Testovali sme

Herné myši inovovanej série G

Sa­mos­tat­nú ka­te­gó­riu v ob­las­ti har­dvé­ru tvo­rí hráč­sky svet. Priaz­niv­ci hier ma­jú mož­nosť vy­be­rať z no­vých mo­de­lov her­ných my­ší. Vy­skú­ša­li sme šty­ri no­vin­ky, kto­ré ma­jú uni­kát­ne tech­no­ló­gie a ne­ma­li by unik­núť ani po­zor­nos­ti ob­čas­ných hrá­čov.

Lo­gi­tech G700s

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Pr­vá a zá­ro­veň naj­drah­šia myš je la­se­ro­vý mo­del G700s. Vý­bor­ne sad­ne do ru­ky a má 13 prog­ra­mo­va­teľ­ných tla­či­diel. Mô­že­te ju pou­ží­vať vo va­rian­te s bez­drô­to­vým pri­jí­ma­čom ale­bo pri­po­je­ním cez ká­bel mic­roUSB. Vte­dy sa zá­ro­veň na­bí­ja aku­mu­lá­tor AA s ka­pa­ci­tou 1900 mAh. Špe­ciál­ny di­zajn neod­de­li­teľ­ne pat­rí k ta­kej­to my­ši, jej povrch je plas­to­vý, v mies­te na pra­vý pa­lec mier­ne zdr­sne­ný. Ved­ľa ľa­vé­ho tla­čid­la my­ši sú tri špe­ciál­ne tla­čid­lá, kto­ré sú tva­ro­vo roz­diel­ne, a tak ich ľah­šie roz­lí­ši­te. 

logitech-g700s.jpg

Nad plo­chou na pra­vý pa­lec je sús­ta­va šty­roch tla­či­diel. Ko­lies­ko my­ši je kro­ko­vé a pre­pí­na­čom sa zme­ní je­ho re­žim na vy­so­ko­rý­chlos­tné ro­lo­va­nie po­dob­ne ako pri mo­de­li Per­for­man­ce MX. Pria­mo na my­ši sú aj tri di­ódy zob­ra­zu­jú­ce stav aku­mu­lá­to­ra ale­bo ak­tív­ne­ho pro­fi­lu. Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va pos­ky­tu­je zme­nu voľ­by pro­fi­lu, dpi sa dá nas­ta­viť v roz­me­dzí 200 ÷ 5700. Sa­mi si mô­že­te zvo­liť vlas­tné hod­no­ty pre päť úrov­ní.

Všet­kých päť pro­fi­lov sa uk­la­dá pria­mo do pa­mä­te my­ši. Ideál­ne vy­uži­tie je pri hrách ty­pu RPG, MMORPH ale­bo strie­ľač­kách. Vzhľa­dom na mož­nos­ti sof­tvé­ru náj­de up­lat­ne­nie aj v kan­ce­lá­rii, tak­že po doh­ra­tí hry sta­čí zme­niť pro­fil a má­te k dis­po­zí­cii vlas­tné mak­rá na uľah­če­nie kan­ce­lár­skych čin­nos­tí. Pod­lož­ky na spod­nej stra­ne za­bez­pe­ču­jú kĺza­vý po­hyb aj na me­nej rov­ných povr­choch. Myš sa ne­bu­de za­se­ká­vať o lát­ku, ak ju bu­de­te pot­re­bo­vať vy­užiť inak ako pri hra­ní hier. Vý­rob­ca udá­va vý­drž 250 ki­lo­met­rov a pri tla­čid­lách 8 mi­lió­nov stla­če­ní. Maximál­ne zrý­chle­nie je 30 G a sní­mač tak umož­ňu­je rých­losť až 4,19 met­ra za se­kun­du.

Ce­na: 99,99 EUR

Lo­gi­tech G500s

Ak nech­ce­te vy­slo­ve­ne naj­drah­ší mo­del a pot­re­bu­je­te za­ru­če­nú rých­losť aj vďa­ka pria­me­mu pre­po­je­niu cez USB, je vhod­ný ten­to typ my­ši. Má všet­ky vlas­tnos­ti, kto­ré ča­ká­me od hráč­ske­ho mo­de­lu, a dis­po­nu­je aj tech­no­ló­gia­mi tej­to sé­rie. Vý­bor­ne sa dr­ží v ru­ke a je vhod­ná do väč­šej dla­ne. Je tu ko­lies­ko, kto­ré má hyper­rých­le ro­lo­va­nie a pre­pí­nač na kla­sic­ký kro­ko­vý re­žim. Na bo­ku je zdr­sne­ný ma­te­riál na lep­ší úchop pal­com a ap­li­ko­va­ný je povrch za­me­dzu­jú­ci po­te­nie rúk a za­chy­tá­va­nie od­tlač­kov.

logitech-g500s.jpg

V do­sa­hu uka­zo­vá­ka sú tla­čid­lá na pre­pí­na­nie dpi, maximum pri tom­to mo­de­li je 8200. Aby ste ta­ké­to šia­le­né roz­lí­še­nie vy­uži­li, bu­de­te prav­de­po­dob­ne pot­re­bo­vať TV s roz­lí­še­ním 4K (4× full HD). Na bo­ku sú tra­dič­ne tla­čid­lá na po­hyb vpred a vzad a pod ni­mi je eš­te ďal­šie. Do­ved­na de­sať prog­ra­mo­va­cích tla­či­diel up­ra­ví­te cez sof­tvér k sé­rii G. Pod­stat­né je aj to, že ten­to mo­del ako je­di­ný má sys­tém vy­vá­že­nia cez zá­va­žia s úhr­nnou hmot­nos­ťou 37,2 gra­mu. V ba­le­ní je zos­ta­va šies­tich zá­va­ží po 4,5 gra­mu a šies­tich po 1,7 gra­mu. Zo spod­nej čas­ti sa za­sú­va pa­let­ka so šies­ti­mi po­zí­cia­mi. Maximum zvý­še­nia hmot­nos­ti je te­da 27 gra­mov. Maximál­ne zrý­chle­nie je 30 G a rých­losť 4,19 m/s. Tla­čid­lá ma­jú ži­vot­nosť na 20 mi­lió­nov stla­če­ní.

Ce­na: 69,99 EUR

Lo­gi­tech G400s

Stred­ne vy­ba­ve­ný mo­del vy­chá­dza z mo­de­lu MX518. Má osem prog­ra­mo­va­teľ­ných tla­či­diel. Ko­lies­ko je v tom­to prí­pa­de kro­ko­vé s dosť tu­hým ro­lo­va­ním. Oce­ní­te to pri vý­be­re zbra­ní, keď­že vám ne­bu­de uchá­dzať pod pros­tred­ní­kom ako bež­né ko­lies­ka. Ľah­šie tak vy­be­rie­te po­ža­do­va­nú zbraň. Op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu mo­de­lu sa zvý­ši­lo roz­lí­še­nie až na 3600 dpi, te­da na dvoj­ná­so­bok. Aj tu ho mô­že­te nas­ta­viť cez kon­fi­gu­rač­ný sof­tvér. Zá­klad­né roz­lí­še­nie je 400 dpi. K po­čí­ta­ču sa myš pri­pá­ja cez ká­bel, kto­rý je pod­daj­ný, a tak ne­bu­de pre­ká­žať pri voľ­nom po­hy­be.

logitech-g400s.jpg

Sní­mač je op­tic­ký a umož­ňu­je za­chy­te­nie zrý­chle­nia 25 G. Maximál­na rých­losť, kto­rú mô­že­te do­siah­nuť pou­ži­tím špe­ciál­nych pod­lo­žiek, je do 140 pal­cov (3,5 met­ra) za se­kun­du. Vý­drž pod­lo­žiek je 250 ki­lo­met­rov a ži­vot­nosť tla­či­diel až 10 mi­lió­nov stla­če­ní. Di­zaj­no­vo je myš pris­pô­so­be­ná opäť do pra­vej ru­ky a má prí­jem­né tva­ro­va­nie. Pre „svia­toč­ných" hrá­čov sa nám ten­to mo­del zdal po­hodl­nej­ší, pre­to­že nie je ta­ký ro­bust­ný ako G700s a rov­na­ko dob­re sad­ne do ru­ky vďa­ka špe­ciál­ne­mu pris­pô­so­be­niu plo­chy na pra­vý pa­lec, ako aj pre jej predĺže­ný tvar. Opäť mož­no pris­pô­so­biť tla­čid­lá my­ši vy­bra­nej hre na zá­kla­de voľ­by pro­fi­lu z ov­lá­da­cie­ho sof­tvé­ru.

Ce­na: 59,99 EUR

Lo­gi­tech G100s

Naj­lac­nej­ší mo­del v tes­te je vhod­ný aj pre ľa­vá­kov. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu pou­ží­va sní­mač In­vi­sib­le Op­tic. Či­že ide o op­tic­kú myš, ale tak ako sme zvyk­nu­tí pri kan­ce­lár­skych ver­ziách tej­to znač­ky, ne­pou­ží­va čer­ve­nú di­ódu na pris­vet­le­nie. Ho­ci je to naj­lac­nej­ší mo­del z tes­tu, vý­rob­ca po­riad­ne za­pra­co­val na vý­dr­ži tla­či­diel. Vy­dr­žia až 20 mi­lió­nov stla­če­ní a kĺza­vé pod­lož­ky sú di­men­zo­va­né na prej­de­nie drá­hy do 250 km. Myš je te­da z tej­to strán­ky dob­re vy­ba­ve­ná, no ne­mô­že­me po­prieť skla­ma­nie z to­ho, že je len troj­tla­čid­lo­vá.

logitech-g100s.jpg

Ko­lies­ko má zjem­ne­ný kro­ko­vý sys­tém, stá­le je však dosť tu­hý, aby sa zbra­ne ale­bo fun­kcie pre­pí­na­li s dob­rou pres­nos­ťou. Ko­lies­ko moh­lo byť nak­lá­pa­cie, keď­že ide pre myš vhod­nú do oboch rúk a tla­čid­lá na bo­ku by tú­to vý­ho­du pot­la­či­li. Povrch my­ši je špe­ciál­ne up­ra­ve­ný, aby pô­so­bil mat­ne a ne­zos­tá­va­li na ňom od­tlač­ky pr­stov. Ide o tzv. hyd­ro­fób­ny po­ťah, kto­rý ma­jú všet­ky my­ši v tom­to tes­te, na kto­rý sa na­vy­še ne­le­pia prs­ty. Na chr­bte je tla­čid­lo na pre­pí­na­nie dpi v roz­sa­hu 250 ÷ 2500. Zrý­chle­nie umož­ňu­je sní­mať prej­de­nú plo­chu do 4,08 met­ra za se­kun­du a frek­ven­cia sním­ko­va­nia je 500 sn./s, te­da po­lo­vič­ná op­ro­ti ďal­ším mo­de­lom v na­šom tes­te. Keď­že tu nie sú prog­ra­mo­va­teľ­né tla­čid­lá, myš sme naj­viac vy­uži­li pri stra­te­gic­kých hrách, kde na roz­diel od strie­ľa­čiek hráč ne­vy­ža­du­je toľ­ko fun­kcií.

Ce­na: 39,99 EUR

Ver­dikt PC RE­VUE

Vy­brať si tú správ­nu myš ne­bu­de až ta­ký prob­lém. Šty­ri mo­de­ly sú od­stup­ňo­va­né pod­ľa ce­ny, ale aj vý­ba­vy. Ak ne­pot­re­bu­je­te myš vhod­nú pre ľa­vá­kov (G100s), od­po­rú­ča­me troš­ku prip­la­tiť a za­čať mo­de­lom G400s. Všet­ky ma­jú vy­ni­ka­jú­cu rek­ciu a pla­tí to aj pre mo­del G700s. Rea­gu­je okam­ži­te po pri­po­je­ní. To sí­ce sto­jí viac ener­gie, ale na­bí­ja­teľ­ný aku­mu­lá­tor ľah­ko na­bi­je­te. Všet­ky my­ši sa kon­fi­gu­ru­jú cez sof­tvér Lo­gi­tech Ga­ming Software a ok­rem mo­de­lu G100s ma­jú vnú­tor­nú pa­mäť. Všet­ky mak­rá bu­dú ucho­va­né aj pri pou­ži­tí s iným po­čí­ta­čom. Pri vý­be­re prí­de vhod špe­ciál­ne ba­le­nie, kto­ré je rie­še­né tak, že si myš mô­že­te cez vý­li­sok chy­tiť do dla­ne a vop­red vy­skú­šať jej tvar.

Gsoft.jpg

Nas­ta­ve­nia my­ší Lo­gi­tech s pro­fil­mi - päť pro­fi­lov vy­uži­je­te nie­len pri hrách, ale je­den si po­koj­ne na­kon­fi­gu­ruj­te na kan­ce­lár­ske pou­ži­tie

Pro­duk­ty do tes­tu za­po­ži­ča­la spo­loč­nosť Lo­gi­tech.

Zdroj: PCR 7/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MYT­HBUS­TERS: Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid?
Mobilné operačné systémy (pre smartfóny a tablety) sa delia v dnešnom svete prakticky na dva tábory. Android proti iOS. Android a iOS dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka podiel na trhu predaných smartfónov na úrovni neuveriteľných 92,3 %! čítať »
 
Re­cen­zia: Ultra­boo­ky Sam­sung ATIV 5 a 7 v re­dak­čnom tes­te
Samsung sa rozhodol od základu prekopať svoje portfólio notebookov, a tak odteraz všetky vrátane ultrabookov, hybridných či konvertibilných notebookov, ktoré budú mať Windows 8, ponesú označenie ATIV. Tento mesiac sa pozrieme na prvé dva modely - Samsung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. čítať »
 
So­ciál­ne sie­te vo sve­te: Fa­ce­book roz­hod­ne ne­má mo­no­pol
Keď sa pred viac ako piatimi rokmi spomenul pojem sociálna sieť, nie každý vedel, o čom sa vlastne hovorí. Po piatich rokoch masívneho nástupu tohto trendu je toto slovné spojenie úplne bežné a mnoho ľudí ho nahrádza jednoducho jediným slovom - Facebook. čítať »
 
Ďal­ší hráč áč­ko­vej znač­ky: Huawei As­cend P6
Huawei, tradičný výrobca infraštruktúry na mobilnú komunikáciu, razantne vstupuje na trh koncových zariadení a myslí to aj s Európou smrteľne vážne. čítať »
 
IT v auto­mo­bi­loch
Informačné technológie sa nevyhýbajú ani automobilovému priemyslu. Pokrok v tomto odvetví reflektuje potreby moderných používateľov. čítať »
 
Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smartfóny rozhodne nie sú na trhu krátko. Majú za sebou dlhoročný vývoj vrátane operačných systémov, no stále je tu niekoľko „ale". čítať »
 
Zľa­vy na pria­mo
Fenoménom dnešného internetu sú rôzne zľavové portály. Na Slovensku máme viacero populárnych služieb, vďaka ktorým ušetríme nielen pri návšteve reštaurácie, ale napríklad aj pri nákupe oblečenia. Portál Cliq.me sa chce na našom trhu presadiť nezvyčajným prístupom. čítať »
 
Her­né my­ši ino­vo­va­nej sé­rie G
Samostatnú kategóriu v oblasti hardvéru tvorí hráčsky svet. Priaznivci hier majú možnosť vyberať z nových modelov herných myší. Vyskúšali sme štyri novinky, ktoré majú unikátne technológie a nemali by uniknúť ani pozornosti občasných hráčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter