200 dní testovania a drsného zaobchádzania

Toshiba Satellite U920t

Naj­skôr sme si do­ty­ko­vý kon­ver­ti­bil­ný ultra­book vy­skú­ša­li v nie­koľ­kých tes­toch, nás­led­ne sme ho pod­ro­bi­li viac ako 6-me­sač­né­mu kaž­do­den­né­mu tes­to­va­niu. Sa­telli­te U920t je kon­ver­ti­bil­ný hyb­rid­ný no­te­book, kto­rý je v za­vre­tom sta­ve veľ­kým tab­le­tom, pri­čom dis­plej sa vy­sú­va ako­by slaj­de­ro­vým me­cha­niz­mom von, nás­led­ne sa nak­lo­ní sme­rom k pou­ží­va­te­ľo­vi a pod ním sa ob­ja­ví pl­no­hod­not­ná klá­ves­ni­ca.

Toshiba-novy.jpg

Za­čiat­kom ro­ka eš­te Tos­hi­ba ne­tu­ši­la, že svoj naj­nov­ší ultra­book skon­čí na dl­ho­do­bom tes­te. Ale priz­ná­va­me, že sa mu da­ri­lo vý­bor­ne

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg To­to rie­še­nie po­va­žu­je­me za jed­no z dvoch naj­lep­ších v prí­pa­de kon­ver­ti­bil­ných ultra­boo­kov. Ako fun­gu­je me­chan­izmus po 200 dňoch kaž­do­den­né­ho pou­ží­va­nia? Všet­ko vám po­vie­me. Tos­hi­ba-no­vy

Konštruk­čné spra­co­va­nie

To, čo­ho sme sa pred reál­nym pou­ži­tím naj­viac obá­va­li, bo­lo ko­ľaj­ni­co­vé konštruk­čné spra­co­va­nie vy­sú­va­cie­ho me­cha­niz­mu, kto­ré je po pr­vé vi­di­teľ­né voľ­ným okom a po dru­hé sa tak bez prob­lé­mov doň dos­ta­ne špi­na. Bo­li sme prek­va­pe­ní, že aj po pol ro­ku, keď si ten­to me­chan­izmus „od­tr­pel" mi­ni­mál­ne ti­síc vy­su­nu­tí a za­su­nu­tí, všet­ko dr­ží na svo­jom mies­te tak, ako­by sme ultra­book dnes pr­výk­rát vy­tiah­li z ba­le­nia. Konštruk­čné­mu spra­co­va­niu me­cha­niz­mu te­da pa­lec ho­re.

Ďal­šia poch­va­la sme­ru­je k do­ty­ko­vé­mu pa­ne­lu, kto­rý sme pou­ží­va­li ta­kis­to kaž­dý deň. Ultra­book sme no­si­li len tak po­ho­de­ný v ba­to­hu me­dzi os­tat­ný­mi ve­ca­mi, elek­tro­ni­kou a kľúč­mi. Tos­hi­ba s na­mi ab­sol­vo­va­la tu­cet ce­lo­ví­ken­do­vých out­doo­ro­vých ak­cií, kde prach, pie­sok a vo­da pat­ri­li k bež­ným sú­čas­tiam je­ho po­by­tu v exte­rié­ri. Dis­plej sme utie­ra­li pr­vým, čo priš­lo do ra­ny, te­da špi­na­vým ute­rá­kom, trič­kom, ru­ka­mi. Za svoj pô­vod­ný stav vďa­čí ochran­né­mu sk­lu Go­ril­la Glass. Rov­na­ko 5-bo­do­vá do­ty­ko­vá plo­cha fun­gu­je sto­per­cen­tne. Iné je to už s klá­ves­ni­cou. Pod jed­not­li­vé tla­čid­lá sa ča­som dos­ta­la špi­na, a keď už ne­po­má­hal ani stla­če­ný vzduch, ani vý­kon­ný vy­sá­vač, za­šli sme do servis­u.

Klá­ve­sy sú to­tiž neod­ní­ma­teľ­né a na na­še prek­va­pe­nie je klá­ves­ni­ca le­pe­ná ako kus k ša­si ultra­boo­ku. Na na­šu žia­dosť o jej vy­čis­te­nie sme v auto­ri­zo­va­nom dos­ta­li od­po­veď, že tie­to klá­ves­ni­ce sa ne­čis­tia, iba me­nia kus za kus, ale to mu­sia byť fy­zic­ky poš­ko­de­né. Aj keď sme sa sna­ži­li vy­svet­liť, že niek­to­ré klá­ve­sy fun­gu­jú už sku­toč­ne iba ťaž­ko, le­bo je pod ni­mi špi­na, a pri na­šej prá­ci je klá­ves­ni­ca dô­le­ži­tá, ne­po­moh­lo. Na­pad­lo nás te­da rie­še­nie - pre­sek­núť klá­ves­ni­cu a v rám­ci zá­ru­ky bez hra­níc, kto­rú Tos­hi­ba na pr­vých 12 me­sia­cov po­nú­ka, si ne­chať vy­me­niť kus za kus. Na to sme však ten­to­raz ne­naš­li od­va­hu J. Zá­ru­ka bez hra­níc vám to­tiž umož­ní op­ra­viť akú­koľ­vek po­ru­chu, neú­my­sel­nú aj úmy­sel­nú, vý­rob­ca to ne­bu­de skú­mať.

Toshiba-6.jpg

U920-ka si s na­mi pre­ži­la ná­roč­ných 6 me­sia­cov. Je­di­né, čo dnes mier­ne ne­fun­gu­je, sú niek­to­ré klá­ve­sy, kto­ré idú stla­čiť dosť zťaž­ka.

Kom­fort pri prá­ci

Neodškrie­pi­teľ­ná vý­ho­da vy­sú­va­cie­ho me­cha­niz­mu je v tom, že dis­plej ne­má „pán­ty" na za­dnej hra­ne spod­nej čas­ti ša­si, ale zhru­ba o 3 cm bliž­šie sme­rom k pou­ží­va­te­ľo­vi. Ak čas­to ces­tu­je­te lie­tad­lom v eko­no­mic­kej trie­de, sú to pres­ne tie 3 cm, kto­ré vám do­po­mô­žu k maximál­ne­mu kom­for­tu. Drob­nosť, za kto­rú dá­va­me vý­rob­co­vi veľ­ké plus.

Dis­plej s HD roz­lí­še­ním je na ta­kú­to veľ­kosť ob­ra­zov­ky tak aku­rát - 12,5 pal­ca v uh­lo­prieč­ke je vhod­ných eš­te aj na kaž­do­den­nú prá­cu, my sme to­ho 200-dňo­vým dô­ka­zom. Dis­plej však má svo­je re­zer­vy, je tu dos­ta­tok pries­to­ru na je­ho roz­ší­re­nie na 13,3 a trú­fa­me si tvr­diť, že aj na 14-pal­co­vý mo­del pri za­cho­va­ní iden­tic­kej veľ­kos­ti ša­si. Je nám ľú­to, že ofi­ciál­ne Tos­hi­ba ten­to pro­dukt ne­bu­de ďa­lej roz­ví­jať a sús­tre­dí sa na kon­ver­ti­bil­né no­te­boo­ky s od­ní­ma­teľ­ným dis­ple­jom. Ško­da, my sme sku­toč­ne pres­ved­če­ní, že to­to bol re­vo­luč­ný kon­cept, kto­rý bo­lo tre­ba ďa­lej roz­ví­jať. K hod­no­te­niu kom­for­tu nes­mie­me za­bud­núť ďal­šie dva at­ri­bú­ty.

Pr­vý z nich je touch­pad, kto­rý je men­ší a naj­prv sme si mys­le­li, že s ním bu­de­me ve­dieť pl­no­hod­not­ne pra­co­vať. Po 3 týž­dňoch tr­pez­li­vé­ho skú­ša­nia sme však siah­li po exter­nej my­ši. Po­zi­tív­ne hod­no­tí­me plas­ty pod klá­ves­ni­cou, sú prí­jem­né na do­tyk v stu­de­ných aj tep­lých me­sia­coch. Ultra­book sa veľ­mi nep­re­hrie­val, pri prá­ci na ko­le­nách bo­lo cí­tiť mier­ne tep­lo aj pri bež­nej čin­nos­ti, ven­ti­lá­tor si v ti­chos­ti pra­die. Vý­hra­da však sme­ru­je k roz­hra­niam, čo sme už nie­koľ­kok­rát spo­me­nu­li aj v tes­toch. Dva por­ty USB, HDMI a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet - to je jed­no­du­cho má­lo. Je­den port USB za­bra­la hneď myš­ka (áno, moh­li som pou­žiť blue­toot­ho­vú) a dru­hý eter­ne­to­vý adap­tér, keď­že U920-ka ne­má fy­zic­ky eter­ne­to­vý port. Tak­že už len pri pri­po­je­ní tla­čiar­ne bo­lo pot­reb­né tro­cha ča­ro­vať. Ale súh­la­sí­me s ná­zo­rom, že väč­ši­na tých­to prob­lé­mov sa dá rie­šiť už bez­drô­to­vo. Pred­nú 3-me­ga­pixelo­vú ka­me­ru sme vy­uži­li pri vi­deo­ho­vo­roch, tú za­dnú na fo­tog­ra­fo­va­nie sme ne­pou­ži­li v praxi nik­dy.

Toshiba-2.jpg

„Slaj­de­ro­vý" me­chan­izmus vy­sú­va­nia dis­ple­ja nad klá­ves­ni­cou je sí­ce voľ­ne dos­tup­ný a mož­no tro­cha nees­te­tic­ký, av­šak aj pod 200 dňoch fun­gu­je bez­chyb­ne.

Vý­zbroj, vý­kon a (ne)kle­sa­jú­ca vý­drž ba­té­rie

S da­nou vý­zbro­jou ide o kan­ce­lár­sky orien­to­va­ný ultra­book s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom na všet­ko, čo vás v pra­cov­ný aj nep­ra­cov­ný deň na­pad­ne. Tos­hi­ba po­hodl­ne zvlád­la aj bež­nú prá­cu v Ado­be Illus­tra­to­re, pok­ro­či­lú úp­ra­vu fo­tog­ra­fií či preh­rá­va­nie full HD vi­deí. Disk SSD vy­ko­ná­va svo­ju prá­cu na jed­not­ku, ka­pa­cit­ne pos­ta­ču­je. Za­ují­ma­vé je, že pro­ce­sor ULV z ro­di­ny Ivy Brid­ge, vy­ro­be­ný na 22 nm pro­ce­se, sku­toč­ne pos­ky­tu­je štart sys­té­mu aj po šies­tich me­sia­coch do prib­liž­ne šty­roch se­kúnd. Nie sú to dve, ale ur­či­te to nie je ne­ko­neč­né ča­ka­nie. Pro­ti vý­ko­nu a rých­los­ti sys­té­mu roz­hod­ne te­da ne­na­mie­ta­me. Za­ují­ma­vé je, že kým troj­člán­ko­vá ba­té­rie na úvod zvlád­la pra­co­vať sko­ro šty­ri ho­di­ny, po 200 dňoch prá­ce stá­le vy­dr­ží po­hodl­ne viac ako tri ho­di­ny kan­ce­lár­skej prá­ce. Tak­že stra­ta ka­pa­ci­ty nie je ta­ká vý­raz­ná, ako sme oča­ká­va­li.

Zhod­no­te­nie po 6 me­sia­coch

To je po­zi­tív­ne. Kon­cept, kto­rý sme vi­de­li eš­te za­čiat­kom ro­ku 2012 na vý­sta­ve Tos­hi­ba World, sa v ro­ku 2013 pre­ta­vil do reál­ne­ho a ce­no­vo eš­te dos­tup­né­ho pro­duk­tu. Kon­ver­ti­bil­ný me­chan­izmus a sa­mu my­šlien­ku hod­no­tí­me po­zi­tív­ne. Konštruk­čne je všet­ko spra­co­va­né na vý­bor­nú (s vý­nim­kou tej le­pe­nej klá­ves­ni­ce bez mož­nos­ti čis­te­nia), do­ty­ko­vý dis­plej ne­má vďa­ka ochran­né­mu sk­lu žiad­ny škra­ba­nec ani dnes a vý­kon­nos­tne aj vý­dr­žou je na tom ultra­book stá­le vý­bor­ne. Ško­da to­ho ma­lé­ho por­tfó­lia roz­hra­ní. Inak prst ho­re.

Ce­na: 984 EUR
Za­po­ži­čal: Tos­hi­ba Euro­pe GmbH

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Pro­ce­sor: In­tel Co­re i5-3337U 1,8 ÷ 2,7 GHz, 3 MB L3 ca­che, max. 17 W TDP
RAM: 4 GB DDR3, max. 8 GB
Pev­ný disk: 128 GB SSD
Dis­plej: 12,5-pal­co­vý, mul­ti­do­ty­ko­vý, max. roz­lí­še­nie HD 1366 × 768 pixelov, Go­ril­la Glass
Hmot­nosť: 1,52 kg
Zá­ru­ka: 2 ro­ky, pr­vý rok zá­ru­ka bez hra­níc

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter