EDIUS 7 Pro – strihajte čokoľvek

Box.jpg EDIUS 7 Pro od fir­my Grass Valley je naj­nov­šia ver­zia prog­ra­mu na edi­tá­ciu vi­dea. Je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pro­fe­sio­nál­nym pou­ží­va­te­ľom, fir­ma však po­nú­ka aj od­ľah­če­né ver­zie, ur­če­né na ama­tér­sky strih. Pou­ží­va­nie toh­to prog­ra­mu vy­ža­du­je ur­či­té zruč­nos­ti, ale keď si ich os­vo­jí­te, pos­tri­há­te v ňom vi­deo naj­rý­chlej­šie.

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Je­ho ob­rov­ská vý­ho­da je v tom, že si po­ra­dí s tak­mer akým­koľ­vek vi­deo­sú­bo­rom pou­ží­va­nom v pro­fe­sio­nál­nej bran­dži na vstu­pe - mô­že to byť vstup z ana­ló­go­vej ka­me­ry, z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, ka­me­ry AVCHD, ale aj pro­fe­sio­nál­nych ka­mier, a to v SD, HD po­do­be, 3D for­má­te, ale aj 2K či 4K roz­lí­še­ní. EDIUS 7 si ne­vy­be­rá, čo mu pred­lo­ží­te, s tým pra­cu­je, po­ra­dí si aj s ta­ký­mi mo­der­ný­mi for­mát­mi, ako je XAVC/XAVC S či AVC-Ultra.

Vý­rob­ca vy­rá­ba aj množ­stvo har­dvé­ro­vých pro­duk­tov na sprí­jem­ne­nie spra­co­va­nia ná­roč­né­ho vi­dea ale­bo spo­je­nie s ka­me­ra­mi a EDIUS 7 ich od za­čiat­ku pod­po­ru­je. EDIUS 7 je čis­to 64-bi­to­vý prog­ram a pl­ne pod­po­ru­je naj­nov­šie viac­jad­ro­vé pro­ce­so­ry In­tel Co­re. Do­ká­že pri­tom vy­užiť až 512 GB pa­mä­te RAM. Po no­vom vý­rob­ca za­vie­dol aj pria­mu pod­po­ru ob­ľú­be­ných pro­duk­tov od fir­my Blac­kma­gic De­sign, ale aj Mat­rox, nes­kôr pri­bud­ne aj AJA. Prá­ve to umož­ňu­je pou­žiť EDIUS 7 ako cen­trál­ny nás­troj na strih prog­ra­mov vy­sie­la­ných v pria­mom pre­no­se. Ak chce­te ro­biť so 4K vi­deom, po­tom nás­tro­je Blac­kma­gic De­sign Dec­kLink 4K Extre­me či UltraS­tu­dio 4K spo­lu s EDIUS 7 Pro pred­sta­vu­jú prak­tic­ky naj­lac­nej­šiu ces­tu.

Otocenie.jpg

V pros­tre­dí EDIUS 7 mô­že­te ob­raz vi­dea ľu­bo­voľ­ne otá­čať; ren­de­ro­va­nie vý­sled­ku je okam­ži­té

Do ver­zie 6.5 bol EDIUS chrá­ne­ný špe­ciál­nym kľú­čom USB. Ak ste ho stra­ti­li, EDIUS sa ne­dal pou­ží­vať. Te­raz sa spô­sob ochra­ny zme­nil na ove­re­nie sé­rio­vé­ho kó­du nain­šta­lo­va­nej ap­li­ká­cie cez inter­net. Zo za­čiat­ku sme sa obá­va­li, že sa ne­bu­de dať pou­žiť na via­ce­rých po­čí­ta­čoch sú­čas­ne, ale mi­ni­mál­ne pri dvo­ji­ci sto­lo­vý po­čí­tač/no­te­book ak­ti­vá­cia fun­gu­je bez prob­lé­mov. Tak­to je to vý­ho­da, le­bo sa ne­mu­sí­te obá­vať o špe­ciál­ny kľúč USB a na ultra­boo­ku je zá­ujem o kaž­dý port USB.

Monitor.jpg

Pros­tre­die EDIUS 7 sa zmes­tí na je­den dis­plej

Ov­lá­da­nie sa od po­pu­lár­nej ver­zie EDIUS 5 zme­ni­lo v tom zmys­le, že hlav­ný­mi nás­troj­mi na strih sú te­raz klá­ve­sy N, Alt + N, M, Alt + M, C, Shift + C, bod­ka a čiar­ka (tie­to kom­bi­ná­cie sa da­jú me­niť pod­ľa že­la­nia). Ak po­cho­pí­te, ako fun­gu­jú, pos­tri­há­te čo­koľ­vek. Dá sa to in­tui­tív­ne aj my­šou, ale ná­vyk na klá­ves­ni­cu je z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka naj­rý­chlej­šia ces­ta. Sú­čas­ťou zá­klad­nej vý­ba­vy je množ­stvo efek­tov, pre­cho­do­vých scén, zlep­še­ní audia a pod. Rov­na­ko je sú­čas­ťou aj jed­no­du­chý ti­tul­ko­va­cí prog­ram, mô­že­te pou­žiť aj tvor­bu ti­tul­kov v niek­to­rom z gra­fic­kých prog­ra­mov, ako je napr. Ado­be Pho­tos­hop. Ob­rov­ská vý­ho­da je, že EDIUS 7 je ot­vo­re­ný pre prog­ra­my tre­tích strán, ak pot­re­bu­je­te napr. nao­zaj vý­kon­ný ti­tul­ko­va­cí prog­ram, sú pre vás prip­ra­ve­né špe­cia­li­zo­va­né nás­tro­je (napr. Vis­Tit­le, Bo­ris Graf­fi­ti, Pro­DAD He­rog­lyph, NewBlueFX Tit­ler Pro s ce­nou nie­ke­dy tak­mer po­rov­na­teľ­nou s EDIU­Som). Prog­ram spo­lup­ra­cu­je aj s pro­fe­sio­nál­nym nás­tro­jom Da­Vin­ci Re­sol­ve na ko­rek­ciu fa­rieb vo vi­deu. Spo­lu s prog­ra­mom EDIUS tak má­te nás­troj, kto­rý nao­zaj vy­tvo­rí z vi­dea nak­rú­te­né­ho na bež­nej ka­me­re film v hollywood­skom po­da­ní.

Prostredie2M.jpg

Ideál­ne je pou­ži­tie EDIUS 7 v sys­té­me na dvoch mo­ni­to­roch - vte­dy má­te dos­ta­tok mies­ta na po­hodl­ný strih

Pri bež­nom pou­ži­tí na spra­co­va­nie vi­dea pre PC RE­VUE sme po­cí­ti­li pri ver­zii EDIUS 7 vi­di­teľ­né zrý­chle­nie pri ren­de­ro­va­ní vi­dea (prav­de­po­dob­ne pre zlep­še­nú pod­po­ru pro­ce­so­rov In­tel Co­re), ďa­lej skrá­te­nie ča­su pot­reb­né­ho na spra­co­vá­va­nie fo­tog­ra­fií (čo bol pri star­ších ver­ziách toh­to prog­ra­mu pa­ra­doxne naj­väč­ší prob­lém) a lep­šiu prá­cu s for­má­tom AVCHD.

gaussian_blur.jpg

EDIUS 7 pri­ná­ša aj no­vé po­da­nie filtra Gaus­sian Blur, kto­rý do­ká­že vy­tvá­rať za­ují­ma­vé efek­ty na za­uja­tie po­zor­nos­ti

Exis­tu­je aj ver­zia EDIUS 7 Eli­te, ur­če­ná na strih vi­dea v rám­ci pra­cov­ných sku­pín a väč­šie­ho štú­dia. Spo­lu s har­dvé­ro­vý­mi pro­duk­tmi od Grass Valley a Blac­kma­gic De­sign je to zá­klad spra­vo­daj­ské­ho štú­dia.

S prog­ra­mom EDIUS v PC RE­VUE pra­cu­je­me už tri ro­ky a ne­me­ni­li by sme. Je to prog­ram, kto­rý vám nes­pad­ne, resp. nep­rí­de­te o va­šu prá­cu. Je sta­bil­ný, rých­ly a mi­mo­riad­ne vý­kon­ný. Vý­rob­ca in­ves­tu­je do je­ho vý­vo­ja a kaž­dý rok pri­chá­dza s vý­raz­nou zme­nou. Men­šie up­da­ty me­dzi ver­zia­mi sú pre re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov bez­plat­né a k dis­po­zí­cii sú aj po­moc­né nás­tro­je napr. na vy­tvo­re­nie vi­deo DVD či Blu-ray. Ke­by sme si ma­li eš­te raz vy­be­rať nás­troj na strih vi­dea pre náš ma­ga­zín, bol by to EDIUS. Pou­ží­va­me ho na strih pria­mo na slu­žob­ných ces­tách na ultra­boo­ku, ale aj v re­dak­cii na sku­toč­ne vý­kon­nom po­čí­ta­či. Jed­not­li­vé vý­sled­ky prá­ce sa da­jú nav­zá­jom zdie­ľať, ideál­ne je tak zdro­jo­vé sú­bo­ry umies­tňo­vať na exter­ný disk ale­bo dis­ko­vé po­le. Nie je to nás­troj na ob­čas­ný strih vi­dea, tu si vy­sta­čí­te aj s nás­troj­mi za­dar­mo, napr. As­ham­poo Mo­vie Stu­dio 2013 z vir­tuál­ne­ho DVD v tom­to vy­da­ní PC RE­VUE. Je to rie­še­nie pre nie­ko­ho, kto sa vi­deom za­obe­rá ove­ľa poc­ti­vej­šie. Na vir­tuál­nom DVD náj­de­te 31-dňo­vú tes­to­va­ciu ver­ziu EDIUS 7 Pro, kto­rú si mô­že­te bez­plat­ne vy­skú­šať. Vý­uko­vé DVD v slo­ven­či­ne do­dá­va­teľ sľu­bu­je do dvoch me­sia­cov.

Ce­ny: EDIUS 7 Pro - 540 EUR, EDIUS 7 Pro Up­gra­de - 230 EUR, EDIUS 7 Pro Cros­sUp­gra­de - 299 EUR
Za­po­ži­čal: www.syn­tex.sk

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter