Ako budú fungovať globálne telekomy v roku 2020?

V ro­ku 2020 si zá­kaz­ník ne­bu­de ku­po­vať prís­tup, ale služ­by eko­sys­té­mu te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí. Ko­mu­ni­ká­cia bu­de pre­bie­hať na plat­for­me so­ciál­nych mé­dií. Európ­sky te­le­ko­mu­ni­kač­ný sek­tor si je neis­tý oh­ľa­dom vzťa­hov s ko­neč­ný­mi zá­kaz­ník­mi a svo­jou schop­nos­ťou pok­ry­tia di­gi­tál­nej tran­sfor­má­cie.

Sek­tor ne­má v Euró­pe jas­no v ob­las­ti svo­jich kon­so­li­dač­ných sce­ná­rov. Pre vr­cho­lo­vých ma­na­žé­rov te­le­ko­mov sú vý­sled­né stra­té­gie a ich uva­žo­va­né na­ča­so­va­nie čas­to ne­jas­né. V ro­koch 2010 až 2014 sa ob­jem pre­no­su mo­bil­ných dát zväč­ší 10-ná­sob­ne vďa­ka mo­bil­ným vi­deám, sie­ti LTE, služ­bám OTT. O ma­sív­ny ob­jem dát sa pos­ta­ra­jú vý­kon­nej­šie smar­tfó­ny, tab­le­ty či e-SIM kar­ty.

Vzni­kom smar­tfó­no­vej spo­loč­nos­ti bu­de kaž­dý te­le­ko­mu­ni­kač­ný hráč zá­vis­lý od tých­to fak­to­rov:

  • schop­nosť efek­tív­ne­ho pres­ku­po­va­nia a ra­di­kál­ne­ho us­mer­ňo­va­nia to­kov ope­rač­ných mo­de­lov
  • dos­ta­tok fi­nan­čných zdro­jov na ria­de­nie di­gi­tál­nej tran­sfor­má­cie a kon­so­li­dá­cie
  • ad­res­nosť eko­sys­té­mu slu­žieb a skú­se­nos­ti so zá­kaz­ník­mi
  • úro­veň vzťa­hov ku ko­neč­ným zá­kaz­ní­kom
  • vy­bu­do­va­nie ce­no­vo vý­hod­ných ši­ro­ko­pás­mo­vých sie­tí

Sku­pi­na Fab5

Kar­ty v te­le­ko­mu­ni­kač­nom biz­ni­se sa do ro­ku 2020 po­riad­ne pre­mie­ša­jú. Roz­dá­va ich sku­pi­na Fab5 (Fa­bu­lous 5), kde pat­rí Ama­zon, App­le, Fa­ce­book, Goog­le, Mic­ro­soft. Už te­raz má Ama­zon vy­še 300 mi­lió­nov ku­pu­jú­cich, App­le do 300 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, Fa­ce­book až 1 mi­liar­du pou­ží­va­te­ľov. En­gi­ny Goog­lu vy­uží­va viac než 1 mi­liar­da pou­ží­va­te­ľov, k to­mu eš­te 200 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov sys­té­mu An­droid. Fir­ma Mic­ro­soft má 600 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Iný­mi slo­va­mi, žiad­na európ­ska fir­ma sa ne­vys­ky­tu­je v zoz­na­me naj­väč­ších inter­ne­to­vých ob­chod­ných zna­čiek, kto­ré sú ka­pi­tán­mi di­gi­tál­nej tran­sfor­má­cie a pod­ko­pá­va­jú po­zí­cie tra­dič­ných te­le­ko­mov. Tra­dič­né te­le­ko­my ne­bu­dú mať dos­ta­tok vlas­tných ino­vač­ných ka­pa­cít, kto­ré bu­dú po­ža­do­va­né na kon­ku­renč­ný boj s glo­bál­nou sku­pi­nou Fab5.

Európ­ske te­le­ko­my 2020

Európ­ske te­le­ko­my mu­sia zre­du­ko­vať svo­je rôz­no­ro­dé sie­te, za­sta­ra­né pre­daj­né a ob­chod­né mo­de­ly, zru­šiť se­kun­dár­ne ak­ti­vi­ty, vy­uží­vať fú­zie s iný­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi fir­ma­mi ale­bo vy­tvá­rať spo­loč­né pod­ni­ky s cie­ľom pre­nik­núť na rých­lo sa me­nia­ce a ras­tú­ce tr­hy. V prí­pa­de, že sa európ­ske te­le­ko­my bu­dú spo­lie­hať na svo­je exis­tu­jú­ce stra­té­gie a ob­chod­né mo­de­ly, ich zis­ky kles­nú o viac než 20 až 40 %. Te­le­ko­my EÚ bu­dú mu­sieť in­ves­to­vať do svo­jej tran­sfor­má­cie do ro­ku 2020 viac než 600 mld. eur. Mu­sia pra­co­vať so sie­ťa­mi z op­tic­kých vlá­kien a prob­le­ma­ti­ka LTE bu­de po­li­tic­ky ria­de­ná pri do­kon­če­ných sie­ťach pre káb­lo­vých ope­rá­to­rov s ko­nek­ti­vi­tou 100+ me­ga­bi­tov. Ak na úrov­ni EÚ do tých­to vý­poč­tov ag­re­gu­je­me nák­la­dy po­boč­ko­vej sie­te a call cen­tier, ve­ľa te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí bu­de hľa­dať mož­nos­ti ús­por a svo­ju po­boč­ko­vú sieť za­lo­že­ním spo­loč­ných pod­ni­kov. Re­gio­nál­ne európ­ske te­le­ko­mu­ni­kač­né spo­loč­nos­ti bu­dú uzat­vá­rať glo­bál­ne par­tner­stvá.

Prin­cíp OTT

Pri re­gio­nál­nych te­le­ko­moch prin­cíp slu­žieb OTT (over the top - navrch) bu­de zna­me­nať ča­so­vo ná­roč­nú pre­me­nu s ne­kon­tro­lo­va­teľ­ný­mi vý­sled­ka­mi. Pre re­gio­nál­ne te­le­ko­my zna­me­ná ta­ká­to ces­ta zhlu­ko­va­nie do sku­pín OTT a in­ves­tí­cií OTT. Prís­tup zos­tá­va hlav­ným zdro­jom pro­fi­tu, a te­da aj kľú­čo­vým zdro­jom kaž­dej stra­té­gie. Dve zá­le­ži­tos­ti sú vzhľa­dom na bu­dú­cu stra­te­gic­kú orien­tá­ciu slu­žieb OTT kľú­čo­vé:

  • glo­bál­ne te­le­ko­my bu­dú po­nú­kať služ­by Ac­cess Plus, kam sa uk­ry­je všet­ko od mar­ke­tin­gu po OTT cen­tris­tic­ké plat­for­my re­gio­nál­nych te­le­ko­mov
  • prís­tup by mal zos­tať chr­bti­cou väč­ši­ny te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho biz­ni­su

Lean Tel­cos

Tr­ho­vá hod­no­ta európ­skych te­le­ko­mov bo­la v ro­ku 2011 od­ha­do­va­ná na 810 mld. eur a do ro­ku 2020 sa pred­pok­la­dá jej eró­zia o 30 %, te­da na 570 mld. eur. Re­gio­nál­ne te­le­ko­mu­ni­kač­né sku­pi­ny, ako je Te­le­fo­ni­ca, Vo­da­fo­ne, Deutsche Te­le­kom, Te­le­kom Ita­lia, KPN, Swiss Com, ma­jú na zre­te­li po­dob­né ob­las­ti ras­tu, ako sú pla­tob­né služ­by, rek­la­ma, ener­ge­tic­ké služ­by, služ­by smart ho­me, e-health. Európ­ske te­le­ko­my mô­žu mať do­kon­ca účasť na za­lo­že­ní pa­neu­róp­skych štan­dar­dov e-health.

V ro­ku 2015 bu­dú kľú­čo­vé ob­las­ti biz­ni­su, ako sú hos­ting, da­ta sto­ra­ge, bez­peč­nos­tné služ­by, stag­no­vať. Nao­pak, clou­do­vé tech­no­ló­gie za­zna­me­na­jú dvoj­ci­fer­ný rast. V ro­ku 2015 sa v Euró­pe oča­ká­va­jú vý­no­sy až 300 mil. eur, dve tre­ti­ny z nich bu­dú tvo­riť no­si­te­lia mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie. Nás­led­ne bu­dú sie­te LTE nah­ra­dzo­vať po­zem­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Te­le­ko­my bu­dú pok­ra­čo­vať v tvor­be hru­bých nák­la­dov v po­me­re k EBIT­DA, kde viac ako 35 - 45 % tvo­ria od­chá­dza­jú­ce nák­la­dy. Pri expan­zii no­vých sie­tí LTE a FTTH sú ne­vyh­nut­né ob­rov­ské in­ves­tí­cie do plat­fo­riem B2B a B2C sie­tí a slu­žieb.

V Euró­pe spo­loč­nos­ti ako Deutsche Te­le­kom, Vo­da­fo­ne, O2 spo­lu for­mu­jú pro­jekt mpass, čo je pla­tob­ný sys­tém na on-li­ne ná­ku­py pre mo­bil­né te­le­fó­ny. Je to kon­ku­ren­cia pre Pe­ňa­žen­ku Goog­le, kre­di­ty Fa­ce­boo­ku a Pay­Pal. Sa­moz­rej­me, vlak sku­pi­ny Fab5 ne­ča­ká, napr. Goog­le in­ves­tu­je do sa­te­lit­ných ope­rač­ných sie­tí, vďa­ka kto­rým bu­de dos­tup­ný vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net pre 3 mld. oby­va­te­ľov roz­vo­jo­vých kra­jín.

V Ja­pon­sku sú naj­sil­nej­šie te­le­ko­my NTT a NTT Do­co­mo. Ja­pon­ská IT fir­ma Sof­tbank Group pred­sta­vu­je ús­peš­ný prí­beh v Čí­ne pri pre­vádz­ko­va­ní naj­väč­šej sie­te Ali­ba­ba a Us­tream, čo je naj­väč­ší čín­sky vi­deo­por­tál v reál­nom ča­se. Za­ují­ma­vý je aj ťah na ban­ky, ja­pon­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný gi­gant NTT už vlas­tní v Ne­mec­ku ban­ko­vú li­cen­ciu.

Zá­ver

Od­ha­do­va­ná tr­ho­vá hod­no­ta tra­dič­ných te­le­ko­mov je dnes 800 mld. eur. Tre­ba po­dot­knúť, že pr­vá de­siat­ka naj­väč­ších hrá­čov če­li­la v ro­ku 2012 dl­hom vo vý­ške 252 mld. eur. Glo­bál­nym te­le­ko­mom vý­raz­ne za­mie­ša­jú kar­ty glo­bál­ne inter­ne­to­vé fir­my zná­me ako Fab5. Oča­ká­va sa, že di­gi­tál­na tran­sfor­má­cia do ro­ku 2020 zme­tie z tr­hu z dneš­ných 300 glo­bál­nych káb­lo­vých a mo­bil­ných ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí až 220 fi­riem. Na­vy­še len po­lo­vi­ca z 25 naj­väč­ších glo­bál­nych te­le­ko­mu­ni­kač­ných fi­riem zos­ta­ne do ro­ku 2020 ne­zá­vis­lá.

Ing. Mi­los­lav Hos­chek, PhD., con­sul­tant - freelan­cer

Zdroj: IW 5/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Zá­lo­huj­te dá­ta efek­tív­ne
S nárastom objemu dát sa čoraz väčší dôraz kladie na ich bezpečné a efektívne zálohovanie. Tradičné spôsoby už pomaly začínajú narážať na svoje limity, a tak sa výrobcovia zálohovacích riešení snažia nájsť ďalšie alternatívy. čítať »
 
Ako bu­dú fun­go­vať glo­bál­ne te­le­ko­my v ro­ku 2020?
V roku 2020 si zákazník nebude kupovať prístup, ale služby ekosystému telekomunikačných spoločností. Komunikácia bude prebiehať na platforme sociálnych médií. čítať »
 
SXSW je aj nie je o IT
Festival South by Southwest, skrátene SXSW, ktorý sa už 20 rokov odohráva každoročne v americkom Austine, je známy najmä svojou myšlienkou prepájania technológií a kreatívnych riešení na lepšiu budúcnosť. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 11.
V tomto článku ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali špecifickému spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Opíšeme úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf. Nakoniec vytvoríme funkčné spojenie medzi smartfónom a PC. čítať »
 
Ap­li­kač­ná lišta
Aplikačná lišta nahradzuje v nových aplikáciách Modern UI pre Windows 8 ponuky funkcionality, ktoré v rôznych formách (menu, lišty tlačidiel...) poznáte z klasických aplikácií. Počas behu aplikácie je lišta skrytá, aby aplikácia mohla využívať celú plochu obrazovky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 22. časť
V tomto článku sa zameriame na opis implementácie tzv. High Dynamic Range renderingu. Vo vzťahu k OpenGL môžeme povedať, že princípom HDR je zreálnenie vzhľadu renderovaných scén pomocou zvýšenia jasu tých bodov, v blízkosti ktorých sa nachádzajú svetelné zdroje. čítať »
 
DNS – kon­fi­gu­rač­ný sú­bor na­med.conf
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu najdôležitejších záznamov RR v zmysle nášho imaginárneho príkladu siete. Zároveň sme naznačili tvorbu záznamu PTR (Pointer), ktorý hovorí o spätnom preklade. Tentoraz sa budeme venovať konfigurácii celého systému DNS. čítať »
 
No­vé server­y SPARC s naj­rý­chlej­ší­mi mik­rop­ro­ce­sor­mi na sve­te
Akvizíciou Sun Microsystems spoločnosť Oracle, dovtedy výhradne softvérová firma, získala nielen portfólio serverov, ale aj kvalitný tím špecialistov na vývoj procesorov. Preto popri nových serveroch Oracle s predponou Exa ďalším „esom v rukáve". čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter