Právnik radí: Brigádnická práca študentov

So za­čiat­kom vý­uč­by v ško­lách opäť nas­tá­va ob­do­bie, keď si štu­den­ti hľa­da­jú prá­cu, aby si fi­nan­čne pril­ep­ši­li. Za­mes­tná­va­te­lia rie­šia pra­cov­nop­ráv­ne vzťa­hy so štu­den­tmi naj­čas­tej­šie vo for­me do­ho­dy o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov.

Tú mô­že uzat­vo­riť za­mes­tná­va­teľ s fy­zic­kou oso­bou, kto­rá má šta­tút žia­ka stred­nej ško­ly ale­bo šta­tút štu­den­ta den­nej for­my vy­so­koš­kol­ské­ho štú­dia a kto­rá ne­dovŕši­la 26 ro­kov ve­ku. Prá­cu na zá­kla­de do­ho­dy o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov mož­no vy­ko­ná­vať naj­nes­kôr do kon­ca ka­len­dár­ne­ho ro­ka, v kto­rom fy­zic­ká oso­ba dovŕši 26 ro­kov ve­ku. Na zá­kla­de do­ho­dy o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov mož­no vy­ko­ná­vať prá­cu v roz­sa­hu naj­viac 20 ho­dín týž­den­ne v prie­me­re; prie­mer naj­viac prí­pus­tné­ho roz­sa­hu pra­cov­né­ho ča­su sa po­su­dzu­je za ce­lú do­bu, na kto­rú bo­la do­ho­da uzat­vo­re­ná, naj­dlh­šie však za 12 me­sia­cov. Inak po­ve­da­né, nie je vy­lú­če­né, aby štu­dent v niek­to­rom týž­dni pra­co­val aj viac ako uve­de­ných 20 ho­dín, ak je ten­to po­čet dodr­ža­ný v prie­me­re za ce­lé ob­do­bie tr­va­nia do­ho­dy.

Do­ho­da má pod san­kciou nep­lat­nos­ti ob­li­ga­tór­ne pí­som­nú for­mu. V do­ho­de mu­sia byť uve­de­né tie­to ná­le­ži­tos­ti: do­hod­nu­tá prá­ca, do­hod­nu­tá od­me­na za vy­ko­na­nú prá­cu, do­hod­nu­tý roz­sah pra­cov­né­ho ča­su a do­ba, na kto­rú sa do­ho­da uzat­vá­ra. Jed­no vy­ho­to­ve­nie do­ho­dy o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov je za­mes­tná­va­teľ po­vin­ný vy­dať za­mes­tnan­co­vi. Do­ho­du ne­mož­no uzat­vo­riť na čin­nos­ti, kto­ré sú pred­me­tom ochra­ny pod­ľa autor­ské­ho zá­ko­na.

Do­ho­da o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov sa uzat­vá­ra na ur­či­tú do­bu, prí­pad­ne na neur­či­tý čas. V do­ho­de mož­no do­hod­núť spô­sob jej skon­če­nia. No ak spô­sob skon­če­nia ne­vyp­lý­va pria­mo z do­ho­dy, mož­no ju skon­čiť do­ho­dou účas­tní­kov ku kon­krét­ne­mu dňu ale­bo jed­nos­tran­ne len vý­po­ve­ďou s 15-den­nou vý­po­ved­nou do­bou. Tá sa za­čí­na dňom, v kto­rom bo­la pí­som­ná vý­po­veď do­ru­če­ná. Dô­vod vo vý­po­ve­di do­ho­dy ne­mu­sí byť uve­de­ný. Okam­ži­té skon­če­nie do­ho­dy sa dá do­hod­núť len pre prí­pa­dy, v kto­rých mož­no okam­ži­te skon­čiť pra­cov­ný po­mer.

Neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou do­ho­dy je potvr­de­nie šta­tú­tu štu­den­ta. To­to potvr­de­nie nie je pot­reb­né v prí­pa­de, ak sa do­ho­da uzat­vá­ra v ob­do­bí od skon­če­nia štú­dia v stred­nej ško­le ale­bo od skon­če­nia let­né­ho se­mes­tra na vy­so­kej ško­le naj­nes­kôr do kon­ca ok­tób­ra to­ho is­té­ho ka­len­dár­ne­ho ro­ka.

Na roz­diel od za­mes­tnan­cov v pra­cov­nom po­me­re ne­mož­no do­ho­dá­rom na­ria­diť ani s ni­mi do­hod­núť pra­cov­nú po­ho­to­vosť a prá­cu nad­čas. Pra­cov­ný čas za­mes­tnan­cov, kto­rí vy­ko­ná­va­jú prá­cu na zá­kla­de do­hôd o prá­cach vy­ko­ná­va­ných mi­mo pra­cov­né­ho po­me­ru, v prie­be­hu 24 ho­dín nes­mie pre­siah­nuť 12 ho­dín a u mla­dis­tvé­ho za­mes­tnan­ca v prie­be­hu 24 ho­dín nes­mie pre­siah­nuť 8 ho­dín.

Na pra­cov­nop­ráv­ny vzťah za­lo­že­ný do­ho­da­mi o prá­cach vy­ko­ná­va­ných mi­mo pra­cov­né­ho po­me­ru sa vzťa­hu­jú nas­le­du­jú­ce us­ta­no­ve­nia Zá­kon­ní­ka prá­ce: pr­vá časť (všeo­bec­né us­ta­no­ve­nia), § 85 ods. 1 a 2 (pra­cov­ný čas), § 90 ods. 10 (za­po­čí­ta­nie očis­ty do pra­cov­né­ho ča­su), § 91 až 95 (pres­táv­ky v prá­ci, nep­retr­ži­tý od­po­či­nok a dni po­ko­ja), § 98 (noč­ná prá­ca), § 119 ods. 1 (mi­ni­mál­na mzda) a šies­ta časť (ochra­na prá­ce). Zá­ka­zy prác a pra­co­vísk pre te­hot­né že­ny, mat­ky do kon­ca de­via­te­ho me­sia­ca po pô­ro­de, doj­čia­ce že­ny a mla­dis­tvých pla­tia aj pre prá­ce vy­ko­ná­va­né na zá­kla­de do­ho­dy.

Oso­bit­ná je aj úp­ra­va náh­ra­dy ško­dy. Za­mes­tna­nec zod­po­ve­dá za­mes­tná­va­te­ľo­vi, s kto­rým do­ho­du uzat­vo­ril, za ško­du spô­so­be­nú za­vi­ne­ným po­ru­še­ním po­vin­nos­tí pri vý­ko­ne prá­ce ale­bo v pria­mej sú­vis­los­ti s ním rov­na­ko ako za­mes­tna­nec v pra­cov­nom po­me­re. Náh­ra­da ško­dy spô­so­be­nej z ned­ban­li­vos­ti však nes­mie pre­siah­nuť tre­ti­nu sku­toč­nej ško­dy a nes­mie byť vy­ššia ako tre­ti­na od­me­ny do­hod­nu­tej za vy­ko­na­nie tej­to prá­ce ok­rem prí­pa­dov po­ru­še­nia ozna­mo­va­cej ale­bo pre­ven­čnej po­vin­nos­ti za­mes­tnan­ca, schod­ku na zve­re­ných hod­no­tách a stra­ty zve­re­ných pred­me­tov. Za­mes­tná­va­teľ zod­po­ve­dá do­ho­dá­ro­vi za ško­du, kto­rú utr­pel pri vý­ko­ne prá­ce pod­ľa uzat­vo­re­nej do­ho­dy ale­bo v pria­mej sú­vis­los­ti s ňou, rov­na­ko ako za­mes­tnan­com v pra­cov­nom po­me­re.

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter