Testovali sme

Najnovšie letné notebooky

Strana 1/2

Le­to je v pl­nom prú­de, čo ilus­tru­je aj náš vý­ber no­te­boo­ko­vých no­vi­niek. Hrá­či ma­jú mož­nosť siah­nuť po na­du­pa­nom stro­ji Acer As­pi­re V3. Rov­na­ký vý­rob­ca pri­ná­ša aj uni­kát­ny stroj As­pi­re R7 s pa­ten­to­va­ným kĺbom Ezel. Tí, kto­rí hľa­da­jú sklad­nej­šie rie­še­nie na ces­ty, ma­jú na vý­ber z dvoch ultra­boo­kov. ASUS S46CA je za­ují­ma­vý naj­mä ce­nou, a tak na ultra­book si už net­re­ba ne­vyh­nut­ne vy­čle­niť su­mu oko­lo 1000 eur.

Ako vid­no, dá sa kú­piť aj za ce­nu, kto­rú v tej­to trie­de mož­no pok­la­dať za ľu­do­vú. Špič­kou vo svo­jej ob­las­ti je Le­no­vo Thin­kPad X1 Car­bon Touch. Je to pod­ni­ko­vý ultra­book, kto­rý je sta­va­ný na prá­cu nie­len vý­dr­žou te­la, ale aj aku­mu­lá­to­ra a ďal­ší­mi tech­nic­ký­mi vy­chy­táv­ka­mi, na aké sú ná­roč­ní pou­ží­va­te­lia pri sé­rii Thin­kPad zvyk­nu­tí.

Ntb novinky - nahlad 01-2.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných no­te­boo­ko­vých no­vi­niek

Acer As­pi­re V3-772G

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Špe­cia­li­tou na tr­hu me­dzi mul­ti­me­diál­ny­mi no­te­book­mi je roz­hod­ne ten­to mo­del. Vo sve­te, kde sa čo­raz viac dbá na hrúb­ku a hmot­nosť, sa stá­va­jú pri mo­de­li As­pi­re V3 tie­to pa­ra­met­re ne­pod­stat­ný­mi. Po­riad­ny vý­poč­to­vý vý­kon s úpl­nou vý­ba­vou na do­má­ce hra­nie, stri­ha­nie vi­dea ale­bo su­perrých­lu kan­ce­lá­riu mô­že­te mať na svo­jom sto­le. Ce­na je blíz­ka špič­ko­vým ultra­boo­kom, a tak je jas­né, že ten­to mo­del sto­jí na opač­nom kon­ci „bo­jo­vé­ho po­ľa". In­teg­ro­va­né rep­ro­duk­to­ry pos­kyt­nú zá­ži­tok z pries­to­ro­vé­ho zvu­ku, no sys­tém Dol­by Ho­me Thea­ter 4 sme si napl­no vy­chut­na­li po pri­po­je­ní slú­chadiel.

Acer_Aspire_V3-772_01_rfv_black-085e2ad37b368a27.jpg

Di­zajn

Na poh­ľad pat­rí ten­to no­te­book skôr do sku­pi­ny ne­ná­pad­ných po­čí­ta­čov, ak ne­be­rie­me do úva­hy je­ho roz­me­ry. Nej­de o to, aby bol čo naj­ten­ší, ale aby pos­ky­tol čo naj­vyš­ší vý­kon. Ten roz­hod­ne pos­ky­tu­je a k to­mu všet­ké­mu aj veľ­mi prí­jem­nú prá­cu. Klá­ves­ni­ca je pod­svie­te­ná a dob­re sa na nej pra­cu­je. Špe­cia­li­tou tej­to znač­ky je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a ja­su na klá­ve­soch so šíp­ka­mi cez funkč­ný klá­ves. Opier­ka na ru­ku pos­kyt­ne dos­ta­tok pries­to­ru, aký ma­jú veľ­ké no­te­boo­ky a pra­cov­né sta­ni­ce. Klá­ves­ni­ca je mier­ne vno­re­ná do zá­klad­ne, tak­že opier­ka je o pár mi­li­met­rov vy­ššie. Pri pí­sa­ní poz­nať aj ten­to roz­diel.

Vý­zbroj & vý­kon

Vý­kon je roz­hod­ne bez­kon­ku­renč­ný a pre­ko­ná­va dr­vi­vú väč­ši­nu mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov. Pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4702MQ pat­rí do ro­di­ny štvr­tej ge­ne­rá­cie In­tel Mo­bi­le CPU pos­ta­ve­nej na ar­chi­tek­tú­re Haswell s 22 nm vý­rob­ným pro­ce­som. Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor po­dá­va špič­ko­vý vý­kon, kto­rý uvi­dí­te naj­mä pri stri­ha­ní vi­dea, ale aj kon­ver­zii mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov, kde sa neh­ľa­dí len na pod­po­ro­va­né inštruk­čné súp­ra­vy, ale aj „tvr­dý" vý­poč­to­vý vý­kon. Ten je dopl­ne­ný o dos­lo­va obriu ka­pa­ci­tu RAM. Hneď 32 GB jej má­te k dis­po­zí­cii a k to­mu tre­ba pri­dať aj disk SSD s ka­pa­ci­tou 256 GB.

Sku­toč­né oce­ne­nie z na­šej stra­ny pat­rí zla­de­niu kom­po­nen­tov do jed­né­ho cel­ku, je tu to­tiž eš­te dru­hý pev­ný disk s ka­pa­ci­tou 1 TB. Má sí­ce 5400 ot./min, no to nám v praxi nep­re­ká­ža­lo. Ako úlo­žis­ko na hry a fil­my sme ho bez vi­di­teľ­né­ho ob­me­dzenia v rých­los­ti vy­uži­li. Sa­moz­rej­me, dis­plej má roz­lí­še­nie full HD. Pod­stat­ný kom­po­nent je aj gra­fic­ká kar­ta. NVI­DIA Ge­For­ce GTX 760M je tá správ­na kar­ta na naj­nov­šie hry. Keď­že vďa­ka prí­tom­nos­ti Blu-ray pre­pi­so­vač­ky ide o no­te­book na hry a fil­my, vy­skú­ša­li sme naj­nov­šie strie­ľač­ky aj pre­te­ky. Zo strán­ky vý­ko­nu bo­lo všet­ko v po­riad­ku a vďa­ka dis­ku SSD bo­lo aj na­čí­ta­va­nie hier rých­le. Men­šia ne­vý­ho­da je ma­po­va­nie klá­ve­sov. Kom­bi­ná­cia WASD väč­ši­nou ne­fun­go­va­la, bo­lo tre­ba pou­žiť nu­me­ric­ký blok s vy­pnu­tou fun­kciou Num Lock.

K roz­mies­tne­niu por­tov ne­má­me vý­hra­dy, vzhľa­dom na veľ­kosť no­te­boo­ku sú rov­no­mer­ne roz­mies­tne­né po oboch stra­nách. Nap­ra­vo na­pa­ľo­vač­ka, dva por­ty USB 2.0 a dva audio­ko­nek­to­ry. Ľavá časť má dva por­ty USB 3.0, HDMI, VGA a eter­ne­to­vý port. Na tej­to stra­ne je aj vý­duch ven­ti­lá­to­ra. Pri hra­ní z ne­ho sá­la po­riad­ne tep­lo. V pred­nej čas­ti je ved­ľa šty­roch sta­vo­vých LED di­ód čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet.

Hod­no­te­nie

Vý­bor­ný na hra­nie hier, BD pre­pi­so­vač­ka, vý­kon­ná gra­fic­ká kar­ta, špič­ko­vý zvuk, dva dis­ky
Len dva por­ty USB 3.0, kla­sic­ký disk mo­hol byť 7200 ot./min


Ce­na: 1559 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

Acer As­pi­re R7

Video:


qr_notebookove_novinky.png

Rôz­ne kon­ver­ti­bil­né a hyb­rid­né za­ria­de­nia ma­jú od­te­raz v ro­di­ne no­vé­ho sú­ro­den­ca. As­pi­re R7 od Ace­ru to­tiž pri­chá­dza s pa­ten­to­va­ným zá­ve­som Ezel Hin­ge, kto­rý umož­ňu­je po­lo­ho­vať dis­plej do rôz­nych uh­lov, ale zá­ro­veň aj vzdia­le­nos­tí od pou­ží­va­te­ľa a klá­ves­ni­ce. Umož­ňu­je ro­to­vať dis­plej aj do re­ži­mu tab­le­tu, prí­pad­ne ho oto­čiť o 180° a uká­zať tak vý­sle­dok prá­ce pri ro­ko­va­ní člo­ve­ku se­dia­ce­mu op­ro­ti. Net­ra­dič­né, ale za­ují­ma­vé a pod­ľa náš­ho ná­zo­ru aj prak­tic­ké rie­še­nie. Čo je však skôr nep­rak­tic­ké, je touch­pad nad klá­ves­ni­cou.

acer.jpg

Di­zajn

Nie, nie je to len otáz­ka zvy­ku, že touch­pad je pod klá­ves­ni­cou. Ho­ci by sme to moh­li vní­mať ako expe­ri­ment zo stra­ny vý­rob­cu, umies­tniť klá­ves­ni­cu v spod­nej čas­ti a touch­pad (sku­toč­ne veľ­ký, čo chvá­li­me) do vr­chnej, na to sa dá pri­vyk­núť len ťaž­ko. Už len pre­to, že keď pí­še­te na klá­ves­ni­ci (s ele­gan­tne vy­vý­še­ný­mi tla­čid­la­mi, kto­ré sú pod­svie­te­né), ne­má­te si o čo oprieť zá­päs­tie. A rov­na­ko, keď siah­ne­te na touch­pad, bo­jí­te sa, aby ste omy­lom nes­tla­či­li niek­to­rý z klá­ve­sov. Úspech však roz­hod­ne bu­de mať dis­plej na tom­to za­ria­de­ní, kto­rý je 15,6-pal­co­vý, mul­ti­do­ty­ko­vý a po­nú­ka krás­ne far­by pa­ne­la IPS pri full HD roz­lí­še­ní. Sa­moz­rej­mé je auto­ma­tic­ké ro­to­va­nie dis­ple­ja pod­ľa je­ho po­lo­hy, keď­že sa s Ezel Hin­ge dá R7-čka vy­užiť aj ako tab­let. Sú­čas­ťou ba­le­nia je aj bez­drô­to­vá myš, do­ty­ko­vé pe­ro a dve re­duk­cie - z Dis­play­Por­tu na VGA a z USB na eter­net.

Vý­zbroj & vý­kon

Acer sia­hol po nov­šom pro­ce­so­re In­tel Co­re i5-3337U, kto­rý do­ká­že dos­ta­toč­ne šet­riť ener­giu (takt 1,8 GHz v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me) a do­ká­že byť vý­kon­ný, keď tre­ba (max. 3,7 GHz s Tur­bo Boost). Ope­rač­ná pa­mäť aj pev­ný disk ma­jú bež­né ka­pa­ci­ty, gra­fic­ká kar­ta je in­teg­ro­va­ná. Pa­pie­ro­vé pred­pok­la­dy potvr­di­li prie­mer­né benchmar­ko­vé tes­ty a po­rov­na­nia. Ra­di by sme sa však pris­ta­vi­li pri rep­ro­duk­to­roch, kto­ré po­nú­ka­jú re­žim Dol­by Ho­me Thea­ter, a čo je dô­le­ži­tej­šie, sú až šty­ri a po­nú­ka­jú zre­teľ­ne lep­ší zvuk ako na bež­nom no­te­boo­ku. Vý­rob­ca tak vtes­nal šty­ri zvu­ko­vé mem­brá­ny do 15,6-pal­co­vé­ho te­la pri vý­sled­nej hmot­nos­ti 2,409 kg. Pek­né! Z roz­hra­ní je na ľa­vej hra­ne k dis­po­zí­cii Dis­play­Port vo veľ­kos­ti mi­ni, port HDMI v bež­nej veľ­kos­ti a dva por­ty USB štan­dar­du 3.0, z kto­rých je­den mô­že per­ma­nen­tne na­bí­jať exter­né pe­ri­fé­rie aj vo vy­pnu­tom sta­ve. Na pra­vej hra­ne je po­tom eš­te čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, je­den star­ší port USB, tla­čid­lo za­pnu­tia a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Eter­net je rie­še­ný cez re­duk­ciu.

Štvorčlán­ko­vá ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 53 Wh by ma­la po­núk­nuť pod­ľa vý­rob­cu vý­drž 4 ho­di­ny, my sme na­me­ra­li o nie­čo me­nej ako tri a pol ho­di­ny. Pri tom­to ty­pe za­ria­de­nia však ur­či­te nej­de o vý­drž, skôr o to, náj­sť mu ten správ­ny typ vy­uži­tia. To mô­že byť prá­ve v pra­cov­nom pros­tre­dí, prí­pad­ne pri sty­ku so zá­kaz­ník­mi, ak sa bu­de­te chcieť štý­lo­vo od­lí­šiť. Acer As­pi­re R7 vy­uži­jú všet­ci, kto­rí bu­dú chcieť byť net­ra­dič­ní a rov­na­ko net­ra­dič­ne pre­zen­to­vať vý­sled­ky svo­jej prá­ce na krás­nom dis­ple­ji. Prob­le­ma­tic­ké zos­tá­va nez­vy­čaj­né umies­tne­nie touch­pa­du.

Hod­no­te­nie

No­vý kon­cept, pa­nel IPS s full HD roz­lí­še­ním, pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca
Touch­pad nad klá­ves­ni­cou, prie­mer­ný vý­kon


Ce­na: 979 EUR
Za­po­ži­čal: Acer


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AMD pred­sta­vu­je nás­led­ní­ka Tri­ni­ty: pro­ce­so­ry Ri­chland
Mnoho ľudí hovorí o tom, ako je na tom spoločnosť AMD zle, pretože nedokáže konkurovať Intelu v oblasti najvýkonnejších procesorov. Lenže my si dovolíme nesúhlasiť, AMD je podľa nás v súčasnosti na nenápadnom vzostupe. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Os­lo­vo­va­nie zá­kaz­ní­kov elek­tro­nic­kou poš­tou
Elektronická pošta predstavuje lacný, aj keď nie veľmi efektívny spôsob oslovovania možných záujemcov o tovary a služby rôzneho druhu. Zrejme už každý sa stretol vo svojom priečinku s prichádzajúcou elektronickou poštou so správami, ktoré mu ponúkajú čokoľvek od zázračných piluliek na zväčšenie niektorých častí tela po pneumatiky či knihy. čítať »
 
Vi­rus­lab: Opäť raz hes­lá: Ako ich uro­biť bez­peč­ný­mi a za­pa­mä­tať si ich
Heslá sú s nami na každom kroku, je ich toľko, že sa vyrábajú špeciálne aplikácie alebo zariadenia na ich ukladanie. čítať »
 
Špor­tu­je­me s mo­bi­lom
Telefóny už v minulosti ponúkali možnosť využitia pri športe. Nemáme teraz na mysli ich odolnosť, ale funkcionalitu v podobe krokomera. Pred pár rokmi išlo o bežné telefóny, ktoré mohli mať na pozadí spustenú aplikáciu na počítanie krokov a zaznamenávať vaše aktivity. čítať »
 
20 ro­kov PC RE­VUE
S odstupom času si pri tejto výročnej rekapitulácii spomínam na rôzne momenty, zážitky a situácie, ktoré sme v PC REVUE za tých 20 rokov spoločne prežili čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 13. časť
Štandard HTML5 sa postupne ujal v nových verziách prehliadačov, a tak treba ukázať jeho možnosti. Vďaka novým tagom (elementom) totiž výrazne zjednodušíte tvorbu stránok a pridávanie elementov bude kompatibilné aj bez ďalších pluginov.  čítať »
 
ASUS B400A / 1. časť
Crash testy sú veľmi populárne u našich čitateľov, pretože jasne prezentujú, kam až siahajú hranice testovaných zariadení. Tento mesiac sme si vybrali ultrabook ASUS B400A (niekedy označený aj ako BU400A), ktorý je určený predovšetkým na nasadenie v biznise. čítať »
 
Naj­nov­šie let­né no­te­boo­ky
Leto je v plnom prúde, čo ilustruje aj náš výber notebookových noviniek. Hráči majú možnosť siahnuť po nadupanom stroji Acer Aspire V3. Rovnaký výrobca prináša aj unikátny stroj Aspire R7 s patentovaným kĺbom Ezel. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter