Analyzujeme sociálne siete profesionálne

Zoom­Sphe­re je nás­troj na ana­lý­zu so­ciál­nych sie­tí. Ok­rem Fa­ce­boo­ku vám po­núk­ne pod­rob­né in­for­má­cie o Twit­te­ri, Goog­le+ ale­bo Pin­te­res­te.

So­ciál­ne sie­te dnes pred­sta­vu­jú vý­bor­ný mar­ke­tin­go­vý nás­troj. Zá­ro­veň ide o zdroj množ­stva dát, kto­rý mô­že­te vy­užiť pri ana­ly­zo­va­ní vlas­tnej ko­mu­ni­ká­cie s fa­nú­šik­mi ale­bo pri sle­do­va­ní kon­ku­ren­cie. Zoom­Sphe­re v prí­pa­de spra­vo­va­nia va­šej strán­ky, kto­rú ste vy­tvo­ri­li iba na zá­ba­vu, prav­de­po­dob­ne ne­vyu­ži­je­te, pre PR/mar­ke­tin­go­vé tí­my mô­že ísť o uži­toč­nú po­môc­ku. Pri spra­vo­va­ní veľ­kých (a ideál­ne via­ce­rých) strá­nok, kde sú pot­reb­né de­tail­né in­for­má­cie, mô­že mať in­ves­tí­cia vo vý­ške 400 do­lá­rov me­sač­ne opod­stat­ne­nie. Pre­vádz­ko­va­te­lia služ­by však mô­žu byť za ur­či­tých okol­nos­tí ochot­ní tú­to ce­nu pre­dis­ku­to­vať, ako in­for­mu­jú na ofi­ciál­nych strán­kach.

Poz­ri­me sa na nás­troj, kto­rý po­nú­ka ove­ľa viac, ako sa na pr­vý poh­ľad zdá. Ak spra­vu­je­te na Fa­ce­boo­ku strán­ku, po­tom je vám veľ­mi dob­re zná­my nás­troj Fa­ce­book In­sights. Pos­ky­tu­je zá­klad­né šta­tis­ti­ky o va­šej strán­ke - napr. koľ­ko má­te fa­nú­ši­kov ale­bo aký má va­ša strán­ka do­sah. Úda­je sú zo­ra­de­né pod­ľa dá­tu­mu, ten si mô­že­te ľu­bo­voľ­ne pris­pô­so­biť a In­sights vám po­vie aj to, aké per­cen­to fa­nú­ši­kov tvo­ria mu­ži/že­ny, koľ­ko ma­jú ro­kov a z akej kra­ji­ny sú. Tie­to in­for­má­cie sú dos­tup­né iba z ad­mi­nis­trá­tor­ské­ho pa­ne­la.

Čo vám (nie­len) Fa­ce­book ne­po­vie

Zoom­Sphe­re po­nú­ka šta­tis­ti­ky o strán­kach, kto­ré spra­vu­je­te a spá­ru­je­te si ich s úč­tom Zoom­Sphe­re, ale aj o všet­kých os­tat­ných strán­kach na pod­po­ro­va­ných so­ciál­nych sie­ťach (FB, Goog­le+, Twit­ter, Pin­te­rest). Sa­moz­rej­me, v prí­pa­de os­tat­ných strá­nok nie sú k dis­po­zí­cii ta­ké pod­rob­né in­for­má­cie, ale nás­troj do­ká­že vy­ge­ne­ro­vať veľ­mi sluš­ný preh­ľad, kto­rý by ste z Fa­ce­boo­ku ne­zis­ti­li. V rám­ci tes­to­va­nia sme si poz­re­li FB strán­ku te­le­ví­zie Mar­kí­za - Zoom­Sphe­re nám po­ve­dal, aký je naj­po­pu­lár­nej­ší prís­pe­vok za pos­led­né ob­do­bie, uká­zal rast fa­nú­ši­kov (napr. v týž­dni me­dzi 21. a 27. jú­nom doš­lo k vý­raz­né­mu ná­ras­tu viac ako 5000 fa­nú­ši­kov), roz­de­lil ich pod­ľa jed­not­li­vých kra­jín a ta­kis­to zob­ra­zil, kto­ré dni a kto­rú ho­di­nu zdie­ľa Mar­kí­za sta­tu­sy/fot­ky/vi­deá a koľ­ko. K dis­po­zí­cii sú aj úda­je o tom, ako sa sprá­va­jú fa­nú­ši­ko­via. Všet­ky tie­to dá­ta sme si moh­li pre­ze­rať bez to­ho, aby sme bo­li ad­mi­nis­trá­to­rom prís­luš­nej strán­ky. Po­ru­ke tak má­te naj­po­pu­lár­nej­šie strán­ky z jed­not­li­vých so­ciál­nych sie­tí a akú­koľ­vek inú strán­ku, kto­rú si vy­hľa­dá­te. Ich ana­lý­za vám mô­že (ale aj ne­mu­sí) po­môcť pri ma­na­žo­va­ní va­šej strán­ky.

markiza.PNG

Tak­to vy­ze­ra­jú šta­tis­ti­ky o strán­kach, kto­ré nes­pra­vu­je­te, v po­da­ní nás­tro­ja Zoom­Sphe­re

V prí­pa­de na­šej FB strán­ky PC RE­VUE sme ma­li dos­tup­ných eš­te viac úda­jov. K už spo­me­nu­tým in­for­má­ciám nám nás­troj pri­dal množ­stvo me­ra­ní, kto­ré mož­no filtro­vať pod­ľa vy­bra­ných pa­ra­met­rov. Vy­tvo­re­né inter­ak­cie, cel­ko­vé im­pre­sie, im­pre­sie zís­ka­né rek­la­mou ale­bo vi­rál­nym ob­sa­hom, ke­dy si vás pri­da­lo a od­strá­ni­lo koľ­ko fa­nú­ši­kov, to všet­ko vie Zoom­Sphe­re o va­šej strán­ke. K dis­po­zí­cii je viac ako 50 pa­ra­met­rov, ku kto­rým sú dos­tup­né in­for­má­cie a gra­fic­ké zob­ra­ze­nie v po­do­be gra­fu. Pou­ží­va­teľ si mô­že zob­ra­ziť tie­to úda­je za ľu­bo­voľ­ný čas, čo je uži­toč­ná po­môc­ka, kto­rú oce­ní­te pri ana­ly­zo­va­ní váš­ho pos­tu­pu.

Ťaž­ba dát zo so­ciál­nych sie­tí

Tak­zva­ná En­ga­ge­ment kon­zo­la pos­ky­tu­je in­for­má­cie zo so­ciál­nych sie­tí, kto­ré sa zís­ka­jú pod­ľa za­da­né­ho kľú­čo­vé­ho slo­va. Webo­vá ap­li­ká­cia vy­hľa­dá­va ve­rej­né prís­pev­ky os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov a strá­nok, kto­ré za­da­né slo­vo ob­sa­hu­jú. Ok­rem to­ho vám Zoom­Sphe­re náj­de aj kon­krét­ne pro­fi­ly, prí­pad­ne po­núk­ne čas­to pou­ží­va­né has­hta­gy, kto­ré sa v sú­vis­los­ti s hľa­da­ným slo­vom pou­ží­va­jú. En­ga­ge­ment kon­zo­lu vy­uži­je­te naj­mä v prí­pa­de, že spra­vu­je­te veľ­kú a zná­mu spo­loč­nosť, pre lo­kál­ne znač­ky nám Zoom­Sphe­re ne­po­nú­kal vždy správ­ne vý­sled­ky, resp. iba má­lo, čo zod­po­ve­dá reál­nej si­tuá­cii na so­ciál­nych sie­ťach. Nás­troj však má prí­jem­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kde si mô­že­te vy­tvo­riť nie­koľ­ko strea­mov, kde sa bu­dú zob­ra­zo­vať žia­da­né in­for­má­cie. Uži­toč­ná fun­kcia je mo­ni­to­ro­va­nie vy­tvo­re­ných strea­mov, kde si mô­že­te filtro­vať ob­sah pod­ľa ja­zy­ka ale­bo do­sa­hu prís­pev­ku atď.

Jed­no­du­ché zve­rej­ňo­va­nie prís­pev­kov

Ďal­šia z uži­toč­ných fun­kcií je zve­rej­ňo­va­nie prís­pev­kov na va­šich strán­kach pria­mo z pros­tre­dia nás­tro­ja Zoom­Sphe­re. Ok­rem okam­ži­té­ho zve­rej­ne­nia si mô­že­te vop­red nap­lá­no­vať, ke­dy sa má sta­tus uve­rej­niť a na kto­rej strán­ke. Ne­chý­ba ani ka­len­dár, kde sú va­še plá­ny preh­ľad­ne zná­zor­ne­né. Po­dob­ne prak­tic­ká fun­kcia je So­cial In­box. Tu sa zob­ra­zu­je inter­ak­cia s fa­nú­šik­mi. V rám­ci jed­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia má­te k dis­po­zí­cii ko­men­tá­re a súk­rom­né sprá­vy od fa­nú­ši­kov pre všet­ky pri­ra­de­né strán­ky. Po­dob­ne ako os­tat­né fun­kcie aj So­cial In­box po­nú­ka rôz­ne nas­ta­ve­nia, kto­ré umož­nia filtro­vať ob­sah pod­ľa va­šich po­trieb.

prispevky.png

Zoom­Sphe­re pod­po­ru­je aj no­vé viac­vlák­no­vé dis­ku­sie

Ver­dikt PC RE­VUE

Je to­ho ve­ľa, čo by sa da­lo o nás­tro­ji Zoom­Sphe­re na­pí­sať. Tá­to služ­ba pod­po­ru­je ok­rem strá­nok aj ap­li­ká­cie, kto­ré má­te na so­ciál­nych sie­ťach. Aj pre ne sú dos­tup­né pod­rob­né in­for­má­cie. Zoom­Sphe­re vás z hľa­dis­ka pou­ží­va­nia ni­ja­ko neoh­ra­ni­ču­je - v rám­ci pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu mô­že­te mať pri­ra­de­ných neob­me­dze­ne ve­ľa strá­nok/ap­li­ká­cií a ta­kis­to aj pou­ží­va­te­ľov, kto­rých mô­že­te de­liť do tí­mov a pri­ra­ďo­vať im pri­vi­lé­giá.

Zoom­Sphe­re je ro­bust­ný nás­troj, kto­rý po­nú­ka veľ­ké množ­stvo fun­kcií. Vý­vo­já­ri ho neus­tá­le obo­ha­cu­jú o no­vé fun­kcie, po­nú­ka­jú aj ško­le­nia, kto­ré za­bez­pe­čia, že služ­bu bu­de­te ve­dieť vy­užiť na maximum. Vzhľa­dom na je­ho ce­nu však náj­de up­lat­ne­nie prav­de­po­dob­ne hlav­ne v PR agen­tú­rach, kto­ré sa špe­cia­li­zu­jú na so­ciál­ne sie­te a on-li­ne mar­ke­ting.

Zdroj: PCR 9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter