Testovali sme

Športujeme s mobilom

Strana 1/2

Te­le­fó­ny už v mi­nu­los­ti po­nú­ka­li mož­nosť vy­uži­tia pri špor­te. Ne­má­me te­raz na mys­li ich od­ol­nosť, ale fun­kcio­na­li­tu v po­do­be kro­ko­me­ra. Pred pár rok­mi iš­lo o bež­né te­le­fó­ny, kto­ré moh­li mať na po­za­dí spus­te­nú ap­li­ká­ciu na po­čí­ta­nie kro­kov a za­zna­me­ná­vať va­še ak­ti­vi­ty. S prí­cho­dom smar­tfó­nov sa ve­ľa zmeni­lo, tech­nic­ká vý­ba­va v po­do­be GPS, ak­ce­le­ro­met­ra a gy­ros­ko­pu dá­va mo­bi­lu no­vú fun­kcio­na­li­tu. Stá­va sa z ne­ho vý­bor­ný spo­loč­ník na špor­to­va­nie a sle­do­va­nie ak­ti­vít.

RuntasticWeb.png

Zob­ra­ze­nie šta­tis­ti­ky ak­ti­vi­ty na webe Run­tas­tic

Dos­tup­né ap­li­ká­cie

Roz­hod­li sme sa otes­to­vať ap­li­ká­cie pre plat­for­mu An­droid OS a zis­tiť, ako je to nao­zaj s krok­mer­mi, rôz­ny­mi me­rač­mi sr­dco­vej frek­ven­cie, „kli­ko­mer­mi" a ďal­ší­mi ap­li­ká­cia­mi. Zá­ro­veň sme skĺbi­li test nie­koľ­kých te­le­fó­nov a za­ují­ma­lo nás, ako ta­ké­to prog­ra­my sku­toč­ne fun­gu­jú. Ho­ci na Goog­le Play je veľ­ký po­čet ap­li­ká­cií to­ho či iné­ho dru­hu, sku­toč­né prog­ra­my na špor­to­va­nie mô­že­me zrá­tať na pr­stoch oboch rúk. K nim mô­že­me pri­dať špe­cia­li­zo­va­né prog­ra­my, kto­rých fun­kcie sú inak v ba­lí­ku kom­plexnej ap­li­ká­cie da­né­ho vý­rob­cu, no aj tak sa ne­dos­ta­ne­me nad po­čet 20 ap­li­ká­cií.

Prog­ra­my sú pre­po­je­né aj na webo­vé služ­by, tak­že všet­ky ak­ti­vi­ty v te­le­fó­ne sa syn­chro­ni­zu­jú. To je vý­ho­da, kto­rú sme oce­ni­li pri re­se­to­va­ní ale­bo vý­me­ne te­le­fó­nu za iný typ.

Špor­to­va­nie si vy­ža­du­je is­tú dáv­ku se­ba­dis­cip­lí­ny a kon­tro­ly nad svo­jím vý­ko­nom. No ta­kis­to aj po­riad­nu mo­ti­vá­ciu a prá­ve tu smar­tfó­ny po­má­ha­jú svo­ji­mi ap­li­ká­cia­mi. Ich in­šta­lá­ciou si ne­za­bez­pe­čí­te len šta­tis­ti­ky pre se­ba, ale dô­raz sa kla­die na to, aby ste sa o svo­je vý­sled­ky po­de­li­li s os­tat­ný­mi. Zbie­ra­te aj rôz­ne od­zna­ky za vý­kon, zís­ka­va­te ďal­šie oce­ne­nia a ne­me­nej pod­stat­né je, že pl­ní­te špe­cia­li­zo­va­né tré­nin­go­vé plá­ny.

Prog­ra­my roz­de­ľu­je­me do nie­koľ­kých sku­pín. Pr­vú tvo­ria tie kom­plexné, kto­ré pok­rý­va­jú rôz­ne ob­las­ti špor­to­va­nia, zväč­ša ide o beh, chô­dzu, nor­dic wal­king a po­dob­né dis­cip­lí­ny. Me­ra­jú čas, vzdia­le­nosť, sr­dco­vý tep, pre­vý­še­nie a zob­ra­zu­jú po­čet uro­be­ných kro­kov a ďal­šie. Po­tom sú tu špe­ciál­ne prog­ra­my, ako napr. kro­ko­me­ry, kto­ré sú k dis­po­zí­cii buď za­dar­mo, ale­bo lac­nej­šie než kom­plexné ap­li­ká­cie, chý­ba tu však nap­rík­lad ma­pa prej­de­nej tra­sy. Nás­tro­jov na me­ra­nie kro­kov je mno­ho, nas­le­du­jú špe­cia­li­zo­va­né ap­li­ká­cie na po­čí­ta­nie dre­pov, kli­kov, zhy­bov, bi­cyk­lo­va­nie (niek­to­ré kom­plexné ap­li­ká­cie ich za­hŕňa­jú) a špe­ciál­ne ap­li­ká­cie, ako sú me­ra­če frek­ven­cie sr­dco­vé­ho te­pu ale­bo vý­ško­me­ry.

Vy­bra­li sme tie naj­lep­šie prog­ra­my, kto­ré vám po­mô­žu pri špor­to­vých ak­ti­vi­tách, a roz­de­li­li sme ich pri­már­ne pod­ľa vý­rob­cu. Pok­rý­va­jú to­tiž ce­lé por­tfó­lio prog­ra­mov s rôz­nym za­me­ra­ním.

En­do­mon­do Sports Trac­ker PRO

Všes­tran­ná ap­li­ká­cia na me­ra­nie špor­to­vých ak­ti­vít pod­po­ru­je ok­rem cho­dec­kých a bež­ec­kých dis­cip­lín aj iné špor­ty, napr. sle­do­va­nie ak­ti­vi­ty pri lop­to­vých hrách. Me­ria všet­ky pod­stat­né úda­je, je tu hla­so­vý sprie­vod, špe­ciál­ny re­žim predl­žu­jú­ci ži­vot­nosť aku­mu­lá­to­ra pri dl­hotr­va­jú­cich ak­ti­vi­tách, tré­nin­go­vé prog­ra­my a množ­stvo šta­tis­tík.

Endomondo.png

His­tó­ria ak­ti­vi­ty v En­do­mon­do Sports Trac­ker

Fun­kcie sa na rôz­nych te­le­fó­noch mô­žu lí­šiť. Ide naj­mä o dos­tup­nosť vý­ško­me­ru a sle­do­va­nie šta­tis­tík z toh­to dopl­nku. Po­čas špor­to­va­nia mô­že­te aj fo­tiť, sním­ka sa umies­tni pod­ľa sú­rad­níc GPS ab­sol­vo­va­nej tra­sy. Za­ují­ma­vé je aj orien­tač­né sle­do­va­nie de­hyd­ra­tá­cie. Po­čas špor­tu vi­dí­te, koľ­ko te­ku­tín by ste ma­li vy­piť. 

EndomondoQR.png

Ce­na: 4,99 EUR

Run­Kee­per Eli­te

Aj to­to je kom­plexná ap­li­ká­cia, kto­rá za­zna­me­ná­va po­čet kro­kov, prej­de­nú vzdia­le­nosť, tem­po a spá­le­né ka­ló­rie. Z Goog­le Play sa dá nain­šta­lo­vať voľ­ná ver­zia, kto­rá má všet­ky spo­me­nu­té fun­kcie, pla­te­ná ver­zia Eli­te sa dá za­kú­piť pria­mo z webo­vej strán­ky prog­ra­mu. Aj tu je k dis­po­zí­cii roz­hra­nie na sle­do­va­nie šta­tis­tík a mož­nosť zdie­ľa­nia dát s iný­mi pou­ží­va­teľ­mi.

RKE.jpg

Run­Kee­per a zob­ra­ze­nie ok­ru­hu be­hu na ma­pe

Pri tvor­be pro­fi­lu si pou­ží­va­teľ ur­ču­je, o aký typ ak­ti­vi­ty má pri­már­ne zá­ujem, dos­tup­né sú aj iné špor­ty, no je ich po­me­nej. Ak neh­rá­te bas­ket­bal s te­le­fó­nom vo vrec­ku, ne­bu­de men­ší po­čet roz­li­šo­va­ných špor­tov prob­lém. 

RunKeeperQR.png

Ce­na: 19,90 USD na rok.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AMD pred­sta­vu­je nás­led­ní­ka Tri­ni­ty: pro­ce­so­ry Ri­chland
Mnoho ľudí hovorí o tom, ako je na tom spoločnosť AMD zle, pretože nedokáže konkurovať Intelu v oblasti najvýkonnejších procesorov. Lenže my si dovolíme nesúhlasiť, AMD je podľa nás v súčasnosti na nenápadnom vzostupe. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Os­lo­vo­va­nie zá­kaz­ní­kov elek­tro­nic­kou poš­tou
Elektronická pošta predstavuje lacný, aj keď nie veľmi efektívny spôsob oslovovania možných záujemcov o tovary a služby rôzneho druhu. Zrejme už každý sa stretol vo svojom priečinku s prichádzajúcou elektronickou poštou so správami, ktoré mu ponúkajú čokoľvek od zázračných piluliek na zväčšenie niektorých častí tela po pneumatiky či knihy. čítať »
 
Vi­rus­lab: Opäť raz hes­lá: Ako ich uro­biť bez­peč­ný­mi a za­pa­mä­tať si ich
Heslá sú s nami na každom kroku, je ich toľko, že sa vyrábajú špeciálne aplikácie alebo zariadenia na ich ukladanie. čítať »
 
Špor­tu­je­me s mo­bi­lom
Telefóny už v minulosti ponúkali možnosť využitia pri športe. Nemáme teraz na mysli ich odolnosť, ale funkcionalitu v podobe krokomera. Pred pár rokmi išlo o bežné telefóny, ktoré mohli mať na pozadí spustenú aplikáciu na počítanie krokov a zaznamenávať vaše aktivity. čítať »
 
20 ro­kov PC RE­VUE
S odstupom času si pri tejto výročnej rekapitulácii spomínam na rôzne momenty, zážitky a situácie, ktoré sme v PC REVUE za tých 20 rokov spoločne prežili čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 13. časť
Štandard HTML5 sa postupne ujal v nových verziách prehliadačov, a tak treba ukázať jeho možnosti. Vďaka novým tagom (elementom) totiž výrazne zjednodušíte tvorbu stránok a pridávanie elementov bude kompatibilné aj bez ďalších pluginov.  čítať »
 
ASUS B400A / 1. časť
Crash testy sú veľmi populárne u našich čitateľov, pretože jasne prezentujú, kam až siahajú hranice testovaných zariadení. Tento mesiac sme si vybrali ultrabook ASUS B400A (niekedy označený aj ako BU400A), ktorý je určený predovšetkým na nasadenie v biznise. čítať »
 
Naj­nov­šie let­né no­te­boo­ky
Leto je v plnom prúde, čo ilustruje aj náš výber notebookových noviniek. Hráči majú možnosť siahnuť po nadupanom stroji Acer Aspire V3. Rovnaký výrobca prináša aj unikátny stroj Aspire R7 s patentovaným kĺbom Ezel. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter