BYOD/BYOT

BYOD: Reálne možnosti nasadenia na Slovensku

Strana 1/2

ITM_Byod.jpg Mo­bi­li­ta sa už reál­ne sta­la no­vým fe­no­mé­nom, čo potvr­dzu­jú aj čís­la ana­ly­ti­kov. Ľudia vy­uží­va­jú v sú­čas­nos­ti na svo­ju prá­cu a v súk­ro­mí až tri vý­poč­to­vé za­ria­de­nia sú­čas­ne. Až 50 % za­mes­tnan­cov pra­cu­je z do­mu ale­bo z via­ce­rých lo­ka­lít.

V ro­ku 2015 pred­pok­la­da­jú 1,3 mi­liar­dy mo­bil­ných pra­cov­ní­kov, čo ce­los­ve­to­vo pred­sta­vu­je zhru­ba 40 % pra­cov­nej si­ly; 72 % pod­ni­ko­vých kon­co­vých za­ria­de­ní v ro­ku 2014 bu­dú tvo­riť no­te­boo­ky. Vy­uži­tie mo­bil­ných a SaaS ap­li­ká­cií za­zna­me­ná do ro­ku 2015 ná­rast o 200 %. Pred­sta­vu o bu­dúc­nos­ti si is­te uro­bí­te sa­mi, ale mo­bil­ná re­vo­lú­cia v IT je tu už te­raz. BYOD znie aj vy­ze­rá na pr­vý poh­ľad veľ­mi lá­ka­vo. Pre­to sme ve­ri­fi­ko­va­li reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia tej­to stra­té­gie na Slo­ven­sku.

Nas­ka­ko­va­nie do roz­beh­nu­té­ho rých­li­ka

Vy­uží­va­nie fi­rem­né­ho mo­bi­lu, no­te­boo­ku, tab­le­tu, PDA či smar­tfó­nu aj na súk­rom­né úče­ly sa v sú­čas­nos­ti viac-me­nej po­ti­chu ak­cep­tu­je a väč­ši­nou ne­ria­di po­li­ti­ka­mi IT. Mo­hut­ná kon­zu­me­ri­zá­cia IT spô­so­bu­je zod­po­ved­ným ma­na­žé­rom bo­les­ti hla­vy. Mno­hé fir­my chá­pu BYOD ako prob­lém, kto­rý tre­ba urý­chle­ne vy­rie­šiť či za­bez­pe­čiť. Ne­po­cho­pe­nie tej­to no­vej vý­zvy vi­dí­me v tom, že BYOD sa zo stra­ny IT po­ní­ma viac ako sa­mos­tat­ná ob­lasť či cieľ, a nie ako pros­trie­dok na zvlád­nu­tie kon­zu­me­ri­zá­cie IT, kto­rá pri­chá­dza v po­do­be vý­kon­ných a ši­kov­ných mo­bil­ných za­ria­de­ní v osob­nom vlas­tníc­tve za­mes­tnan­cov. Po­zi­tív­ne prí­pa­dy správ­ne po­cho­pe­né­ho a za­ve­de­né­ho BYOD sú pre­to u nás za­tiaľ zried­ka­vé. Lo­kál­ne fir­my pris­tu­pu­jú k mo­de­lu BYOD vlaž­ne, ho­ci do­dá­va­te­lia IT nás za­sy­pá­va­jú šta­tis­ti­ka­mi o je­ho ví­ťaz­nom ťa­že­ní sve­tom a čo­raz ak­tív­nej­šie po­nú­ka­jú vlas­tné tech­nic­ké rie­še­nia s tou­to ná­lep­kou.

Pri skú­ma­ní reál­nych mož­nos­tí vy­uži­tia BYOD na Slo­ven­sku sme sa za­me­ra­li na nie­koľ­ko ob­las­tí: le­gis­la­tív­ne as­pek­ty, eko­no­mi­ku prís­pev­ku z poh­ľa­du za­mes­tnan­ca aj fir­my, mo­de­ly BYOD, sú­vi­sia­ce nák­la­dy, ri­zi­ká a prí­no­sy.

Le­gis­la­tív­ne pod­mien­ky

Vý­sle­dok skú­ma­nia, či pre BYOD exis­tu­jú v slo­ven­skej le­gis­la­tí­ve vhod­né práv­ne pred­pok­la­dy, je ne­ga­tív­ny. Slo­ven­ská le­gis­la­tí­va nie je prip­ra­ve­ná na BYOD. Ne­pod­po­ru­je, ba do­kon­ca pot­lá­ča po­dob­né ini­cia­tí­vy. Nap­rík­lad dvoj­seč­né us­ta­no­ve­nie v § 52 ods. 2a Zá­kon­ní­ka prá­ce [1] sí­ce ro­zoz­ná­va „te­lep­rá­cu", keď za­mes­tná­va­teľ za­bez­pe­čí, nain­šta­lu­je a pra­vi­del­ne udr­žia­va tech­nic­ké a prog­ra­mo­vé vy­ba­ve­nie pot­reb­né na vý­kon te­lep­rá­ce, ale vy­lu­ču­je prí­pa­dy, keď za­mes­tna­nec vy­ko­ná­va­jú­ci te­lep­rá­cu pou­ží­va svo­je vlas­tné vy­ba­ve­nie.

Eko­no­mi­ka prís­pev­ku

Pri skú­ma­ní pria­me­ho eko­no­mic­ké­ho prí­no­su BYOD pre fir­mu a pre za­mes­tnan­ca sme zis­ti­li, že prís­pe­vok na mo­bil­né za­ria­de­nie by nez­na­me­nal eko­no­mic­ký pro­fit, ale de fac­to dva nák­la­dy sú­čas­ne:

  • vy­šší od­vod pre za­mes­tná­va­te­ľa asi o 35 %
  • od­vo­dy a da­ne pre za­mes­tnan­ca vo vý­ške tak­mer 26 %

To je obojstran­ne ne­vý­hod­ná kon­šte­lá­cia. V prí­pa­de, že by prís­pe­vok za­mes­tná­va­te­ľa pred­sta­vo­val po­vedz­me 500 eur, zna­me­na­lo by to zvý­še­nie od­vo­dov za­mes­tná­va­te­ľa o 176 eur a do­da­toč­né zvý­še­nie da­ní a od­vo­dov za­mes­tnan­ca asi o 130 eur. Pri cel­ko­vých nák­la­doch za­mes­tná­va­te­ľa prib­liž­ne 676 eur by si tak za­mes­tna­nec z čis­té­ho prís­pev­ku mo­hol kú­piť za­ria­de­nie v hod­no­te asi 370 eur. Zos­tá­va­jú­cich 310 eur (daň za­mes­tnan­ca + od­vod za­mes­tná­va­te­ľa) pohl­tí štát, kto­rý by si z da­ne a od­vo­du mo­hol teo­re­tic­ky za­kú­piť za­ria­de­nie na tak­mer rov­na­kej tech­nic­kej a ce­no­vej úrov­ni (!) ako náš mo­de­lo­vý za­mes­tna­nec.

ekonomika_byod2 copy.jpg

Poz­nám­ka: Pri mo­de­lo­vom vý­poč­te sme pou­ži­li bež­ne prís­tup­nú webo­vú kal­ku­lač­ku SME.sk [2]. Uve­de­né vý­šky od­vo­dov a da­ní sa mô­žu mier­ne lí­šiť pod­ľa vý­šky pla­tu a za­po­čí­ta­nia nez­da­ni­teľ­ných po­lo­žiek. V na­šom prí­pa­de iš­lo o slo­bod­né­ho, bez­det­né­ho za­mes­tnan­ca s hru­bou mzdou 1000 eur a up­lat­ne­ním nez­da­ni­teľ­né­ho zá­kla­du da­ne.

Mo­de­ly BYOD

Pri kon­zul­tá­ciách so zá­kaz­ník­mi a par­tner­mi sme zis­ti­li nie­koľ­ko mož­ných mo­de­lov BYOD, kto­ré de­lí­me pod­ľa par­ti­ci­pá­cie zo stra­ny za­mes­tná­va­te­ľa:

  • Kúp si a sta­raj sa sám, fir­ma ne­pos­kyt­ne ni­ja­ký prís­pe­vok, ne­pos­ky­tu­je ani har­dvé­ro­vú a sof­tvé­ro­vú pod­po­ru
  • Kúp si a sta­raj sa sám, fir­ma pos­kyt­ne prís­pe­vok a sof­tvé­ro­vú pod­po­ru
  • Fir­ma kú­pi do svoj­ho ma­jet­ku za­ria­de­nie a vý­ba­vu pre za­mes­tnan­ca, ale har­dvé­ro­vá pod­po­ra a údr­žba zos­tá­va v ré­žii za­mes­tnan­ca

« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prá­ca s do­ku­men­tmi Of­fi­ce na iných plat­for­mách
Aplikácie Office sú k dispozícii pre platformy Windows a Mac OS, pričom si môžete nainštalovať buď škatuľový Office, alebo lokálnu inštaláciu v rámci licencie Office 365. čítať »
 
Vir­tua­li­zá­cia sie­te bu­de ďal­šia fá­za
Pojem virtualizácia je dnes na poli IT veľmi rozšírený, ale veľmi všeobecný. Virtualizácia sa rozšírila primárne s virtualizáciou serverov, nasledovala virtualizácia aplikácií a v posledných rokoch sa úspešne rozširuje virtualizácia desktopov. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mô­že zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy až o 20 %
IT konsolidácia sa stala jedným z najrozšírenejších trendov v IT biznise a jej cieľom je zabezpečiť pružnejšie, efektívnejšie a ucelenejšie IT s nižšími prevádzkovými nákladmi, ako boli doposiaľ. Je však toto tvrdenie pravdivé? čítať »
 
BYOD: Reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia na Slo­ven­sku
Mobilita sa už reálne stala novým fenoménom, čo potvrdzujú aj čísla analytikov. Ľudia využívajú v súčasnosti na svoju prácu a v súkromí až tri výpočtové zariadenia súčasne. Až 50 % zamestnancov pracuje z domu alebo z viacerých lokalít. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 10.
V tomto článku budeme pokračovať v opise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Zameriame sa na postup aktivácie rootovania. čítať »
 
Uk­la­da­nie úda­jov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie
Na úvod pripomenieme, že aplikácia Windows 8 sa môže nachádzať v troch stavoch, úmyselne ich uvádzame v originálnej terminológii: Running, Suspended a NotRunning. Používateľovi sa tento životný cyklus navonok javí takto: Systém pozastaví aplikáciu, kedykoľvek sa používateľ prepne na inú aplikáciu alebo na plochu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 21. časť
Počnúc touto časťou seriálu sa budeme neustále stretávať s tzv. framebuffer objektom (FBO) a s ním spojeným tzv. off-screen renderovaním. V prvom rade sa teda musíme oboznámiť s FBO a následne opíšeme prvý z našich shaderov, ktorý tento objekt používa - tzv. Depth Of Field shader. čítať »
 
Poh­ľad do sve­ta ino­vá­cií na Tech­Days 2013
IT seminárov a konferencií vznikajú na Slovensku desiatky. Máloktorá z nich je však naozaj miestom, kde by sa stretla taká široká IT komunita z celého Slovenska, ako to bolo práve na roadshow TechDays 2013, ktorá sa tento rok konala v druhej polovici marca v Košiciach, Žiline a Bratislave. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter