Testovali sme

Atypický porovnávač cien

Vo feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme vám pred­sta­vi­li, ako fun­gu­jú po­rov­ná­va­če cien. Pri­ce­ma­nia ale­bo Heu­re­ka sú ob­ľú­be­né zdro­je in­for­má­cii, po­kiaľ chce­te nie­čo kú­piť. Na slo­ven­skom inter­ne­te však vzni­kol no­vý pro­jekt, kto­rý pre­zen­tu­je, že po­rov­ná­vať ce­ny sa dá aj inak. Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien má ná­zov vellem.com.

Roz­diel v zís­ka­va­ní dát

Ak sa po­zrie­me na to, ako fun­gu­jú po­rov­ná­va­če cien, ide v pod­sta­te o jed­no­du­chý prin­cíp. Pre­daj­co­via pos­ky­tu­jú svo­ju da­ta­bá­zu, kto­rú nás­led­ne po­rov­ná­va­če nah­ra­jú do sys­té­mu, spra­cu­jú a úda­je zob­ra­zu­jú na inter­ne­to­vej strán­ke. Ten­to sys­tém je však ne­do­ko­na­lý, pre­to­že sa mô­že stať, že iná ce­na je uve­de­ná v od­os­la­nej da­ta­bá­ze a inú ce­nu vi­dí zá­kaz­ník v po­nu­ke ob­cho­du.

V mi­nu­los­ti sa ob­ja­vi­li aj prí­pa­dy, keď ob­chod po­sie­lal da­ta­bá­zu s ce­na­mi bez DPH, aby sa v rám­ci po­rov­ná­va­ča dos­tal na vy­ššiu prieč­ku. Me­dzi ne­dos­tat­ky mô­že­me za­ra­diť aj sprá­vu pro­duk­tov - jed­no­du­cho po­ve­da­né, ob­cho­dy ma­jú k jed­né­mu pro­duk­tu čas­to pri­ra­de­ný iný ná­zov.

Vellem.com tie­to prob­lé­my úpl­ne neodstra­ňu­je, po­nú­ka však al­ter­na­tív­ny prís­tup k po­rov­ná­va­niu cien. Ten­to po­rov­ná­vač ne­čer­pá z in­for­má­cií, kto­ré ob­cho­dy za­sie­la­jú, ale sám si ich na webo­vých strán­kach ob­cho­du vy­hľa­dá­va. Ide o úpl­ne auto­ma­ti­zo­va­nú čin­nosť, ro­bot za­zna­me­ná­va uve­de­nú ce­nu a dos­tup­nosť, do­ká­že roz­lí­šiť kon­krét­ny pro­dukt aj ka­te­gó­riu.

V praxi to zna­me­ná, že to, čo udá­va Vellem, je reál­ne aj na strán­kach inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du. Sa­moz­rej­me, aj v tom­to prí­pa­de sa mô­žu ob­ja­viť nez­rov­na­los­ti, ak pre­daj­ca v ča­se od pos­led­nej ak­tua­li­zá­cie zme­nil ce­nu ale­bo dos­tup­nosť pro­duk­tu. Vellem po­dob­ne ako os­tat­né po­rov­ná­va­če ak­tua­li­zu­je svo­je úda­je v mi­nú­to­vých až ho­di­no­vých inter­va­loch, maximál­ne však kaž­dých 24 ho­dín.

Na roz­diel od os­tat­ných sys­té­mov ten­to po­rov­ná­vač nezhŕňa úda­je z ob­cho­dov pre kon­krét­ny pro­dukt pod jed­nu po­lož­ku. Vo vy­hľa­dá­va­ní je žia­da­ný pro­dukt vy­pí­sa­ný pre kaž­dý ob­chod sa­mos­tat­ne. Na dru­hej stra­ne vý­pis hľa­da­nia je zo­ra­de­ný od naj­niž­šej ce­ny.

Pas­ca na rôz­ne zľa­vy

Jed­na z fun­kcií, kto­rá nás na Velle­me za­uja­la, je špe­ciál­na sek­cia Ce­no­vé kotr­mel­ce. Tie pos­ky­tu­jú in­for­má­cie o ak­tuál­nych zľa­vách a na­chá­dza­jú sa na úvod­nej strán­ke por­tá­lu, tak­že ich ur­či­te nep­re­hliad­ne­te . Na dru­hej stra­ne však do­ká­žu za­zna­me­nať aj zried­ka­vé prek­le­py, kto­ré spra­vi­li pre­daj­co­via, a tak v du­chu hes­la de­sa­tin­ná čiar­ka ho­re-do­le mô­že­te náj­sť chlad­nič­ku za 60 EUR.

Ak pre­daj­ca tú­to ce­nu me­dzi­ča­som neop­ra­vil, náj­de­te ju aj na webe ob­cho­du a prav­de­po­dob­ne vás ča­ká te­le­fo­nát zo zá­kaz­níc­kej pod­po­ry o tom, že uro­bi­li chy­bu v sys­té­me a pro­dukt vám ne­mô­žu do­ru­čiť. Aj na­priek to­mu sú však Ce­no­vé kotr­mel­ce veľ­mi za­ují­ma­vá fun­kcia, ho­ci by sme pri­ví­ta­li lep­šie mož­nos­ti filtro­va­nia a špe­ci­fi­ko­va­nia zliav. Po­dob­ným spô­so­bom mož­no sle­do­vať aj naj­väč­šie ná­ras­ty cien.

kotrmelce.PNG

Vďa­ka ce­no­vým kotr­mel­com mô­že­te z ča­su na čas náj­sť aj sku­toč­ne vý­hod­nú po­nu­ku

V sú­vis­los­ti s ce­no­vý­mi kotr­mel­ca­mi spo­meň­me aj ce­no­vý graf. Za­tiaľ čo prov­ná­va­če cien zob­ra­zu­jú graf, kde sa na­chá­dza prie­mer­ná a mi­ni­mál­na ce­na pre všet­ky ob­cho­dy na da­ný pro­dukt, Vellem zob­ra­zu­je graf pri kaž­dom ob­cho­de zvlášť, pri­čom zob­ra­zo­va­né úda­je sú sta­ré až je­den me­siac.

Vďa­ka to­mu nie­ke­dy mož­no vy­sle­do­vať, ako sa me­ní ce­na, prí­pad­ne či ob­chod nes­kú­ša prak­ti­ky ume­lé­ho zvy­šo­va­nia cien. Tú­to fun­kciu sme oce­ni­li, ok­rem iné­ho sa vďa­ka nej dá po­rov­nať aj reál­na zľa­va - ho­ci ob­chod tvr­dí, že pro­dukt pre­dá­va s 30 % zľa­vou, graf na Velle­me mô­že byť dô­ka­zom to­ho, že to tak nie je.

Ver­dikt PC RE­VUE

Vellem sa mo­men­tál­ne na­chá­dza v štá­diu be­ta ver­zie, čo zna­me­ná, že sys­tém sa up­ra­vu­je a zlep­šu­je - z ča­su na čas sa mô­žu ob­ja­viť men­šie ne­dos­tat­ky. Už dnes však spra­cú­va úda­je o viac ako 1,2 mi­lió­noch pro­duk­toch zo 115 ob­cho­dov na úze­mí Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­li­ky.

Ho­ci Vellem nie je do­ko­na­lý a bez­chyb­ný, po­nú­ka no­vý poh­ľad na po­rov­ná­va­če cien. Prin­cíp fun­go­va­nia sys­té­mu je fé­ro­vý vo­či zá­kaz­ní­ko­vi, a keď vý­vo­já­ri do­tiah­nu de­tai­ly a od­strá­nia ne­dos­tat­ky, pôj­de o ob­ľú­be­né­ho po­moc­ní­ka pri na­ku­po­va­ní. Na roz­diel od kon­ku­ren­cie Vellem ne­za­rá­ba na kli­ka­ní na od­ka­zy ani ni­ja­ko nez­vý­hod­ňu­je vy­bra­né ob­cho­dy.

graf.PNG

Preh­ľad­ný graf pos­ky­tu­je in­for­má­cie o ce­nách pre kon­krét­ny pro­dukt v kon­krét­nom ob­cho­de

Zdroj: PCR 5/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter