ABBYY PDF Transformer+

Bez prá­ce s do­ku­men­tmi PDF sa dnes ne­zao­bí­de žiad­na kan­ce­lá­ria a aj bež­ní pou­ží­va­te­lia čo­raz čas­tej­šie pot­re­bu­jú spra­cú­vať sú­bo­ry PDF. Špič­kou v tej­to ob­las­ti je prog­ram PDF Tran­sfor­mer, kto­rý pri­chá­dza v no­vej ver­zii.

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Prog­ram je ur­če­ný na kon­ver­ziu do for­má­tu PDF a z ne­ho, pri­po­mien­ko­va­nie do­ku­men­tov, extra­ho­va­nie je­ho čas­tí, či už strán, ale­bo ob­jek­tov, zdie­ľa­nie a za­bez­pe­če­nie pro­ti neop­ráv­ne­né­mu ko­pí­ro­va­niu ale­bo pre­ze­ra­niu a na spá­ja­nie, roz­de­ľo­va­nie ale­bo vy­hľa­dá­va­nie v do­ku­men­toch. Pri­ná­ša te­da všet­ky pod­stat­né fun­kcie, kto­ré vy­uži­je­te pri vlas­tnej tvor­be tých­to do­ku­men­tov ale­bo pri tí­mo­vej prá­ci s ni­mi. Ako pr­vé zba­dá­te zme­ne­né roz­hra­nie. Ide o reak­ciu na čo­raz čas­tej­šie dos­tup­né do­ty­ko­vé dis­ple­je na no­te­boo­koch, ale aj tab­le­toch s Mic­ro­soft Win­dows.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí si na ces­ty be­rú len tab­let, tak nep­rí­du o pl­no­hod­not­né mož­nos­ti pri sprá­ve svo­jich do­ku­men­tov. Roz­hra­nie je prip­ra­ve­né na vy­tvá­ra­nie do­ku­men­tov zo ske­ne­ra, ob­ráz­kov ale­bo iných sú­bo­rov. Ne­chý­ba ani pria­ma in­teg­rá­cia do kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce a v sys­té­me sa vy­tvo­rí aj sa­mos­tat­ná tla­čia­reň PDF na prís­tup k fun­kciám z iných ap­li­ká­cií. Pri kon­ver­zii z PDF sa roz­poz­ná­va vi­zuál­na strán­ka do­ku­men­tu, a ak ob­sa­hu­je nap­rík­lad zá­hla­vie, bu­de text aj vo vý­sled­nom wor­do­vom do­ku­men­te for­má­to­va­ný ako zá­hla­vie.

Vy­ni­ka­jú­ca je mož­nosť pra­co­vať s do­ku­men­tom PDF prak­tic­ky rov­na­ko ako pri pou­ži­tí bež­né­ho prog­ra­mu na úp­ra­vu textov. Ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky ana­ly­zu­je ob­jek­ty, kto­ré sa da­jú up­ra­viť ako tex­ty, mô­že­te ich preškr­tnúť, pod­čiarknuť ale­bo zvý­raz­ňo­vať s pou­ži­tím vlas­tnej far­by a ta­kis­to do textov vkla­dať vlast­ný text. Da­jú sa od­stra­ňo­vať aj slo­vá gu­mou. To je vhod­né, ak pot­re­bu­je­te z do­ku­men­tu vy­ňať cit­li­vé úda­je. Pre­ma­že sa nie­len texto­vá vrstva, ale aj ob­ráz­ko­vá, kto­rá bý­va v sú­bo­roch PDF umies­tne­ná pod texto­vou. Ak je v do­ku­men­te via­ce­ro úda­jov, kto­ré sú cit­li­vé na dis­tri­bú­ciu, sta­čí ich vy­hľa­dať a cez špe­ciál­nu fun­kciu ich od­strá­niť na­raz ale­bo nap­rík­lad len za­čier­niť.

V rám­ci tí­mo­vej prá­ce je tu špe­ciál­ny pa­nel na pri­dá­va­nie pri­po­mie­nok, sle­do­va­nie zmien v do­ku­men­te a ich ucho­vá­va­nie na pri­ja­tie ale­bo od­miet­nu­tie iný­mi pou­ží­va­teľ­mi. Bež­ne však má­te k dis­po­zí­cii ne­roz­poz­na­né do­ku­men­ty, kto­ré nep­reš­li ske­no­va­ním OCR, a tak ob­sa­hu­jú len gra­fic­kú vrstvu. Prog­ram pod­po­ru­je roz­poz­ná­va­nie 189 ja­zy­kov (rov­na­ko ako Fi­ne­Rea­der 11) a z oby­čaj­ných ske­nov do PDF prip­ra­ví pl­no­hod­not­né do­ku­men­ty. Úpra­vy sa tý­ka­jú aj tých s ob­ra­zo­vou vrstvou pod­kla­du. Do­kon­ca mô­že­te jed­ným klik­nu­tím sko­pí­ro­vať po­za­die pod up­ra­vo­va­ným slo­vom. Ne­bu­de tak mož­né poz­nať, že ste v ta­kom­to ty­pe PDF ro­bi­li zme­ny.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí pot­re­bu­jú extra­ho­vať z do­ku­men­tu len ur­či­té dá­ta, ma­jú voľ­nú ru­ku. Ob­ráz­ky, od­se­ky, stra­ny, ale aj ta­buľ­ky so za­cho­va­ním for­má­to­va­nia a expor­tu do Mic­ro­soft Excel sa da­jú vy­ňať nie­koľ­ký­mi klik­nu­tia­mi. Na ochra­nu mô­že­te pri­dá­vať di­gi­tál­ny pod­pis, ča­so­vé znač­ky, ale aj op­ti­ma­li­zo­vať veľ­kos­ti do­ku­men­tov a pria­mo od­osie­lať cez e-mail.

PDFtransformer+.png

Úpra­vy do­ku­men­tu PDF sú po­dob­né ako pri prá­ci s bež­ným edi­to­rom textu

Ver­dikt PC RE­VUE

PDF Tran­sfor­mer+ je špič­ko­vá ap­li­ká­cia a za po­nú­ka­nú ce­nu ju hod­no­tí­me veľ­mi vy­so­ko. O jej uži­toč­nos­ti sa ne­dá po­chy­bo­vať. Má­te po­ru­ke všet­ko pod­stat­né na sprá­vu, roz­poz­ná­va­nie PDF, tvor­bu z rôz­nych for­má­tov, na­vy­še je prog­ram vhod­ný aj na pre­ze­ra­nie PDF. Na Vir­tual DVD náj­de­te tú­to ap­li­ká­ciu v 30-dňo­vom re­ži­me, po­čas kto­ré­ho sa dá spra­co­vať 50 strán, po­tom bu­de fun­go­vať ako pre­hlia­dač PDF.

Ce­na: 69,60 EUR
Za­po­ži­čal: AB­BYY

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter