Smartfóny vo veľkých korporáciách? Ktoré a prečo?

Strana 1/2

blackberry copy.jpg Smar­tfón je dnes dos­lo­va za­ria­de­nie must-ha­ve pre pod­ni­ka­te­ľov, ale aj za­mes­tnan­cov veľ­kých fi­riem, aby bo­li neus­tá­le v kon­tak­te s pra­cov­ným pros­tre­dím. Aké sú však po­žia­dav­ky na fi­rem­né te­le­fó­ny v po­rov­na­ní s kla­sic­kým pou­ží­va­te­ľom? Uro­bi­li sme pre vás men­ší vý­ber.

Zá­klad­ná po­žia­dav­ka pri vý­be­re smar­tfó­nu do pros­tre­dia biz­ni­su je pod­po­ra zo stra­ny IT od­de­le­nia. Vzdia­le­ný prís­tup k fi­rem­ným zdro­jom (Mic­ro­soft Exchan­ge, kon­tak­ty, ka­len­dár, e-mai­ly), no naj­mä mož­nosť na di­aľ­ku za­blo­ko­vať, prí­pad­ne vy­ma­zať cit­li­vé dá­ta v te­le­fó­ne pri je­ho stra­te či krá­de­ži. To je zá­klad­ný pred­pok­lad na to, aby IT od­de­le­nie spo­koj­nej­šie pri­ja­lo do fi­rem­nej infra­štruk­tú­ry „no­vé­ho čle­na".

No ná­ro­ky pou­ží­va­te­ľa z biz­ni­su sa ci­teľ­ne lí­šia od ná­ro­kov kon­ven­čné­ho pou­ží­va­te­ľa smar­tfó­nu. Za­tiaľ čo bež­ný pou­ží­va­teľ si vy­sta­čí s naj­rôz­nej­ší­mi ap­li­ká­cia­mi tre­tích strán (Goog­le Play, Ap­pSto­re), má fi­rem­ný pou­ží­va­teľ ná­roč­nej­šie po­žia­dav­ky. Tu je de­sať naj­čas­tej­šie po­ža­do­va­ných fun­kcio­na­lít fi­rem­né­ho smar­tfó­nu:

  1. Tlač do­ku­men­tov na di­aľ­ku. Na pr­vý poh­ľad jed­no­du­chá úlo­ha, kto­rá sa dá vy­rie­šiť aj cez ap­li­ká­ciu v te­le­fó­ne. No skús­te mi­mo pár kon­krét­nych mo­de­lov náj­sť pod­po­ru pre veľ­ké fi­rem­né tla­čiar­ne na mo­bil­nú tlač. Ne­ľah­ká úlo­ha.
  2. Vzdia­le­ný prís­tup. RDP, ICA, VNC či iné pro­to­ko­ly vzdia­le­né­ho prís­tu­pu sú dnes dos­tup­né pre smar­tfó­ny v po­do­be po­mer­ne dra­hých ap­li­ká­cií, náj­du sa však aj bez­plat­né rie­še­nia.
  3. OCR. Naj­mä v kom­bi­ná­cii s ka­me­rou mô­že slú­žiť na okam­ži­tý sken do­ku­men­tov a ich spra­co­va­nie vo fi­rem­nom to­ku dát.
  4. GPS trac­king. Sle­do­va­nie za­mes­tnan­cov či ich vo­zi­diel. Nie je to nič zlo­ži­té, veď dr­vi­vá väč­ši­na dneš­ných te­le­fó­nov už má či­py GPS in­teg­ro­va­né.
  5. In­teg­rá­cia s fi­rem­ným sof­tvé­rom. Dnes je väč­ši­na smar­tfó­nov tak­mer do­ko­na­le in­teg­ro­va­ná s con­su­mer sof­tvé­rom ty­pu Fa­ce­book, Twit­ter, Flickr a pod. Kde však zos­tá­va in­teg­rá­cia so Sha­re­Poin­tom, sof­tvé­rom Orac­le, SAP?
  6. VoIP. Veľ­ké kor­po­rá­cie dnes ma­jú bež­ne svoj sys­tém VoIP. Tak pre­čo doň ne­zač­le­niť aj smar­tfó­ny? Spý­taj­me sa na to mož­no ope­rá­to­rov, kto­rým by tak utiek­li zis­ky z pre­vádz­ky mo­bi­lov, pre­čo nie­ke­dy neu­mož­ňu­jú pre­vádz­ku sys­té­mov VoIP na mo­bil­nej bá­ze.
  7. Štan­dar­di­zo­va­né vi­deo­kon­fe­ren­cie. Ne­ho­vo­rí­me, že Sky­pe na mo­bi­le nes­pus­tí­te, ale bež­né fi­rem­né rie­še­nia (napr. od Cis­ca) na smar­tfó­ne dnes vô­bec nie sú bež­né. A pri­tom je ta­ké jed­no­du­ché na to vy­užiť pred­nú ka­me­ru te­le­fó­nu.
  8. Pod­po­ra vi­deo­výs­tu­pu na pre­zen­tá­ciu. Dnes má ty­pic­ký smar­tfón väč­ši­nou iba mic­roUSB. Cez re­duk­ciu sa sí­ce dos­ta­ne­me aj k HDMI, ale pre­čo ne­mať napr. mic­roH­DMI pria­mo na te­le­fó­ne a ne­môcť z ne­ho pria­mo pre­zen­to­vať?
  9. Lep­šia bez­peč­nosť. Vzdia­le­ná sprá­va a ma­za­nie dát, anti­ví­rus a anti­spyware, zá­kaz sťa­ho­va­nia ap­li­ká­cií tre­tích strán, RSA Se­cu­rID, pod­po­ra di­gi­tál­nych cer­ti­fi­ká­tov. Tie­to ve­ci dnes aj v naj­lep­ších smar­tfó­noch náj­de­te iba vý­ni­moč­ne.
  10. Lep­šia vý­drž ba­té­rie. Re­vo­lú­cia v ba­té­riách nep­riš­la ro­ky. A pou­ží­va­teľ z biz­ni­su jed­no­du­cho pat­rí do ka­te­gó­rie „hea­vy users", ba­té­rie sú na tom však stá­le rov­na­ko.

Na­priek to­mu, že s pri­chá­dza­jú­ci­mi tech­no­ló­gia­mi by bo­lo mož­né smar­tfón vy­užiť na množ­stvo ďal­ších ak­ti­vít v rám­ci fir­my (iden­ti­fi­ká­cia, tic­ke­ting, bez­kon­tak­tná plat­ba, fy­zic­ké a ča­so­vé prís­tu­py), po­kú­si­li sme sa vy­brať spo­me­dzi smar­tfó­nov šty­ri naj­vhod­nej­šie na pod­ni­ka­nie aj s ar­gu­men­tmi, kto­ré ho­vo­ria v ich pros­pech.

Na tr­hu je ob­rov­ské množ­stvo smar­tfó­nov, náš vý­ber tvo­ria ty­pic­kí pred­sta­vi­te­lia šty­roch vý­znam­ných plat­fo­riem mo­bil­ných OS. V ro­ku 2013 mô­že­me oča­ká­vať ďal­šie tren­dy vo vý­vo­ji smar­tfó­nov. Pôj­de naj­mä o zmen­šo­va­nie hrúb­ky, 5-pal­co­vé full HD dis­ple­je a prev­rat v ob­las­ti od­ol­nos­ti smar­tfó­nov pro­ti pra­chu i vo­de s vy­uži­tím na­no­povr­chov.

Sam­sung Ga­laxy No­te II

Ty­pic­ký zá­stup­ca an­droi­do­vej ko­mu­ni­ty, kto­rá je v pod­ni­ka­teľ­skom pros­tre­dí opovr­ho­va­ná naj­mä pre ne­dos­ta­toč­nú bez­peč­nosť tej­to plat­for­my. Ga­laxy No­te II so štvor­jad­ro­vým 1,6 GHz pro­ce­so­rom však po­nú­ka ob­rov­ský, 5,5-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 720p.

Je­ho vý­ho­da spo­čí­va aj v S-Pen - sty­lu­se uk­ry­tom pria­mo v te­le za­ria­de­nia, kto­ré len tak nes­tra­tí­te. Ne­chý­ba 8 Mpix ka­me­ra, ba­ro­me­ter, GPS, NFC a mož­nosť voľ­by vnú­tor­nej pa­mä­te od 16 do 64 GB. Ba­té­ria s nad­štan­dar­dnou ka­pa­ci­tou 3100 mAh je tu naj­mä pre veľ­ký dis­plej.

iw_galaxy.jpg

Ce­na: od 589 EUR


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

10 pra­vi­diel na ochra­nu mo­bil­ných za­ria­de­ní vo fir­mách
Každé zabezpečenie je len také dobré, aký dobrý je jeho najslabší článok. V rámci podnikovej informačnej architektúry tento fakt platí tak pre mobilné zariadenia vlastnené firmou, ako aj pre zariadenia vlastnené zamestnancami. čítať »
 
Ako ochrá­niť fi­rem­né dá­ta aj súk­rom­né úda­je v pra­cov­nom smar­tfó­ne?
Zvýšenie výpočtovej kapacity telefónov čoraz silnejšie láka používateľov, aby svoj telefón používali namiesto prenosných počítačov aj na prístup k firemným dátam. čítať »
 
Smar­tfó­ny vo veľ­kých kor­po­rá­ciách? Kto­ré a pre­čo?
Smartfón je dnes doslova zariadenie must-have pre podnikateľov, ale aj zamestnancov veľkých firiem, aby boli neustále v kontakte s pracovným prostredím. Aké sú však požiadavky na firemné telefóny v porovnaní s klasickým používateľom? čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 20. časť
V tomto článku uvedieme princíp fungovania nami naprogramovaného parallax shadera a takisto shadera simulujúceho pohyblivú vodnú hladinu. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 9. časť
V tejto a takisto v nasledujúcich dvoch častiach seriálu opíšeme špecifický spôsob pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Obsah týchto troch článkov bude určený najmä tým, ktorí radi experimentujú a chcú zo svojho smartfónu vyťažiť čo najviac. čítať »
 
Na­čí­ta­nie úda­jov z do­ku­men­tu
Aplikácie často potrebujú pracovať so všeobecnými formátmi dokumentov, ako sú napríklad obrázky či dokumenty v otvorených publikovaných formátoch. čítať »
 
DNS – zdro­jo­vé zá­zna­my
V predošlej časti sme vysvetlili, čo je to zónový súbor, aké zdrojové záznamy môže obsahovať, uviedli sme, aký formát majú, a spomenuli sme direktívy zónového súboru. Tentoraz objasníme význam a zápis jednotlivých zdrojových záznamov. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Vyskúšajte si, aké ľahké je vytvárať vlastné dokumenty, pracovať s typografickými efektmi, inteligentným formátovaním a ďalšími nástrojmi najnovšej verzie InDesignu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter