Tabletové novinky

Trik­rát An­droid a je­den Win­dows 8, to je bi­lan­cia no­vých a otes­to­va­ných tab­le­tov za mi­nu­lý me­siac. V prí­pa­de An­droi­dov mô­že­me sle­do­vať neus­tá­ly rast kva­li­ty har­dvé­ro­vej vý­ba­vy pri za­cho­va­ní níz­kej ce­ny - tab­le­ty sú čo­raz viac mainstrea­mo­vé. Tab­let s Win­dows v po­do­be mo­de­lu Acer As­pi­re P3 nás po­te­šil po­me­rom ce­na/vý­kon.

Acer As­pi­re P3

V má­jom vy­da­ní sme re­cen­zo­va­li Win­dows tab­let Acer Ico­nia Tab W700. Za­pá­či­la sa nám je­ho konštruk­cia, ale aj vý­ko­nu a di­zaj­nu - naj­mä v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi tab­let­mi s Win­dows. Pod náz­vom Acer As­pi­re P3 pri­chá­dza te­raz je­ho du­chov­ný nás­tup­ca.

acer.jpg

Tab­le­ty sa na pr­vý poh­ľad po­do­ba­jú ako vaj­ce vaj­cu. As­pi­re P3 má rov­na­ké roz­me­ry, to­tož­nú hli­ní­ko­vú konštruk­ciu a ten is­tý di­zajn blue­toot­ho­vej klá­ves­ni­ce v oba­le, kto­rý chrá­ni za­ria­de­nie a zvy­šu­je por­ta­bi­li­tu. As­pi­re P3 pri­po­mí­na kni­hu v pev­nej väz­be, s oba­lom má hrúb­ku 20 mm. Sa­mo za­ria­de­nie má hmot­nosť 790 gra­mov, obal s klá­ves­ni­cou ju zvy­šu­je o ďal­ších 600 gra­mov, čím sa dos­tá­va­me na úro­veň niek­to­rých ultra­boo­kov. Tab­let s úpl­nou vý­ba­vou ne­pat­rí me­dzi naj­ľah­šie, a ak ho bu­de­te no­siť pod pa­zu­chou, va­ša ru­ka to po ne­ja­kom ča­se prav­de­po­dob­ne po­cí­ti.

Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 11,6 pal­ca vy­uží­va tech­no­ló­giu IPS a po­nú­ka roz­lí­še­nie 1366 × 768, čo je pr­vá zme­na op­ro­ti mo­de­lu W700 s full HD roz­lí­še­ním. Acer opäť osa­dil tab­let pro­ce­so­rom In­tel Co­re i3, ten­to­raz nov­ším mo­de­lom 3229Y s frek­ven­ciou 1,40 GHz. Pro­ce­sor po­nú­ka lep­ší vý­kon ako Atom, s kto­rým sa v prí­pa­de tab­le­tov s Win­dows bež­ne stre­tá­va­me. Dopl­ňme eš­te údaj o ope­rač­nej pa­mä­ti tá má veľ­kosť 2 GB. Ho­ci má tab­let dvoj­ná­sob­ný vý­kon v po­rov­na­ní s kon­fi­gu­rá­ciou s Ato­mom, za­ria­de­nie vy­uži­je­te pre­važ­ne na kan­ce­lár­sku prá­cu a ne­ná­roč­nú mul­ti­me­diál­nu zá­ba­vu. Vy­šší vý­kon si vy­be­rá daň v po­do­be vý­dr­že ba­té­rie. Tes­to­va­cí nás­troj Bat­te­ry Eater ju vy­cu­cal prib­liž­ne za 3 ho­di­ny, v bež­nej pre­vádz­ke vy­dr­ží 4,5 až 5 ho­dín.

Tab­let po­nú­ka kla­sic­kú por­to­vú vý­ba­vu - je­den pl­no­hod­not­ný port USB 3.0, vý­stup mic­ro HDMI, 3,5 mm jack na slú­chad­lá/mik­ro­fón. Ne­chý­ba ani pred­ná a za­dná ka­me­ra. Konštruk­cia za­uj­me dvo­ma vet­ra­cí­mi šach­ta­mi, kto­ré sa na­chá­dza­jú na hor­nej stra­ne, na opač­nej stra­ne, te­da do­le náj­de­te dva rep­ro­duk­to­ry. To­to rie­še­nie nie je veľ­mi šťas­tné, zvuk z rep­ro­duk­to­rov je prie­mer­ný, a to aj na­priek pou­ži­tej tech­no­ló­gii Dol­by Ho­me Thea­ter. Po­dob­ne ako os­tat­né tab­le­ty s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re aj to­to za­ria­de­nie vie byť po­čas prá­ce dosť ho­rú­ce. Pri pou­ži­tí sto­ja­na/blue­toot­ho­vej klá­ves­ni­ce to ne­po­cí­ti­te, ale ak pra­cu­je­te iba s tab­le­tom po­lo­že­ným na ko­le­nách, tep­lo mô­že byť nep­rí­jem­né.

As­pi­re P3 za­uj­me ce­nou 626 EUR, kto­rá je vzhľa­dom na po­núk­nu­tý har­dvér po­mer­ne prí­jem­ná. Nej­de o uni­ver­zál­ny tab­let s Win­dows, kto­rý mô­že­me od­po­ru­čiť kaž­dé­mu. No je to za­ují­ma­vé rie­še­nie, kto­ré do­ká­že nah­ra­diť no­te­book - vzhľa­dom na hrúb­ku a hmot­nosť v kom­bi­ná­cii s oba­lom a klá­ves­ni­cou ide tak­mer o ultra­book. Pou­ží­va­te­ľom, kto­rí pre­fe­ru­jú ľah­šie a mo­bil­nej­šie tab­le­ty, však ne­mu­sí vy­ho­vo­vať.

Ce­na: 626 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

ASUS Me­MO Pad HD 7

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg ASUS to ne­má na tr­hu 7-pal­co­vých an­droi­do­vých tab­le­tov jed­no­du­ché. Spo­loč­nosť vy­rá­ba tab­let Nexus 7 pre Goog­le a zá­ro­veň má vlast­ný pro­duk­to­vý rad Me­MO Pad. Za­tiaľ čo pred ro­kom sme bo­li zo 7-pal­co­vé­ho Me­MO Pa­du mier­ne skla­ma­ní, te­raz je si­tuácia od­liš­ná.

Vý­rob­co­vi ur­či­te pros­pe­lo, že Me­MO Pad HD 7 sa dos­tal na trh eš­te pred uve­de­ním no­vej ge­ne­rá­cie Nexusu. Bez oh­ľa­du na to har­dvé­ro­vá vý­ba­va pred­sta­vu­je znač­né plus. Se­dem­pal­co­vý dis­plej IPS s roz­lí­še­ním 1280 × 800 je pos­tup­ne po­va­žo­va­ný za štan­dard, a keď si na ten­to dis­plej zvyk­ne­te, veľ­mi ťaž­ko si bu­de­te od­vy­kať. Roz­lí­še­nie 1280 × 800 pri 7-pal­co­vom za­ria­de­ní bo­ha­to pos­ta­ču­je, ide o ideál­ny po­mer me­dzi fun­kcio­na­li­tou a ele­gan­ciou. K Me­MO Pa­du v tom­to sme­re ne­má­me pri­po­mien­ky.

asus.jpg

Za­ria­de­nie je po­há­ňa­né štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Me­dia­Tek s frek­ven­ciou 1,2 GHz. Kon­krét­ne ide o čip MT8125, kto­rý vy­uží­va­jú aj ne­dáv­no re­cen­zo­va­né tab­le­ty Acer Ico­nia A1 ale­bo Le­no­vo A3000. Prá­ve tie­to za­ria­de­nia sú hlav­nou kon­ku­ren­ciou, všet­ky tab­le­ty sú si však čias­toč­ne po­dob­né. Me­MO Pad HD 7 pro­fi­tu­je z to­ho, že je na tr­hu naj­mlad­ší z tro­ji­ce, tak­že po­nú­ka lep­šie roz­lí­še­nie a väč­šie úlo­žis­ko ako A3000 a za niž­šiu ce­nu. Op­ro­ti Ico­nii má no­vin­ka znač­ky ASUS o nie­čo lep­ší dis­plej.

ASUS sa v prí­pa­de HD ver­zie Me­MO Pa­du roz­ho­dol zme­niť aj ša­si. Vrúb­ko­va­ný a má­lo ele­gant­ný povrch nah­ra­dil hlad­ký plast, tab­le­tu však nes­ved­čí vi­di­teľ­né spo­je­nie pred­nej a za­dnej čas­ti. Chr­bát za­ria­de­nia vy­uží­va o nie­čo väč­ší plast, ako je pred­ná časť. Tr­pia tým bo­ky za­ria­de­nia aj je­ho ele­gan­cia. Tes­to­va­ný HP Sla­te 7 sa nám z hľa­dis­ka konštruk­cie pá­čil viac, v os­tat­ných pa­ra­met­roch má však ASUS Me­MO Pad navrch.

Tab­le­tu s vý­nim­kou HDMI ne­chý­ba ni­ja­ký z bež­ných por­tov, v po­rov­na­ní s Nexusom po­te­ší naj­mä slot na kar­ty Mic­roSDHC, po­mo­cou kto­ré­ho si mô­že­te roz­ší­riť dos­tup­ných 11,53 GB. Mic­ro USB je sa­moz­rej­mosť, po­mo­cou ne­ho si tab­let aj na­bi­je­te. Spo­meň­me eš­te pred­nú (1,2 Mpix) a za­dnú (5 Mpix) ka­me­ru a dva rep­ro­duk­to­ry.

Ako je už zvy­kom, ASUS mier­ne zlep­šil aj ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.2. Pou­ží­va­teľ si mô­že v nas­ta­ve­niach ak­ti­vo­vať jed­no­duch­šie uk­la­da­nie sní­mok ob­ra­zov­ky. Bež­ne ich spra­ví­te podr­ža­ním tla­či­diel vy­pnúť/za­pnúť a stí­še­ním hla­si­tos­ti. ASUS tú­to fun­kciu pri­ra­dil dl­hé­mu podr­ža­niu do­ty­ko­vé­ho tla­čid­la na zob­ra­ze­nie spus­te­ných ap­li­ká­cií. K dis­po­zí­cii sú aj rôz­ne nas­ta­ve­nia zvu­ku a op­ti­ma­li­zo­va­nia spot­re­by ener­gie. Aj v bež­nom re­ži­me však tab­let po­nú­ka viac ako 6,5 ho­di­ny vý­dr­že na jed­no na­bi­tie.

Me­MO Pad HD 7 je veľ­mi dob­rý tab­let. Na­ša je­di­ná vý­čit­ka sme­ru­je na má­lo ele­gan­tnú konštruk­ciu. Z har­dvé­ro­vé­ho hľa­dis­ka však po­nú­ka veľ­mi dob­rý po­mer ce­na/vý­kon. Pou­ži­tý pro­ce­sor a dis­plej pos­ky­tu­jú dos­ta­tok po­ho­dlia na rôz­no­ro­dé vy­uži­tie tab­le­tu vrá­ta­ne hra­nia ná­roč­nej­ších 3D hier. Op­ro­ti pre­chá­dza­jú­cej ver­zii Me­MO Pa­du je ak­tuál­na ge­ne­rá­cia jas­ný krok vpred.

Ce­na: 179 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

Co­lo­ro­vo Ci­ty­Tab Vi­sion 3D

Spo­loč­nosť Co­lo­ro­vo pro­du­ku­je ce­no­vo dos­tup­né tab­le­ty, jed­not­li­vé ra­dy sme vám pred­sta­vi­li v pre­doš­lých vy­da­niach ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. V prí­pa­de no­vin­ky Vi­sion 3D chce za­ujať pri­da­nou hod­no­tou v po­do­be troj­roz­mer­né­ho ob­ra­zu. Za­ria­de­nie vy­uží­va tech­no­ló­giu, kto­rá do­ká­že vy­tvo­riť 3D efekt aj bez pou­ži­tia oku­lia­rov. Po­dob­nú tech­no­ló­giu po­núk­la v mi­nu­los­ti her­ná kon­zo­la Nin­ten­to 3DS a te­le­fón LG Op­ti­mus 3D.

colorovo.jpg

Vzhľa­dom na ce­nu tab­le­tu a har­dvé­ro­vú vý­ba­vu 3D zob­ra­ze­nie nie je sa­mo ose­be fun­kcia, kto­rá by tab­let pre­dá­va­la. Ide o prí­jem­ný bo­nus, koz­me­tic­ký efekt, kto­rým sa mô­že­te poch­vá­liť. Kva­li­ta troj­roz­mer­né­ho ob­ra­zu sa však s 3D TV ne­dá po­rov­ná­vať, aj keď po­cit pries­to­ro­vé­ho efek­tu do­ká­že vy­vo­lať. Na dis­plej sa však mu­sí­te po­ze­rať pod kon­krét­nym uh­lom, sta­čí tro­chu na­to­čiť tab­let ale­bo hla­vu a tre­tí roz­mer sa ra­zom zdeg­ra­du­je.

Prob­lé­mom je aj pod­po­ra zo stra­ny ap­li­ká­cií, resp. hier - otes­to­va­li sme via­ce­ro ap­li­ká­cií, kto­ré fun­go­va­li na te­le­fó­ne Op­ti­mus 3D, s tab­le­tom však ne­bo­li kom­pa­ti­bil­né. Ne­po­te­šil nás ani neús­pech v prí­pa­de 3D vi­deí na YouTu­be. „Na hra­nie" vám tak os­ta­nú pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie od vý­rob­cu - preh­rá­vač vi­dea a pre­hlia­dač fo­tog­ra­fií. Preh­rá­vač vám do 3D pre­ve­die aké­koľ­vek 2D vi­deo a, sa­moz­rej­me, preh­rá aj na­tív­ne 3D vi­deo. Vý­sled­ný troj­roz­mer­ný ob­raz však strá­ca na kva­li­te, čím tr­pí aj pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok zo sle­do­va­nia.

Poz­ri­me sa na os­tat­né vlas­tnos­ti tab­le­tu. Osem­pal­co­vý dis­plej TFT pat­rí me­dzi tie lep­šie v rám­ci svo­jej ka­te­gó­rie, v po­rov­na­ní s pa­nel­mi IPS však ide o prie­mer. Po­zo­ro­va­cie uh­ly sú po­mer­ne dob­ré, v prí­pa­de dis­ple­jov TFT sme sa stret­li aj s me­nej kva­lit­ný­mi ob­ra­zov­ka­mi. Tab­let je vy­ba­ve­ný dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s frek­ven­ciou 1,5 GHz, za os­tat­ný­mi tes­to­va­ný­mi mo­del­mi mier­ne za­os­tá­va. Po­nú­ka však dos­ta­toč­ný vý­kon na ná­roč­nej­šie pou­ží­va­nie a bez­prob­lé­mo­vé ov­lá­da­nie. Šasi pod­rob­nej­šie net­re­ba opi­so­vať - tab­let sa vý­raz­nej­šie neod­li­šu­je od os­tat­ných mo­de­lov znač­ky Co­lo­ro­vo, kto­ré sme pred­sta­vi­li v mi­nu­los­ti. Ci­ty­Tab Vi­sion 3D pri­ná­ša pot­reb­nú vý­ba­vu - mic­ro USB, mic­ro HDMI aj mic­roSD. K dis­po­zí­cii je pred­ný a za­dný fo­toa­pa­rát, kva­li­ta je prie­mer­ná.

Co­lo­ro­vo Ci­ty­Tab Vi­sion 3D je je­di­ný 8-pal­co­vý tab­let v ak­tuál­nom súhr­ne no­vi­niek. V niek­to­rých pa­ra­met­roch za os­tat­ný­mi mo­del­mi za­os­tá­va, ne­dos­tat­ky sa sna­ží vy­nah­ra­diť tre­tím roz­me­rom. Je­ho prí­nos je dis­ku­ta­bil­ný a veľ­mi sub­jek­tív­ny. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia tú­to fun­kciu oce­nia, iní ju vô­bec ne­vyu­ži­jú.

Ce­na: 199 EUR
Za­po­ži­čal: ABC Da­ta

HP Sla­te 7

Aj HP sa sna­ží pre­sa­diť na tr­hu 7-pal­co­vých tab­le­tov. HP Sla­te 7 upú­tal na­šu po­zor­nosť od pr­vé­ho mo­men­tu - pek­né ba­le­nie a ele­gan­tné ša­si vy­tvo­ri­li klad­ný pr­vý do­jem. Po za­pnu­tí a vý­be­re ja­zy­ka si mu­sí­te nas­ta­viť pri­po­je­nie Wi-Fi, inak vás ope­rač­ný sys­tém ne­pus­tí ďa­lej. Prob­lém je, že tab­let ne­do­ká­že náj­sť bez­drô­to­vú sieť, kto­rá vy­uží­va 13. ka­nál, a pri­po­jiť sa k nej. Ten­to prob­lém sme otes­to­va­li v praxi, ne­ga­tív­ne oh­la­sy bo­li aj na ofi­ciál­nych fó­rach. Tech­nic­ky zdat­nej­ší si zme­nia nas­ta­ve­nie rou­te­ra, me­nej zdat­ní ma­jú prob­lém a tab­let si pl­no­hod­not­ne spus­tia až po pri­po­je­ní k inej sie­ti Wi-Fi. Koz­me­tic­ký de­tail ale­bo vý­raz­nej­ší ne­dos­ta­tok? Po­sú­de­nie ne­chá­me na pou­ží­va­te­ľov.

hp.jpg

Se­dem­pal­co­vý dis­plej po­nú­ka roz­lí­še­nie 1024 × 600, vy­uží­va tech­no­ló­giu HFFS. Tá sľu­bu­je lep­šiu vi­di­teľ­nosť pri pou­ží­va­ní von­ku, ob­raz však nie je na­toľ­ko jas­ný a „ži­vý" ako v prí­pa­de pa­ne­lov IPS. Kva­li­ta dis­ple­ja nám pri­po­mí­na­la kla­sic­ké ob­ra­zov­ky TFT. Pou­ži­tý pro­ce­sor je dvoj­jad­ro­vý, s frek­ven­ciou 1,6 GHz. Inak 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 5,59 GB pou­ži­teľ­né­ho inter­né­ho úlo­žis­ka, to je HP Sla­te 7 v re­či čí­sel. Vý­sled­ky tes­to­va­cie­ho nás­tro­ja Quad­rant Stan­dard sú po­mer­ne dob­ré, za Me­MO Pa­dom však Sla­te mier­ne za­os­tá­va.

Tab­let za­uj­me lo­gom Beats Audio na chr­bte - k dis­po­zí­cií je špe­ciál­ne nas­ta­ve­nie, kto­ré umož­ňu­je ak­ti­vo­vať zlep­še­nie zvu­ku. V prin­cí­pe ide o špe­ciál­ny ek­va­li­zér, kto­rý je pris­pô­so­be­ný pre jed­not­li­vé ty­py slú­chadiel. Po­dob­nú fun­kciu po­nú­ka­jú aj no­te­boo­ky HP. Pred­ná a za­dná ka­me­ra roz­lí­še­ním neo­hú­ri, na vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu však pos­ta­čí.

HP Sla­te 7 po­nú­ka sluš­ný vý­kon a har­dvér v ele­gan­tnom vy­ho­to­ve­ní. Op­ro­ti kon­ku­ren­čné­mu ASUS Me­MO Pa­du sa mô­že poch­vá­liť kraj­ším ša­si a lep­šou konštruk­ciou, v os­tat­ných pa­ra­met­roch však za­os­tá­va.

Ce­na: 169 EUR
Za­po­ži­čal: HP

Test tabletov - nahlad 01-1.jpg

Test tabletov - nahlad 01-3.jpg

Test tabletov - nahlad 01-2.jpg

Zdroj: PCR 9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter