Čierny internetový marketing

Reklamné praktiky s rúškom tajomstva

Strana 1/3

So­ciál­ne sie­te za pos­led­né de­sať­ro­čie ov­lá­da­li inter­ne­to­vý svet. Dnes je veľ­mi ťaž­ké náj­sť na webe člá­nok, kto­rý by neu­mož­ňo­val stla­če­nie fa­ce­boo­ko­vé­ho Pá­či sa mi to v po­do­be ob­li­gát­ne­ho zdvih­nu­té­ho pal­ca ale­bo od­šte­bo­ta­nie svo­jej ad­re­sy pros­tred­níc­tvom Twit­te­ru.

Po­kiaľ má pro­fil ne­ja­kej fir­my na ta­kých­to sie­ťach ve­ľa fa­nú­ši­kov, dá­va sa to do sú­vis­los­ti s tým, že je fir­ma ús­peš­ná a mi­ni­mál­ne v rám­ci inter­ne­tu veľ­mi zná­ma. U ce­leb­rít sa pred­pok­la­dá, že čím sú po­pu­lár­nej­šie, tým väč­ší po­čet nas­le­do­va­te­ľov sa oko­lo ich so­ciál­nych úč­tov to­čí. Tu sa, sa­moz­rej­me, ot­vá­ra pries­tor pre tých, kto­rí ta­kí po­pu­lár­ni nie sú, ale chce­li by byť. Ta­ká­to po­pu­la­ri­ta sa dá to­tiž po­mer­ne ľah­ko kú­piť. V tom­to člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať čo­raz akút­nej­šie­mu prob­lé­mu v po­do­be fa­loš­ných úč­tov, za­pla­te­ných nas­le­do­va­te­ľov a ume­lých pou­ží­va­teľ­ských hod­no­te­ní. Pou­ká­že­me na to, ako ľah­ko ich mož­no zís­kať, a náj­de­me od­po­veď na otáz­ku, ako čas­to k to­mu do­chá­dza. Mô­že byť ta­ký­to čier­ny mar­ke­ting pre pou­ží­va­te­ľov ne­bez­peč­ný?

Nech už ste po­li­tik, ce­leb­ri­ta, vý­rob­ca, ale­bo pre­daj­ca, po­pu­la­ri­ta je pre va­šu pro­fe­sio­nál­nu ka­rié­ru a ús­pech esen­ciál­na. Ak o vás nik­to nik­dy ne­po­čul, ne­mô­že­te ča­kať, že sa va­še vý­rob­ky bu­dú zo dňa na deň pre­dá­vať tak dob­re ako pro­duk­ty za­beh­nu­tých a zná­mych fi­riem, prí­pad­ne že do­ká­že­te v po­li­tic­kej kam­pa­ni pre­val­co­vať opo­nen­ta, kto­rý je dl­ho­do­bo mi­lá­či­kom ná­ro­da. Po­pu­la­ri­ta je pre mno­hých ne­zain­te­re­so­va­ných ľu­dí čas­to in­di­ká­cia kva­li­ty a bez­peč­nos­ti. Ak nap­rík­lad na­ra­zí­te na pre­daj­cu, o kto­rom ste sí­ce ve­ľa ne­po­ču­li (nap­rík­lad z dô­vo­du, že to­var, kto­rý pre­dá­va, ste do­po­siaľ eš­te nik­dy ne­pot­re­bo­va­li), ale vie­te, že je mi­mo­riad­ne zná­my me­dzi iný­mi ľuď­mi a všet­ci ho chvá­lia, zrej­me ne­bu­de­te s ná­ku­pom dl­ho vá­hať.

Nao­pak, ak na­ra­zí­te na pre­daj­cu, kto­rý pô­so­bí, ako­by biz­nis roz­be­hol vče­ra a za­tiaľ ob­slú­žil toľ­ko zá­kaz­ní­kov, že sa da­jú spo­čí­tať na pr­stoch jed­nej ru­ky, prav­de­po­dob­ne ná­kup dob­re zvá­ži­te. Ta­ký­to so­ciál­ny tlak je cel­kom bež­ný. Kaž­dý ne­mô­že byť expert na všet­ko, a po­kiaľ sa v nie­čom kon­krét­nom ne­vyz­ná­me, zvy­čaj­ne je naj­bez­peč­nej­šia a naj­vý­hod­nej­šia voľ­ba ísť s da­vom. Ro­bí­me to cel­kom pri­ro­dze­ne. Veľ­ké množ­stvo stú­pen­cov či v lep­šom prí­pa­de ak­tív­ne chvá­lia­cich fa­nú­ši­kov má čas­to ove­ľa väč­ší efekt než krát­ky rek­lam­ný spot v te­le­ví­zii či rá­diu. Ne­mož­no sa pre­to ču­do­vať to­mu, že sa niek­to po­kú­si tie­to fak­ty ume­lo ob­rá­tiť vo svoj pros­pech.

Twit­te­ro­vé úč­ty a sla­me­ní nas­le­do­va­te­lia

Mik­rob­lo­go­va­cia so­ciál­na sieť Twit­ter od svoj­ho vzni­ku v ro­ku 2006 nep­res­taj­ne na­be­rá na po­pu­la­ri­te a neodškrie­pi­teľ­ne pat­rí k naj­vplyv­nej­ším inter­ne­to­vým hrá­čom. Pre mno­hé vý­znam­né i ne­výz­nam­né osob­nos­ti, fir­my či or­ga­ni­zá­cie je účet na tej­to so­ciál­nej sie­ti dnes už prak­tic­ky mar­ke­tin­go­vá ne­vyh­nut­nosť. S ob­rov­ským ná­ras­tom po­pu­la­ri­ty sa však roz­beh­la aj jed­na ne­ka­lá prak­ti­ka, kto­rá za pos­led­ných pár ro­kov stá­le viac na­be­rá na vý­zna­me, do­kon­ca sa z nej stal aj veľ­mi ús­peš­ný biz­nis. Ide o fe­no­mén fa­loš­ných fa­nú­ši­kov, res­pek­tí­ve ume­lých nas­le­do­va­te­ľov (fa­ke followers). Po­li­ti­ci, ce­leb­ri­ty, sa­moz­va­ní od­bor­ní­ci či rôz­ne veľ­ké spo­loč­nos­ti na­ku­pu­jú množ­stvá fin­go­va­ných ob­di­vo­va­te­ľov, kto­rý­mi de­monštru­jú svo­ju ús­peš­nosť. Je to rých­le, lac­né a účin­né. Jed­no­du­cho si za­lo­žia účet a v krát­kom ča­se mô­žu mať oko­lo se­ba po­riad­ny dav prívr­žen­cov. Aký je však na to dô­vod? Na­čo by nie­ko­mu bo­li ta­kí­to sla­me­ní pa­ná­ci?

V pr­vom ra­de si tre­ba uve­do­miť, že „ne­mať di­vá­kov" je pre vý­znam­nú oso­bu ale­bo spo­loč­nosť znač­ne po­ni­žu­jú­ce. Po­čet nas­le­dov­ní­kov v rám­ci so­ciál­nej sie­te sa to­tiž vo všeo­bec­nos­ti chá­pe ako in­di­ká­tor ús­peš­nos­ti. Vší­ma­jú si ho nie­len oby­čaj­ní ľu­dia, ale aj mé­diá, kto­ré na po­dob­né šta­tis­ti­ky veľ­mi ra­dy pou­ka­zu­jú. Pred­stav­te si nap­rík­lad dvoch hlav­ných pre­zi­dent­ských kan­di­dá­tov, z kto­rých je­den má na Twit­te­ri de­sa­ti­nu nas­le­dov­ní­kov ako dru­hý. Ta­ké nie­čo roz­hod­ne sto­jí za zmien­ku. To, že je to tak prav­de­po­dob­ne z dô­vo­du, že je­den z úč­tov bol za­lo­že­ný pred nie­koľ­ký­mi rok­mi a dru­hý len pred pár týž­dňa­mi, sa už k dr­vi­vej väč­ši­ne ľu­dí ne­do­ne­sie. Ne­dos­ta­toč­ne po­pu­lár­ny účet na Twit­te­ri vám tak mô­že ľah­ko pri­niesť ne­že­la­nú ne­ga­tív­nu pub­li­ci­tu.

Sla­me­ní di­vá­ci však ne­mu­sia slú­žiť len na od­vrá­te­nie han­by. Mož­no ich rov­na­ko dob­re pou­žiť aj na zís­ka­nie väč­šej po­pu­la­ri­ty. Ak ste nap­rík­lad ce­leb­ri­ta, kto­rá nás­tup so­ciál­nych sie­tí za­spa­la, sprá­va o tom, že váš no­vý účet na Twit­te­ri nab­ral za pr­vý deň re­kord­ný po­čet prívr­žen­cov, ur­či­te pre­beh­ne mno­hý­mi spra­vo­daj­ský­mi mé­dia­mi. Ta­ký­to ti­tu­lok na­lá­ka mno­ho ľu­dí, aby sa na vlas­tné oči poz­re­li, čím je ten účet ta­ký zvlášt­ny, keď sa k ne­mu hr­nie na­raz toľ­ko ľu­dí. Fa­loš­ní nas­le­do­va­te­lia te­da mô­žu pri­tiah­nuť veľ­ký ba­lík tých sku­toč­ných. Vy­uži­tie tých­to ne­ka­lých prak­tík je lá­ka­vé aj pre tých, kto­rí po­pu­lár­ni eš­te nie sú. Ne­výz­nam­ná ma­lá fir­ma ale­bo rôz­ni inter­ne­to­ví špe­ku­lan­ti to­tiž mô­žu roz­sia­hlou sie­ťou ob­di­vo­va­te­ľov vy­vo­lá­vať do­jem, že sú ove­ľa ús­peš­nej­ší než v sku­toč­nos­ti.

Twitter-graf-uctu.png

Prí­chod sla­me­ných pa­ná­kov - dl­ho stag­nu­jú­ci účet na Twit­te­ri s pár ti­síc nas­le­do­va­teľ­mi v prie­be­hu dvoch dní na­be­rá štvrť mi­lió­na sym­pa­ti­zan­tov

Mož­no však ta­ké­to pod­vod­né ko­na­nie vô­bec zis­tiť? Po­čas mi­nu­lo­roč­nej ame­ric­kej pre­zi­den­tskej kam­pa­ne, kde sú­boj o naj­vyš­ší post zvied­li Ba­rack Oba­ma a Mitt Rom­ney, pou­ká­za­la ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Barra­cu­da Labs na to, že veľ­ké množ­stvo z twit­te­ro­vých nas­le­do­va­te­ľov Rom­ney­ho mô­že po­chá­dzať zo sla­me­ných úč­tov. V ob­do­bí od 21. jú­la do 26. jú­la zís­kal spo­lu 152 966 nas­le­dov­ní­kov (zvý­šiac tak svoj cel­ko­vý stav z 673 002 na 825 968), pri­čom 116 922 pri­bud­lo za je­di­ný deň. Z toh­to poč­tu bo­lo 25 % úč­tov mlad­ších ako tri týž­dne a 80 % mlad­ších ako tri me­sia­ce.

Štvr­ti­na z nich svoj účet nik­dy ne­pou­ži­la na pri­da­nie prís­pev­ku. Šlo v prí­pa­de ve­rej­ne zná­mych ľu­dí o oje­di­ne­lý jav? V ap­rí­li toh­to ro­ka naj­al den­ník New York Ti­mes na zod­po­ve­da­nie tej­to otáz­ky dvoch bez­peč­nos­tných exper­tov (An­drea Strop­pa a Car­la De Mi­che­li­ho), kto­rí pou­ká­za­li na mi­mo­riad­ne po­doz­ri­vé uda­los­ti v his­tó­rii úč­tov mno­hých vý­znam­ných spo­loč­nos­tí a osob­nos­tí. Opäť iš­lo o ne­ča­ka­né a krát­ko­do­bé stú­pa­nie poč­tu nas­le­do­va­te­ľov, kto­ré sa udia­lo zväč­ša v prie­be­hu je­di­né­ho dňa. Uká­za­lo sa, že Rom­ney ne­bol je­di­ný po­li­tik s po­dob­ným ano­má­lia­mi na úč­te Twit­te­ru. Nap­rík­lad ame­ric­ký kon­gres­man Ja­red Po­lis pre­vádz­ko­val svoj účet s 22 140 nas­le­dov­ník­mi, pri­čom prie­mer­ne pri­bú­da­lo oko­lo 15 no­vých fa­nú­ši­kov den­ne.

Ako blesk z jas­né­ho ne­ba mu však 31. jú­la mi­nu­lé­ho ro­ka stú­pol po­čet nas­le­dov­ní­kov o 19 705. Je­ho „skó­re" sa te­da tak­mer zdvoj­ná­so­bi­lo za je­di­ný deň. O nie­koľ­ko me­sia­cov nes­kôr však 13 332 nas­le­dov­ní­kov v rám­ci jed­né­ho dňa opäť stra­til. Ta­ký­to vý­kyv jed­no­du­cho nie je vy­svet­li­teľ­ný bež­ným spô­so­bom. Tie­to dni to­tiž z hľa­dis­ka je­ho vy­stu­po­va­nia ne­bo­li ni­čím vý­znam­né. Náh­ly pok­les ma­li zrej­me na sve­do­mí ad­mi­nis­trá­to­ri Twit­te­ru, kto­rí po­mer­ne pra­vi­del­ne vy­ra­ďu­jú z pre­vádz­ky úč­ty oči­vid­ne vy­ka­zu­jú­ce znám­ky sla­me­né­ho pa­ná­ka.

Ob­dob­né po­chyb­nos­ti sa ob­ja­vi­li aj oko­lo iných po­li­ti­kov, nap­rík­lad ame­ric­ké­ho kon­gres­ma­na New­ta Gin­gri­cha či rus­ké­ho pre­mié­ra Dmit­ri­ja Med­ve­de­va. Bo­kom však ne­zos­tá­va­jú ani ce­leb­ri­ty. Účet zná­me­ho ra­pe­ra Puf­fa Dad­dy­ho za je­di­ný deň (v jú­ni 2012) zís­kal 185 399 nas­le­dov­ní­kov (prek­ro­če­nie je­ho ob­vyk­lé­ho den­né­ho prí­ras­tku o 3000 %), pri­čom o me­siac nes­kôr náh­le za je­di­ný deň 393 665 stra­til. Ten­to jav od­mie­tol ko­men­to­vať. Ďal­ší zná­my ra­per s ume­lec­kým me­nom 50 Cent stra­til ten­to rok za je­den ja­nuá­ro­vý deň 190 342 nas­le­dov­ní­kov. Ta­ké nie­čo dos­lo­va uka­zu­je na ma­za­nie fa­loš­ných úč­tov ale­bo „vy­pr­ša­nie pred­plat­né­ho". Na po­žia­dav­ku New York Ti­mes o vy­svet­le­nie ra­per neod­po­ve­dal. Po­doz­ri­vé­mu sprá­va­niu sa ne­vyh­li ani úč­ty sve­toz­ná­mych zna­čiek. Účet Mer­ce­des-Benz nab­ral v ok­tób­ri mi­nu­lé­ho ro­ka 28 283 fa­nú­ši­kov za je­di­ný deň, čo bol neu­ve­ri­teľ­né 21 000-per­cen­tné zvý­še­nie op­ro­ti je­ho ob­vyk­lé­mu den­né­mu prí­ras­tku.

Ani v tom­to prí­pa­de ho­vor­ca spo­loč­nos­ti na žia­dosť o ko­men­tár neod­po­ve­dal. Twit­te­ro­vý účet spo­loč­nos­ti Pep­si vy­ká­zal za je­di­ný deň (v no­vem­bri 2011) ná­rast o 71 686 nas­le­dov­ní­kov. Vďa­ka to­mu pres­ko­čil svoj­ho naj­väč­šie­ho kon­ku­ren­ta v po­do­be Co­ca Co­ly. Ho­vor­ca Pep­si­Co sa vy­jad­ril, že ten­to skok bol dôs­led­kom rek­lam­nej kam­pa­ne. Exper­ti New York Ti­mes však to­to vy­jad­re­nie spo­chyb­ni­li. Pou­ká­za­li na to, že twit­te­ro­vý ve­te­rán a sve­to­vo naj­zná­mej­šia ka­via­reň Star­buck pra­vi­del­ne vy­ko­ná­va ma­sív­ne rek­lam­né kam­pa­ne na pro­pa­gá­ciu svoj­ho úč­tu na Twit­te­ri a jej naj­väč­ší den­ný do­siah­nu­tý skok je 17 562 fa­nú­ši­kov, te­da prib­liž­ne štvr­ti­na to­ho, čo do­siah­la spo­loč­nosť Pep­si.

Je ťaž­ké ta­kých­to sla­me­ných fa­nú­ši­kov zís­kať? Od­po­veď vás mož­no prek­va­pí. Ide to­tiž o vcel­ku tri­viál­nu zá­le­ži­tosť. Pos­ta­čí za­dať do vy­hľa­dá­va­ča Goog­le jed­no­du­chú frá­zu „kú­piť twit­te­ro­vých nas­le­dov­ní­kov" (v an­glič­ti­ne: buy twit­ter followers) a v pr­vých sto vý­sled­koch náj­de­te až 58 re­gu­lár­nych pre­daj­cov. Všet­ko je pri­tom rie­še­né v rám­ci elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du. Jed­no­du­cho si vlo­ží­te do ko­ší­ka 100, 1000, 10 000 či 100 000 nas­le­dov­ní­kov a pris­tú­pi­te k pla­te­niu. Aká je ce­na? Za 1000 sla­me­ných pa­ná­kov za­pla­tí­te v prie­me­re 18 do­lá­rov. Pri väč­šej ob­jed­náv­ke zľa­va. Do­ru­če­nie na účet do 24 až 48 ho­dín. Ana­ly­ti­ci z Barra­cu­da Labs zve­rej­ni­li šta­tis­ti­ky, v kto­rých sa uvá­dza, že 61 % tak­to kú­pe­ných úč­tov je me­nej ako 3 me­sia­ce sta­rých, pri­čom je­den účet v prie­me­re nas­le­du­je 1799 zá­kaz­ní­kov. Od­ha­du­je sa, že na Twit­te­ri je v sú­čas­nos­ti viac ako 20 mi­lió­nov fa­loš­ných úč­tov, oko­lo kto­rých sa to­čí biz­nis za nie­koľ­ko de­sia­tok mi­lió­nov do­lá­rov.

Twitter-obchod.png

Jed­no­du­ché ku­po­va­nie fa­loš­ných nas­le­do­va­te­ľov váš­ho twit­te­ro­vé­ho úč­tu - dvaa­pol­ti­sí­co­vý zá­stup za 39 do­lá­rov


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter