firemná prezentácia REVUE

Aplikácia Telekomu: Všetko na jednom mieste

Ak ste sa do­te­raz chce­li in­for­mo­vať o va­šom pau­šá­le, ak­ti­vo­va­ných služ­bách či spot­re­be a chce­li ste na to vy­užiť váš smar­tfón, mu­se­li ste nav­ští­viť mo­bil­nú ver­ziu webo­vej strán­ky na ad­re­se http://m.te­le­kom.sk.

V Te­le­ko­me sa však roz­hod­li pre kom­plexnú zme­nu a pri­ná­ša­jú pre svo­jich zá­kaz­ní­kov na­tív­nu ap­li­ká­ciu Te­le­kom. Ak­tuál­ne je v tes­to­va­cej ver­zii dos­tup­ná pre An­droid, onedl­ho po spät­nej väz­be pou­ží­va­te­ľov bu­de v os­trej ver­zii k dis­po­zí­cii pre dve naj­roz­ší­re­nej­šie plat­for­my – An­droid a iOS. Ap­li­ká­cia už v ak­tuál­nej ver­zii 1.1 po­nú­ka mno­ho za­ují­ma­vé­ho a pri­tom má iba 1,8 MB. Ne­ne­cha­li sme si ujsť príl­eži­tosť a poz­re­li sme sa tej­to ši­kov­nej „ap­pke“ na zú­bok.

scr1.png

V čas­ti Spot­re­ba vi­dí­te stav svo­jej ak­tuál­nej me­sač­nej spot­re­by – hla­so­vé služ­by, dá­ta, krát­ke aj ob­ra­zo­vé sprá­vy a zvyš­ný čas do kon­ca zúč­to­va­cie­ho ob­do­bia

Ob­sah za­me­ra­ný na pou­ží­va­te­ľa

Ob­sah no­vej ap­li­ká­cie tvo­ria naj­pou­ží­va­nej­šie služ­by osob­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­ré sa tý­ka­jú mo­bil­ných slu­žieb. Fun­kcio­na­li­ta za­sa­hu­je zá­klad­né fun­kcie zá­kaz­níc­ke­ho por­tá­lu Môj Te­le­kom, kto­rý je sú­čas­ťou www.te­le­kom.sk. Pros­tred­níc­tvom nich mô­že zá­kaz­ník pre svo­je mo­bil­né služ­by zís­kať in­for­má­cie o spot­re­be, fak­tú­rach, kre­di­te ale­bo pre­ne­se­ných dá­tach v za­hra­ni­čí. V ap­li­ká­cii ne­chý­ba ani zoz­nam a ma­pa pre­daj­ní Te­le­ko­mu, pro­duk­to­vé in­for­má­cie a zá­kaz­níc­ky pro­fil. Na úvod tre­ba ap­li­ká­ciu „auto­ri­zo­vať“, či skôr ak­ti­vo­vať pre va­še te­le­fón­ne čís­lo. Aj bez ak­ti­vá­cie však mož­no vy­uží­vať niek­to­ré in­for­mač­né čas­ti, na úpl­né vy­uži­tie je však pot­reb­ná auto­ri­zá­cia. Sta­čí vám na to va­še te­le­fón­ne čís­lo v Te­le­ko­me, prí­pad­ne prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo na por­tál Môj Te­le­kom. Po šty­roch kro­koch už bu­de­te mať k dis­po­zí­cii pl­no­hod­not­nú ap­li­ká­ciu Te­le­ko­mu, kto­rá je roz­de­le­ná do nas­le­du­jú­cich čas­tí:

scr2.png

Me­nu aj ap­li­ká­cia sú spra­co­va­né gra­fic­ky pú­ta­vo a in­tui­tív­ne

  • Spot­re­ba – ob­sa­hu­je pod­rob­né in­for­má­cie o ak­tuál­nej spot­re­be hla­so­vých a dá­to­vých slu­žieb
  • Pro­fil – tu náj­de­te svo­je zá­kaz­níc­ke úda­je, prog­ram slu­žieb, dá­tum ak­ti­vá­cie, dá­tum kon­ca via­za­nos­ti prog­ra­mu a os­tat­né
  • Fak­tú­ry – ob­sa­hu­je zoz­nam fak­túr, de­tai­ly fak­tú­ry, in­for­má­cie o prí­pad­nej neuh­ra­de­nej fak­tú­re ale­bo fak­tú­re po splat­nos­ti
  • Easy – zob­ra­zu­je ak­tuál­ny kre­dit, čas exspi­rá­cie SIM kar­ty a kre­di­tu
  • Roa­ming – tu sa na­chá­dza­jú in­for­má­cie o dá­tach pre­ne­se­ných v za­hra­ni­čí
  • In­for­má­cie o pau­šá­loch Hap­py – ak­tuál­na po­nu­ka z por­tfó­lia ope­rá­to­ra
  • Pre­nos čís­la do Te­le­ko­mu
  • Zoz­nam a ma­pa pre­daj­ní Te­le­ko­mu – vďa­ka Goog­le ma­pám a GPS náj­de­te naj­bliž­šie pre­daj­né mies­to Te­le­ko­mu za pár se­kúnd
  • Kon­tak­tné in­for­má­cie – ob­sa­hu­je naj­dô­le­ži­tej­šie kon­tak­tné čís­la ope­rá­to­ra

Ap­li­ká­cia je sviž­ná, gra­fic­ky pú­ta­vo a naj­mä in­tui­tív­ne spra­co­va­ná. Net­re­ba žiad­ne ďal­šie za­dá­va­nie me­na a hes­la, pou­ží­va­teľ má vždy k dis­po­zí­cii po­mer­ne pres­ne ak­tua­li­zo­va­né in­for­má­cie naj­mä o svo­jej spot­re­be hla­so­vých a dá­to­vých slu­žieb. Šikov­ná je aj zá­lož­ka Fak­tú­ry – kaž­dé­mu sa to­tiž mô­že stať, že niek­de ne­zap­la­te­nú fak­tú­ru omy­lom od­lo­ží. Tu má k dis­po­zí­cii pres­né in­for­má­cie o vý­ške fak­tú­ry, ča­se jej splat­nos­ti a všet­ky úda­je pot­reb­né na jej za­pla­te­nie. Ke­by chcel pou­ží­va­teľ za­pla­tiť fak­tú­ru pria­mo v pre­daj­ni, vhod prí­de Zoz­nam a ma­pa pre­daj­ní Te­le­ko­mu, po­mo­cou nej a naj­mä máp Goog­lu náj­de naj­bliž­šiu pre­daj­ňu v ak­tuál­nom oko­lí.

scr3.png

V zá­lož­ke Fak­tú­ry vi­dí­te stav úh­rad pos­led­ných prib­liž­ne pia­tich fak­túr a tej pos­led­nej – v prí­pa­de, že je eš­te neuh­ra­de­ná, tu má­te in­for­má­ciu aj o ter­mí­ne splat­nos­ti

Už v tes­to­va­cej ver­zii pa­lec ho­re

Ak­tuál­ne ide o tes­to­va­ciu ver­ziu ap­li­ká­cie, čo zna­me­ná, že bu­de pos­tup­ne op­ti­ma­li­zo­va­ná pre naj­pou­ží­va­nej­šie smar­tfó­ny i tab­le­ty a bu­de prie­bež­ne ak­tua­li­zo­va­ná o no­vé fun­kcie a ob­sah, pri­čom sa bu­de pri­hlia­dať aj na pod­ne­ty zo stra­ny pou­ží­va­te­ľov. Už dnes dá­va­me ap­li­ká­cii pa­lec ho­re za jed­no­du­chosť a in­tui­tív­nosť spra­co­va­nia.

scr4.png

Ma­pa pre­daj­ní sa zí­de vte­dy, ak pot­re­bu­je­te na klien­tskom mies­te ope­rá­to­ra nie­čo rých­lo vy­ba­viťOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter