Konsolidácia môže znížiť prevádzkové náklady až o 20 %

IT kon­so­li­dá­cia sa sta­la jed­ným z naj­roz­ší­re­nej­ších tren­dov v IT biz­ni­se a jej cie­ľom je za­bez­pe­čiť pruž­nej­šie, efek­tív­nej­šie a uce­le­nej­šie IT s niž­ší­mi pre­vádz­ko­vý­mi nák­lad­mi, ako bo­li do­po­siaľ. Je však to­to tvr­de­nie prav­di­vé? Za­bez­pe­čí nám kon­so­li­dá­cia zní­že­nie nák­la­dov na úrov­ni pre­vádz­ky ale­bo je to ta­ká ná­roč­ná ope­rá­cia, že in­ves­to­vať do nej čas a pros­tried­ky je zby­toč­né?

Ne­dáv­na his­tó­ria

V mi­nu­los­ti bo­la reak­cia IT od­de­le­ní na spo­ma­le­nie hos­po­dár­ske­ho ras­tu pre­dov­šet­kým pros­tred­níc­tvom zni­žo­va­nia per­so­nál­nych ka­pa­cít a in­ves­tí­cií do mo­der­ni­zá­cie IT. Ten­to prís­tup nep­ris­pie­va ku skva­lit­ne­niu slu­žieb a pro­ce­sov. Zni­žo­va­nie sta­vov mô­že mať ne­priaz­ni­vé dôs­led­ky na chod fir­my (stra­ta know-how, zní­že­nie pro­duk­ti­vi­ty, at­mos­fé­ra, fluk­tuácia a pod.). S po­mer­ne rých­lym vý­vo­jom IT úz­ko sú­vi­sia ino­vá­cie a ich za­vá­dzanie, kto­ré sú zá­vis­lé od in­ves­tí­cií.

Za­vá­dza­né ino­vá­cie ma­jú do­sah hlav­ne na pro­ce­sy - ide o do­siah­nu­tie rov­na­ké­ho cie­ľa ako do­po­siaľ, ale efek­tív­nej­šie. Ino­vá­cie väč­ši­nou vzni­ka­jú z vlas­tnej ini­cia­tí­vy IT od­de­le­ní a zni­žo­va­nie in­ves­tí­cií ich znač­ne ob­me­dzí. Zoš­tíh­ľo­va­nie na stra­ne ľud­ských zdro­jov a mi­ni­ma­li­zá­cia in­ves­tí­cií do IT v is­tom mo­men­te na­ra­zia na svo­je hra­ni­ce, kto­ré bu­de mož­né pre­ko­nať iba zá­sad­nou zme­nou tech­no­lo­gic­kých pros­tried­kov. Tie umož­nia spreh­ľad­niť zlo­ži­té IT, zdie­ľať je­ho zdro­je a tech­no­ló­gie, zní­žiť po­čet špe­cia­lis­tov a sú­čas­ne po­sil­niť ich úro­veň, nah­ra­diť bu­do­va­nie niek­to­rých čas­tí infra­štruk­tú­ry lac­no dos­tup­ný­mi ko­mo­dit­ný­mi rie­še­nia­mi (cloud) ale­bo skrá­tiť čas pot­reb­ný na na­sa­de­nie no­vi­niek.

Sú­čas­nosť

Kon­so­li­dá­cia sa za­me­ria­va na „up­ra­ta­nie" exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry s cie­ľom zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy a ob­me­dziť bu­dú­ce in­ves­tí­cie do infra­štruk­tú­ry. Tý­ka sa hlav­ne server­ov, kon­co­vých za­ria­de­ní, sie­te, zá­lo­ho­va­nia dát, da­ta­báz, ap­li­ká­cií, pro­ce­sov a ria­de­nia.

Od­ha­dy uka­zu­jú, že správ­ne vy­ko­na­ná kon­so­li­dá­cia mô­že pri­niesť pre­vádz­ko­vé ús­po­ry na úrov­ni oko­lo 20 %. Aby bo­lo mož­né do­siah­nuť ta­kú ús­po­ru, tre­ba vi­dieť kon­so­li­dá­ciu ako pro­ces, kto­rý má svo­je vý­vo­jo­vé štá­diá:

0. Jed­noú­če­lo­vé ap­li­ká­cie pre­vádz­ko­va­né spra­vid­la na de­di­ko­va­nom har­dvé­ri
1. Ap­li­ká­cie s rôz­nou mie­rou in­teg­rá­cie, bež­iace na vir­tua­li­zo­va­nej infra­štruk­tú­re
2. Ap­li­ká­cie in­šta­lo­va­né v pri­vát­nom clou­de
3. Ap­li­ká­cie bež­iace v pri­vát­nom clou­de, kom­bi­no­va­né s ve­rej­ným clou­dom a SaaS
4. Ve­rej­ný cloud a ap­li­ká­cie v re­ži­me SaaS

Picture_stav copy.jpg

Pre kaž­dé štá­dium, v kto­rom sa zá­kaz­ník na­chá­dza, mož­no navr­hnúť vhod­ný spô­sob kon­so­li­dá­cie, kto­rý po­su­nie spo­loč­nosť bliž­šie k vní­ma­niu IT ako služ­by.

Reali­zá­cia pre­cho­du me­dzi jed­not­li­vý­mi eta­pa­mi pri­ná­ša ne­za­ned­ba­teľ­né eko­no­mic­ké vý­ho­dy. V mi­nu­los­ti pre­chod ne­kon­so­li­do­va­nej infra­štruk­tú­ry ty­pu 0 na typ 1 v prí­pa­de ús­peš­né­ho pro­jek­tu zna­me­nal zní­že­nie TCO, štan­dar­di­zá­ciu pre­vádz­ko­vých pos­tu­pov, efek­tív­ne zdie­ľa­nie zdro­jov, op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ko­nu, zvý­še­nie dos­tup­nos­ti a spo­ľah­li­vos­ti.

Ako by moh­la kon­so­li­dá­cia vy­ze­rať v bu­dúc­nos­ti

Vý­voj naz­na­če­ný na ob­ráz­ku pok­ra­ču­je v tej­to op­ti­ma­li­zá­cii vy­uži­tím čo­raz nov­ších tech­no­ló­gií, kto­ré umož­ňu­jú efek­tív­nej­šie vy­ťa­že­nie zdro­jov a šká­lo­va­teľ­nosť a zá­ro­veň umož­nia zlac­ne­nie pro­ce­sov pos­ky­to­va­nia slu­žieb. V sú­čas­nos­ti sú zá­kaz­ní­ci úrov­ne 1 vďa­ka vir­tua­li­zá­cii prip­ra­ve­ní na po­mer­ne ne­ná­roč­ný pre­chod do clou­du so všet­ký­mi vý­ho­da­mi a ri­zi­ka­mi, kto­ré s tým sú­vi­sia. Bu­dúc­nosť by te­da moh­la vy­ze­rať tak­to:

  • pra­cov­né sta­ni­ce vy­uží­va­jú­ce webo­vé ap­li­ká­cie, resp. SaaS
  • ne­zá­vis­losť od ty­pu pra­cov­ných sta­níc (PC, no­te­book, tab­let, smar­tfón)
  • vlas­tné ale­bo pre­na­ja­té kon­co­vé za­ria­de­nia, prí­pad­ne BYOD
  • infra­štruk­tú­ra ako služ­ba pre ap­li­ká­cie, kto­ré ne­bu­dú v re­ži­me SaaS
  • vy­so­ká mie­ra auto­ma­ti­zá­cie pro­ce­sov pos­ky­to­va­nia slu­žieb
  • pod­po­ra pou­ží­va­te­ľov sús­tre­de­ná na first call re­so­lu­tion
  • mi­ni­mál­na ale­bo žiad­na vlas­tná cen­trál­na IT infra­štruk­tú­ra

Zá­ver

Aby bo­lo mož­né pros­tred­níc­tvom kon­so­li­dá­cie zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy a pro­jekt bol efek­tív­ny, tre­ba si ur­čiť, čo ide­me kon­so­li­do­vať, kde sa na­še IT na­chá­dza a do aké­ho štá­dia sa chce­me po­su­núť. Pos­tup­ným kon­so­li­do­va­ním a vhod­ne ur­če­nou stra­té­giou nie­len­že za­bez­pe­čí­me zni­žo­va­nie pre­vádz­ko­vých nák­la­dov, ale prip­ra­ví­me IT na efek­tív­ne pl­ne­nie no­vých vý­ziev a po­žia­da­viek biz­ni­su.

Mi­ros­lav Hu­šek, Pro­duk­to­vý ma­na­žér Po­sAm

Zdroj: IW 4/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prá­ca s do­ku­men­tmi Of­fi­ce na iných plat­for­mách
Aplikácie Office sú k dispozícii pre platformy Windows a Mac OS, pričom si môžete nainštalovať buď škatuľový Office, alebo lokálnu inštaláciu v rámci licencie Office 365. čítať »
 
Vir­tua­li­zá­cia sie­te bu­de ďal­šia fá­za
Pojem virtualizácia je dnes na poli IT veľmi rozšírený, ale veľmi všeobecný. Virtualizácia sa rozšírila primárne s virtualizáciou serverov, nasledovala virtualizácia aplikácií a v posledných rokoch sa úspešne rozširuje virtualizácia desktopov. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mô­že zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy až o 20 %
IT konsolidácia sa stala jedným z najrozšírenejších trendov v IT biznise a jej cieľom je zabezpečiť pružnejšie, efektívnejšie a ucelenejšie IT s nižšími prevádzkovými nákladmi, ako boli doposiaľ. Je však toto tvrdenie pravdivé? čítať »
 
BYOD: Reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia na Slo­ven­sku
Mobilita sa už reálne stala novým fenoménom, čo potvrdzujú aj čísla analytikov. Ľudia využívajú v súčasnosti na svoju prácu a v súkromí až tri výpočtové zariadenia súčasne. Až 50 % zamestnancov pracuje z domu alebo z viacerých lokalít. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 10.
V tomto článku budeme pokračovať v opise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Zameriame sa na postup aktivácie rootovania. čítať »
 
Uk­la­da­nie úda­jov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie
Na úvod pripomenieme, že aplikácia Windows 8 sa môže nachádzať v troch stavoch, úmyselne ich uvádzame v originálnej terminológii: Running, Suspended a NotRunning. Používateľovi sa tento životný cyklus navonok javí takto: Systém pozastaví aplikáciu, kedykoľvek sa používateľ prepne na inú aplikáciu alebo na plochu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 21. časť
Počnúc touto časťou seriálu sa budeme neustále stretávať s tzv. framebuffer objektom (FBO) a s ním spojeným tzv. off-screen renderovaním. V prvom rade sa teda musíme oboznámiť s FBO a následne opíšeme prvý z našich shaderov, ktorý tento objekt používa - tzv. Depth Of Field shader. čítať »
 
Poh­ľad do sve­ta ino­vá­cií na Tech­Days 2013
IT seminárov a konferencií vznikajú na Slovensku desiatky. Máloktorá z nich je však naozaj miestom, kde by sa stretla taká široká IT komunita z celého Slovenska, ako to bolo práve na roadshow TechDays 2013, ktorá sa tento rok konala v druhej polovici marca v Košiciach, Žiline a Bratislave. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter