Testovali sme

Technológie v multifunkciách Canon

Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia sú neus­tá­le vo vý­vo­ji, a ho­ci je tla­čo­vá kva­li­ta čo­raz lep­šia, je tu stá­le veľ­ký pries­tor na pri­dá­va­nie fun­kcií, no zá­ro­veň vy­tvo­re­nie jed­no­du­ché­ho sys­té­mu. V tom­to člán­ku uká­že­me, že tech­no­ló­gie v mul­ti­fun­kčných za­ria­de­niach nie sú za­me­ra­né len na rých­losť tla­če a maximál­nu vý­ťaž­nosť at­ra­men­tov, ale aj na prak­tic­kú strán­ku ich vy­uži­teľ­nos­ti pri rôz­nych úlo­hách.

Ov­lá­da­nie

Naj­vi­di­teľ­nej­šia tech­no­ló­gia je zme­na spô­so­bu ov­lá­da­nia. Pa­nel s fun­kcia­mi, kto­ré za­bez­pe­ču­jú auto­nóm­nosť mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní toh­to vý­rob­cu, je vý­hod­ný naj­mä pre svo­ju jed­no­du­chosť. Čo­raz väč­šie množ­stvo fun­kcií sa po­da­ri­lo skĺbiť do tzv. Dual Fun­ction Pa­nel. Či už ide o do­ty­ko­vú ver­ziu, ale­bo ver­ziu s kla­sic­ký­mi tla­čid­la­mi, vždy sa roz­svie­tia len tie, kto­ré sa da­jú ak­tuál­ne pou­žiť. Pri faxova­ní sa na pa­ne­li roz­svie­ti nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ca, pri ko­pí­ro­va­ní a tla­či z pa­mä­ťo­vej kar­ty má používa­teľ na vý­ber po­čet kó­pií. Zá­kla­dom je už nie­koľ­ko ro­kov aj tro­ji­ca kon­texto­vých tla­či­diel pod dis­ple­jom. Tým­to tla­čid­lám sa dy­na­mic­ky me­ní fun­kcio­na­li­ta na zá­kla­de ak­tuál­ne­ho zob­ra­ze­nia na dis­ple­ji. Faxova­nie umož­ňu­je pri­dať prí­jem­cov, pri ko­pí­ro­va­ní to is­té kon­texto­vé tla­čid­lo za­se slú­ži na zob­ra­ze­nie me­nu s pred­voľ­ba­mi na ko­pí­ro­va­nie.

DualPanel.jpg

Ov­lá­da­nie cez duál­ny pa­nel pri MFP Ca­non

Clou­do­vá tlač

Jed­na z hlav­ných tech­no­ló­gií sú­čas­nos­ti je in­teg­rá­cia Wi-Fi - sa­moz­rej­me s dopl­nko­vý­mi služ­ba­mi. Tie sú PIXMA Cloud Link a Ca­non Easy-Pho­toP­rint vo for­me ap­li­ká­cie v Ob­cho­de Play. Pok­ro­či­lé za­ria­de­nia Ca­non umož­ňu­jú tlač cez Wi-Fi nie­len z po­čí­ta­ča, čo je vlas­tne len iný spô­sob pri­po­je­nia pop­ri USB, ale aj pria­mo z mo­bil­ných za­ria­de­ní - tab­le­tov a smar­tfó­nov. S tou­to ap­li­ká­ciou sa dá vy­užiť ske­ner v MFP a vý­sled­ný do­ku­ment bu­de či už vo for­me PDF, ale­bo ob­ra­zo­vom for­má­te pre­ne­se­ný do mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. Pou­ží­va­te­lia plat­for­my App­le iOS ma­jú za­hr­nu­tú pria­mu pod­po­ru AirPrint, kto­rá umož­ňu­je tlač z te­le­fó­nov, tab­le­tov, ale aj mul­ti­me­diál­ne­ho preh­rá­va­ča iPod touch. Ok­rem kla­sic­kej tla­če fo­tog­ra­fií sa da­jú vy­tla­čiť aj e-mai­ly ale­bo webo­vé strán­ky. Pri kaž­dom ty­pe sú dos­tup­né nas­ta­ve­nia kva­li­ty, ty­pu pa­pie­ra a poč­tu kó­pií. Vďa­ka to­mu­to spo­je­niu vy­tla­čí­te fo­tog­ra­fie pria­mo z mo­bi­lu bez akej­koľ­vek kon­fi­gu­rá­cie. Ob­ráz­ky sa vy­be­ra­jú cez ga­lé­riu s náh­ľad­mi, čím šet­rí­te čas a tla­čí­te viac ob­ráz­kov v jed­nej dáv­ke.

AndroidApp.jpg

Ap­li­ká­cia na tlač zo smar­tfó­nu s OS An­droid

PIXMA Cloud Link je fun­kcio­na­li­ta roz­ši­ru­jú­ca mož­nosť mul­ti­fun­kčné­ho za­ria­de­nia a pria­mo na dis­ple­ji sa dá pris­tu­po­vať k webo­vým al­bu­mom Goog­le Pi­ca­sa ale­bo iným clou­do­vým služ­bám. Bez pou­ži­tia po­čí­ta­ča pria­mo od­tiaľ­to vy­tla­čí­te fo­tog­ra­fie z váš­ho al­bu­mu. To pla­tí aj pre kon­fi­gu­rá­ciu prís­tu­pu k služ­be. Sa­moz­rej­me, aj tu zos­tá­va mož­nosť tla­čiť špe­cia­li­zo­va­né pa­pie­ro­vé pred­lo­hy, vhod­né pre ško­lá­kov, ale­bo jed­no­du­ché ka­len­dá­re. V kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­niach je na­po­je­nie na služ­bu Goog­le Cloud Print, tak­že bu­de­te môcť od­osie­lať do­ku­men­ty do za­ria­de­nia, aj keď bu­de­te na opač­nom kon­ci sve­ta.

Tlač a ske­no­va­nie

V spo­je­ní s at­ra­men­tmi a tla­čo­vou hla­vou Ca­non sa stre­tá­va­me s po­me­no­va­ním FI­NE (Full-pho­to­lit­hog­rap­hy In­kjet Nozz­le En­gi­nee­ring - pl­ne fo­to­li­tog­ra­fic­ká dý­zo­vá tech­no­ló­gia). Tá­to tech­no­ló­gia vy­uží­va su­perpres­nú tla­čo­vú hla­vu so 7680 dý­za­mi. Kaž­dá z nich je navr­hnu­tá tak, aby vy­stre­li­la pres­ný ob­jem kvap­ky, a vy­rá­ba sa po­dob­ne ako mo­der­né pro­ce­so­ry. Pri naj­pok­ro­či­lej­ších mo­de­loch je ob­jem kvap­ky len 1 pl (pi­ko­li­ter), čo je jed­na tri­lión­ti­na lit­ra. Ide o extrém­ne ma­lé kvap­ky, kto­ré vo vý­sled­ku umož­ňu­jú vy­tla­čiť pro­fe­sio­nál­ne vy­ze­ra­jú­ce fo­tog­ra­fie.

PigmentSet.jpg

Súp­ra­va at­ra­men­tov s čier­nou pig­men­to­vou nápl­ňou (vľa­vo)

Dob­ré vý­sled­ky však uvi­dí­te aj na bež­nom pa­pie­ri. Uve­de­ná veľ­kosť pat­rí me­dzi naj­men­šie na tr­hu v seg­men­te do­má­cej a fi­rem­nej tla­če, po­rov­na­teľ­né za­ria­de­nia iných vý­rob­cov ma­jú troj­ná­sob­nú mi­ni­mál­nu veľ­kosť. Kva­li­ta tla­če je jed­na vec, dru­há je stá­losť fa­rieb vo vý­tlač­ku. Pri pou­ži­tí nápl­ní s tech­no­ló­giou Chro­ma­Li­fe100+ a fo­tog­ra­fic­kých pa­pie­rov Ca­non dá­va vý­rob­ca ga­ran­ciu dl­hej ži­vot­nos­ti, a to až 300 ro­kov pri ucho­va­ní v al­bu­me a svet­los­tá­losť po do­bu 30 ro­kov. Kva­li­tu pod­stat­ným spô­so­bom zvy­šu­je aj pou­ži­tie pig­men­to­vých at­ra­men­tov. Špič­ko­vý mo­del Ca­non MX925 pou­ží­va tzv. hyb­rid­ný sys­tém at­ra­men­tov. Zos­ta­vu tvo­ria šty­ri sa­mos­tat­né far­bi­vo­vé nápl­ne a je­den čier­ny pig­men­to­vý at­ra­ment. Pr­vé sú vhod­né na fo­tog­ra­fie, pig­men­to­vý sa pou­ži­je pri tla­či ma­lých pís­men a na do­siah­nu­tie os­trých čiar a ten­kých lí­nií. Aj to je dô­vod, pre­čo v na­šich tes­toch do­sa­hu­jú za­ria­de­nia s tým­to tla­čo­vým sys­té­mom špič­ko­vú kva­li­tu, po­zo­ro­va­teľ­nú voľ­ným okom v re­ži­me kon­cep­tu.

Op­ro­ti iným niek­to­rým mo­de­lom na tr­hu v rov­na­kej ka­te­gó­rii pos­ky­tu­je vy­so­ké roz­lí­še­nie pri ske­no­va­ní. Roz­lí­še­nie 2400 × 4800 pixelov sa ho­dí nie­len na spra­co­va­nie do­ku­men­tov, ale aj na ske­no­va­nie fo­tiek. Za­tiaľ čo in­de tre­ba vy­sta­čiť s po­lo­vič­nou roz­li­šo­va­cou schop­nos­ťou sní­ma­ča CIS, tu mož­no ske­no­vať gra­fic­ké ma­te­riá­ly s ucho­va­ním väč­šie­ho množ­stva de­tai­lov. V prek­la­de to zna­me­ná, že vy­so­ké roz­lí­še­nie tla­čo­vej hla­vy až do hod­no­ty 9600 × 2400 dpi je sta­va­né prá­ve na tlač fo­tog­ra­fií s vy­so­kým roz­lí­še­ním.

Úspor­né fun­kcie

Za­ria­de­nia ra­du PIXMA kla­dú dô­raz na šet­re­nie elek­tric­kej ener­gie. Auto­ma­tic­ky sa vy­pnú po vop­red de­fi­no­va­nom ča­se neak­ti­vi­ty. V prí­pa­de, že tre­ba za­sa tla­čiť, sa auto­ma­tic­ky za­pnú. Vý­hod­né je v tom­to prí­pa­de aj auto­ma­tic­ké ot­vo­re­nie vý­stup­né­ho zá­sob­ní­ka. V neak­tív­nom re­ži­me sa dá za­tvo­riť pred­ný vý­stup a šet­riť mies­tom. Po od­os­la­ní tla­čo­vej úlo­hy sa zá­sob­ník ot­vo­rí a ne­do­chá­dza k za­blo­ko­va­niu pa­pie­ra vo vnú­tor­nom me­cha­niz­me. Ďal­šia ob­lasť je ti­chý re­žim, kto­rý sa dá nas­ta­viť vo vy­bra­nom ča­se ale­bo po ce­lú do­bu pre­vádz­ky. Mier­ne sa zní­ži rých­losť tla­če, ale aj hluč­nosť pri vy­ko­ná­va­ní jed­not­li­vých úloh na mul­ti­fun­kčných za­ria­de­niach. Tú­to fun­kciu oce­ní­te v kan­ce­lá­rii, ale naj­mä v do­mác­nos­ti, nap­rík­lad vo ve­čer­ných ho­di­nách. Pri za­ria­de­niach s auto­ma­tic­kou obojstran­nou tla­čou sa dá nas­ta­viť auto­ma­tic­ká tlač na obe stra­ny vo for­me štan­dar­dné­ho vý­stu­pu, po­kiaľ nie je v ov­lá­da­či na po­čí­ta­či zvo­le­né inak. Aj tu pla­tí, že všet­ko nas­ta­vu­je­te pria­mo cez ov­lá­da­cí pa­nel a dis­plej mul­ti­fun­kčné­ho za­ria­de­nia.

Pri in­šta­lá­cii ov­lá­da­ča mož­no pri­dať do sys­té­mu prog­ram Easy-Web­Print EX. In­teg­ru­je sa do pre­hlia­da­ča Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer a je pris­pô­so­be­ný na tlač webo­vých strá­nok bez rek­lám a iné­ho ne­pot­reb­né­ho ob­sa­hu.

Zdroj: PCR 9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter