Ako na to prakticky

Ako na to: Vytvorte si elektronickú knihu s Calibre pre Windows, OS X a Linux

Strana 1/2

Vy­tvo­riť elek­tro­nic­kú kni­hu nie je vô­bec zlo­ži­té, tre­ba však dodr­žať is­té pos­tu­py. Tvor­bu ta­kej­to kni­hy si uká­že­me v na­šom člán­ku. Na inter­ne­te sú dos­tup­né pla­te­né ap­li­ká­cie aj služ­by za­dar­mo. My sme vy­bra­li ap­li­ká­ciu Ca­lib­re, kto­rú si mô­že­te nain­šta­lo­vať nie­len na Mic­ro­soft Win­dows, ale aj na App­le OS X a Li­nux. Dob­rá sprá­va je, že fun­gu­je aj ako pre­nos­ná ap­li­ká­cia na flash dis­ku.

Pr­vé kro­ky

Ap­li­ká­cia je znač­ne ro­bus­tná a nie je to len kon­ver­tor do for­má­tu elek­tro­nic­kých kníh, ale prog­ram na kom­plet­nú sprá­vu va­šej kniž­ni­ce. Na za­čia­tok tre­ba vy­brať for­mát, do kto­ré­ho sa bu­dú kni­hy uk­la­dať. Za­čia­toč­ní­ci oce­nia fakt, že sa ne­vy­be­ra­jú tech­nic­ké dá­ta, ale voľ­ba sa reali­zu­je pros­tred­níc­tvom ty­pu za­ria­de­nia. Pod­po­ro­va­ných je viac ako 20 za­ria­de­ní a ich po­čet stú­pa. 

Calibre.png

Hlav­né roz­hra­nie prog­ra­mu Ca­lib­re - pod doh­ľa­dom má­te kom­plet­nú sprá­vu kniž­ni­ce elek­tro­nic­kých kníh

Za viac ako rok, čo ap­li­ká­ciu pou­ží­va­me, pri­bud­lo mno­ho ak­tua­li­zá­cií s pri­da­ním pod­po­ry no­vých čí­ta­čiek a tab­le­tov na tr­hu. V na­šom prí­pa­de sme vy­bra­li An­droid a typ An­droid pho­ne. Vy­brať však mô­že­te aj tab­let s An­droi­dom ale­bo špe­ciál­ne pri­dať pod­po­ru Kind­le, ak má­te v tom­to ty­pe za­ria­de­ní nain­šta­lo­va­nú prís­luš­nú ap­li­ká­ciu. Zá­klad­né roz­hra­nie prog­ra­mu je vlas­tne správ­ca všet­kých kníh. Zob­ra­zu­je ich v zoz­na­me s de­tail­ný­mi in­for­má­cia­mi a po bo­koch sú dva pa­ne­ly: je­den na filtro­va­nie pod­ľa me­taz­na­čiek, dru­hý zob­ra­zu­je de­tai­ly o vy­bra­nej kni­he/sú­bo­re. Pred pub­li­ko­va­ním kni­hy tre­ba naj­prv im­por­to­vať pod­po­ro­va­ný sú­bor po­tiah­nu­tím do ok­na. Dos­tup­né sú všet­ky kla­sic­ké for­má­ty, ako Mic­ro­soft Word, PDF, RTF, epub, fb2 a mno­hé ďal­šie.

Úpra­va me­ta­dát

Kni­ha by ma­la mať adek­vát­ne ná­le­ži­tos­ti, a pre­to tre­ba up­ra­viť naj­prv hla­vič­ko­vé in­for­má­cie o sú­bo­re. Tla­čid­lom Up­ra­viť me­ta­dá­ta si zob­ra­zí­te ok­no s pa­ra­met­ra­mi na za­da­nie náz­vu kni­hy, pri­da­nie auto­rov, sé­rie, čís­la kni­hy atď. Ako vid­no, prog­ram je prip­ra­ve­ný na evi­den­ciu aj vte­dy, keď chce­te pub­li­ko­vať viac­diel­nu edí­ciu. Všet­ko je v slo­ven­skom ja­zy­ku, a tak ne­bu­de prob­lém dopl­niť in­for­má­cie. Vy­brať mô­že­te aj vlas­tnú gra­fi­ku obál­ky ale­bo pou­žiť štan­dard­ný ob­rá­zok s gra­fi­kou kni­hy. Úpra­vy sa da­jú vy­ko­ná­vať aj hro­mad­ne pre viac sú­bo­rov, tre­ba len vy­brať z me­nu tla­čid­la prís­luš­nú voľ­bu.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter