Testovali sme

Veľké, malé a odolné smartfóny

Strana 1/2

Éra zväč­šo­va­nia te­le­fó­nov pri­ná­ša pre vý­rob­cov zá­sad­ný zlom. Pou­ží­va­te­lia oča­ká­va­jú ten­ké te­le­fó­ny, kto­ré sa bu­dú aj na­priek väč­ším roz­me­rom dob­re pou­ží­vať. Špe­ciál­ny mo­del v tes­te je Huawei As­cend P6, kto­rý bol v ča­se náš­ho tes­to­va­nia su­ve­rén­ne naj­ten­ším smar­tfó­nom na sve­te. Pri­dá­va­me aj test Sam­sung Ga­laxy S4 Ac­ti­ve, kto­rý pred­sta­vu­je te­le­fón pre ak­tív­nych ľu­dí, vy­zna­ču­jú­ci sa vy­so­kou od­ol­nos­ťou. Tes­to­va­li sme ho v mo­ri na Sar­dí­nii. 

Test telefonov - nahlad 01-2.jpg

Tech­nic­ké pa­ra­met­re a vý­sled­ky benchmar­kov tes­to­va­ných smar­tfó­nov

qr_test_telefonov.png

Al­ca­tel One Touch Idol Ultra

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Mno­ho ľu­dí si mys­lí, že Al­ca­tel je v mo­bil­nom sve­te vy­mre­tá znač­ka. Vô­bec to však nie je tak, prá­ve nao­pak, Al­ca­tel sa sna­ží oži­viť svo­ju le­gen­dár­nu lí­niu One Touch a mo­del Idol Ultra mu mô­že k to­mu veľ­mi do­po­môcť. Vý­rob­ca to­tiž úto­čí na pou­ží­va­te­ľa tro­mi zbra­ňa­mi, kto­ré mô­žu za­brať - pri­ja­teľ­nou ce­nou, hrúb­kou iba 6,5 mm a mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom so svet­lo­čer­ve­ným kry­tom.

one-touch-idol-x_red.jpg

Pri hmot­nos­ti iba 125 gra­mov sa ten­to krá­sa­vec vý­bor­ne dr­ží v ru­ke a vô­bec ne­má­te po­cit, že má až 4,7-pal­co­vý dis­plej. Al­ca­tel vy­užil tech­no­ló­giu AMO­LED a do­prial pou­ží­va­te­ľo­vi aj v tej­to ce­ne roz­lí­še­nie 720 × 1080 pixelov pri hus­to­te 312 ppi. Dis­plej je chrá­ne­ný tvr­de­ným sklom Dra­gon­Trail a je­di­né, čo mu vy­čí­ta­me, sú mier­ne pre­sý­te­né far­by. Krás­ne ten­ký te­le­fón ne­má od­ní­ma­teľ­nú ba­té­riu, kar­ta mic­ro­SIM sa vkla­dá na pra­vej hra­ne a za­ují­ma­vé je, že ne­má 3,5 mm jack na audio. Sú­čas­ťou ba­le­nia je však re­duk­cia z mic­roUSB prá­ve na 3,5 mm jack a štup­ľo­vé slú­chad­lá s prie­mer­nou kva­li­tou rep­ro­duk­cie sú aj sú­čas­ťou ba­le­nia.

Sr­dcom čer­ve­né­ho mo­de­lu Idol Ultra je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Cor­tex A9 s tak­tom 1,2 GHz, kto­ré­mu se­kun­du­je 1 GB pa­mä­te RAM. Na­priek tej­to spo­ľah­li­vej kon­fi­gu­rá­cii ne­pat­ril te­le­fón do ka­te­gó­rie naj­sviž­nej­ších. Inter­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 16 GB, z to­ho 13,3 GB je k dis­po­zí­cii pre pou­ží­va­te­ľa. Veľ­ká poch­va­la pre Al­ca­tel, kto­rý tú­to in­for­má­ciu fé­ro­vo uvá­dza aj vo svo­jich ofi­ciál­nych špe­ci­fi­ká­ciách. Z ko­mu­ni­kač­ných vlas­tnos­tí ne­chý­ba Wi-Fi a rých­le dá­to­vé pre­no­sy - pri od­osie­la­ní dát do 5,76 Mbit/s a pri pri­jí­ma­ní dát do 7,2 Mbit/s. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra aj asis­to­va­nej na­vi­gá­cie, a keď­že na Slo­ven­sku už dlh­šie fun­gu­je hla­so­vá na­vi­gá­cia Goog­le, mô­že­te ho pou­žiť ako na­vi­gá­tor.

Bo­li sme zve­da­ví na schop­nos­ti fo­toa­pa­rá­tu, kto­rý dá­val dob­ré pred­pok­la­dy - 8 Mpix sní­mač, HD vi­deo a LED blesk. Fo­tog­ra­fie s roz­lí­še­ním 3264 × 2448 pixelov však ma­jú skôr prie­mer­nú kva­li­tu, mies­ta­mi sú za­šu­me­né a far­by príl­iš sa­tu­ro­va­né. Za dob­rých sve­tel­ných pod­mie­nok ne­bu­de­te mať prob­lém, na noč­né fo­te­nie však bu­de­te pot­re­bo­vať po­riad­ny fo­toa­pa­rát. Ne­chý­ba množ­stvo efek­tov, filtrov, pa­no­rá­ma, de­tek­cia tvá­re či ús­me­vu a har­dvé­ro­vú spúšť fo­toa­pa­rá­tu nah­ra­dil vý­rob­ca ši­kov­ne - tla­čid­la­mi hla­si­tos­ti. Zoom po­tom vy­rie­ši­te roz­tiah­nu­tím ob­ra­zu pria­mo v hľa­dá­či­ku na dis­ple­ji. Šikov­né.

Prí­jem­né prek­va­pe­nie je ba­té­ria. Pri ta­kom ten­kom di­zaj­ne (6,5 mm) dos­tal vý­rob­ca dov­nút­ra ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 1800 mAh, kto­rá bez väč­ších prob­lé­mov vy­dr­ža­la na jed­no na­bi­tie v na­šom pra­cov­nom re­ži­me tak­mer dva dni. Tu tre­ba dopl­niť, že ta­ký HTC One pri rov­na­kom vy­uži­tí na­bí­ja­me aj dvak­rát za deň. V cel­ko­vom hod­no­te­ní má od nás Al­ca­tel veľ­kú poch­va­lu. V ro­zum­nej ce­ne pri­ná­ša kva­lit­ný te­le­fón s krás­nym ten­kým di­zaj­nom a vý­bor­nou vý­dr­žou. Chce­lo by to o kú­sok sviž­nej­šie reak­cie sys­té­mu a lep­ší sní­mač fo­toa­pa­rá­tu. A po­tom už len dú­fať, že tú re­duk­ciu z mic­roUSB na 3,5 mm jack tak rých­lo nes­tra­tí­te.

Hod­no­te­nie

Hrúb­ka, di­zajn, po­mer ce­ny a vý­ko­nu
Prie­mer­ný fo­toa­pa­rát, nie­ke­dy po­mal­šie reak­cie sys­té­mu, chý­ba 3,5 mm jack


Ce­na: 319 EUR
Za­po­ži­čal: Al­ca­tel

HTC De­si­re 200

Zá­stup­com naj­niž­šie­ho mo­de­lo­vé­ho ra­du z di­el­ne HTC je prá­ve mo­del De­si­re 200, kto­rý je akým­si voľ­ným nas­le­dov­ní­kom mo­de­lu De­si­re C. Prek­va­pil nás kva­lit­ným konštruk­čným spra­co­va­ním, pod­po­rou Beats Audio a prí­jem­nou hmot­nos­ťou. HTC však v prí­pa­de toh­to smar­tfó­nu neš­lo ces­tou úpl­ne no­vé­ho har­dvé­ru. No ak hľa­dá­te ne­veľ­ký te­le­fó­nik s 3,5-pal­co­vým dis­ple­jom, ne­bu­de­me vám ho vy­ho­vá­rať.

G2-white-3V-HiRGB-Render.jpg

Bie­ly vrúb­ko­va­ný plast ne­za­chy­tá­va od­tlač­ky pr­stov a aj na­priek ne­veľ­kým roz­me­rom sa te­le­fón prí­jem­ne dr­ží v ru­ke. S hmot­nos­ťou 102 gra­mov (vý­rob­ca udá­va rov­ných 100 gra­mov) pat­rí k tým ľah­ším smar­tfó­nom na tr­hu. Na ľa­vej hra­ne si naš­lo svo­je mies­to roz­hra­nie mic­roUSB, na opač­nej je eš­te ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Har­dvé­ro­vá spúšť fo­toa­pa­rá­tu chý­ba. Na vr­chnej hra­ne je kla­sic­ky 3,5 mm audio jack, chvá­li­me do­dá­va­né slú­chad­lá s náh­rad­ný­mi štup­lík­mi a pod­po­rou Beats Audio, čo je v tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii prí­jem­ná zme­na.

Ne­mô­že­me však poch­vá­liť dis­plej. Nie­že­by nám 3,5-pal­co­vý dis­plej pre­ká­žal, ale roz­lí­še­nie 320 × 480 pixelov je pri hus­to­te 165 ppi už aj v tej­to ka­te­gó­rii pre­ko­na­né, naj­mä pre vi­di­teľ­ný ras­ter. Prek­va­pi­vo dob­re rea­gu­je do­ty­ko­vá plo­cha a chvá­li­me dob­rú anti­ref­lexnú úp­ra­vu. Na te­le­fó­ne vi­dí­te sku­toč­ne na pria­mom sl­nku viac ako na akej­koľ­vek vlaj­ko­vej lo­di iných vý­rob­cov. No ak k prie­mer­né­mu dis­ple­ju pri­dá­me slab­ší har­dvé­ro­vý vý­kon, pres­nej­šie po­ve­da­né, vý­kon spred jed­né­ho ro­ka, na­vy­še ci­teľ­ne po­ma­lé reak­cie sys­té­mu, nie je sa v prí­pa­de De­si­re 200 veľ­mi na čo te­šiť. Ryt­mus do ži­vo­ta mu udá­va iba 1 GHz jed­no­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon S1.

Dá­to­vé pre­no­sy a ko­nek­ti­vi­ta sú bez­prob­lé­mo­vé. HSDPA s pod­po­rou do 7,2 Mbit/s, Wi-Fi so štan­dar­dom 802.11n, ne­chý­ba GPS s pod­po­rou asis­to­va­nej na­vi­gá­cie či Blue­tooth vo ver­zii 4.0. Tu roz­hod­ne nie je čo vy­čí­tať, ten­to dro­bec to­ho zvlá­da dos­ta­toč­ne ve­ľa. Men­šie skla­ma­nie však pri­chá­dza pri fo­toa­pa­rá­te, kon­krét­ne pre ab­sen­ciu auto­fó­ku­su. Rad­šej o pár eur viac za te­le­fón, ale auto­fó­kus k 5 Mpix sní­ma­ču jed­no­du­cho pat­rí. Je po­tom prak­tic­ky jed­no, aké filtre a fun­kcie fo­toa­pa­rát po­nú­ka, ak na za­chy­te­nie kva­lit­ných sní­mok pot­re­bu­je­te ideál­ne sve­tel­né pod­mien­ky a aj pev­nú ru­ku. No ak zvyk­ne­te fo­tog­ra­fie iba up­loa­do­vať na so­ciál­ne sie­te, vy­sta­čí­te si aj s tým­to fo­toa­pa­rá­tom.

Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 1230 mAh vy­dr­ží na jed­no na­bi­tie do­dá­vať te­le­fó­nu šťa­vu o nie­čo viac ako je­den ce­lý deň, tak­že tu sa dos­tá­va­me na štan­dard dneš­ných te­le­fó­nov. Z kom­plexné­ho hľa­dis­ka HTC De­si­re 200 mier­ne ule­tel s ce­nou, viac by mu se­de­la ce­na 99 eur. Po­nú­ka však sym­pa­tic­ký di­zajn, dob­rý zvu­ko­vý pre­jav, prie­mer­nú vý­drž, ale pod­prie­mer­nú kva­li­tu fo­tog­ra­fie a niž­ší vý­kon.

Hod­no­te­nie

Di­zajn, konštruk­čné spra­co­va­nie, hmot­nosť, Beats Audio
Vý­kon, ce­na, fo­toa­pa­rá­tu chý­ba auto­fó­kus

Ce­na: 159 EUR
Za­po­ži­čal: HTC

Huawei As­cend Ma­te

Nad­roz­mer­ný te­le­fón s vlas­tnos­ťa­mi tab­le­tu - tak­to by sa dal cha­rak­te­ri­zo­vať mo­del Ma­te, kto­rý me­dzi vša­ko­va­ký­mi smar­tfón­mi pú­tal po­zor­nosť aj na vý­sta­ve No­te­book Expo. Ele­gan­tné te­lo nie­len­že dob­re vy­ze­rá, ale vďa­ka za­ob­le­ným hra­nám a ob­lej za­dnej čas­ti sa dob­re dr­ží v ru­ke. Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 6,1" je v po­rov­na­ní s te­lom sku­toč­ne roz­mer­ný a vy­pĺňa tak­mer ce­lú pred­nú časť. Tla­čid­lá umies­tne­né štan­dar­dne pod dis­ple­jom sú v tom­to prí­pa­de vir­tuál­ne a tvo­ria sú­časť ov­lá­da­nia. Pá­či­la sa nám in­teg­rá­cia slo­tov na kar­tu mic­ro­SIM a mic­roSDHC po hra­nách te­le­fó­nu a aj to, že sa da­jú vy­brať bez pou­ži­tia spin­ky. Audio­ko­nek­tor je na hor­nej stra­ne, mic­roUSB je na spod­nej. Za­dná ka­me­ra má 8 Mpix sní­mač s mož­nos­ťou nak­rú­ca­nia full HD vi­dea, pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 1 Mpix.

_1495.jpg

Vý­kon te­le­fó­nu je di­men­zo­va­ný na po­hodl­né pou­ží­va­nie a ná­roč­né ap­li­ká­cie. Po­čas tes­to­va­nia sme sa nes­tret­li s vý­raz­ným pok­le­som vý­ko­nu. Hry sa spúš­ťa­li rých­lo nie­len vďa­ka 1,5 GHz štvor­jad­ru, ale aj 2 GB RAM. Pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­cia­mi bo­lo rých­le a s opä­tov­ným na­čí­ta­ním iko­niek a wid­ge­tov na hlav­ných ob­ra­zov­kách sa stret­ne­te len zried­ka. K ta­ké­mu­to veľ­ké­mu smar­tfó­nu by sa ziš­lo aj pe­ro, vý­rob­ca sa však s ov­lá­da­ním dob­re po­pa­so­val a pri­nie­sol dopl­nko­vé fun­kcie. Jed­na z nich je špe­ciál­ne tla­čid­lo plá­va­jú­ce na ob­ra­zov­ke nad os­tat­ný­mi ap­li­ká­cia­mi. Je priľ­na­vé k pra­vé­mu a ľa­vé­mu ok­ra­ju dis­ple­ja a spus­tí­te ním kal­ku­lač­ku, vi­deop­reh­rá­vač, poz­nám­ko­vý blok a SMS sprá­vy. Vy­bra­né prog­ra­my bež­ia aj nad os­tat­ný­mi vo for­me plá­va­jú­cich okien. Nás­troj na poz­nám­ky tak má­te k dis­po­zí­cii vždy, keď ho pot­re­bu­je­te. Ško­da, že sa ne­dá pre­po­jiť na ap­li­ká­ciu Ever­no­te, ako to bý­va zvy­kom. Tre­ba ho ak­ti­vo­vať v me­nu cez voľ­bu Tla­čid­lo Za­ve­siť, ale na zvláš­tne prek­la­dy sme si už pri tej­to znač­ke zvyk­li (pô­vod­ný ná­zov Easy Pa­nel). Spod­ný pa­nel s vir­tuál­ny­mi tla­čid­la­mi sys­té­mu sa dá skrý­vať, a tak zís­ka­te sku­toč­ne pl­ných 1280 bo­dov zob­ra­zo­va­cej plo­chy. Na klá­ves­ni­ci sa pí­še vý­bor­ne, čo­mu sa pri ta­kom­to veľ­kom dis­ple­ji ne­mož­no ču­do­vať. Ale je tu aj špe­ciál­na voľ­ba na ov­lá­da­nie jed­nou ru­kou. Čí­sel­ník te­le­fó­nu, klá­ves­ni­ca a zá­mok ob­ra­zov­ky sa tro­chu zmen­šia a prip­nú k pra­vej čas­ti dis­ple­ja.

Emo­tion UI 1.5 je no­vé roz­hra­nie bez hlav­né­ho me­nu, všet­ky iko­ny prog­ra­mov sa bu­dú umies­tňo­vať na hlav­né ob­ra­zov­ky. Mô­že­te ich dá­vať do sku­pín po­dob­ne ako pri sys­té­me App­le iOS. V tom­to prí­pa­de sa nám roz­hra­nie pá­či­lo, rov­na­ko aj mož­nosť vy­be­rať z mno­hých gra­fic­kých tém, pre­cho­dov ob­ra­zo­viek a ak­ti­vá­cie zvu­ko­vých pro­fi­lov. V tom­to sme­re je vý­ba­va nad­štan­dar­dná. Ka­pa­ci­ta aku­mu­lá­to­ra umož­ní pou­ží­vať te­le­fón po dva dni. Za­tiaľ čo iné te­le­fó­ny si pý­ta­jú rá­no na­bí­jač­ku, s tým­to mo­de­lom mô­že­te cez deň eš­te pra­co­vať. Ka­pa­ci­tu aku­mu­lá­to­ra 4050 mAh poz­nať. Vy­uži­li sme te­le­fón aj ako čí­tač­ku elek­tro­nic­kých kníh a vďa­ka veľ­ké­mu dis­ple­ju sa nám pá­čil aj pri sle­do­va­ní vi­dea a hra­ní hier. Hru Rip­ti­de GP má­te za­dar­mo ako sú­časť vý­ba­vy. Pri pou­ží­va­ní te­le­fó­nu mô­že­te mať na­sa­de­né aj bež­né ru­ka­vi­ce.

Hod­no­te­nie

Ele­gan­tné te­lo, uži­toč­né fun­kcie v sys­té­me, vy­so­ký vý­kon, ši­ro­ké mož­nos­ti vy­uži­tia
Tre­ba ak­cep­to­vať vy­ššiu hmot­nosť

Ce­na: 399 EUR
Za­po­ži­čal: Huawei

Huawei As­cend P6

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Naj­ten­ší smar­tfón na sve­te v po­do­be mo­de­lu As­cend P6 roz­hod­ne ne­ťa­ží len zo svo­jej hrúb­ky. Je to z kaž­dej strán­ky vy­ni­ka­jú­ci te­le­fón, na kto­rý si veľ­mi rých­lo zvyk­ne­te a na­do­bud­ne­te po­cit, že tak­to má vy­ze­rať in­te­li­gent­ný te­le­fón sú­čas­nos­ti.

Video:

Ide o vy­ni­ka­jú­ci te­le­fón za ro­zum­nú ce­nu od za­tiaľ me­nej zná­me­ho, ale veľ­mi per­spek­tív­ne­ho čín­ske­ho vý­rob­cu. Je mi­mo­riad­ne ten­ký a má vy­so­ký vý­kon.

Huawei Ascend P6-Photography(BLACK)-front-20130603.jpg

Ko­vo­vé te­lo s jem­ne za­ob­le­ný­mi hra­na­mi vy­ze­rá na poh­ľad veľ­mi dob­re. Hrúb­ka 6,18 mm ro­bí z te­le­fó­nu sku­toč­nú „plac­ku" a svoj roz­mer si za­cho­vá­va v kaž­dom bo­de. Ne­vytŕča ani fo­toa­pa­rát, tak­že spo­dok má jed­no­lia­tu lí­niu. Po bo­koch sú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a vy­pnu­tie dis­ple­ja, na tej­to stra­ne sú aj slo­ty na kar­tu mic­roSDHC a mic­ro­SIM. Šach­ty sa vy­be­ra­jú spin­kou, kto­rá je na dru­hej boč­nej stra­ne v spod­nej čas­ti. Jej vy­bra­tím zá­ro­veň ot­vo­rí­te audio­ko­nek­tor. Vý­rob­ca pou­žil 4,7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 720 × 1280 bo­dov a tech­no­ló­giou in-cell, kto­rá o 30 % zni­žu­je je­ho hrúb­ku. Sa­mos­tat­nú ka­te­gó­riu pred­sta­vu­je tech­no­lo­gic­ká vý­ba­va. Sil­ný 4-jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,5 GHz a 2 GB RAM umož­ňu­jú po­hodl­nú prá­cu s te­le­fó­nom, vy­uží­va­nie mul­ti­me­diál­nych fun­kcií a hra­nie hier. 

Aj v tom­to prí­pa­de je hra Rip­ti­de GP za­dar­mo a bez tra­dič­né­ho se­ka­nia. Po­ho­to­vé reak­cie má smar­tfón aj pri fo­te­ní, pred­ný fo­toa­pa­rát má 5 Mpix, za­dný o 3 Mpix viac. Fo­te­nie je jed­na z ďal­ších do­mén toh­to mo­de­lu. Kva­li­tou sa vy­rov­ná pod­stat­ne drah­ším te­le­fó­nom. Extra vlas­tnosť je zlep­šo­va­nie fo­tog­ra­fie. V spo­je­ní s pred­ným fo­toa­pa­rá­tom ide o veľ­mi dob­rú fun­kciu, ako si tro­chu vy­re­tu­šo­vať a zlep­šiť expo­zí­ciu fo­tog­ra­fie. Sme si is­tí, že fun­kcia om­la­de­nia tvá­re Beau­ty Le­vel náj­de up­lat­ne­nie nie­len u žien. Fo­te­nie pa­no­ra­ma­tic­kých sní­mok fun­gu­je bez­chyb­ne a je rých­le. Ten­to mo­del sa ra­dí me­dzi te­le­fó­ny s naj­rý­chlej­šie pou­ži­teľ­ným fo­toa­pa­rá­tom. Cit­li­vosť dis­ple­ja mož­no zme­niť, aby sa dal ov­lá­dať aj v ru­ka­vi­ciach. S tou­to mož­nos­ťou sa stre­tá­va­me pri no­vých smar­tfó­noch čo­raz čas­tej­šie. Oce­ňu­je­me, že ani ten­to vý­rob­ca nas­to­le­ný trend neig­no­ru­je. Z tech­nic­kej strán­ky je tu všet­ko, čo od high-end te­le­fó­nu oča­ká­va­te, ab­sen­tu­je len NFC. V sku­toč­nos­ti nám v praxi ne­chý­ba­lo, no vý­znam tej­to fun­kcie bu­de na­ras­tať.

Roz­hra­nie Emo­tion UI je roz­ší­re­né o no­vé fun­kcie a na roz­diel od mo­de­lu Ma­te je tu vo ver­zii 1.6. Pos­ky­tu­je vý­bor­né mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia z gra­fic­kej strán­ky, ale aj zo strán­ky roz­ší­re­nia fun­kcií. Dô­raz sa kla­die na bez­peč­nosť a pou­ží­va­teľ je in­for­mo­va­ný o ak­ti­vi­tách ap­li­ká­cií a nap­rík­lad o push sprá­vach, kto­ré chcú po­sie­lať, a te­da neus­tá­le na po­za­dí ko­mu­ni­ko­vať so svo­jím server­om. Ne­chý­ba­jú fun­kcie stí­še­nia ho­vo­ru ale­bo hud­by, zní­že­nie hla­si­tos­ti ucho­pe­ním zvo­nia­ce­ho te­le­fó­nu ale­bo auto­ma­tic­ké vy­to­če­nie kon­tak­tu pril­ože­ním te­le­fó­nu k uchu. Te­le­fón sa pri po­ze­ra­ní fil­mov ale­bo hra­ní hier dosť za­hrie­va, je to však tým, že za­dná časť slú­ži na od­vod tep­la. Dá sa na to zvyk­núť. Ide o špič­ko­vý mo­del, kto­rý sa roz­hod­ne vy­da­ril.

Hod­no­te­nie

Sku­toč­ne ten­ký te­le­fón, ko­vo­vé te­lo, Emo­tion UI 1.6, sof­tvé­ro­vá vý­ba­va, rých­ly CPU
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 399 EUR
Za­po­ži­čal: Huawei


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter