Poctivý zdroj od Enermaxu

Enermax Triathlor FC

Trh s po­čí­ta­čo­vý­mi zdroj­mi je na­toľ­ko uni­fi­ko­va­ný, že mno­hí vý­rob­co­via si ne­chá­va­jú vy­rá­bať svo­je zdro­je niž­ších ka­te­gó­rií u lac­nej­ších do­dá­va­te­ľov. Tým­to kro­kom si nie­len zni­žu­jú nák­la­dy na návrh a vý­ro­bu, ale sú­čas­ne im nev­zni­ká di­era v uce­le­nom por­tfó­liu. V re­dak­cii sme otes­to­va­li zdroj z lac­nej­šej sé­rie Ener­max Triat­hlor FC, kto­rá sa hr­dí ori­gi­nál­nym pô­vo­dom a kva­lit­ný­mi kon­den­zá­tor­mi.

Triathlor-FC.jpg

Konštruk­cia zdro­ja pô­so­bí ro­bus­tným doj­mom

Zdro­je Triat­hor dis­po­nu­jú bron­zo­vou cer­ti­fi­ká­ciou účin­nos­ti, čo sa na dneš­né po­me­ry mô­že zdať má­lo, ale pri niž­ších za­ťa­že­niach je roz­diel op­ro­ti účin­nej­ším zdro­jom tak­mer za­ned­ba­teľ­ný. Na­vy­še vý­sled­ky me­ra­ní naz­na­ču­jú, že zdroj tú­to cer­ti­fi­ká­ciu vý­raz­ne prek­ra­ču­je a blí­ži sa až k strie­bor­nej účin­nos­ti. Nes­por­ná vý­ho­da mo­der­ných zdro­jov je aj ich mi­ni­mál­ny prí­kon v ne­čin­nos­ti. Ener­max Triat­hlor spĺňa európ­sku smer­ni­cu ErP Lot 6 2013 o maximál­nom prí­ko­ne v ne­čin­nos­ti do 0,5 W.

Triathlor-FC_connectors.jpg

Časť ka­be­lá­že pri mo­de­loch Triat­hlor FC je pev­ná a časť od­po­ji­teľ­ná

Por­tfó­lio zdro­jov Ener­max Triat­hlor je roz­de­le­né na slab­šie mo­de­ly s pev­nou ka­be­lá­žou a vý­kon­nej­šie mo­de­ly s prív­las­tkom FC a od­po­ji­teľ­nou ka­be­lá­žou. Pri slab­ších zdro­joch má zá­kaz­ník k dis­po­zí­cii mo­de­ly s vý­ko­nom 300, 385, 450 a 550 W, za­tiaľ čo vý­kon­nej­šie mo­du­lár­ne mo­de­ly pos­ky­tu­jú 550, 650 ale­bo až 700 W. Od­po­ji­teľ­ná ka­be­láž je rie­še­ná op­ti­mál­nym spô­so­bom, kto­rý pred­pok­la­dá neus­tá­le pou­ži­tie pev­ných na­pá­ja­cích káb­lov s ko­nek­tor­mi ATX a EPS12V. Zvyš­ná ka­be­láž je rie­še­ná mo­du­lár­ne, čo v prí­pa­de prob­lé­mu umož­ňu­je jed­no­du­chú vý­me­nu ale­bo roz­ší­re­nie v bu­dúc­nos­ti. Na roz­ší­re­nie sú prip­ra­ve­né aj ko­nek­to­ry na pri­po­je­nie od­po­ji­teľ­nej ka­be­lá­že, keď­že aj pri pl­nej ob­sa­de­nos­ti zdro­ja zos­tá­va­jú dva ko­nek­to­ry ne­vyu­ži­té. Za kva­li­tu zho­to­ve­nia ko­nek­to­rov si však zdroj od­ná­ša mí­nu­so­vý bod, keď­že mo­du­lár­nu ka­be­láž sa nám nie vždy po­da­ri­lo „za­cvak­núť" na pr­vý po­kus.

Triathlor-FC_cable.jpg

Od­po­ji­teľ­ná ka­be­láž sí­ce nie je op­le­te­ná, ale za­to ľah­ko tva­ro­va­teľ­ná

Za­tiaľ čo pev­ná ka­be­láž je na zlep­še­nie ochra­ny vo­di­čov op­le­te­ná efek­tným po­ťa­hom, tá od­po­ji­teľ­ná si vy­sta­čí s od­ha­le­ný­mi vo­dič­mi, kto­ré sú spo­je­né do pá­sa a umož­ňu­jú tak jed­no­du­chú tva­ro­va­teľ­nosť s mož­nos­ťou lep­šie­ho prie­to­ku vzdu­chu. Zdroj dis­po­nu­je dvo­ji­cou 12 V na­pá­ja­cích ve­tiev, z kto­rých kaž­dá do­ká­že do­dá­vať 25 A. Návrh zdro­ja umož­ňu­je sme­ro­vať až 98 % svoj­ho vý­ko­nu do tých­to ve­tiev a za­bez­pe­čiť tak na­pá­ja­nie všet­kých dô­le­ži­tých kom­po­nen­tov. Zvyš­né na­pá­ja­cie vet­vy sú rie­še­né po­mo­cou pre­vod­ní­kov DC-DC, ako to bý­va zvy­kom pri účin­nej­ších a kva­lit­nej­ších zdro­joch. Na bez­peč­nosť pri­po­je­ných kom­po­nen­tov do­hlia­da tech­no­ló­gia Sa­fe­Guard s ochra­na­mi OCP, OVP, UVP DC, OPP, OTP, SCP a na­vy­še aj SIP.

Triathlor-FC_fan.jpg

Zdroj pou­ží­va 120 mm ven­ti­lá­tor T.B.Si­len­ce, kto­rý je za­ují­ma­vý tva­rom svo­jich lo­pa­tiek

O chla­de­nie zdro­ja sa sta­ra­jú tech­no­ló­gie Air­Guard a Speed­Guard, kto­ré za­bez­pe­ču­jú re­gu­lá­ciu otá­čok ven­ti­lá­to­ra, ako aj aero­dy­na­mic­ké roz­lo­že­nie jed­not­li­vých kom­po­nen­tov. Ener­max pou­žil svoj 120 mm ven­ti­lá­tor T.B.Si­len­ce, kto­rý má špe­ci­fic­ké lo­pat­ky v tva­re ne­to­pie­rích krí­del a pa­ten­to­va­né lo­žis­ko Twis­ter bea­ring so ži­vot­nos­ťou 100 000 ho­dín.

Tes­tu­je­me

Zdroj Enermax - nahlad 01.jpg

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie a dis­tri­bú­cia vý­ko­nu

Zdroj sme tes­to­va­li pri rôz­nych vý­kon­nos­tných za­ťa­že­niach, kde preu­ká­zal nie­len dob­rú účin­nosť, ale aj vy­ni­ka­jú­ce hod­no­ty zvl­ne­nia, za­šu­me­nia a re­gu­lá­cie na­pä­tia na jed­not­li­vých vet­vách. K dob­rým vý­sled­kom zdro­ja do­po­mo­hol naj­mä vnú­tor­ný di­zajn DC-DC a pou­ži­tie kva­lit­ných kom­po­nen­tov. Slab­šie bo­li len pre­vádz­ko­vé pa­ra­met­re, kto­ré pria­mo sú­vi­sia s nie veľ­mi vy­so­kou účin­nos­ťou. Zdroj tak na svo­ju pre­vádz­ku spot­re­bú­va viac ener­gie, čo sa pre­ja­vu­je väč­ším za­hrie­va­ním a zvý­še­nou hluč­nos­ťou chla­de­nia. Ven­ti­lá­tor je pri níz­kej zá­ťa­ži ti­chý, ale so zvy­šu­jú­cim sa vý­ko­nom pos­tup­ne na­be­rá na otáč­kach a maximum do­siah­ne už pri po­lo­vič­nej zá­ťa­ži. Vďa­ka tej­to cha­rak­te­ris­ti­ke je zdroj už i pri bež­nej zá­ťa­ži hluč­nej­ší.

Zdroj Enermax - nahlad 02.jpg

Na­me­ra­né vý­sled­ky pri rôz­nych zá­ťa­žiach

Ver­dikt PC RE­VUE

Zdro­je Ener­max Triat­hlor neú­to­čia ag­re­sív­nou ce­nou, ale pri­ná­ša­jú vy­so­kú kva­li­tu aj do niž­ších ce­no­vých ob­las­tí, v kto­rých je kon­ku­ren­cia naj­roz­ší­re­nej­šia. Slab­šia strán­ka tes­to­va­né­ho zdro­ja je je­ho zvý­še­ná hluč­nosť a len prie­mer­ná účin­nosť.

Ce­na: 92,27 EUR
Za­po­ži­čal: Ener­max

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter