Testovali sme

Stereofónne zostavy do domácnosti

Veľ­kej ob­ľu­be sa te­šia rep­ro­duk­to­ro­vé zos­ta­vy v kon­fi­gu­rá­cii 2.1. Ne­mož­no sa to­mu ču­do­vať, pre­to­že sú uni­ver­zál­ne na spros­tred­ko­va­nie hu­dob­né­ho zá­žit­ku, sle­do­va­nie fil­mov, ale aj ako dopl­nok na oz­vu­če­nie pre hrá­čov. V tes­te má­me tri rep­ro­duk­to­ry, z to­ho jed­nu špe­cia­li­tu pre ná­roč­ných pos­lu­chá­čov.

Crea­ti­ve T3150 Wire­less

Rep­ro­duk­to­ro­vá sús­ta­va 2.1 v po­do­be mo­de­lu T3150 je vhod­ná pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si chcú vy­chut­nať pl­né ba­sy a os­lo­bo­diť sa od káb­lov. Sa­te­li­ty sí­ce nie sú bez­drô­to­vé, no sme­rom od ba­so­vé­ho rep­ro­duk­to­ra už súp­ra­va ko­mu­ni­ku­je cez roz­hra­nie Blue­tooth 2.1. Stá­le pri­tom zos­tá­va mož­nosť pri­po­je­nia cez 3,5 mm audio­ko­nek­tor. K po­čí­ta­ču ich pri­po­jí­te káb­lom. Pri pá­ro­va­ní s pre­nos­ný­mi za­ria­de­nia­mi oce­ní­te pre­nos vzdu­chom. Subwoofer je vy­ro­be­ný z dos­ky MDF a zdroj je im­pulz­ný.

CreativeT3150.jpg

Ab­sen­cia sie­ťo­vé­ho tran­sfor­má­to­ra ub­ra­la „ba­sá­ku" na hmot­nos­ti. Sa­te­li­ty ma­jú jem­ný nák­lon me­ni­čov do­ho­ra na jed­no­duch­šie ší­re­nie zvu­ku, no aj tak ich tre­ba pre prin­cíp konštruk­cie nas­me­ro­vať k pou­ží­va­te­ľo­vi. Z ba­so­vé­ho rep­ro­duk­to­ra je vy­ve­de­né ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti s mož­nos­ťou vy­pnu­tia, pá­ro­va­cie tla­čid­lo Blue­tooth je na za­dnej stra­ne nad káb­lom sie­ťo­vé­ho na­pá­ja­nia a audio­ko­nek­to­rom zo sa­te­li­tov. Tech­no­lo­gic­ká vý­ro­ba je po­dob­ná ako pri iných mo­de­loch z no­vej sé­rie. Pou­ží­va sa te­da sys­tém Crea­ti­ve Ima­ge Fo­cu­sing Pla­te na spros­tred­ko­va­nie ši­ro­kos­pek­trál­ne­ho pok­ry­tia zvu­kom aj pri ma­lých roz­me­roch.

Vý­rob­ca neu­vá­dza vý­kon RMS, no pod­ľa na­šich tes­tov oz­vu­čí aj veľ­kú mies­tnosť. Je te­da vhod­ný do obý­vač­ky, prí­pad­ne do mies­tnos­ti, kde naj­čas­tej­šie po­ža­du­je­te do­sah na bez­drô­to­vé za­ria­de­nia. Si­la níz­kych tó­nov sa dá kon­fi­gu­ro­vať len cez ek­va­li­zér, nám ten­to spô­sob nep­re­ká­žal. Rep­ro­duk­cia je sta­bil­ná aj pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach. Tu však už mier­ne cí­tiť zvý­še­nú in­ten­zi­tu stre­dov a vy­so­kých tó­nov. Opäť to však nie je nič, čo by sa ne­da­lo up­ra­viť ek­va­li­zé­rom. Zís­ka­te te­da sluš­ný hu­dob­ný vý­kon a veľ­mi dob­rú rep­ro­duk­ciu zvu­ku, pri­čom k cel­ko­vé­mu doj­mu tre­ba pri­po­čí­tať aj vý­bor­nú ce­nu,.

Hod­no­te­nie:

Sta­bil­ný zvuk pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach, jas­né stre­dy a vý­šky
Rep­ro­duk­cia stre­dov pri vy­šších hla­si­tos­tiach

Ce­na: 69,99 EUR
Za­po­ži­čal: Crea­ti­ve

Cro­no CS-2102

Rep­ro­duk­to­ry v zos­ta­ve 2.1 ne­mu­sia ne­vyh­nut­ne stáť ve­ľa pe­ňa­zí, čo­ho dô­ka­zom je prá­ve ten­to mo­del. Znač­ka Cro­no je ur­če­ná me­nej ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom. Plas­to­vé sa­te­li­ty sú dopl­ne­né subwoofe­rom vy­ho­to­ve­ným z dos­ky MDF. Pria­mo na ňom je ov­lá­da­nie níz­kych tó­nov a hla­si­tos­ti a na­chá­dza sa tu aj hlav­ný vy­pí­nač. V re­ži­me bez ak­tív­ne­ho preh­rá­va­nia však ne­po­čuť ru­še­nia, tak­že v praxi net­re­ba rep­ro­duk­to­ry za­kaž­dým vy­pí­nať. Sa­te­li­ty ma­jú vý­kon 2 × 3 W a ba­so­vý rep­ro­duk­tor 8 W RMS. Na oz­vu­če­nie stred­ne veľ­kej mies­tnos­ti to bo­ha­to pos­ta­ču­je.

CronoCS2102.jpg

Sa­te­li­ty sú vy­ho­to­ve­né z plas­tu a z konštruk­čnej strán­ky je všet­ko v po­riad­ku. Nie sú tu žiad­ne ne­že­la­né re­zo­nan­cie, a to ani pri expo­no­va­ných nas­ta­ve­niach. Na zvý­še­nie in­ten­zi­ty by sme oce­ni­li, ke­by me­nič na ba­so­vom rep­ro­duk­to­re sme­ro­val na­dol, sa­te­li­ty ma­jú mier­ny nák­lon do­ho­ra, no aj tak ich tre­ba nas­me­ro­vať k pou­ží­va­te­ľo­vi na za­bez­pe­če­nie op­ti­mál­ne­ho ší­re­nia zvu­ku. Zvu­ko­vá strán­ka má mier­ne re­zer­vy, čo je pri vy­uži­teľ­nom frek­ven­čnom pás­me 50 ÷ 20 000 Hz pri­ro­dze­né. Zvuk je vhod­né do­la­diť ek­va­li­zé­rom, le­bo pô­so­bí tro­chu plo­cho, naj­mä pri preh­rá­va­ní níz­kych a stred­ných tó­nov.

Hod­no­te­nie:

Veľ­mi dob­rá ce­na a adek­vát­ny hu­dob­ný vý­kon
Mier­ne plo­chý zvuk a slab­šia dy­na­mi­ka

Ce­na: 20,35 EUR
Za­po­ži­čal: WES­Tech

Sharp XL-HF401PH

Ten­to ste­reo­fón­ny sys­tém je ur­če­ný ná­roč­ným pos­lu­chá­čom. Ide o Hi-Fi kom­po­nen­to­vý sys­tém s dvo­ma rep­ro­duk­to­ro­vý­mi skri­ňa­mi. Tie ma­jú v se­be mäk­ké vý­ško­vé rep­ro­duk­to­ry s prie­me­rom 25 mm a stre­do­ba­so­vý rep­ro­duk­tor s prie­me­rom 120 mm. Cel­ko­vý vý­kon di­gi­tál­ne­ho zo­sil­ňo­va­ča je 50 RMS. Zos­ta­va má vsta­va­ný AM/FM tu­ner s RDS so 40 pred­voľ­ba­mi a auto­ma­tic­kým uk­la­da­ním do pa­mä­te, do­ko­va­ciu ko­lís­ku pre za­ria­de­nia App­le s 30-pi­no­vým ko­nek­to­rom, preh­rá­vač na CD a vstup­né por­ty USB a AUX. Port USB je ur­če­ný na na­bí­ja­nie exter­ných za­ria­de­ní, nap­rík­lad tab­le­tov, pod­sta­vec na iPad je sú­čas­ťou ba­le­nia. Za­ují­ma­vý je spô­sob bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia.

SharpHS401.jpg

Cez Wi-Fi sa na­po­jí­te na zos­ta­vu a mô­že­te z aké­ho­koľ­vek audio­za­ria­de­nia v do­mác­nos­ti pre­ná­šať zvuk. Ne­chý­ba pod­po­ra Di­rect Wi-Fi na pria­me spo­je­nie s jed­ným za­ria­de­ním, ako aj AirPlay a v sú­čin­nos­ti so spo­me­nu­tý­mi tech­no­ló­gia­mi aj štan­dard DL­NA. Špe­cia­li­tou je níz­ka spot­re­ba - v ús­por­nom re­ži­me je to 0,4 W, čo nie­len­že ne­vy­plie­ni va­šu pe­ňa­žen­ku, ale viac ako 2-ná­sob­ne pre­ko­ná­va po­vo­le­ný li­mit Európ­skej únie. Do­dá­va­né DO umož­ňu­je na di­aľ­ku nas­ta­viť akú­koľ­vek fun­kciu. Po­čas rep­ro­duk­cie zvu­ku sme oce­ni­li pred­prog­ra­mo­va­ný ek­va­li­zér, ko­rek­ciu níz­kych a vy­so­kých tó­nov a špe­ciál­ny re­žim X-Bass. Ide o re­žim, kto­rý in­teg­ro­val vý­rob­ca a po­da­ri­lo sa mu skĺbiť in­ten­zív­nej­ší pre­jav ba­sov so za­cho­va­ním pot­reb­nej dy­na­mi­ky.

Je len veľ­mi má­lo prav­de­po­dob­né, že by vás nas­ta­ve­nie X-Bass ru­ši­lo nev­hod­ným pre­ja­vom. Ide o vskut­ku vy­la­de­ný re­žim, a ako mno­hí poz­na­jú z praxe, nie vždy sa po­dob­ný po­čin vý­rob­com vy­da­rí. Rep­ro­duk­cia zvu­ku je vy­ni­ka­jú­ca a dvoj­pás­mo­vý ste­reo­sys­tém Sharp pos­kyt­ne vy­vá­že­ný zvuk pri vy­ššom za­ťa­že­ní, rov­na­ko dob­re však aj pri níz­kych hla­si­tos­tiach. Zos­ta­va je vhod­ná naj­mä na preh­rá­va­nie hud­by. Vzhľa­dom na kva­li­tu rep­ro­duk­cie vi­dí­me zmy­sel aj v pre­po­je­ní s Blu-ray preh­rá­va­čom na sle­do­va­ní fil­mov.

Hod­no­te­nie:

Vy­vá­že­ná rep­ro­duk­cia, vý­kon ce­lej zos­ta­vy, mož­nos­ti vy­uži­tia, Wi-Fi
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 379 EUR
Za­po­ži­čal: Sharp

Ver­dikt PC RE­VUE

Crea­ti­ve T3150 Wire­less je zos­ta­va, kto­rá za vý­bor­ný po­mer ce­ny a vý­ko­nu pos­ky­tu­je vy­vá­že­ný zvuk a všes­tran­né oz­vu­če­nie veľ­kej mies­tnos­ti. Či už ju bu­de­te pou­ží­vať v obý­vač­ke k TV, ale­bo k her­nej kon­zo­le, prí­pad­ne bez­drô­to­vo s tab­le­tom ale­bo smar­tfó­nom, so zvu­kom bu­de­te spo­koj­ní. Cro­no CS-2102 je lac­nej­šia zos­ta­va 2.1. Na zvu­ku cí­tiť zní­že­ný frek­venč­ný roz­sah, ale na štan­dar­dné oz­vu­če­nie po­čí­ta­ča sa ho­dí. Sharp XL-HF401PH je z iné­ho súd­ka, je to „pro­fi" zos­ta­va s dvoj­pás­mo­vý­mi ste­reorep­ro­duk­tor­mi. O kva­li­te zvu­ku ne­má zmy­sel de­ba­to­vať, je ur­če­ná zna­lec­ké­mu uchu. Špe­ciál­ne chvá­li­me uni­ver­zál­nu vy­uži­teľ­nosť a zvu­ko­vé vstu­py.

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter