Viruslab: Šesť tipov na bezpečný Facebook a Twitter

So­ciál­ne sie­te sa v na­šej rub­ri­ke za nie­koľ­ko pos­led­ných ro­koch vcel­ku udo­mác­ni­li. A ako s kaž­dou sie­ťou v ky­berpries­to­re aj s ni­mi sa spá­ja množ­stvo nás­trah. Bez­peč­nej­šie sa mô­že­te cí­tiť s ap­li­ká­cia­mi anti­ví­ru­so­vých spo­loč­nos­tí, ako je nap­rík­lad s ESET So­cial Me­dia Scan­ner pre Fa­ce­book, no pri mno­hých hroz­bách vám po­mô­že aj zdra­vý úsu­dok. Is­te spo­zor­nie­te, keď sa s va­mi váš ka­ma­rát zo síd­lis­ka za­čne od­ra­zu roz­prá­vať ply­nu­lo po an­glic­ky.

Bez­peč­nost­ný expert ESE­Tu Step­hen Cobb ne­dáv­no po­nú­kol či­ta­te­ľom spra­vo­daj­ské­ho por­tá­lu WeLi­ve­Se­cu­ri­ty.com nie­koľ­ko cen­ných rád, ako sa pod­vod­ní­kom ob­lú­kom vy­hnúť.

Sprá­vy iba s jed­ným fak­tom, kto­ré ľu­dia zdie­ľa­jú bez to­ho, aby si ich pre­čí­ta­li: For­mát krát­kych texto­viek, kto­ré po­nú­ka mik­rob­log Twit­ter, je ľah­ko zneu­ži­teľ­ný na zdie­ľa­nie správ so šo­ku­jú­ci­mi ti­tul­ka­mi bez to­ho, aby si ich pou­ží­va­teľ pre­čí­tal. Nap­rík­lad por­tál te­le­víz­nej sta­ni­ce E!, kto­rá sa za­me­ria­va na sprá­vy zo sve­ta šou­biz­ni­su, sa ten­to rok stal obe­ťou hac­ke­rov, kto­rí po­tom uve­rej­ňo­va­li klam­li­vé sprá­vy: že nap­rík­lad idol tí­ne­džeriek Jus­tin Bie­ber je gay (koľ­ko z nich mu­se­lo byť v tej chví­li skla­ma­ných...). Ten­to tweet bol zdie­ľa­ný do­ved­na 1200-krát. V prí­pa­de po­dob­ných úto­kov cez Twit­ter si pri­tom tre­ba dá­vať po­zor aj na od­ka­zy, tie mô­žu byť po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­né.

Šoku­jú­ce in­for­má­cie: Nie­ke­dy mô­že­te u váš­ho ka­ma­rá­ta vi­dieť sta­tus so šo­ku­jú­cou in­for­má­ciou, ku kto­rej je pril­ože­ný od­kaz. Step­hen Cobb spo­mí­na prík­lad spred nie­koľ­kých ro­kov o vy­puk­nu­tí sve­to­vej voj­ny. Od­kaz však vy­ža­do­val, aby si pou­ží­va­teľ na prez­re­tie ak­tua­li­zo­va­li svoj vi­deo­sof­tvér. To, sa­moz­rej­me, ne­pot­re­bo­val, iba kri­mi­nál­nik chcel, aby si stia­hol škod­li­vý kód. Na po­dob­né sprá­vy sa vždy po­ze­raj­te so zdra­vou skep­sou. Na od­ka­zy nek­li­kaj­te, rad­šej si sprá­vu over­te nap­rík­lad vy­hľa­da­ním cez Goog­le. Zdie­ľa­ním to­tiž zlo­čin­com iba po­má­ha­te ší­riť ví­ru­sy.

Žob­ra­nie „laj­kov": Ur­či­te ste sa čas­to stret­li so sľu­bom, že za „lajk" nie­čo dos­ta­ne­te ale­bo nie­ko­mu po­mô­že­te zoz­bie­ra­ním mi­lió­na „laj­kov". Scam­me­ri vy­uží­va­jú po­dob­ne vi­rál­ny ob­sah, aby vy­zbie­ra­li ti­sí­ce či do­kon­ca aj viac klik­nu­tí na tla­čid­lo Pá­či sa mi to, aby po­tom strán­ku spe­ňa­ži­li. Na­vy­še všet­ky va­še „laj­ky" sú nav­ždy vi­di­teľ­né, mô­že­te tak ší­riť po­dob­ne ne­ko­rek­tné strán­ky me­dzi svo­ji­mi pria­teľ­mi. Te­raz by bo­lo na mies­te, aby ste si prez­re­li všet­ky strán­ky, kto­ré sa vám pá­či­li, mož­no bu­de­te prek­va­pe­ní, čo všet­ko me­dzi ni­mi náj­de­te.

Od­ka­zy o di­étach: Pod­vod­ní­ci až pri­čas­to zneu­ží­va­jú prís­pev­ky o di­étach. Pri ho­ci­ja­kej zmien­ke o di­éte spo­zor­ni­te. To­to le­to po­dob­ný spa­mo­vý útok za­zna­me­nal nap­rík­lad In­stag­ram - fot­ka pri­tom sme­ro­va­la k fa­loš­nej strán­ke brit­ské­ho vy­sie­la­te­ľa BBC, v sku­toč­nos­ti však iš­lo o pod­vod­ní­kov.

O ta­kom­to mé­diu som eš­te ne­po­čul: Ako je zrej­mé už z uve­de­né­ho - sprá­vy sú naj­lep­ším lá­kad­lom. Keď sa ne­dáv­no na­ro­dil no­vý nás­led­ník na brit­ský trón, kaž­dú mi­nú­tu sa to spo­me­nu­lo vo vy­še 23-ti­síc­kach tweetov. To, sa­moz­rej­me, pod­vod­ní­ci ve­dia a pri­pá­ja­jú k sprá­vam pod­vod­né lin­ky, kto­ré ve­dú k mal­vé­ru. Pri spra­vo­daj­ských od­ka­zoch si po­lož­te otáz­ku: Je ten­to spra­vo­daj­ský zdroj ale­bo pou­ží­va­teľ Twit­te­ru dô­ve­ry­hod­ný? Ak nie, ur­či­te nek­li­kaj­te.

Dos­ta­ne­te od pria­te­ľa dar­če­ko­vý ku­pón: Ten­to scam je nao­zaj lá­ka­vý, veď ko­mu by sa ne­pá­či­lo, ke­by dos­tal nie­čo za­dar­mo - a na­ko­niec je to pred­sa od pria­te­ľa. V pod­stat­nej čas­ti prí­pa­dov však ide o pod­vod, kto­ré­ho cie­ľom je roz­ší­riť ho me­dzi va­ši­mi pria­teľ­mi. Čas­to im pri­tom mô­že­te od­ov­zdať cit­li­vé osob­né úda­je ale­bo si stiah­nuť ví­rus.

Člá­nok je prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou ESET.

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter