Skutočný all-in-one počítač na zábavu i prácu

Po­čí­ta­čov ty­pu všet­ko v jed­nom sme už ma­li v re­dak­cii ve­ľa. Ale vždy iš­lo tak tro­chu o kom­pro­mis­né rie­še­nie. Le­no­vo Idea­Cen­tre A730 je ak­tuál­na špič­ka v tej­to ob­las­ti. Vo vý­ba­ve je pro­ce­sor In­tel Co­re i7 s tak­tom 2,40 GHz a k to­mu 8 GB pa­mä­te RAM.

Video:

Ide o je­di­neč­ný All-in-One po­čí­tač, kto­rý vy­ni­ká di­elen­ským vy­ho­to­ve­ním a ma­lou hrúb­kou. Je­ho pa­ra­met­re ho pre­dur­ču­jú aj na strih vi­dea, sle­do­va­nie TV ale­bo ako her­ný po­čí­tač. Vy­ze­rá dob­re v mo­der­nej obý­vač­ke a pou­ží­va­teľ k ne­mu dos­ta­ne všet­ko pot­reb­né.

Sefredaktor odporuca.jpg Pri­po­čí­taj­te až 1 TB pev­ný disk, v na­šom prí­pa­de Sea­ga­te s 5400 ot./min, a Blu-ray/DVD me­cha­ni­ku. Pri­tom ce­lý po­čí­tač je scho­va­ný v pod­stav­ci toh­to sys­té­mu. Naj­viac vi­di­teľ­ný je až 27-pal­co­vý dis­plej s vy­ni­ka­jú­ci­mi far­ba­mi a do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním s pod­po­rou 10 pr­stov. K dis­po­zí­cii je bez­drô­to­vá myš a klá­ves­ni­ca. Ope­rač­ný sys­tém je 64-bi­to­vý Mic­ro­soft Win­dows 8, Le­no­vo pri­ba­li­lo aj via­ce­ro ap­li­ká­cií, kto­ré sto­ja za to. 

LenovoHero.jpg

Le­no­vo Idea­Cen­tre A730 je po­čí­tač pl­ný bez­drô­to­vých tech­no­ló­gií , kto­rý si vy­sta­čí s jed­ným na­pá­ja­cím káb­lom

Pre­dov­šet­kým je to AVer­Me­dia TV Player, keď­že vo vý­ba­ve je tu­ner DVT-T. Po­tom je tu Le­no­vo Power2Go od Cy­berlin­ku, kto­rý umož­ňu­je vy­tvo­riť DVD s ľu­bo­voľ­ným ob­sa­hom. Nas­le­du­je Le­no­vo PowerDVD10 od Cy­berlin­ku na preh­rá­va­nie fil­mov na DVD/Blu-ray. Po­čí­taj­te aj s vlas­tným zá­lo­ho­va­cím nás­tro­jom Le­no­vo Res­cue Sys­tem, Le­no­vo So­lu­tion Sys­tem na rie­še­nie har­dvé­ro­vých a sof­tvé­ro­vých prob­lé­mov a aj s tech­no­ló­giou Le­no­vo Van­ta­ge na jed­no­du­ché spúš­ťa­nie dopl­nko­vých ap­li­ká­cií v štý­le ap­li­ká­cií pre Win­dows 8. Ďal­šia veľ­ká časť je ve­no­va­ná hrám, za­me­ra­ným hlav­ne na do­ty­ko­vý dis­plej/Win­dows 8 a aj vzde­lá­va­nie (napr. vý­uč­ba an­glič­ti­ny). Ako bez­peč­nost­ný sof­tvér dos­tá­va­te na rok McA­fee Inter­net Se­cu­ri­ty, pri­tom ne­mu­sí­te nič ak­ti­vo­vať. Mic­ro­soft Of­fi­ce 2013 je prip­ra­ve­ný na pou­ži­tie, ale mu­sí­te si pre­na­jať li­cen­ciu, prí­pad­ne pou­ží­vať v skú­šob­nej le­ho­te. Na spra­co­va­nie for­má­tu PDF je pre­din­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia Nit­ro Pro!, opäť si však mu­sí­te za­kú­piť li­cen­ciu.

PolohyPanelu.jpg

Rôz­ne po­lo­hy do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja Le­no­vo Idea­Cen­tre A730

Vy­ni­ka­jú­ci je na tom­to za­ria­de­ní di­zajn, je to jed­no­du­cho hr­dé cen­trum va­šej obý­vač­ky. Strie­bor­ná far­ba, brú­se­ný hli­ník, per­fek­tné re­me­sel­né vy­ho­to­ve­nie a kva­lit­ný dis­plej sú zá­ru­kou spo­koj­nos­ti. Myš aj klá­ves­ni­ca sú rov­na­ko v strie­bor­nom vy­ho­to­ve­ní. Z hľa­dis­ka por­tov sme bo­li ta­kis­to spo­koj­ní - spo­lu 4 por­ty USB 3.0, ďa­lej pri­po­je­nie an­té­ny k TV tu­ne­ru (ma­lá an­té­na je v do­dáv­ke), ok­rem spo­mí­na­nej Blu-ray/DVD me­cha­ni­ky je tu aj čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet 6 v 1, gi­ga­bi­to­vý eter­ne­to­vý port, a čo je pod­stat­né, nie­len vstup HDMI, ale aj vý­stup. 

LenovoZoZadu.jpg

Tak­to vy­ze­rá Idea­Cen­tre A730 pri poh­ľa­de zo­za­du

Ak te­da chce­te napr. pre­ná­šať ob­raz z vi­deo­dis­ku preh­rá­va­né­ho cez Le­no­vo Idea­Cen­tre A730 na väč­šiu ob­ra­zov­ku, sta­čí k vý­stu­pu HDMI pri­po­jiť napr. pro­jek­tor. Po­čí­tač mož­no chrá­niť pro­ti uk­rad­nu­tiu por­tom Ken­sin­gton a v spod­nej čas­ti sú dva rep­ro­duk­to­ry s preh­rá­va­ním v re­ži­me Dol­by Ho­me Thea­ter v4. Ok­rem to­ho sa da­jú pri­po­jiť slú­chad­lá ale­bo mik­ro­fón. Sú­čas­ťou do­dáv­ky je aj špe­ciál­ny di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, kto­rým mô­že­te ov­lá­dať TV ka­ná­ly, nah­rá­vať ich a preh­rá­vať a pos­lú­ži aj na pre­mie­ta­nie fil­mu z DVD. V hor­nej čas­ti ob­ra­zov­ky je HD ka­me­ra na reali­zá­ciu vi­deo­ho­vo­rov. Po­mo­cou sof­tvé­ru sa do­kon­ca sle­du­je vzdia­le­nosť pou­ží­va­te­ľa od mo­ni­to­ra a pri príl­iš ma­lej vzdia­le­nos­ti sa oz­ve va­rov­né hlá­se­nie. Pa­ra­met­re toh­to prog­ra­mu sa da­jú pris­pô­so­biť.

LenovoDole.jpg

Aj v tej­to po­lo­he mô­že­te pre­vádz­ko­vať Idea­Cen­tre A730

Ok­rem mož­nos­ti pou­ži­tia v šik­mej po­lo­he sa dis­plej dá pou­žiť vo vo­do­rov­nej po­lo­he. To v sú­vis­los­ti s je­ho do­ty­ko­vou vlas­tnos­ťou po­nú­ka ďal­šie mož­nos­ti vy­uži­tia (napr. ako in­for­mač­ný pa­nel v ho­te­li ale­bo pri spo­lo­čen­ských hrách). Dis­plej pri­tom mož­no nas­ta­viť od uh­la -5° po asi 85°.

PortyHDMI.jpg

Me­dzi por­tmi náj­de­me aj HDMI out, čo je veľ­ká vý­ho­da pre mul­ti­mé­diá

To naj­lep­šie sme si ne­cha­li na zá­ver. Ide o roz­lí­še­nie dis­ple­ja, a to až 2560 × 1440 bo­dov (te­da quad HD, ale exis­tu­jú vy­ho­to­ve­nia s niž­ším roz­lí­še­ním od full HD). Ten­to dis­plej je pri­tom na­po­je­ný na gra­fic­kú kar­tu NVI­DIA Ge­For­ce GT 745M s 2 GB vi­deo­RAM. Ak sa nech­ce­te pri­pá­jať k inter­ne­tu cez eter­ne­to­vý ká­bel, mô­že­te vy­užiť aj Wi-Fi či Blue­tooth. V tom prí­pa­de nao­zaj bu­de ten­to po­čí­tač pri­po­je­ný len je­di­ným káb­lom, a to na­pá­ja­cím. Všet­ko os­tat­né je bez­drô­to­vé ale­bo scho­va­né me­dzi po­čí­ta­čom/pod­stav­com a dis­ple­jom. Le­no­vo Idea­Cen­ter A730 je veľ­mi efekt­ný a mi­mo­riad­ne ten­ký all-in-one po­čí­tač s ultra­vy­so­kým roz­lí­še­ním do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja. Je to ideál­ne cen­trum obý­vač­ky ale­bo rep­re­zen­ta­tív­nej pra­cov­ne, kto­ré­mu nič ne­chý­ba. Exter­ný na­pá­ja­cí zdroj je však po­mer­ne veľ­ký. My sme na ňom sle­do­va­li a nah­rá­va­li te­le­víz­ne vy­sie­la­nie, ďa­lej stri­ha­li vi­deo v prog­ra­me EDIUS 7 a tvo­ri­li člán­ky do toh­to vy­da­nia PC RE­VUE. Le­no­vo Idea­Cen­tre A730 to všet­ko zvlá­dol, pri prá­ci je ti­chý a vý­raz­nej­šie sa ne­za­hrie­va. Špič­ko­vej vý­ba­ve, sa­moz­rej­me, zod­po­ve­dá aj pre­daj­ná ce­na.

Ce­na: 1749 EUR
Za­po­ži­čal: Le­no­vo

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter