Prehľad: Reproduktory pre mobilné zariadenia

Strana 1/3

V tom­to tes­te má­me opäť nie­čo extra. Vy­skú­ša­li sme dva naj­nov­šie mo­de­ly od fir­my Lo­gi­c3, kto­rá sa orien­tu­je na vý­ro­bu rep­ro­duk­to­rov a slú­chadiel li­cen­co­va­ných pod znač­kou Ferra­ri. Di­zajn zod­po­ve­dá autám tej­to znač­ky. Aj zo zvu­ko­vej strán­ky ide o vý­kon­né mo­de­ly. Priaz­niv­ci zvu­ku is­te dob­re poz­na­jú aj znač­ku JBL a my sme vy­skú­ša­li vskut­ku za­ují­ma­vé za­ria­de­nia.

Nie sú to len kla­sic­ké rep­ro­sús­ta­vy s ko­lís­kou na iPod. Ma­jú v se­be to­tiž nie­čo na­vy­še. Jed­no za­ria­de­nie je vhod­né do spál­ne ako no­vo­do­bá náh­ra­da zvu­ko­vo ne­vý­kon­né­ho rá­dio­bu­dí­ka, dru­hé si mô­že­te pri­pev­niť pria­mo do zá­suv­ky na ste­nu a tre­tie sa za­se vy­zna­ču­je extra vý­ko­nom. Tes­to­va­li sme za­ria­de­nia v kon­fi­gu­rá­cii s Blue­tooth. K tes­to­va­ným mo­de­lom exis­tu­jú aj al­ter­na­tí­vy s in­teg­ro­va­nou tech­no­ló­giou App­le AirPlay. Bu­de­te si však mu­sieť prip­la­tiť...

Test reproduktorov - nahlad 01-2.jpg

Preh­ľad tech­nic­kých pa­ra­met­rov mul­ti­me­diál­nych rep­ro­duk­to­rov

JBL On­Beat aWake

Má­te ra­di rá­dio­bu­dí­ky, ale s kva­li­tou ich zvu­ku nie ste spo­koj­ní? Ten­to rep­ro­duk­tor za­pĺňa me­dze­ru. Ide o kom­pak­tné za­ria­de­nie do va­šej iz­by. Net­vá­ri sa ako nás­troj, kto­rý by chcel oz­vu­čiť veľ­kú mies­tnosť. Je to ideál­ny spo­loč­ník k po­čí­ta­ču ale­bo iPa­du pri preh­rá­va­ní fil­mov a hud­by. V pred­nej čas­ti je ma­ti­co­vý dis­plej s tro­mi úrov­ňa­mi pod­svie­te­nia ča­su, aby ne­ru­šil v no­ci. Lesk­lý pa­nel, pod kto­rým je dis­plej, slú­ži zá­ro­veň na us­pa­tie bu­dí­ka. Ďalej sú tu tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, vy­pnu­tie a zme­nu vstu­pu.

image_72587_58_v1.jpeg

Aj tu mô­že­te pre­po­jiť za­ria­de­nia kla­sic­kým audio­káb­lom s 3,5 mm ko­nek­to­rom na oboch stra­nách ale­bo cez Blue­tooth. Vý­rob­ca dá­va za­dar­mo mo­bil­nú ap­li­ká­ciu JBL Easy­Con­nect, no ide len o pá­ro­va­cí prog­ram na rých­le pre­pí­na­nie me­dzi rep­ro­duk­tor­mi tej­to znač­ky. Ak te­da má­te len je­den rep­ro­duk­tor JBL s BT, ne­pot­re­bu­je­te ho. Na pre­nos zvu­ku sa vy­uží­va špe­ciál­na tech­no­ló­gia HAR­MAN TrueS­tream. Te­lo je plas­to­vé a aj na­priek men­ším roz­me­rom (94 × 267 × 127 mm) sta­bil­ne udr­ží App­le iPad. Ideál­ne je je­ho umies­tne­nie na noč­ný sto­lík, ško­da len, že ne­má pod­po­ru preh­rá­va­nia cez ba­té­rie. Ak­tuál­ny čas sa na­čí­ta po syn­chro­ni­zá­cii so za­ria­de­ním s iOS, tak­že net­re­ba nič ruč­ne nas­ta­vo­vať ani pri vý­pad­ku prú­du. Tým, že si v no­ci ne­chá­te na­bí­jať za­ria­de­nie s iOS, eli­mi­nu­je­te, že by vás rá­no rep­ro­duk­tor ne­zo­bu­dil. Z hu­dob­nej strán­ky je to vhod­ný dopl­nok na preh­rá­va­nie mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov či už z PC, ale­bo mo­bil­ných za­ria­de­ní. Ho­dí sa sí­ce viac na fil­my, ale aj hud­ba znie dob­re. Ba­sy nie sú ta­ké dy­na­mic­ké, čo pri roz­me­roch za­ria­de­nia a pou­ži­tí dvoch bas­ref­lexových rep­ro­duk­to­rov nep­rek­va­pu­je. Ce­lý kon­cept však chvá­li­me, a ak je pre vás prio­rit­ná fun­kcia rá­dio­bu­dí­ka s mul­ti­me­diál­nou pod­po­rou a o nie­čo lep­ším zvu­kom, je to správ­na voľ­ba.

Hod­no­te­nie:

„Rá­dio­bu­dík“ vy­ššej trie­dy, stl­me­nie dis­ple­ja, vstu­py, ap­li­ká­cia pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Tvrd­šie ba­sy

Ce­na:
139 EUR
Za­po­ži­čal: WES­Tech

JBL SoundF­ly BT

Ten­to rep­ro­duk­tor je roz­hod­ne net­ra­dič­ný. No nie pre­to, že ob­sa­hu­je tech­no­ló­giu Blue­tooth ale­bo svie­tia­ce lo­go v pred­nej čas­ti. Je to tým, že naň ne­pot­re­bu­je­te vy­čle­niť žiad­ne mies­to. Ideál­ne je umies­tniť ho niek­de na ste­nu, a to pria­mo do zá­suv­ky. V za­dnej čas­ti je to­tiž kla­sic­ká vid­li­ca zá­str­čky. Dr­ží pev­ne, ne­mu­sí­te báť, že spad­ne, 420-gra­mo­vé za­ria­de­nie sa na ste­ne udr­ží. Sa­moz­rej­me, mô­že­te ho za­po­jiť aj do predl­žo­vač­ky, to však nie je op­ti­mál­ne rie­še­nie. Na vhod­né ší­re­nie rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku to­tiž tre­ba dodr­žať is­tú vý­šku umies­tne­nia.

SoundFly.jpg

Pri­po­je­nie k rep­ro­duk­to­ru je bez­prob­lé­mo­vé a spá­ro­vať s ním mô­že­te po­čí­tač, mo­bil­ný te­le­fón ale­bo aké­koľ­vek iné za­ria­de­nie, z kto­ré­ho chce­te preh­rá­vať hud­bu. Dva 10 W me­ni­če po­nú­ka­jú so­líd­ny zá­klad na oz­vu­če­nie mies­tnos­ti a pos­kyt­nú aj zvý­še­nú sta­bi­li­tu pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach. Pod­ľa na­šich tes­tov je naj­lep­šie umies­tniť ich čo naj­bliž­šie v ro­vi­ne pred pou­ží­va­te­ľom. Na ší­re­nie zvu­ku je tu tech­no­ló­gia DSP a op­ti­ma­li­zá­cia kom­pre­sie na zní­že­nie skres­le­nia zvu­ku. Kon­cept toh­to rie­še­nia sa nám veľ­mi za­pá­čil, vý­hra­du má­me az­da k jed­nej drob­nos­ti. Ne­mu­sí byť vhod­ný v prí­pa­de, ak ne­má­te zá­suv­ky umies­tne­né tak, aby sa zvuk ší­ril správ­nym sme­rom. Inak ho od­po­rú­ča­me. Ko­neč­ne je tu to­tiž za­ria­de­nie s kom­pak­tný­mi roz­mer­mi (190 × 71 × 92 mm) bez na­pá­ja­cích káb­lov. Je­ho di­zajn nič ne­na­rú­ša, a tak rep­ro­duk­ciu mož­no ov­lá­dať len na va­šom mul­ti­me­diál­nom za­ria­de­ní.

Hod­no­te­nie:

Ne­pot­re­bu­je mies­to na sto­le ani v po­lič­ke, vy­so­ký vý­kon, sta­bil­ný zvuk
Tre­ba zvá­žiť je­ho vhod­né umies­tne­nie v by­te ale­bo do­me


Ce­na: 149 EUR
Za­po­ži­čal: WES­Tech


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter