Prehľad: Reproduktory pre mobilné zariadenia

Strana 2/3

JBL On­Beat Ve­nue

Rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém Ve­nue s vý­ko­nom 30 W RMS sa ho­dí na oz­vu­če­nie väč­šej mies­tnos­ti. Ak sme pri tes­to­va­ní nech­ce­li vy­bur­co­vať oko­lie, mu­se­li sme sa dr­žať v níz­kych nas­ta­ve­niach hla­si­tos­ti vstup­ných za­ria­de­ní. Sys­tém pod­po­ru­je pri­po­je­nie za­ria­de­ní s iOS cez 30-pi­no­vý ko­nek­tor, Blue­tooth a štan­dar­dne cez vstup AUX. Ko­lís­ku na pri­po­je­nie za­ria­de­ní s iOS náj­de­te vpre­du a je vy­sú­va­cia. S tý­mi­to preh­rá­vač­mi vy­uži­je­te aj vi­deo­výs­tup.

image_72584_35_v1.jpeg

Všet­ky ov­lá­da­cie pr­vky sú na hor­nej stra­ne. Ved­ľa veľ­ké­ho tla­čid­la na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti sa na­chá­dza tla­čid­lo na vy­pnu­tie. Up­ros­tred sú kon­trol­ky sig­na­li­zu­jú­ce, kto­rý vstup sa pou­ží­va. Ľavá stra­na má pre­pí­nač vstu­pov a dve dob­re vy­uži­teľ­né tla­čid­lá. Jed­no slú­ži na zo­sil­ne­nie ba­sov, dru­hé na za­pnu­tie pries­to­ro­vé­ho efek­tu na sle­do­va­nie fil­mov a zo­sil­ne­nie vý­šok. Vy­skú­ša­li sme roz­ší­re­nie zvu­ku pri fil­moch a poch­va­ľo­va­li sme si ho. Rov­na­ko sa nám pá­či­lo aj tla­čid­lo na po­sil­ne­nie ba­sov. Nej­de o ni­ja­ké dras­tic­ké nas­ta­ve­nie, kto­ré by neú­mer­ne skres­ľo­va­lo zvuk. Vý­rob­ca si dal zá­le­žať na tom, aby spra­co­va­nie zvu­ku zod­po­ve­da­lo ná­roč­nej­ším pos­lu­chá­čom a rep­ro­duk­cia bo­la vy­vá­že­ná. Te­lo je z plas­tu, no aj pri nao­zaj vy­so­kom za­ťa­že­ní bol rep­ro­duk­tor sta­bil­ný. Di­elen­ské spra­co­va­nie za­ria­de­nia je pre­cíz­ne. Oce­ni­li sme aj sta­bil­né dr­ža­nie na povr­chu. Spod­ná stra­na má gu­mo­vé pá­sy za­bra­ňu­jú­ce poš­myk­nu­tiu ale­bo ne­žia­du­ce­mu po­hy­bu pri ma­ni­pu­lá­cii s ko­lís­kou. Rep­ro­duk­cia je vy­vá­že­ná a roz­hod­ne ju chvá­li­me. Ak ob­ľu­bu­je­te du­ni­vé ba­sy, ten­to mo­del nie je pre vás. No ak chce­te ba­sy bez nad­mer­né­ho skres­le­nia stre­dov a mi­ni­mál­nym do­sa­hom na vy­so­ké tó­ny, oce­ní­te vý­kon aj mož­nos­ti mo­de­lu Ve­nue. Mier­ne nám pre­ká­ža­la úp­ra­va hla­si­tos­ti pri preh­rá­va­ní z AUX po za­po­je­ní iPo­du. Rep­ro­duk­tor up­ra­vil hla­si­tosť pod­ľa toh­to preh­rá­va­ča, čo v nás nie vždy vy­vo­la­lo po­zi­tív­nu reak­ciu.

Hod­no­te­nie:

Sta­bil­ný zvuk, rie­še­nie ba­sov a zvý­raz­ne­nia vy­so­kých tó­nov, mož­nos­ti pri­po­je­nia, vy­so­ký vý­kon
Úpra­va hla­si­tos­ti pod­ľa za­ria­de­nia s iOS

Ce­na: 199 EUR

Za­po­ži­čal: WES­Tech


Lo­gi­c3 Ca­valli­no GT1

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Lo­gi­c3 sa roz­hod­ne s príp­ra­vou toh­to mo­de­lu poh­ral. Keď­že je to rad Ca­valli­no, nep­rek­va­pí pou­ži­tie ko­vo­vé­ho povr­chu v kom­bi­ná­cii s ko­žou. Je o pár cen­ti­met­rov dl­hší op­ro­ti GT, no uk­rý­va v se­be dva vý­ško­vé rep­ro­duk­to­ry, dva stre­do­vé a je­den pa­sív­ny ba­so­vý me­nič. Na zvu­ku to po­riad­ne poz­nať. Žiad­ne osob­né audio ani jed­no­du­ché oz­vu­če­nie PC. To­to je rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém, kto­rý oz­vu­čí po­lo­vi­cu váš­ho by­tu a du­ni­vé ba­sy sa pre­de­rú aj cez ste­ny.

GT1.jpg

Z tech­nic­kej strán­ky je tu všet­ko, čo od rep­ro­duk­to­ra tej­to ka­te­gó­rie (a ce­ny) oča­ká­va­te: vstup AUX, vi­deo­výs­tup pre za­ria­de­nia App­le, 30-pi­no­vý ko­nek­tor App­le a Blue­tooth. Ko­nek­tor na pri­po­je­nie za­ria­de­ní s iOS je v pred­nej čas­ti na vý­suv­nom pod­stav­ci. O zvuk sa sta­rá vlas­tná tech­no­ló­gia DSP pria­mo od Lo­gi­c3, kto­rá pou­ží­va pa­sív­ny me­nič na rep­ro­duk­ciu níz­kych tó­nov. Frek­venč­ný roz­sah dá­va voľ­nosť pri vý­be­re žá­nru hud­by a opäť ide o uni­ver­zál­ne za­ria­de­nie. Rov­na­ko ako pri mo­de­li FS1 je tu di­aľ­ko­vý ov­lá­dač s pre­pí­na­ním vstu­pov a ďal­ší­mi mož­nos­ťa­mi. Ov­lá­da­nie je ta­kis­to po­dob­né, te­da hlav­né tla­čid­lo na vy­pnu­tie a tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Aj v tom­to prí­pa­de sa rep­ro­duk­tor vy­pí­na auto­ma­tic­ky. Vý­be­rom vstu­pov si zvo­lí­te vstup­né za­ria­de­nie a net­re­ba sa obá­vať ich pre­pí­na­nia. Ak te­da pou­ží­va­te vstup AUX a pri­po­jí­te na na­bí­ja­nie iPod, nez­me­ní sa zdroj preh­rá­va­nia. To sa nám pá­či­lo naj­mä pre­to, že sme ne­bo­li nú­te­ní od­po­jiť iPod, aby fun­go­val pô­vod­ný zdroj ale­bo ruč­ne pre­pí­nať nas­päť. Kva­li­ta zvu­ku je špič­ko­vá, opäť po­do­tý­ka­me, že tre­ba stiah­nuť ba­sy cez ek­va­li­zér, inak bu­de ce­lá mies­tnosť po­riad­ne du­nieť. Ne­byť tej ce­ny, bol by to jed­noz­nač­ný fa­vo­rit, kto­rý nie­len­že kva­lit­ne hrá, ale aj dob­re vy­ze­rá. Skrát­ka je to Ferra­ri vo va­šej obý­vač­ke.

Hod­no­te­nie:

Roz­ší­re­ná dy­na­mi­ka zvu­ku, vhod­ný aj na pries­to­ro­vé efek­ty, pou­ži­tie kva­lit­ných ma­te­riá­lov, vstu­py
In­ten­zív­ne ba­sy tre­ba up­ra­viť cez ek­va­li­zér
 

Ce­na: 599 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter