Právnik radí: Oslovovanie zákazníkov elektronickou poštou

Elek­tro­nic­ká poš­ta pred­sta­vu­je lac­ný, aj keď nie veľ­mi efek­tív­ny spô­sob os­lo­vo­va­nia mož­ných zá­ujem­cov o to­va­ry a služ­by rôz­ne­ho dru­hu. Zrej­me už kaž­dý sa stre­tol vo svo­jom prie­čin­ku s pri­chá­dza­jú­cou elek­tro­nic­kou poš­tou so sprá­va­mi, kto­ré mu po­nú­ka­jú čo­koľ­vek od zá­zrač­ných pi­lu­liek na zväč­še­nie niek­to­rých čas­tí te­la po pneu­ma­ti­ky či kni­hy. Ide o oby­čaj­nú rek­la­mu. V niek­to­rých prí­pa­doch sa však ta­ká­to elek­tro­nic­ká poš­ta mô­že pre od­osie­la­te­ľa skon­čiť až ude­le­ním po­ku­ty.

Rek­la­mu up­ra­vu­je zá­kon č. 147/2001 Z. z. o rek­la­me a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov. Rek­la­mu zá­kon de­fi­nu­je ako pre­zen­tá­ciu pro­duk­tov v kaž­dej po­do­be s cie­ľom up­lat­niť ich na tr­hu. Pro­dukt je pod­ľa § 2 ods. 1 písm. b) ZOR to­var, služ­by, neh­nu­teľ­nos­ti, ob­chod­né me­no, ochran­ná znám­ka, ozna­če­nie pô­vo­du vý­rob­kov a iné prá­va a zá­väz­ky sú­vi­sia­ce s pod­ni­ka­ním. Zá­kon rek­la­mu de­fi­nu­je aj ne­ga­tív­ne. Rek­la­mou nie je:

  • ozna­če­nie síd­la práv­nic­kej oso­by, tr­va­lé­ho po­by­tu fy­zic­kej oso­by, ozna­če­nie pre­vádz­kar­ne ale­bo or­ga­ni­zač­nej zlož­ky práv­nic­kej oso­by ale­bo fy­zic­kej oso­by ob­chod­ným me­nom, ako aj ozna­če­nie bu­dov, po­zem­kov a iných neh­nu­teľ­ných ve­cí ale­bo hnu­teľ­ných ve­cí vo vlas­tníc­tve ale­bo v náj­me tých­to osôb,
  • ozna­če­nie lis­tov a obá­lok ob­chod­ným me­nom ale­bo ochran­nou znám­kou,
  • ozna­če­nie pro­duk­tov ale­bo ich oba­lov údaj­mi, kto­ré sa mu­sia na nich uvá­dzať pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,
  • zve­rej­ne­nie vý­roč­nej sprá­vy o hos­po­dá­re­ní, úč­tov­nej uzá­vier­ky, audi­tu pod­ni­ku ale­bo iných in­for­má­cií o pod­ni­ku, ak po­vin­nosť ich zve­rej­ne­nia vy­plý­va z oso­bit­né­ho pred­pi­su

Z hľa­dis­ka ší­re­nia rek­la­my je dô­le­ži­té us­ta­no­ve­nie § 3 ods. 7 zá­ko­na o rek­la­me, pod­ľa kto­ré­ho sa rek­la­ma nes­mie ší­riť auto­ma­tic­kým te­le­fo­nic­kým vo­la­cím sys­té­mom, te­le­faxom a elek­tro­nic­kou poš­tou bez pred­chá­dza­jú­ce­ho súh­la­su ich pou­ží­va­te­ľa, kto­rý je prí­jem­com rek­la­my.

Prob­le­ma­ti­ku up­ra­vu­je aj zá­kon č. 351/2011 Z. z. o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách. Ten v § 62 vý­slov­ne vy­ža­du­je, že v prí­pa­de, ak je ad­re­sá­tom fy­zic­ká oso­ba, na úče­ly pria­me­ho mar­ke­tin­gu je do­vo­le­né pou­ží­va­nie auto­ma­tic­kých vo­la­cích a ko­mu­ni­kač­ných sys­té­mov bez ľud­ské­ho zá­sa­hu, te­le­faxu, elek­tro­nic­kej poš­ty vrá­ta­ne služ­by krát­kych správ účas­tní­ko­vi ale­bo pou­ží­va­te­ľo­vi len s je­ho pred­chá­dza­jú­cim súh­la­som, pri­čom ten­to súh­las mu­sí byť preu­ká­za­teľ­ný. Ude­le­ný súh­las mož­no ke­dy­koľ­vek od­vo­lať. To však nep­la­tí , ak ide o pria­my mar­ke­ting vlas­tných po­dob­ných to­va­rov a slu­žieb oso­by, kto­rej kon­tak­tné in­for­má­cie na do­ru­če­nie elek­tro­nic­kej poš­ty tá is­tá oso­ba zís­ka­la v sú­vis­los­ti s pre­da­jom to­va­ru ale­bo slu­žieb a v sú­la­de so zá­ko­nom. Prí­jem­co­vi ta­kej­to elek­tro­nic­kej poš­ty sa mu­sí pos­kyt­núť mož­nosť jed­no­du­cho a bez­plat­ne ke­dy­koľ­vek od­miet­nuť ta­ké pou­ží­va­nie kon­tak­tných in­for­má­cií v ča­se ich zís­ka­va­nia a pri kaž­dej do­ru­če­nej sprá­ve, ak ta­ké pou­ži­tie pred­tým neod­mie­tol. Je za­ká­za­né za­sie­la­nie elek­tro­nic­kej poš­ty, z kto­rej nie je zná­ma to­tož­nosť a ad­re­sa od­osie­la­te­ľa, na kto­rú mô­že prí­jem­ca za­slať žia­dosť o skon­če­nie za­sie­la­nia ta­kých správ, a na­bá­da­nie k náv­šte­ve webo­vé­ho síd­la v roz­po­re so zá­ko­nom o elek­tro­nic­kom ob­cho­de.

Inak po­ve­da­né, ak ob­chod­ník zís­ka od zá­kaz­ní­ka ad­re­su elek­tro­nic­kej poš­ty v sú­vis­los­ti v pred­chá­dza­jú­ci­mi pre­daj­mi, mô­že mu po­sie­lať po­nu­ky až do chví­le, po­kiaľ ich ta­ký­to zá­kaz­ník neod­miet­ne. Ne­mož­no však po­sie­lať po­nu­ky „nas­le­po". V ta­kom prí­pa­de hro­zí od­osie­la­te­ľo­vi od Slo­ven­skej ob­chod­nej in­špek­cie po­ku­ta až do vý­šky 66 387 eur.

Zdroj: PCR 8/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AMD pred­sta­vu­je nás­led­ní­ka Tri­ni­ty: pro­ce­so­ry Ri­chland
Mnoho ľudí hovorí o tom, ako je na tom spoločnosť AMD zle, pretože nedokáže konkurovať Intelu v oblasti najvýkonnejších procesorov. Lenže my si dovolíme nesúhlasiť, AMD je podľa nás v súčasnosti na nenápadnom vzostupe. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Os­lo­vo­va­nie zá­kaz­ní­kov elek­tro­nic­kou poš­tou
Elektronická pošta predstavuje lacný, aj keď nie veľmi efektívny spôsob oslovovania možných záujemcov o tovary a služby rôzneho druhu. Zrejme už každý sa stretol vo svojom priečinku s prichádzajúcou elektronickou poštou so správami, ktoré mu ponúkajú čokoľvek od zázračných piluliek na zväčšenie niektorých častí tela po pneumatiky či knihy. čítať »
 
Vi­rus­lab: Opäť raz hes­lá: Ako ich uro­biť bez­peč­ný­mi a za­pa­mä­tať si ich
Heslá sú s nami na každom kroku, je ich toľko, že sa vyrábajú špeciálne aplikácie alebo zariadenia na ich ukladanie. čítať »
 
Špor­tu­je­me s mo­bi­lom
Telefóny už v minulosti ponúkali možnosť využitia pri športe. Nemáme teraz na mysli ich odolnosť, ale funkcionalitu v podobe krokomera. Pred pár rokmi išlo o bežné telefóny, ktoré mohli mať na pozadí spustenú aplikáciu na počítanie krokov a zaznamenávať vaše aktivity. čítať »
 
20 ro­kov PC RE­VUE
S odstupom času si pri tejto výročnej rekapitulácii spomínam na rôzne momenty, zážitky a situácie, ktoré sme v PC REVUE za tých 20 rokov spoločne prežili čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 13. časť
Štandard HTML5 sa postupne ujal v nových verziách prehliadačov, a tak treba ukázať jeho možnosti. Vďaka novým tagom (elementom) totiž výrazne zjednodušíte tvorbu stránok a pridávanie elementov bude kompatibilné aj bez ďalších pluginov.  čítať »
 
ASUS B400A / 1. časť
Crash testy sú veľmi populárne u našich čitateľov, pretože jasne prezentujú, kam až siahajú hranice testovaných zariadení. Tento mesiac sme si vybrali ultrabook ASUS B400A (niekedy označený aj ako BU400A), ktorý je určený predovšetkým na nasadenie v biznise. čítať »
 
Naj­nov­šie let­né no­te­boo­ky
Leto je v plnom prúde, čo ilustruje aj náš výber notebookových noviniek. Hráči majú možnosť siahnuť po nadupanom stroji Acer Aspire V3. Rovnaký výrobca prináša aj unikátny stroj Aspire R7 s patentovaným kĺbom Ezel. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter