Reportáž

SXSW je aj nie je o IT

Fes­ti­val South by Southwest, skrá­te­ne SXSW, kto­rý sa už 20 ro­kov od­oh­rá­va kaž­do­roč­ne v ame­ric­kom Aus­ti­ne, je zná­my naj­mä svo­jou my­šlien­kou pre­pá­ja­nia tech­no­ló­gií a krea­tív­nych rie­še­ní na lep­šiu bu­dúc­nosť. Je­ho inter­ak­tív­na časť sia­ha od tech­nic­kých pred­ná­šok o webe a di­zaj­ne pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia až po fi­lo­zo­fic­ké dis­ku­sie o on-li­ne mar­ke­tin­gu, so­ciál­nych sie­ťach a vzťa­hu k no­vým tech­no­ló­giám.

Väč­ši­nu pred­ná­šok na SXSW si už od augus­ta navr­hu­jú sa­mi náv­štev­ní­ci, kto­rých je viac ako 20-ti­síc, a to cez ap­li­ká­ciu SXSW Pa­nel Pic­ker.

Pre účas­tní­ka „South By", ako fes­ti­val fa­mi­liár­ne na­zý­va­jú je­ho or­ga­ni­zá­to­ri, je zmes pred­ná­šok, stret­nu­tí a ne­ko­neč­ných par­ty ho­to­vý tech­no­lo­gic­ký lu­na­park, pl­ný at­rak­cií. Na SXSW sa dá prip­ra­viť iba čias­toč­ne. Ho­ci ten­to rok or­ga­ni­zá­to­ri zre­du­ko­va­li po­čet pred­ná­šok z pô­vod­ných 2000 na 600, len sa­mot­né plá­no­va­nie, na čom sa zú­čas­tniť, za­be­rie je­den ví­kend.

Väč­ši­na účas­tní­kov po­ľu­je na „next big thing". V mi­nu­lých ro­koch bol na SXSW uve­de­ný do ži­vo­ta Twit­ter či Foursqare. Mi­nu­lý bol pred­me­tom dis­ku­sií naj­mä Pin­te­rest. Dvad­sia­ty rok SXSW za­zna­me­nal mier­ny od­klon od uvá­dzania ap­li­ká­cií. Bol viac o pod­ni­ka­ní a reali­zá­cii ná­pa­dov.

Môj tre­tí rok na SXSW sa vy­zna­čo­val naj­mä pev­ným plá­nom, kto­rý som v rám­ci mož­nos­tí dodr­žal. Vďa­ka to­mu mô­žem spros­tred­ko­vať nie­koľ­ko naj­nov­ších tech­no­lo­gic­kých tren­dov, kto­ré bu­dú for­mo­vať vý­voj ap­li­ká­cií a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v naj­bliž­ších ro­koch. Niek­to­ré pred­náš­ky bo­li za­pl­ne­né do pos­led­né­ho mies­ta, tak­že plán bo­lo tre­ba ob­čas me­niť. Vďa­ka os­tat­ným účas­tní­kom a ich so­ciál­nym sie­ťam však ni­ko­mu nič neu­nik­lo. Aké bo­li te­da ho­rú­ce tech­no­lo­gic­ké té­my toh­to­roč­né­ho South by?

Ves­mír­ne le­ty, elek­tric­ké au­tá a do­mác­ka vý­ro­ba ener­gie

Svet­lý­mi bod­mi ce­lé­ho fes­ti­va­lu bo­li vy­stú­pe­nia ľu­dí, kto­rých cha­rak­te­ri­zu­je pod­ni­ka­teľ­ský duch, od­va­ha skú­šať no­vé ve­ci a schop­nosť do­tiah­nuť ich do kon­ca. Elon Musk, za­kla­da­teľ spo­loč­nos­tí Tes­la, Spa­ceX a So­lar­ci­ty, sa sna­ží na­bú­rať tri prie­my­sel­né od­vet­via na­raz - auto­mo­bi­ly, ves­mír­ne le­ty a vý­ro­bu ener­gie. Mno­hým pri­po­mí­na svo­ji­mi am­bí­cia­mi Ste­va Job­sa, kto­rý tiež zme­nil nap­rík­lad prin­cí­py fun­go­va­nia hu­dob­né­ho a fil­mo­vé­ho prie­mys­lu.

Prís­tup „všet­ko sa dá" je pre tých­to ľu­dí cha­rak­te­ris­tic­ký a dob­rá sprá­va pre IT od­vet­vie je, že sa ne­bo­ja in­ten­zív­ne pou­ží­vať naj­nov­šie poz­nat­ky zo sve­ta IT, aby nap­re­do­va­li. Vý­poč­to­vý vý­kon a sof­tvér, kto­rý je dnes k dis­po­zí­cii, for­mu­je a mo­de­lu­je sys­té­my ba­té­rií vy­uží­va­ných vo vo­zid­lách Tes­la ale­bo pr­vý ves­mír­ny mo­dul, kto­rý sa do­ká­že vrá­tiť z ves­mí­ru a bez­peč­ne pris­táť na Ze­mi.

Quan­ti­fied self

Mož­no je to tým, že mno­hí tech­no­lo­gic­kí in­ves­to­ri sa už dnes do­ží­va­jú vy­ššie­ho ve­ku, ale­bo je to len mó­da, ale je fakt, že ap­li­ká­cie, kto­ré sle­du­jú zdra­vot­ný stav ich pou­ží­va­te­ľa, pre­ží­va­jú ob­rov­ský boom. Ur­či­te sa o to pri­či­ni­li aj vý­rob­co­via špor­to­vé­ho ob­le­če­nia, ale le­ví po­diel na tom ma­jú naj­mä ino­vá­to­ri, kto­rí si uve­do­mi­li, že smar­tfó­ny do­ká­žu pos­ky­to­vať stov­ky rôz­nych dát o svo­jej po­lo­he ale­bo čin­nos­ti pou­ží­va­te­ľa.

Ap­li­ká­cie, ako je Fit­bit ale­bo Bo­dy­me­dia, prí­pad­ne osob­ná vá­ha Whit­hings pri­po­je­ná na inter­net, do­ká­žu mo­ti­vo­vať ľu­dí, aby ži­li zdrav­šie. Vý­voj sof­tvé­ru v tej­to ob­las­ti má v sú­čas­nos­ti vý­raz­nú pod­po­ru.

Vša­dep­rí­tom­né vy­hľa­dá­va­nie a vý­voj ap­li­ká­cií pre „oku­lia­re"

Amit Sin­ghal je od­bor­ník na vy­hľa­dá­va­nie na inter­ne­te. Ve­nu­je sa mu už dvad­sať ro­kov. V sú­čas­nos­ti je se­nior vice­pre­zi­den­tom spo­loč­nos­ti Goog­le a ur­ču­je sme­ro­va­nie hlav­né­ho pro­duk­tu tej­to spo­loč­nos­ti. Pod­ľa je­ho slov bu­de vy­hľa­dá­va­nie ob­sa­hu dos­tup­né po­dob­ne, ako to bo­lo zob­ra­ze­né v se­riá­li Star Trek. Vša­dep­rí­tom­ný „po­čí­tač" bu­de schop­ný od­po­ve­dať na na­še otáz­ky po­lo­že­né nor­mál­nou ľud­skou re­čou.

Sin­ghal ho­vo­rí, že Goog­le ro­bí všet­ko pre to, aby sme bo­li k tej­to ví­zii bliž­šie čo naj­skôr. Nej­de pri­tom len o pro­jekt Glass, ale naj­mä o ro­zum­né zhro­maž­de­nie ľud­ských ve­do­mos­tí a ich zo­ra­de­nie do kon­textu, čo je tro­chu zlo­ži­tá úlo­ha. V sú­čas­nos­ti už mož­no na inter­ne­te náj­sť tak­mer všet­ko, ale nie­ke­dy bý­va prob­lém pre­zen­to­vať tie­to dá­ta tak, aby dá­va­li zmy­sel ale­bo bo­li uži­toč­né. Nap­rík­lad tak, aby ste ces­tou do prá­ce auto­ma­tic­ky a bez spý­ta­nia dos­ta­li in­for­má­ciu o dop­rav­nej zá­pche na tra­se.

Pr­vá strán­ka Goog­lu ale­bo kto­ré­ho­koľ­vek vy­hľa­dá­va­ča, kto­rá je cie­ľom mno­hých mar­ke­té­rov, tak čos­ko­ro stra­tí zmy­sel. Dov­te­dy, kým sa tak sta­ne, však pla­tí Sin­gha­lo­vo od­po­rú­ča­nie: „Pro­du­kuj­te kva­lit­ný ob­sah, kto­rý má vy­so­kú pri­da­nú hod­no­tu a al­go­rit­mus vy­hľa­dá­va­ča si ho všim­ne." Otáz­ky, ako to al­go­rit­mus Pa­ge­Rank vlas­tne ro­bí a koľ­ko riad­kov kó­du ob­sa­hu­je, zos­ta­li ne­zod­po­ve­da­né…

Na dru­hej stra­ne Goog­le Glass, ako tech­no­ló­gia, kto­rú pou­ží­va­teľ no­sí na se­be, má am­bí­ciu od­strá­niť z náš­ho ži­vo­ta všet­ky os­tat­né ob­ra­zov­ky a zjed­no­du­šiť nám ži­vot. Na SXSW bo­li ok­rem zná­mych ap­li­ká­cií fo­toa­pa­rá­tu a ka­me­ry pre­zen­to­va­né aj ďal­šie mož­nos­ti vy­uži­tia toh­to „no­si­teľ­né­ho po­čí­ta­ča", naj­mä ap­li­kač­né roz­hra­nie Mirror API, kto­ré prog­ra­má­to­rom ot­vá­ra mož­nos­ti vy­tvá­rať ap­li­ká­cie pre roz­ší­re­nú (aug­men­ted) reali­tu.

Vzde­lá­va­nie má byť ako po­čí­ta­čo­vá hra

Spô­sob, ako sa učia na­še de­ti, je za­sta­ra­ný. Naj­mä keď má­me dnes k dis­po­zí­cii tech­no­ló­gie, kto­ré umož­ňu­jú pria­mo sa po­no­riť do uči­va. Prejsť sa v 3D mo­de­li Egyp­ta ale­bo stre­do­ve­ké­ho Pa­rí­ža. Učeb­ná lát­ka mô­že sku­toč­ne vy­ze­rať ako dob­rá po­čí­ta­čo­vá hra.

Pro­fe­sor Rus Gant z Har­var­do­vej uni­ver­zi­ty pra­cu­je už de­sať ro­kov na di­gi­tál­nom mo­de­li ar­cheolo­gic­ké­ho ná­le­zis­ka v Gí­ze. Je to za­tiaľ naj­väč­šia vi­zua­li­zá­cia his­to­ric­ké­ho mies­ta pod­lo­že­ná ve­dec­ký­mi dá­ta­mi, kto­rá bu­de sú­čas­ťou ob­no­ve­né­ho mú­zea v Gí­ze. Prá­ve vo ve­dec­kých dá­tach je hlav­ný roz­diel op­ro­ti po­čí­ta­čo­vým hrám.

Na to, aby sa 3D vi­zua­li­zá­cia moh­la pou­žiť ako učeb­ná lát­ka, mu­sí vy­chá­dzať v prí­pa­de his­tó­rie z reál­nych his­to­ric­kých dát, ako sú sta­ré ma­py ale­bo his­to­ric­ké plá­ny. V prí­pa­de mo­de­lu Gí­zy ich bo­lo pou­ži­tých nie­koľ­ko sto­viek. Vi­zua­li­zá­cia sta­ro­ve­ké­ho Egyp­ta ob­sa­hu­je viac ako šes­ťti­síc rôz­nych ob­jek­tov, všet­ko ver­ných his­to­ric­kých kó­pií.

Štu­den­ti na Har­var­de, a nie­len tam, tak ma­jú je­di­neč­nú mož­nosť učiť sa o Egyp­te pria­mo na 3D mo­de­li, pre­chá­dzať sa po­me­dzi py­ra­mí­dy v sprie­vo­de uči­te­ľa a sle­do­vať ži­vot v sta­ro­ve­kej Gí­ze. Mo­del je voľ­ne dos­tup­ný na tej­to ad­re­se: http://gi­za3d.3ds.com/#dis­co­ver.

SXSW ako pries­tor na stret­nu­tia

Jed­na z naj­väč­ších hod­nôt, kto­ré SXSW pre tech­no­lo­gic­ký svet pri­ná­ša, sú osob­né stret­nu­tia vý­vo­já­rov, fi­riem, in­ves­to­rov a nad­šen­cov. Vo vzá­jom­nej inter­ak­cii sa ro­dia no­vé ví­zie a ná­me­ty, kto­ré in­špi­ru­jú k no­vým pod­ni­ka­teľ­ským ná­pa­dom. Už len pre­to sa SXSW op­la­tí sle­do­vať a nav­ští­viť.

Šte­fan Va­docz, Ma­na­ging par­tner Neo­pub­lic Por­ter No­vel­li a za­kla­da­jú­ci člen IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska

Zdroj: IW 5/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Zá­lo­huj­te dá­ta efek­tív­ne
S nárastom objemu dát sa čoraz väčší dôraz kladie na ich bezpečné a efektívne zálohovanie. Tradičné spôsoby už pomaly začínajú narážať na svoje limity, a tak sa výrobcovia zálohovacích riešení snažia nájsť ďalšie alternatívy. čítať »
 
Ako bu­dú fun­go­vať glo­bál­ne te­le­ko­my v ro­ku 2020?
V roku 2020 si zákazník nebude kupovať prístup, ale služby ekosystému telekomunikačných spoločností. Komunikácia bude prebiehať na platforme sociálnych médií. čítať »
 
SXSW je aj nie je o IT
Festival South by Southwest, skrátene SXSW, ktorý sa už 20 rokov odohráva každoročne v americkom Austine, je známy najmä svojou myšlienkou prepájania technológií a kreatívnych riešení na lepšiu budúcnosť. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 11.
V tomto článku ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali špecifickému spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Opíšeme úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf. Nakoniec vytvoríme funkčné spojenie medzi smartfónom a PC. čítať »
 
Ap­li­kač­ná lišta
Aplikačná lišta nahradzuje v nových aplikáciách Modern UI pre Windows 8 ponuky funkcionality, ktoré v rôznych formách (menu, lišty tlačidiel...) poznáte z klasických aplikácií. Počas behu aplikácie je lišta skrytá, aby aplikácia mohla využívať celú plochu obrazovky. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 22. časť
V tomto článku sa zameriame na opis implementácie tzv. High Dynamic Range renderingu. Vo vzťahu k OpenGL môžeme povedať, že princípom HDR je zreálnenie vzhľadu renderovaných scén pomocou zvýšenia jasu tých bodov, v blízkosti ktorých sa nachádzajú svetelné zdroje. čítať »
 
DNS – kon­fi­gu­rač­ný sú­bor na­med.conf
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu najdôležitejších záznamov RR v zmysle nášho imaginárneho príkladu siete. Zároveň sme naznačili tvorbu záznamu PTR (Pointer), ktorý hovorí o spätnom preklade. Tentoraz sa budeme venovať konfigurácii celého systému DNS. čítať »
 
No­vé server­y SPARC s naj­rý­chlej­ší­mi mik­rop­ro­ce­sor­mi na sve­te
Akvizíciou Sun Microsystems spoločnosť Oracle, dovtedy výhradne softvérová firma, získala nielen portfólio serverov, ale aj kvalitný tím špecialistov na vývoj procesorov. Preto popri nových serveroch Oracle s predponou Exa ďalším „esom v rukáve". čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter