Testovali sme

Veľké, malé a odolné smartfóny

Strana 2/2

Tra­cer Oxygen GS1

Na náš trh sa pred pár me­siac­mi dos­tal so svo­jím cros­so­ve­rom me­dzi te­le­fó­nom a tab­le­tom aj poľ­ský vý­rob­ca Tra­cer. Mo­del Oxygen GS1 je ve­li­kán­sky 5-pal­co­vý tab­le­tos­mar­tfón pra­cu­jú­ci s dvo­ma SIM kar­ta­mi sú­čas­ne. Ne­vie­me si po­môcť, ale ak zú­ri­la pa­ten­to­va­ná voj­na pre di­zajn me­dzi Ap­plom a Sam­sun­gom, tre­ba po­dot­knúť, že vzhľad Oxyge­nu je až ná­ram­ne po­dob­ný Sam­sun­gu Ga­laxy No­te. Prek­va­pi­lo nás kva­lit­né konštruk­čné spra­co­va­nie (aj keď so za­chy­tá­va­ním od­tlač­kov) a naj­mä bo­ha­tá štan­dar­dná vý­ba­va za da­nú kon­co­vú ce­nu. Sú­čas­ťou ba­le­nia sú to­tiž dve ba­té­rie, puz­dro ty­pu flip co­ver a ochran­ná fó­lia na dis­plej. To­mu ho­vo­rí­me dob­rý pre­daj­ný ar­gu­ment.

tracer.jpg

Ten­to ve­li­kán­sky te­le­fón pos­ky­tu­je roz­lí­še­nie 480 × 800 pixelov, čo sa mô­že zdať má­lo, ale má to po­zi­tív­ny vplyv na ba­té­riu. O nej o chví­ľu. Ne­vý­ho­dou star­šej tech­no­ló­gie TFT dis­ple­ja sú sla­bé po­zo­ro­va­cie uh­ly, ale prek­va­pi­vo dob­rá je reak­čná do­ba do­ty­ko­vej plo­chy. Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Cor­tex A9 pra­cu­je s prak­tic­ky čis­tým An­droi­dom 4.0.4. Áno, je to už star­šia ver­zia, ale ma­nuál­nym up­gra­dom na naj­nov­šiu ver­ziu vám nik­to ne­zab­rá­ni. A keď­že Tra­cer prak­tic­ky ne­do­dá­va žiad­nu sof­tvé­ro­vú nad­stav­bu, o nič nep­rí­de­te.

Reak­cie ce­lé­ho sys­té­mu sú po­mer­ne sviž­né, 512 MB pa­mä­te RAM na úvod pos­ta­ču­je, nes­mie­te však te­le­fón „pre­lá­do­vať" ap­li­ká­cia­mi. Ne­chý­ba kla­sic­ký ma­naž­ment SIM ka­riet a kaž­dej z dvoch vlo­že­ných mô­že­te nas­ta­viť, kto­rá bu­de pri­már­na na hlas, sprá­vy ale­bo dá­ta. Obe sú, sa­moz­rej­me, sú­čas­ne ak­tív­ne, keď­že te­le­fón má sku­toč­ne dva rá­dio­vé mo­du­ly. Vcel­ku dob­re je na tom te­le­fón aj s ko­nek­ti­vi­tou, po­nú­ka pre­no­sy v HSDPA, cez Wi-Fi, ne­chý­ba mož­nosť na­vi­gá­cie, a to aj asis­to­va­nej.

Fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 5 Mpix po­nú­ka auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie s pris­vet­ľo­va­cou di­ódou. Fo­tog­ra­fie sú mier­ne za­šu­me­né a s nie úpl­ne reál­ny­mi far­ba­mi, vý­sled­ná kva­li­ta sní­mok však zod­po­ve­dá ce­no­vej trie­de a je po­rov­na­teľ­ná s kon­ku­ren­čný­mi fo­to­mo­bil­mi v ce­ne 150 eur. Čo nap­rík­lad tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii ne­zod­po­ve­dá, je rep­ro­duk­tor, kto­rý ako­by si Tra­cer po­ži­čal z niek­to­rej z vlaj­ko­vých lo­dí kon­ku­ren­cie. Hrá nao­zaj dob­re a hlas­no. Vcel­ku je Tra­cer Oxygen za­ují­ma­vý „tab­le­to­fón", kto­ré­ho hlav­ným pre­daj­ným ar­gu­men­tom je pod­ľa nás naj­mä vý­drž. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou vy­še 3000 mAh udr­ží ten­to 5-pal­co­vý smar­tfón pri ži­vo­te tak­mer dva dni (tu sa pre­ja­ví vý­ho­da niž­šie­ho roz­lí­še­nia dis­ple­ja), a to sú sú­čas­ťou ba­le­nia hneď dve ba­té­rie.

Hod­no­te­nie

Bo­ha­tá zá­klad­ná vý­ba­va, vý­drž ba­té­rie, veľ­ký dis­plej, dob­rý rep­ro­duk­tor, dve SIM kar­ty
Prie­mer­ný fo­toa­pa­rát, sla­bá pa­mäť RAM

Ce­na: 149 EUR
Za­po­ži­čal: Agem Com­pu­ters

Ver­dikt PC RE­VUE

Za­ča­li sme te­nuč­kým smar­tfó­nom Al­ca­tel One Touch Idol Ultra s prí­jem­ným di­zaj­nom, kto­ré­ho hlav­ným pre­daj­ným ar­gu­men­tom je vý­bor­ný po­mer ce­ny a vý­ko­nu. Nás­led­ne sme sa poz­re­li na lac­ný a pod­ľa náš­ho ná­zo­ru nie až ta­ký vy­da­re­ný HTC De­si­re 200, kto­ré­ho vý­ba­va bo­la už dáv­nej­šie pre­ko­na­ná. Huawei As­cend Ma­te je vy­ni­ka­jú­ci te­le­fón s veľ­kým dis­ple­jom. Má vy­so­ký vý­kon, oce­ni­teľ­ný pri prá­ci aj mul­ti­me­diál­nej zá­ba­ve. Vý­ba­va sys­té­mu je nad­štan­dar­dná a po­zi­tív­ne hod­no­tí­me aj zvý­še­nú vý­drž. Huawei As­cend P6 je extra ten­ký mo­bil, no zá­ro­veň má vý­bor­né ov­lá­da­nie a ak­tua­li­zo­va­nú nad­stav­bu Emo­tion UI. Ide o smar­tfón, kto­rý má pod­ľa nás len po­zi­tív­ne strán­ky a nas­ta­ve­ná ce­na je za ten­to uni­kát­ny kú­sok roz­hod­ne pri­ja­teľ­ná. Tra­cer Oxygen je na dru­hej stra­ne ce­no­vá al­ter­na­tí­va veľ­ké­ho te­le­fó­nu na dve SIM kar­ty.

Sam­sung Ga­laxy S4 Ac­ti­ve

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg To­to je te­le­fón pre ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sú však nao­zaj ak­ční a ak­tív­ni až tak, že im sem-tam smar­tfón vy­pad­ne z ru­ky, prí­pad­ne sa dos­ta­ne aj do vo­dy. Ga­laxy S4 Ac­ti­ve sa pri tom­to za­ob­chá­dza­ní nao­zaj cí­ti ako ry­ba vo vo­de. My sme si ten­to smar­tfón zob­ra­li so se­bou na do­vo­len­ku a ni­ja­ko sme ho ne­šet­ri­li. Nao­pak, tak­mer zá­mer­ne sme ho to­pi­li v mor­skej vo­de, a to aj dlh­šie, ako vý­rob­ca uvá­dza vo svo­jich špe­ci­fi­ká­ciách. Há­dza­li sme ho na zem, ale zvie­zol sa aj po ka­men­ných scho­doch a eš­te v Bra­tis­la­ve si užil aj hod do di­aľ­ky. Pod mor­skou hla­di­nou sme ho pou­ži­li na fo­tog­ra­fo­va­nie a nak­rú­ti­li sme aj vi­deo. To sú zá­be­ry, kto­rý­mi va­šich zná­mych ur­či­te prek­va­pí­te. 

Video:

To­to je pod­ľa tvr­de­nia vý­rob­cu od­ol­ný te­le­fón ur­če­ný pre ak­tív­nych ľu­dí, kto­rí sa ne­bo­ja expe­ri­men­to­vať s vo­dou. My sme si ho vy­skú­ša­li po­čas let­nej do­vo­len­ky na Sar­dí­nii, kde sme po­mo­cou ne­ho nak­rú­ca­li vi­deá a fo­ti­li zá­be­ry pod mor­skou hla­di­nou. Rov­na­ko sme ove­ro­va­li aj je­ho od­ol­nosť pro­ti pá­dom.

SamsungGalaxyS4Active.jpg

Poď­me však po po­riad­ku. Pri­ro­dze­ne, Sam­sung Ga­laxy S4 Ac­ti­ve má ve­ľa spo­loč­né­ho so svo­jím me­nov­com, a to z har­dvé­ro­vej i sof­tvé­ro­vej strán­ky. Ide te­da o je­den z naj­vý­kon­nej­ších smar­tfó­nov na tr­hu. Zá­kla­dom v na­šom prí­pa­de bol 4-jad­ro­vý 1,9 GHz pro­ce­sor Qual­comm s 2 GB pa­mä­ťou, 5-pal­co­vý dis­plej TFT s full HD roz­lí­še­ním, 8-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.2.2 + TouchWiz a 2600 mAh vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria. Ka­pa­ci­ta pa­mä­te pre pou­ží­va­te­ľa je 16 GB, dá sa roz­ší­riť kar­tou mic­roSD až o 64 GB. Ok­rem bež­ných ko­mu­ni­kač­ných mož­nos­tí pod­po­ru­je aj Wi-Fi 802.11ac, Blue­tooth 4.0 a LTE. K dis­po­zí­cii je GPS, NFC a Ac­ti­ve pod­po­ru­je aj Group­Play na vzá­jom­né spo­je­nie smar­fó­nov znač­ky Sam­sung. Roz­me­ry te­le­fó­nu sú 139 × 71 × 9,1 mm, hmot­nosť 153 gra­mov. Z hľa­dis­ka sof­tvé­ru je tu napr. ap­li­ká­cia S Health, S Tran­sla­tor, Fo­top­rí­beh a pod.

Pod­stat­ný je udá­va­ný stu­peň kry­tia IP67, čo je v prí­pa­de te­le­fó­nu s pou­ží­va­teľ­sky vy­me­ni­teľ­nou ba­té­riou nao­zaj net­ra­dič­né. Sam­sung to vy­ba­vil tak, že oko­lo za­dné­ho kry­tu umies­tnil gu­mo­vé tes­ne­nie, kto­ré pres­ne pril­ieha k te­lu smar­tfó­nu. Dô­le­ži­té je pre­to nao­zaj sta­ros­tli­vo pri­pev­niť za­dný kryt, a to aj v pries­to­re tes­ne pod ka­me­rou (ten­to spoj ori­gi­nál­ny Ga­laxy S4 ne­má). Inak by moh­lo dôjsť k za­te­če­niu vo­dy dov­nút­ra smar­tfó­nu. Ďalej pred po­ná­ra­ním do vo­dy pot­re­bu­je­te po­riad­ne za­tvo­riť port mic­roUSB v spod­nej čas­ti Ac­ti­ve. Tak­to prip­ra­ve­ní si nao­zaj mô­že­te do­vo­liť te­le­fón po­no­riť do vo­dy, ba čo viac, mô­že­te ním fo­tog­ra­fo­vať. Exis­tu­je na to špe­ciál­ny fo­to­re­žim, naz­va­ný Vo­da. Ten vás upo­zor­ní, že pod vo­dou sa ne­dá ru­ka­mi ov­lá­dať do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka, a pre­to ako spúšť fo­toa­pa­rá­tu či ka­me­ry bu­de slú­žiť tla­čid­lo na nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti. Potvr­dzu­je­me, že to fun­gu­je a nao­zaj sa dá dob­re fo­tog­ra­fo­vať pod vo­dou. Hor­šie je, že mok­ré ru­ky a do­ty­ko­vý dis­plej nao­zaj k se­be ne­pa­su­jú, a te­da po­zrieť si na­fo­te­né zá­be­ry pria­mo vo vo­de či zme­niť re­žim fo­tog­ra­fo­va­nia na vi­deo bu­de vy­ža­do­vať po­riad­nu ná­ma­hu. V kaž­dom prí­pa­de ta­ké­to zá­be­ry vám bu­dú va­ši zná­mi zá­vi­dieť.

AkciaGalaxyS4Active.jpg

AkciaGalaxyS4ActiveSprcha.jpg

Tak­to sme Sam­sung Ga­laxy S4 Ac­ti­ve po­ná­ra­li do mor­skej vo­dy a nes­kôr čis­ti­li pod spr­chou

Ako je to te­da s od­ol­nos­ťou toh­to te­le­fó­nu? Jed­noz­nač­ne dob­re, dis­plej nie je Su­per AMO­LED, ale TFT a ten je od­ol­nej­ší pro­ti pá­dom. Nie je to ani hra na naj­ten­ší smar­tfón na sve­te, a pre­to od­olá aj pá­dom či sad­nu­tiu si na te­le­fón. Vo vo­de zvlá­dol Ac­ti­ve všet­ko, čo sme mu prip­ra­vi­li. Pod­stat­né je nao­zaj ve­no­vať po­zor­nosť správ­ne­mu za­is­te­niu kry­tu. Pri tes­toch sa nám sta­lo, že za­te­če­ná vo­da spô­so­bi­la to, že te­le­fón zob­ra­zo­val pri­po­je­né slú­chad­lá, ho­ci v sku­toč­nos­ti to tak ne­bo­lo. No inak ako so slú­chad­la­mi sa v tej chví­li te­le­fo­no­vať ne­da­lo. Po pár ho­di­nách na sl­nku ten­to jav zmi­zol. Na vi­deu uvi­dí­te, ako to ce­lé pri tes­to­va­ní pre­bie­ha­lo, a pri­pá­ja­me aj nie­koľ­ko fo­tiek reali­zo­va­ných pod hla­di­nou i mi­mo nej.

PodMorom.jpg

PodMorom2.jpg

Usvit.jpg

Prík­la­dy fo­tog­ra­fií reali­zo­va­ných s Ga­laxy S4 Ac­ti­ve pod mo­rom, ale aj za ús­vi­tu

Ce­na: 579 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

Zdroj: PCR 9/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter