Retrokútik

Autor PMD-85: Vymenil som piešťanskú garáž za Silicon Valley

Vie­te o tom, že ten­to rok to je už viac ako 30 ro­kov, čo svet­lo svet­la uz­re­li po­čí­ta­če PMD-85? Star­ší čle­no­via na­šej re­dak­cie na nich vy­ras­ta­li a da­li im so­líd­ny har­dvé­ro­vý i sof­tvé­ro­vý zá­klad. Bo­li to aj pr­vé po­čí­ta­če, kto­ré sa ma­sív­ne roz­ší­ri­li do škôl a rôz­nych or­ga­ni­zá­cií. K po­čí­ta­čom, kto­ré dnes ozna­ču­je­me ako osob­né, však ma­li dosť ďa­le­ko, bo­la to ra­ná do­ba po­čí­ta­čo­vá.

 

Video:


Roz­prá­va­li sme sa s je­ho auto­rom: V re­dak­cii PC RE­VUE sme ma­li vzác­nu náv­šte­vu – auto­ra le­gen­dár­ne­ho po­čí­ta­ča PMD 85. Roz­prá­va­li sme sa s ním o tom, ako ten­to po­čí­tač vzni­kal ale tiež o tom, ako pok­ra­čo­va­la auto­ro­va púť po ro­ku 1989. Dĺžka tr­va­nia: 16:15, ad­re­sa YouTu­be:

qr_kod.png Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE ma­la mož­nosť pria­mo vo svo­jom síd­le stret­núť sa s auto­rom toh­to po­čí­ta­ča, kto­rým je Ro­man Kišš (RK). Prá­ve on sto­jí za po­čí­tač­mi, ako je PMI-80, PMD-85, ale aj Di­dak­tik Al­fa. K náš­mu roz­ho­vo­ru pri­pá­ja­me aj vi­deo, kto­ré za­chy­tá­va je­ho pod­stat­nú časť.

PCR: Ako ste sa vlas­tne dos­ta­li k vý­vo­ju PMD-85?

RK: Po pr­vé, ne­bo­la to žiad­na po­li­tic­ká ob­jed­náv­ka. Pra­co­val som v Tes­le Pieš­ťa­ny a to bo­la vlas­tne mo­ja „ga­ráž", po­dob­ne ako ju mal v tom ča­se Ste­ve Jobs. V Tes­le sme ma­li na sta­ros­ti tes­to­va­nie mik­rop­ro­ce­so­ro­vých ob­vo­dov. Raz sme dos­ta­li za úlo­hu pre­zen­to­vať vý­vo­jo­vým pra­cov­ní­kom v Pra­he pa­mä­ťo­vé ob­vo­dy. Vte­dy som prip­ra­vil ap­li­ká­ciu na sprá­vu dy­na­mic­kej pa­mä­te, kto­rá sa sta­la sku­toč­ným zá­kla­dom PMD-85. Vlas­tne sme ma­li po­čí­tač v myd­lo­vej ška­tuľ­ke, kto­rý do­ká­zal s mi­ni­mál­nym poč­tom sú­čias­tok pra­co­vať na tú do­bu veľ­mi rých­lo.

To spô­so­bi­lo ob­rov­ský roz­ruch a mu­se­li sme na­šu pre­zen­tá­ciu opa­ko­vať aj pred vlád­ny­mi in­šti­tú­cia­mi. Bo­la to však iná do­ba, le­bo sme ma­li veľ­mi ob­me­dze­nú sú­čias­tko­vú zá­klad­ňu a mu­se­li vy­užiť všet­ko až na hra­ni­cu mož­nos­tí. Uve­dom­te si, že v tom ča­se neexis­to­val inter­net, ne­da­li sa na­ku­po­vať sú­čias­tky a neexis­to­va­li sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie ani li­te­ra­tú­ra. Mu­se­li sme te­da všet­ko uro­biť od za­čiat­ku, a to zo sú­čias­tok vy­ro­be­ných v Tes­le Pieš­ťa­ny a Tes­le Rož­nov.

PMD85-5.jpg

Zá­klad PMD-85 bol pro­ce­sor Tes­la MHB 8080

PCR: Čo nas­le­do­va­lo po tej­to pre­zen­tá­cii?

RK: Po pre­zen­tá­cii sme ma­li iné mož­nos­ti, z vý­vo­ja a do­dáv­ky po­čí­ta­čov sa sta­la stra­níc­ka úlo­ha. Uve­dom­te si, že vte­dy pla­ti­lo Rea­ga­no­vo em­bar­go na in­for­má­cie a ja mal som in­for­má­cie len z ča­so­pi­sov za­sla­ných na­čier­no mo­ji­mi ses­tra­mi, kto­ré emig­ro­va­li z Čes­kos­lo­ven­ska do Ka­na­dy. Na mi­nis­ter­stve som dos­tal prázd­ny há­rok pa­pie­ra, kde som mal na­pí­sať svo­je fi­rem­né, ale i súk­rom­né po­žia­dav­ky, aby sa dal ta­ký­to po­čí­tač nao­zaj vy­ro­biť. Prek­va­pi­lo ich, že som tam ne­na­pí­sal pre se­ba žiad­ne pe­nia­ze, ale chcel som slu­žob­ný pas, kto­rý mi umož­ňo­val vy­ces­to­vať a dos­tať sa k in­for­má­ciám. A nao­zaj som ho aj dos­tal, ale do Rus­ka, Poľ­ska a Ma­ďar­ska.

Môj ko­le­ga šiel vte­dy do zá­pad­né­ho Ne­mec­ka. Pri vý­vo­ji PMD-85 sme ne­ko­pí­ro­va­li za­hra­nič­ný zdroj, ani by to ne­bo­lo mož­né. Mu­se­li sme sa pris­pô­so­biť exis­tu­jú­cej sú­čias­tko­vej zá­klad­ni. Pos­tup­ne som tak z množ­stva sú­čias­tok zos­ta­vo­val po­čí­tač, ako keď so­chár bu­du­je svo­je di­elo. Na­še in­teg­ro­va­né ob­vo­dy sme však poz­na­li de­tail­ne a vo vý­sled­ku sme vy­tvo­ri­li veľ­mi rých­ly po­čí­tač. Bol mi­mo­riad­ne ús­peš­ný, a to nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v ČR. Tes­la Pieš­ťa­ny však bo­la or­ga­ni­zá­cia ur­če­ná na vý­voj a vý­ro­bu sú­čias­tko­vej zá­klad­ne, a nie na vý­ro­bu po­čí­ta­čov. Naj­väč­ší prob­lém sme ma­li s klá­ves­mi na klá­ves­ni­ci, kto­ré sme pou­ži­li z tla­či­diel kla­sic­kých te­le­fó­nov. Nes­kôr sa však vý­ro­ba pre­su­nu­la do Tes­ly Bra­tis­la­va a tu sa us­ku­toč­ňo­va­la ove­ľa pro­fe­sio­nál­nej­šie.

PMD85-19.jpg

To­to je vy­me­ni­teľ­ný blok, kto­rý ob­sa­ho­val inter­pret ja­zy­ka Ba­sic

PMD85-21.jpg

Hlav­ná bo­lesť PMD-85 bo­li klá­ve­sy na klá­ves­ni­ci - ne­ču­do, keď­že po­chá­dza­li z te­le­fó­nu

PCR: Z čo­ho po­chá­dza le­gen­dár­ne ozna­če­nie PMD-85?

RK: Ja som ho nes­ta­no­vil, uro­bil tak náš ria­di­teľ. Len sa dom­nie­vam, čo by to ma­lo byť. Asi by to mal byť Pieš­ťan­ský Miko­po­čí­tač DČís­lo 85 je tam pre­to, le­bo mo­jím dáv­nym uči­te­ľom bol je­den uta­je­ný po­čí­tač HP-85, kto­rý sme ma­li v prá­ci. Nes­kôr som do po­čí­ta­ča do­bu­do­val aj roz­hra­nie pre IMS-2 (na zá­pad od vte­daj­šie­ho Čes­kos­lo­ven­ska ozna­čo­va­ný HP-IB) na ov­lá­da­nie prís­tro­jov, ma­li sme naň pri­po­je­nú aj dis­ke­to­vú jed­not­ku.

PMD85-14.jpg

Pre­po­jo­va­cie ko­nek­to­ry PMD-85 ur­če­né pre mag­ne­to­fón, te­le­ví­zor a prís­tro­je s IMS-2

PCR: Ok­rem naj­zná­mej­šie­ho PMD-85 ste však stá­li aj za iný­mi pro­jek­tmi na Slo­ven­sku.

RK: Eš­te pred­tým to bol po­čí­tač PMI-80, ďa­lej som pra­co­val na pri­po­je­ní k tla­čiar­ni, vy­ví­ja­li sme pri­po­je­nie na dis­ke­to­vé me­cha­ni­ky, gra­fi­ku a aj po­čí­tač PC-88, kto­rý bol už kom­pa­ti­bil­ný s dneš­ný­mi osob­ný­mi po­čí­tač­mi. O tom sa však ho­vo­ri­lo veľ­mi má­lo, vy­ro­bi­lo sa ho asi len 200 ku­sov. Pre­ru­ši­la to re­vo­lú­cia a prí­chod po­čí­ta­čov IBM PC kom­pa­ti­bil­ných zo Zá­pa­du.

PCR: Čo sa s va­mi sta­lo po re­vo­lú­cii?

RK: Uve­do­mil som si, že po zme­ne zria­de­nia sa pos­tup­ne zo slo­ven­ských vý­vo­jo­vých pra­cov­ní­kov sta­nú zá­stup­co­via za­hra­nič­ných fi­riem, v pod­sta­te nie­čo ako od­bor­ní pre­da­va­či. Ja som však člo­vek, kto­rý je spo­je­ný s vý­vo­jom. Pre­to som od­išiel naj­prv do Ka­na­dy. No tá mi po 10 ro­koch bo­la ma­lá, a tak som za­mie­ril do Ka­li­for­nie. A ako sa tam ho­vo­rí, kto raz pra­cu­je v Ka­li­for­nii, už od­tiaľ neo­dí­de. A tam som dod­nes.

PCR: Čo tam te­raz ro­bí­te?

RK: Už ne­ro­bím s har­dvé­rom, po­su­nul som sa vy­ššie. Ro­bím s tech­no­ló­giou Mic­ro­sof­tu, bol som 10-krát po se­be oce­ne­ný ti­tu­lom Mic­ro­soft MVP (Most Va­luab­le Pro­fes­sio­nal).

Za PC RE­VUE sa roz­prá­val On­drej Mac­ko.

Poz­nám­ka re­dak­cie: Roz­ho­vor je re­dak­čne spra­co­va­ný a krá­te­ný.

Zdroj: PCR 5/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter