prís­lu­šen­stvo dá do­kú­piť aj DO s klá­ves­ni­cou QWER­TY (34,50 EUR).

Web.jpg

Tak­to sa dá zob­ra­ziť inter­ne­to­vá strán­ka v za­bu­do­va­nom pre­hlia­da­či Ope­ra

Vcel­ku ide o prís­troj ur­če­ný ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom, kto­rí pres­ne ve­dia, čo chcú. Uka­zu­je trend vo vý­vo­ji sa­te­lit­ných pri­jí­ma­čov a po­sú­va hra­ni­ce vy­uži­tia z ob­las­ti pri­jí­ma­ča do po­do­by uni­ver­zál­ne­ho preh­rá­va­ča mé­dií a inter­ne­tu. Ot­vo­re­ný ope­rač­ný sys­tém a vý­kon­ná har­dvé­ro­vá vý­ba­va po­tom dá­va pred­pok­lad na to, že preň bu­dú vy­ví­ja­né ďal­šie mo­du­ly na roz­ší­re­nie fun­kčnos­ti. Pre­daj­ná ce­na zod­po­ve­dá mož­nos­tiam, kto­ré to­to za­ria­de­nie pos­ky­tu­je.

Ce­ny: VU+ DUO2 s 2× DVB-S2 - 499 EUR, s 1× DVB-S2 Twin - 509 EUR, s 1× DVB-S2 Twin + 1× DVB-C/T - 535 EUR, 2× DVB-S2 Twin - 559 EUR. Ver­zie so za­bu­do­va­ným HDD: VU+ DUO2 s 1× DVB-S2 Twin a 500 GB HDD - 565 EUR, s 2× DVB-S2 Twin + 1 TB HDD - 666 EUR
Za­po­ži­čal: AB-COM

Zdroj: PCR 9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter