Linux

CrunchBang

V sú­čas­nos­ti je na server­i Dis­trowatch viac ako 300 dis­tri­bú­cií. Poz­ri­me sa na jed­nu, kto­rá do­ká­že nao­zaj ve­ľa a jej po­pu­la­ri­ta neus­tá­le ras­tie. CrunchBang je ope­rač­ný sys­tém, kto­rý sa od­li­šu­je od väč­ši­ny os­tat­ných svo­jím spra­co­va­ním a pri­ná­ša kom­bi­ná­ciu dob­rých ná­pa­dov a vý­bor­né­ho od­la­de­nia.

Zá­klad­né my­šlien­ky sú veľ­mi jed­no­du­ché, skom­bi­no­vať v ko­mu­ni­te veľ­mi zná­my a čas­tý sys­tém (De­bian), mi­mo­riad­ne ne­ná­roč­né pros­tre­die (Open­Box) a všet­ko to uče­sať do for­my od­la­de­nej (ok­rem iné­ho) na net­boo­ky a star­šie po­čí­ta­če. Vý­sled­kom je sof­tvér, kto­rý je mo­der­ný a má no­vé prog­ra­my, za­be­rie na dis­ku a v pa­mä­ti mi­ni­mál­ne množ­stvo mies­ta, a tak sa ho­dí aj tam, kde dnes už viac ako 11 ro­kov sta­rý Win­dows XP ide aj po čer­stvej in­šta­lá­cii po­ma­ly. CrunchBang má pri­tom sil­nú a ak­tív­nu ko­mu­ni­tu IRC.

crunchbang-skript.png

Zá­klad­né pros­tre­die CrunchBan­gu a ukáž­ka me­nu vrá­ta­ne pri­da­ných skrip­tov

In­šta­lá­cia sys­té­mu je jed­no­du­chá a gra­fic­ká, na net­boo­koch či sta­rých po­čí­ta­čoch sa dá nain­šta­lo­vať za nie­koľ­ko mi­nút v zá­vis­los­ti od vý­ko­nu. Na sta­rom po­čí­ta­či s jed­no­jad­ro­vým Ce­le­ro­nom a 256 MB RAM tr­va­la in­šta­lá­cia oko­lo 15 mi­nút. Po nain­šta­lo­va­ní z DVD (veľ­kos­ťou dis­tri­bú­cie je 771 MB) ale­bo kľú­ča USB sa zob­ra­zí dru­há časť in­šta­lá­cie, ten­to­raz dob­ro­voľ­ná. Sprie­vod­ca sa pos­ta­rá o ob­no­ve­nie zdro­jov a pý­ta sa na in­šta­lá­ciu do­da­toč­né­ho sof­tvé­ru (kon­krét­ne Ja­va či kan­ce­lár­sky ba­lík Lib­reOf­fi­ce). Je to veľ­mi dob­rá my­šlien­ka, nain­šta­lu­je si to len ten, kto si to sku­toč­ne že­lá a pot­re­bu­je. Ta­kis­to je vy­rie­še­ná pod­po­ra pre tla­čiar­ne.

Gra­fic­ké pros­tre­die je ne­ty­pic­ké a skôr me­nej vhod­né pre ľu­dí, kto­rí ne­ra­di čí­ta­jú. Na­mies­to gra­fic­kých iko­niek je to­tiž na plo­che ok­rem jed­no­fa­reb­nej ta­pe­ty nás­troj na me­ra­nie sys­té­mo­vých pros­tried­kov a zoz­nam klá­ve­so­vých skra­tiek. Cez skrat­ky sa dá ot­vo­riť pred­vo­le­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, ter­mi­nál, správ­ca sú­bo­rov či nap­rík­lad ov­lá­da­nie zvu­ku. Ne­chý­ba ani ot­vo­re­nie texto­vé­ho edi­to­ra. Aké­koľ­vek úp­ra­vy mož­no ro­biť v sú­bo­re /ho­me/me­no_pou­ží­va­te­ľa/.con­fig/open­box/rc.xml. Pri­da­nie ďal­ších skra­tiek je jed­no­du­ché a dá sa tu do­čí­tať aj o skrat­kách, kto­ré nie sú štan­dar­dne vy­pí­sa­né. Nap­rík­lad me­nu na vy­pnu­tie či reš­tar­to­va­nie po­čí­ta­ča sa mô­že zob­ra­ziť cez Win­Key + X. Pre­to­že sa pou­ží­va Win­Key, a nie nap­rík­lad čas­tej­ší ALT, ne­do­chá­dza ku kon­flik­tom v rám­ci ap­li­ká­cií.

Ďal­šia vý­hod­ná vlas­tnosť sys­té­mu CrunchBang Li­nux je pri­dá­va­nie vlas­tných skrip­tov do me­nu. In­šta­lá­cia po­pu­lár­nych prog­ra­mov, ako Goog­le Chro­me, Ope­ra či Drop­box, je veľ­mi jed­no­du­chá, sta­čí klik­núť na ikon­ku a o stiah­nu­tie prog­ra­mu v ak­tuál­nej ver­zii a aj o in­šta­lá­ciu sa pos­ta­rá sys­tém. V me­nu je ok­rem skrip­tov aj zoz­nam na­pos­le­dy pou­ži­tých sú­bo­rov či nás­troj na reali­zá­ciu screen­sho­tov aj so zá­klad­ný­mi mož­nos­ťa­mi nas­ta­ve­nia.

crunchbang-prostredie.png

Pros­tre­die sys­té­mu CrunchBan­gu po in­šta­lá­cii

CrunchBang 11 sa za­kla­dá na De­bian Stab­le 7, čo pri­ná­ša ne­vý­ho­dy (ide o tro­chu star­ší sof­tvér), ale aj ve­ľa vý­hod: tak­mer 50 000 ba­lí­kov, dob­rá od­la­de­nosť a bez­peč­nosť i ve­ľa ná­vo­dov. Vy­uži­tie je tak aké­koľ­vek - od server­a cez sys­tém na stri­ha­nie vi­dea po bež­né PC v do­mác­nos­ti. Tre­ba však brať do úva­hy to, že veľ­ké gra­fic­ké pros­tre­dia, ako je KDE ale­bo GNO­ME, nie sú sú­čas­ťou a ich in­šta­lá­ciou sa sys­tém spo­ma­lí a ne­bu­dú fun­go­vať niek­to­ré fun­kcie ty­pic­ké pre CrunchBang. Sú­čas­ťou je li­nuxové jad­ro 3.2, Open­Box 5.5 a prog­ra­my ako IceWeasel (slo­bod­ná al­ter­na­tí­va Fi­re­foxu), GIMP či VLC. Ďal­šie prog­ra­my mož­no nain­šta­lo­vať cez Syn­ap­tic ale­bo apt-get, up­ra­ve­né na št­ýl zná­my z Ubun­tu. Na po­čí­ta­či s 1 GB RAM za­be­rie spo­lu s Goog­le Chro­me a Lib­reOf­fi­ce prib­liž­ne po­lo­vi­cu.

CrunchBang je k dis­po­zí­cii v 32- i 64-bi­to­vej ver­zii, pri­čom 32-bi­to­vé ver­zie sú rov­no dve: s kla­sic­kým i PAE jad­rom, vhod­nej­ším pre nov­šie po­čí­ta­če. Tro­chu je ško­da, že sa ten­to inak dob­re od­la­de­ný sys­tém ne­mô­že nain­šta­lo­vať na sta­ré po­čí­ta­če bez DVD me­cha­ni­ky, kto­ré ne­do­ká­žu boo­to­vať z kľú­ča USB. Ak hľa­dá­te nie­čo rých­le a ši­kov­né nap­rík­lad na net­book, mo­men­tál­ne asi nie je lep­šia mož­nosť. Na jed­nej stra­ne mô­že CrunchBang svo­jou rých­los­ťou pred­beh­núť Win­dows XP na sta­rých net­boo­koch a zá­ro­veň na no­vých nah­ra­diť Win­dows 7 ale­bo 8. Skú­se­nos­ti s Li­nuxom sa ho­dia. Ale aj niek­to, kto ne­vie vô­bec nič o open sour­ce sof­tvé­ri, je schop­ný nain­šta­lo­vať sys­tém a bez prob­lé­mov pou­ží­vať, ak mu ne­ro­bí ťaž­kos­ti sem-tam po­zrieť do do­ku­men­tá­cie a ne­vy­ve­die ho z mie­ry ne­kom­plet­ná slo­ven­či­na. Re­cen­ziu sme tvo­ri­li na net­boo­ku sta­rom 5 ro­kov, bez pri­po­je­nia na elek­tric­kú sieť, a to pop­ri vi­deo­ho­vo­roch cez Sky­pe a sle­do­va­ní vi­deí z YouTu­be. Na spo­jaz­dne­nie Wi-Fi, webo­vej ka­me­ry a iné­ho har­dvé­ru pri­tom ne­bol pot­reb­ný žiad­ny ov­lá­dač.

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter