20 rokov PC REVUE

Mar­tin Drob­ný: šéf­re­dak­tor PC RE­VUE 1993 - 2004

Martin Drobny.jpg S od­stu­pom ča­su si pri tej­to vý­roč­nej re­ka­pi­tu­lá­cii spo­mí­nam na rôz­ne mo­men­ty, zá­žit­ky a si­tuácie, kto­ré sme v PC RE­VUE za tých 20 ro­kov spo­loč­ne pre­ži­li. Úsmev­né chví­le, ale aj stre­sy, ús­pe­chy aj preh­ry, no naj­mä ve­ľa, ve­ľa prá­ce, aby sme pre vás prip­ra­vi­li čo naj­kva­lit­nej­ší po­čí­ta­čo­vý ma­ga­zín.

Za­čí­na­li sme v ča­se, keď na Slo­ven­sku ne­vy­chá­dza­lo nič po­dob­né, ale pre­dá­va­li sa tu už vte­dy veľ­mi kva­lit­né čes­ké po­čí­ta­čo­vé ma­ga­zí­ny. Pri­šiel však rok 1993 a s ním de­le­nie fe­de­rá­cie. Zo dňa na deň ok­rem iné­ho pres­ta­la fun­go­vať dis­tri­bú­cia a zra­zu sme ne­ma­li prís­tup k in­for­má­ciám.

Už pred­tým sme sa poh­rá­va­li s my­šlien­kou na vy­tvo­re­nie pô­vod­né­ho slo­ven­ské­ho po­čí­ta­čo­vé­ho ma­ga­zí­nu, ale až roz­pad fe­de­rá­cie sa stal spúš­ťa­cím im­pul­zom, aby sme sa dos­ta­li od my­šlie­nok k či­nom. Ne­bo­lo to ta­ké jed­no­du­ché, ako sme si na za­čiat­ku pred­sta­vo­va­li. Neexis­to­val vzor ale­bo tra­dí­cia, na kto­rú by sme moh­li v tom ča­se nad­via­zať. Za­čí­na­li sme veľ­mi skrom­ne, bez ka­pi­tá­lu, bez kon­tak­tov, bez skú­se­nos­tí, bez tech­nic­ké­ho zá­ze­mia a bez skú­se­ných auto­rov, to všet­ko sme rie­ši­li za po­cho­du. Keď si to tak te­raz spät­ne pre­mie­tam, uve­do­mu­jem si, že to bo­la z na­šej stra­ny dosť veľ­ká od­va­ha až dr­zosť. Ale ako vid­no, us­tá­li sme to :-). Nie­ke­dy je nao­zaj naj­dô­le­ži­tej­šie pre­ko­nať pr­vot­ný strach a oba­vy, čo je kľú­čo­vý pred­pok­lad na ús­peš­né zhmot­ne­nie akých­koľ­vek ná­pa­dov, snov a ví­zií. Inak zos­ta­nú iba sna­mi.

Os­lo­vi­li sme všet­ky do­má­ce po­čí­ta­čo­vé fir­my s po­nu­kou na spo­lup­rá­cu. Z ro­zos­la­ných do­taz­ní­kov sa nám ich vy­pl­ne­ných vrá­ti­lo sí­ce iba pár. Veď kto by uve­ril v tom ča­se eš­te nez­ná­me­mu a neexis­tu­jú­ce­mu ča­so­pi­su? Z nie­koľ­kých tých, čo priš­li, sa však vy­vi­nu­lo par­tner­stvo, kto­ré tr­vá až dod­nes. Jed­ným z nich bol Mi­ro Tr­nka z Ese­tu - pri­šiel a po­nú­kol, že nám bu­de ro­biť rub­ri­ku o ví­ru­soch, kto­rá bo­la dl­hé ro­ky jed­na z naj­čí­ta­nej­ších. Eš­te raz ďa­ku­je­me, Mi­ro! V tom ča­se bol Eset ma­lič­ká „párchla­po­vá" fir­ma, dnes je to slo­ven­ský ná­rod­ný pok­lad. Ok­rem Mi­ra sme ča­som zís­ka­li ďal­ších kva­lit­ných auto­rov, sek­ciu o Li­nuxe a open sour­ce nám dl­hé ro­ky ro­bil Ďuro Bed­nár, ku kto­ré­mu sa nes­kôr pri­dal Pe­ťo Pa­lúch. Ďuro je dnes par­tne­rom a ria­di­te­ľom pre stra­té­giu vo fir­me, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na bez­peč­nosť a vir­tua­li­zá­ciu, Pe­ter je sie­ťo­vým exper­tom, VIP lek­to­rom a dr­ži­te­ľom množ­stva cer­ti­fi­ká­tov a oce­ne­ní. Veľ­kej ob­ľu­be či­ta­te­ľov sa te­ši­li se­riá­ly o prog­ra­mo­va­ní, na kto­rých vy­rás­tlo množ­stvo dneš­ných IT pro­fe­sio­ná­lov. Se­riál o sie­ťo­vých tech­no­ló­giách nám pí­sal Jo­žo Šov­čík, kto­rý dnes ria­di po­boč­ku svo­jej ús­peš­nej fir­my v USA. A ta­kých­to špič­ko­vých auto­rov sme ma­li de­siat­ky. Pos­tup­ne pri­bú­da­li ďal­ší a ďal­ší, za do­te­raj­šiu exis­ten­ciu sa u nás vy­strie­da­lo via­ce­ro ge­ne­rá­cií inter­ných a exter­ných auto­rov, aj tá sú­čas­ná par­tia je vý­bor­ná... :-)

Za­čiat­ky bo­li dosť ná­roč­né a dl­ho tr­va­lo, kým si nás fir­my všim­li a za­ča­li nás ak­cep­to­vať. Veľ­kým prob­lé­mom bo­lo zís­kať si dô­ve­ru in­ze­ren­tov. Nech­ce­li sme sa za­via­zať fi­nan­čnou pô­žič­kou - či už od in­ves­to­ra, ale­bo ban­ky, od za­čiat­ku sme si po­ve­da­li, že sa bu­de­me prik­rý­vať iba ta­kou pe­ri­nou, na akú si za­ro­bí­me. Prak­tic­ky to zna­me­na­lo, že roz­sah, fa­reb­nosť, kva­li­ta pa­pie­ra a množ­stvo ďal­ších ve­cí bo­lo pod­mie­ne­ných množ­stvom pe­ňa­zí, kto­ré sa nám na da­né vy­da­nie po­da­ri­lo zoh­nať. Tá­to fi­lo­zo­fia nám viac-me­nej zos­ta­la do­te­raz, vďa­ka čo­mu sme do­ká­za­li pre­žiť aj ťaž­šie ob­do­bia.

Pr­vé vy­da­nie s fa­reb­nou obál­ku a čier­no­bie­lym vnút­rom ma­lo 24 strán a stá­lo 18 slo­ven­ských ko­rún. Z dneš­né­ho poh­ľa­du to je skôr ús­mev­né, ale vte­dy sme bo­li nad­še­ní, že sa nám to vô­bec po­da­ri­lo. Kaž­dý me­siac sme pos­tup­ne pri­dá­va­li ďal­šie stra­ny a zvy­šo­va­li fa­reb­nosť. Po pár ro­koch sme sa dos­ta­li cez 100 strán a bo­li sme kom­plet­ne fa­reb­ní. Rub­ri­ky si naš­li svo­je sta­bil­né mies­to, prie­bež­ne sme ino­vo­va­li a zlep­šo­va­li gra­fi­ku, čo pretr­vá­va až do­te­raz. Pos­tup­ne pri­bú­da­li te­ma­tic­ké príl­ohy (Di­gi Re­vue, Mo­bil Re­vue, In­foware), pri­bud­la CD a nes­kôr DVD príl­oha. Maximál­ny roz­sah sme do­siah­li v de­cem­bri 2004, keď sme spo­lu s príl­oha­mi ma­li oko­lo 250 strán, od ďal­šie­ho ro­ku sa príl­ohy tran­sfor­mo­va­li na sa­mos­tat­ne vy­dá­va­né ma­ga­zí­ny.

Od to­ho pre­lo­mo­vé­ho ro­ku som po 12 ro­koch pre­ne­chal kor­mid­lo ko­le­go­vi On­dre­jo­vi Mac­ko­vi, kto­rý sa od ja­nuá­ra 2005 stal no­vým šéf­re­dak­to­rom PC RE­VUE a ria­di ho až dod­nes. A tre­ba do­dať,že ús­peš­ne. Pod je­ho ve­de­ním PC RE­VUE pok­ra­ču­je vo zvy­šo­va­ní kva­li­ty člán­kov, at­rak­tív­nos­ti tém, pú­ta­vos­ti gra­fi­ky a tvor­by vlas­tné­ho vi­deoob­sa­hu.

Vý­ro­ba pô­vod­né­ho od­bor­né­ho ma­ga­zí­nu je dosť ná­roč­ný pro­ces, oso­bit­nú ka­pi­to­lu tvo­ria po­rov­ná­va­cie tes­ty. Všet­ky pro­duk­ty tre­ba za­po­ži­čať, otes­to­vať, na­fo­tiť a v rov­na­kom sta­ve aj vrá­tiť. Pop­ri­tom tre­ba člán­ky na­pí­sať, aby sa sti­hol ter­mín naj­bliž­šej uzá­vier­ky. Ok­rem to­ho sú kon­fe­ren­cie, po­ra­dy, mí­tin­gy, množ­stvo ča­su strá­ve­né­ho rôz­ny­mi čin­nos­ťa­mi, kto­ré na tla­če­nom vý­stu­pe nie sú pria­mo vi­di­teľ­né, ale pre ko­neč­ný vý­sle­dok sú ne­vyh­nut­né. Sa­moz­rej­me, to­to všet­ko sa ne­dá stí­hať pri bež­nom 8-ho­di­no­vom pra­cov­nom ča­se. Pre­to je úpl­ne bež­né, keď mai­ly či IM ko­mu­ni­ká­cia pre­bie­ha aj o pol­no­ci či cez ví­kend ale­bo sviat­ky. Je to, sa­moz­rej­me, dosť veľ­ký „za­be­rák", ale to is­te pla­tí pre kaž­dé­ho, kto chce ro­biť kva­lit­nú prá­cu.

Akých bo­lo tých 20 do­te­raj­ších ro­kov? Bo­li to ro­ky napl­ne­né prá­cou, pre­ko­ná­va­ním pre­ká­žok, stre­som, ale aj svet­lý­mi oka­mih­mi sa­tis­fak­cie z pov­zbu­di­vých reak­cií či­ta­te­ľov či reš­pek­tu zo stra­ny fi­riem. Bo­li to ro­ky zbie­ra­nia skú­se­nos­tí, vý­hier aj pre­hier, ras­tu a ús­pe­chu, ale aj zo­pár ne­vyh­nut­ných ži­vot­ných príu­čiek. Ale naj­mä to bo­li ro­ky napl­ne­né neus­tá­lou sna­hou o zlep­šo­va­nie sa, v na­šom prí­pa­de s cie­ľom vy­tvo­riť po­čí­ta­čo­vý ma­ga­zín, kto­rý by bol bez os­ty­chu po­rov­na­teľ­ný so sve­to­vou špič­kou.

Na zá­ver chcem veľ­mi pek­ne po­ďa­ko­vať všet­kým ko­le­gom v re­dak­cii, inter­ným aj exter­ným auto­rom, ob­chod­ným par­tne­rom, in­ze­ren­tom, agen­tú­ram jed­no­du­cho všet­kým, kto­rí sa po­die­ľa­li na ús­pe­chu PC RE­VUE. V me­ne ce­lé­ho vy­da­va­teľ­stva ďa­ku­jem aj všet­kým či­ta­te­ľom, priaz­niv­com a fa­nú­ši­kom. Skal­ným, kto­rí nás čí­ta­jú už od na­šich za­čiat­kov, ale aj no­vým, kto­rí si naš­li ces­tu k nám len ne­dáv­no.

Za­cho­vaj­te nám, pro­sím, svo­ju pria­zeň aj na­ďa­lej. S tým­to že­la­ním od­ov­zdá­vam slo­vo On­dre­jo­vi.

Mar­tin Drob­ný

On­drej Mac­ko - šéf­re­dak­tor po veľ­kom tres­ku (od ro­ku 2005)

Ondrej Macko.jpg No, Mar­tin tu už po­ve­dal jas­ne: 250 strán v de­cem­bri 2004 a nás­led­né roz­de­le­nie PC RE­VUE do špe­cia­li­zo­va­ných príl­oh. Nas­tal te­da čas na zme­nu. Mo­jou zod­po­ved­nos­ťou sa sta­lo ro­din­né strie­bro - ma­ga­zín PC RE­VUE. Mal som to vý­raz­ne uľah­če­né tým, že PC RE­VUE už bo­la dob­rá znač­ka, všet­ky pro­ce­sy bo­li naš­tar­to­va­né a sta­či­lo dob­re nad­via­zať na exis­tu­jú­ci stav. Bo­la to úpl­ne iná do­ba, ako je dnes, pa­pie­ro­vé ma­ga­zí­ny bo­li vte­dy stá­le hlav­ná príl­eži­tosť, ako sa dos­tať k in­for­má­ciám aj z ob­las­ti IT. Priz­ná­vam sa, že za­čiat­ky bo­li dosť ťaž­ké tak pre mňa, ako aj pre re­dak­to­rov a asi aj pre či­ta­te­ľov. Bol som stá­le jed­nou no­hou hlav­ne re­dak­tor, na kto­rom stá­lo napĺňa­nie ma­ga­zí­nu ob­sa­hom, za­tiaľ čo sku­toč­ná úlo­ha šéf­re­dak­to­ra je skôr vo vý­be­re stra­te­gic­kých tém a ur­čo­va­ní štý­lu ma­ga­zí­nu. V ro­ku 2005 sa ro­dil aj no­vý re­dakč­ný tím PC RE­VUE, mož­no to naz­vať ge­ne­rač­nou ob­no­vou. Pe­ter Or­vis­ký, kto­rý dov­te­dy pat­ril k zá­kla­du re­dak­cie PC RE­VUE, sa napl­no ve­no­val no­vé­mu pro­jek­tu s náz­vom Di­Gi RE­VUE. Re­dakč­ný tím sa zá­sad­ne om­la­dil a no­vých re­dak­to­rov bo­lo tre­ba vy­cho­vať. To je ob­rov­ská prá­ca a tre­ba po­čí­tať s tým, že po vy­cho­va­ní vám tí­to ľu­dia od­ídu a in­ves­to­va­ná ener­gia sa up­lat­ní v úpl­ne inej fir­me. Ale ta­ký je ži­vot. Re­dak­to­ri, kto­rí sa os­ved­či­li, os­ta­li u nás dod­nes - Jo­zef Or­go­náš pri­šiel k nám ako 17-roč­ný chla­pec a vy­pra­co­val sa na zá­stup­cu šéf­re­dak­to­ra. Pa­mä­tám sa na pr­vý člá­nok od Mi­cha­la Rei­te­ra, z kto­ré­ho som mu uro­bil čer­ve­né mo­re pri­po­mie­nok, no pre­žil to. Dnes by on po­koj­ne z môj­ho člán­ku uro­bil čer­ve­né mo­re. Úpl­ne iný prí­pad bol Pe­ter Hu­cík, kto­rý pri­šiel ako člo­vek pl­ný in­for­má­cií, ako sa v na­šej bran­ži ho­vo­rí, už dob­re vy­pí­sa­ný. Má prís­tup k exklu­zív­nym pro­duk­tom a je­ho člán­ky bý­va­jú naj­čí­ta­nej­šie. Za­tiaľ pos­led­ným do na­šej par­tie inter­nej re­dak­cie je Ro­man Kad­lec, kto­rý k nám nas­tú­pil po zá­ni­ku iné­ho slo­ven­ské­ho IT ma­ga­zí­nu a dob­re ve­del, ako to cho­dí. Za­pa­dol do ko­lek­tí­vu od pr­vej mi­nú­ty. Za­ují­ma­vá si­tuácia je s exter­ný­mi autor­mi, pri­čom veľ­ký pre­del je eko­no­mic­ká krí­za. Do jej pre­puk­nu­tia sme ši­ro­ko ví­ta­li mla­dých auto­rov a dá­va­li im príl­eži­tosť na pre­zen­tá­ciu, nes­kôr však už na tie­to expe­ri­men­ty ne­bo­li pros­tried­ky. Je to ško­da, pre­to­že ta­len­ty sa mô­žu pre­sa­diť len ťaž­ko. Ale mô­že­me sa za­krý­vať len tou pe­ri­nou, na akú má­me, a os­tá­va len ve­riť, že ča­som bu­de väč­šia. Z exter­ných re­dak­to­rov sme za­cho­va­li spo­lup­rá­cu s Fe­rom Ur­ba­nom, kto­rý je pre mňa tak tro­chu zá­zrak. Pre­ja­vu­je sa to na všet­kých je­ho člán­koch - tie v čas­ti RE­VUE sú úpl­ne pod­rob­né, pl­né dov­te­dy nez­ve­rej­ne­ných poz­nat­kov na vy­bra­nú té­mu. A ako ro­bí po­rad­ňu, to te­da ne­tu­ším - po­ra­dí si napr. z mod­rou ob­ra­zov­kou smr­ti, poz­ná chy­by fir­mvé­rov a iné de­tai­ly. Pre­sa­dil sa aj ta­len­to­va­ný On­drej Pe­re­ší­ni, kto­ré­ho poz­ná­te hlav­ne z tes­tov kom­po­nen­tov. Ve­rím, že to u nás má naš­tar­to­va­né dob­re.

Nie­ke­dy oko­lo ro­ku 2008 sme v re­dak­cii cí­ti­li, že len pa­pier nás na špič­ke IT no­vi­nár­ske­ho biz­ni­su neudr­ží. Bo­lo tre­ba uro­biť nie­čo mul­ti­me­diál­ne, čím sa od­lí­ši­me od iných ma­ga­zí­nov. Lo­gic­ky ta­kým­to roz­ší­re­ním bo­li vi­deo­re­cen­zie, kto­ré sme za­ča­li zve­rej­ňo­vať na YouTu­be a nes­kôr dá­vať aj na na­še CD/DVD mé­dium. Pr­vé re­dak­čné vi­deo umies­tne­né na náš ka­nál na YouTu­be v má­ji 2008 bol, pri­ro­dze­ne, crash test no­te­boo­ku. A uži­li sme si ho napl­no. Keď sa naň te­raz po­ze­rám, ne­viem, či sa mám smiať ale­bo pla­kať. Na­priek úbo­hej kva­li­te ob­ra­zu a zvu­ku s efek­tmi zo sva­dob­nej stri­hač­ky je to zre­teľ­ná sprá­va o tom, že tí­to ľu­dia to s vi­dea­mi my­slia smr­teľ­ne váž­ne, ale chce to čas. Mo­re ča­su... Dnes má­me úpl­ne iné mož­nos­ti, kva­lit­né ka­me­ry, špič­ko­vé stri­ha­cie nás­tro­je, ko­pu mik­ro­fó­nov a sta­tí­vov. Na­še vi­deá sa sta­li na Slo­ven­sku za­ují­ma­vý­mi nie­len pre na­šich či­ta­te­ľov, ale všeo­bec­ne. Za­ča­li sme ro­biť nie­len vi­deo­re­cen­zie, ale ka­me­ry a sta­tí­vy sa sta­li neod­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou aj na­šich slu­žob­ných ciest. Vznik­li vi­deo­re­por­tá­že - ma­li sme ich už z Euró­py, USA a Ázie. Od­ra­zu k nám za­ča­li pri­chá­dzať štá­by ce­los­lo­ven­ských te­le­ví­zií, kto­ré chce­li na­še vy­jad­re­nia na rôz­ne té­my. Dnes je ad­re­sa re­dak­cie ma­ga­zí­nu PC RE­VUE zná­ma pre dr­vi­vú väč­ši­nu tla­če­ných mé­dií, roz­hla­so­vých i te­le­víz­nych sta­níc. Na­ši re­dak­to­ri sa za­ča­li ob­ja­vo­vať aj na tla­čo­vých kon­fe­ren­ciách, ale už nie­len v po­do­be no­vi­ná­rov, ale v ro­le špe­cia­lis­tov, na kto­rých sa priš­li po­zrieť os­tat­ní no­vi­ná­ri. Na­vy­še ak­tuál­ne má­me aj pra­vi­del­nú te­le­víz­nu re­lá­ciu, kto­rou je Te­le­rá­no na TV Mar­kí­za kaž­dý uto­rok rá­no. Chce­me v mul­ti­me­diál­nom po­da­ní PC RE­VUE pok­ra­čo­vať, veď det­ské cho­ro­by má­me už za se­bou.

Aby to však všet­ko fun­go­va­lo v rám­ci me­sia­ca, má­me sys­tém vy­dá­va­nia PC RE­VUE pod­chy­te­ný sys­te­ma­tic­ky. Opí­šem to len v krát­kos­ti - príp­ra­va no­vé­ho čís­la sa za­čí­na do­ho­dou me­dzi re­dak­tor­mi a mnou o hlav­ných té­mach. Nás­led­ne To­máš Bu­ran­ský zos­ta­ví tzv. zr­kad­lo a pod­ľa ne­ho pos­tu­pu­je­me. Zr­kad­lo ob­sa­hu­je stav spra­co­va­nia člán­kov, pri­čom kaž­dý člá­nok pre­chá­dza mo­jou, To­má­šo­vou a nás­led­ne ja­zy­ko­vou a gra­ma­tic­kou kon­tro­lou (Git­ka Kes­ze­lio­vá). V tom­to sta­ve pos­tu­pu­je do gra­fic­ké­ho štú­dia De­sig­nia, od­kiaľ sa vrá­ti na kon­tro­lu naj­prv u To­má­ša ale­bo Ra­da An­ta­lí­ka, Xénie Ry­bá­ko­vej a mňa. Inter­ne­to­vý ob­sah na www.pcre­vue.sk prip­ra­ví Pe­ter Ma­ču­ga, rov­na­ko má na sta­ros­ti ob­sah pre ap­li­ká­ciu pre Win­dows 8 a pos­ta­rá sa aj o príp­ra­vu niek­to­rých gra­fic­kých pr­vkov do vy­da­nia. Mo­ni­ka Ur­ba­nec má na sta­ros­ti ve­de­nie pred­pla­ti­teľ­ské­ho prog­ra­mu a ko­mu­niká­ciu s pred­pla­ti­teľ­mi. O zá­po­žič­ky pro­duk­tov sa sta­rá Mar­ti­na Ko­pún­ko­vá. Len pri­po­me­niem, že do ro­ka ich má­me viac ako 1000.

Ďal­ší roz­mer pri vý­vo­ji PC RE­VUE hrá dnes už aj le­gen­dár­ne po­du­ja­tie No­te­book EXPO, za kto­rým sto­jí Xénia Ry­bá­ko­vá. Má pri­tom na sta­ros­ti aj in­zer­ciu, čo je kľú­čo­vá po­lož­ka fun­go­va­nia PC RE­VUE. Pr­vá vý­sta­va No­te­book EXPO sa ko­na­la v ro­ku 2010, zú­čas­tni­li sme sa na nej ako hlav­ný me­diál­ny par­tner, pri­čom väč­ši­na účas­tní­kov ma­la do­jem, že or­ga­ni­zá­tor­mi sme my. Prav­dou sa to však sta­lo až v ro­ku 2011 a pok­ra­ču­je­me v tom do­te­raz. Hlav­ná my­šlien­ka vý­sta­vy je jed­no­du­chá - je to mies­to, kde sa mô­že­te s na­mi osob­ne stret­núť, dob­re sa za­ba­viť a po­zrieť si naj­nov­šie pro­duk­ty. Úspech tej­to ak­cie prek­va­pil aj nás, ten­to kon­cept vás za­ujal. Ro­zu­mie­me vám a pok­ra­ču­je­me v tom.

Chce­me byť ak­tuál­ni, a te­da exis­tu­je PC RE­VUE aj pre mo­der­ný trend tab­le­tov - naj­prv pre iOS, ale te­raz už aj pre An­droid. Ob­chod­ne je tá­to ces­ta ús­peš­ná, keď­že po­čet od­be­ra­te­ľov elek­tro­nic­ké­ho vy­da­nia pek­ne ras­tie. Pod­čiarknu­té a sčí­ta­né, PC RE­VUE je po 20 ro­koch na če­le od­bor­ných IT mé­dií a ne­do­vo­lí si nás vy­ne­chať tak­mer žiad­na fir­ma pri poz­ván­kach na exklu­zív­ne pred­sta­ve­nia. Ob­sa­hom stá­le do­ká­že­me dr­žať krok s čis­to inter­ne­to­vý­mi mé­dia­mi, kto­ré ma­jú jas­nú vý­ho­du v rých­los­ti zve­rej­ne­nia. Je to otáz­ka hĺbky spra­co­va­nia in­for­má­cií, pred­nos­tné­ho prís­tu­pu k tes­to­va­ným pro­duk­tom, pr­vo­tried­nych zná­mos­tí v bran­ži, ale aj vy­ni­ka­jú­ce­ho re­dak­čné­ho tí­mu, kto­rý si do­ká­že nav­zá­jom po­môcť. Je po­tom hrač­ka a zá­ro­veň veľ­ká česť stáť na če­le ta­ké­ho­to ma­ga­zí­nu. Ve­rím, že mul­ti­me­diál­ne PC RE­VUE má svo­je naj­lep­šie ro­ky eš­te len pred se­bou.

On­drej Mac­ko

Zdroj: PCR 8/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AMD pred­sta­vu­je nás­led­ní­ka Tri­ni­ty: pro­ce­so­ry Ri­chland
Mnoho ľudí hovorí o tom, ako je na tom spoločnosť AMD zle, pretože nedokáže konkurovať Intelu v oblasti najvýkonnejších procesorov. Lenže my si dovolíme nesúhlasiť, AMD je podľa nás v súčasnosti na nenápadnom vzostupe. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Os­lo­vo­va­nie zá­kaz­ní­kov elek­tro­nic­kou poš­tou
Elektronická pošta predstavuje lacný, aj keď nie veľmi efektívny spôsob oslovovania možných záujemcov o tovary a služby rôzneho druhu. Zrejme už každý sa stretol vo svojom priečinku s prichádzajúcou elektronickou poštou so správami, ktoré mu ponúkajú čokoľvek od zázračných piluliek na zväčšenie niektorých častí tela po pneumatiky či knihy. čítať »
 
Vi­rus­lab: Opäť raz hes­lá: Ako ich uro­biť bez­peč­ný­mi a za­pa­mä­tať si ich
Heslá sú s nami na každom kroku, je ich toľko, že sa vyrábajú špeciálne aplikácie alebo zariadenia na ich ukladanie. čítať »
 
Špor­tu­je­me s mo­bi­lom
Telefóny už v minulosti ponúkali možnosť využitia pri športe. Nemáme teraz na mysli ich odolnosť, ale funkcionalitu v podobe krokomera. Pred pár rokmi išlo o bežné telefóny, ktoré mohli mať na pozadí spustenú aplikáciu na počítanie krokov a zaznamenávať vaše aktivity. čítať »
 
20 ro­kov PC RE­VUE
S odstupom času si pri tejto výročnej rekapitulácii spomínam na rôzne momenty, zážitky a situácie, ktoré sme v PC REVUE za tých 20 rokov spoločne prežili čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 13. časť
Štandard HTML5 sa postupne ujal v nových verziách prehliadačov, a tak treba ukázať jeho možnosti. Vďaka novým tagom (elementom) totiž výrazne zjednodušíte tvorbu stránok a pridávanie elementov bude kompatibilné aj bez ďalších pluginov.  čítať »
 
ASUS B400A / 1. časť
Crash testy sú veľmi populárne u našich čitateľov, pretože jasne prezentujú, kam až siahajú hranice testovaných zariadení. Tento mesiac sme si vybrali ultrabook ASUS B400A (niekedy označený aj ako BU400A), ktorý je určený predovšetkým na nasadenie v biznise. čítať »
 
Naj­nov­šie let­né no­te­boo­ky
Leto je v plnom prúde, čo ilustruje aj náš výber notebookových noviniek. Hráči majú možnosť siahnuť po nadupanom stroji Acer Aspire V3. Rovnaký výrobca prináša aj unikátny stroj Aspire R7 s patentovaným kĺbom Ezel. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter