Používajte softvér za výhodnú cenu

TreeD­BNo­tes Pro v4.34

Ur­če­nie: uni­ver­zál­ny ma­na­žér osob­ných in­for­má­cií

treedbnotes.png

Vlas­tnos­ti:

 • prog­ram po­zos­tá­va zo správ­cov poz­ná­mok, kon­tak­tov, he­siel a úloh
 • jed­not­li­vé po­lož­ky sú or­ga­ni­zo­va­né v stro­mo­vej štruk­tú­re ľu­bo­voľ­nej hĺbky
 • úpl­ná pod­po­ra Uni­co­de
 • ap­li­ká­cia pos­ky­tu­je aj fun­kcie ka­len­dá­ra, bu­dí­ka, pri­po­mien­ko­va­ča ter­mí­nov a ďal­šie
 • správ­ca poz­ná­mok umož­ňu­je ucho­vá­vať vlas­tné poz­nám­ky, rôz­ne do­ku­men­ty, ma­nuá­ly, e-kni­hy a po­dob­ne; pos­ky­tu­je pok­ro­či­lé fun­kcie texto­vé­ho edi­to­ra vrá­ta­ne šab­lón, štý­lov, pou­ží­va­teľ­ských ma­kier a im­port, resp. export; im­port poz­ná­mok je mož­ný z for­má­tov TXT, CSV, VCF, HTML, DOC, RTF a ďal­ších
 • dô­ver­né poz­nám­ky mož­no ochrá­niť hes­lom
 • k texto­vým poz­nám­kam sa da­jú pri­pá­jať rôz­ne príl­ohy, ako napr. ob­ráz­ky, do­ku­men­ty PDF a pod.
 • vy­bra­né poz­nám­ky mô­že­te expor­to­vať do for­má­tu HTML, ePub ale­bo pos­lať vo for­me e-mai­lo­vej sprá­vy; poz­nám­ky sa da­jú expor­to­vať aj do na­tív­ne­ho for­má­tu treeDB ale­bo sa­mos­tat­né­ho sú­bo­ru EXE, kto­rý pos­ky­tu­je mož­nosť pre­ze­ra­nia vlo­že­né­ho ob­sa­hu
 • správ­ca kon­tak­tov umož­ňu­je vy­tvo­riť hie­rar­chic­ky štruk­tú­ro­va­ný ad­re­sár s mož­nos­ťou trie­de­nia, vy­hľa­dá­va­nia a filtrá­cie; k jed­not­li­vým kon­tak­tom mož­no pri­pá­jať fo­tog­ra­fie, do­ku­men­ty a pod.
 • správ­ca he­siel po­nú­ka mož­nosť bez­peč­ným spô­so­bom ucho­vá­vať v hie­rar­chic­kej štruk­tú­re rôz­ne prih­la­so­va­cie me­ná a hes­lá, čís­la úč­tov a kre­dit­ných ka­riet, sé­rio­vé čís­la a pod.
 • vsta­va­ný ge­ne­rá­tor he­siel uľah­ču­je voľ­bu no­vých he­siel de­fi­no­va­nej zlo­ži­tos­ti
 • po­mo­cou správ­cu úloh mô­že pou­ží­va­teľ vy­tvo­riť štruk­tú­ro­va­ný zoz­nam úloh s ozna­če­ním ich prio­ri­ty; aj tu sa da­jú vy­bra­né po­lož­ky chrá­niť hes­lom
 • vý­rob­ca pos­ky­tu­je aj bez­plat­nú ver­ziu pos­ky­tu­jú­cu len fun­kciu správ­cu poz­ná­mok

Autor: Sof­tAr­tStu­dio
Šta­tút: sha­reware, skú­šob­ná do­ba 30 dní
Ce­na re­gis­trá­cie: 34,95 USD + DPH za li­cen­ciu pre pri­vát­ne oso­by
Do­mov­ská strán­ka: www.myt­reedb.com
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP a vy­ššie

PowerDVD ver.13

Ur­če­nie: uni­ver­zál­ny mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač

powerdvd.jpg

Vlas­tnos­ti:

 • preh­rá­va­nie fil­mov ulo­že­ných na op­tic­kých mé­diách Blu-ray, DVD, VCD a SVCD, preh­rá­va­nie mé­dií audio CD
 • pod­po­ra 50 for­má­tov vi­dea, 17 audio­for­má­tov a 26 gra­fic­kých for­má­tov vrá­ta­ne mno­hých ne­kom­pri­mo­va­ných for­má­tov di­gi­tál­nych fo­tog­ra­fií
 • prog­ram pos­ky­tu­je via­ce­ro tech­no­ló­gií na zlep­še­nie kva­li­ty ob­ra­zu a zvu­ku vrá­ta­ne prev­zor­ko­va­nia ob­ra­zu na vy­ššie roz­lí­še­nie, ako mal ori­gi­nál­ny zá­znam, resp. zvý­še­nia je­ho sním­ko­vej frek­ven­cie na ply­nu­lé zob­ra­zo­va­nie po­hy­bu­jú­cich sa ob­jek­tov v scé­ne; je prí­tom­ná aj fun­kcia na mi­ni­ma­li­zá­ciu chve­nia ob­ra­zu a zní­že­nia šu­mu ob­ra­zu sní­ma­né­ho za zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mie­nok, ne­chý­ba ani op­ti­ma­li­zá­cia zvu­ku na zlep­še­né pries­to­ro­vé vní­ma­nie
 • pod­po­ra 3D tech­no­ló­gie pri preh­rá­va­ní fil­mov, kto­rá však vy­ža­du­je zod­po­ve­da­jú­ce har­dvé­ro­vé pros­tried­ky
 • naj­nov­šia ver­zia pri­ná­ša viac ako 60 no­vých vlas­tnos­tí vrá­ta­ne pod­po­ry roz­lí­še­ní vy­šších ako full HD, preh­rá­va­nie hu­dob­né­ho for­má­tu APE a vi­deo­for­má­tu AVCHD 2.0, ako aj mno­ho zlep­še­ní v ob­las­ti pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia
 • preh­rá­va­nie a zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií, fil­mov a hud­by cez do­má­cu sieť, kto­rá pre­pá­ja za­ria­de­nia pra­cu­jú­ce pod ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Win­dows, An­droid a iOS, resp. za­ria­de­nia s DL­NA
 • mož­nosť pou­ži­tia za­ria­de­ní s An­droi­dom ale­bo iOS v úlo­he di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča
 • pre­po­je­nie s por­tál­mi YouTu­be, Fa­ce­book, Flickr a pod­po­ra BD-Li­ve
 • ap­li­ká­cia sa do­dá­va v troch rôz­nych vy­da­niach (De­luxe, Pro a Ultra) s rôz­nym stup­ňom vy­ba­ve­nos­ti pok­ro­či­lý­mi fun­kcia­mi

Autor: Cy­berLink Corp., Taiwan
Šta­tút: vý­rob­ca pos­ky­tu­je bez­plat­né 30-dňo­vé skú­šob­né ver­zie s niek­to­rý­mi fun­kčný­mi ob­me­dzenia­mi
Ce­na li­cen­cie: 34,99 EUR + DPH za naj­lac­nej­šiu ver­ziu De­luxe
Do­mov­ská strán­ka: www.cy­berlink.com
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP a vy­ššie

No­teP­ro v4.0

Ur­če­nie: kom­pakt­ný edi­tor texto­vých do­ku­men­tov

notepro.png

Vlas­tnos­ti:

 • pod­po­ra prá­ce so štan­dar­dný­mi texto­vý­mi sú­bor­mi a do­ku­men­tmi vo for­má­te RTF, DOC/DOCX, WRI a HTML
 • mož­nosť prá­ce s via­ce­rý­mi do­ku­men­tmi sú­čas­ne
 • voľ­ba fon­tu, je­ho veľ­kos­ti, far­by a at­ri­bú­tov
 • vkla­da­nie bit­ma­po­vých ob­ráz­kov a jed­no­du­chých geo­met­ric­kých út­va­rov do for­má­tov, kto­ré to pod­po­ru­jú
 • mak­rá na vkla­da­nie ak­tuál­ne­ho dá­tu­mu, ča­su a čís­la stra­ny
 • vy­tvá­ra­nie zá­lo­žiek, vkla­da­nie hyper­texto­vých od­ka­zov
 • pod­po­ra jed­not­nej hla­vič­ky a pä­ty do­ku­men­tu
 • vkla­da­nie ta­bu­liek
 • za­rov­ná­va­nie textu na ok­ra­je, resp. na stred
 • k dis­po­zí­cii je aj ver­ti­kál­ne a ho­ri­zon­tál­ne pra­vít­ko či lu­pa
 • gra­ma­tic­ký ko­rek­tor s pod­po­rou viac ako 25 ja­zy­kov (vrá­ta­ne češ­ti­ny a ma­ďar­či­ny), kal­ku­lač­ka a zna­ko­vá ma­pa
 • pred tla­čou do­ku­men­tov sa zob­ra­zu­je náh­ľad na tla­čo­vý vý­stup

Autor: Crys­tal Of­fi­ce Sys­tems, Rus­ko
Šta­tút: sha­reware, skú­šob­ná do­ba 30 dní
Ce­na re­gis­trá­cie: 19,95 USD + DPH
Do­mov­ská strán­ka: www.crys­ta­lof­fi­ce.com
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows 98 a vy­ššie

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter