Ako sa pripraviť na krádež notebooku?

titulka_3 copy.jpg No­te­boo­ky vďa­ka svo­jej mo­bi­li­te pred­sta­vu­jú vďač­ný ob­jekt všet­kých zlo­de­jov. V niek­to­rých prí­pa­doch je však pre pou­ží­va­te­ľa dô­le­ži­tej­ší je­ho ob­sah, te­da to, čo sa v no­te­boo­ku na­chá­dza, než sa­mot­né za­ria­de­nie. V PC RE­VUE sme sa na tú­to prob­le­ma­ti­ku poz­re­li bliž­šie. Aké sú mož­nos­ti pou­ží­va­te­ľov no­te­boo­kov, ako sa na prí­pad­nú krá­dež prip­ra­viť a čo ro­biť v prí­pa­de je­ho uk­rad­nu­tia?

Mož­nos­ti ochra­ny

Reč šta­tis­ti­ky je jas­ná. V prie­me­re kaž­dých 53 se­kúnd je uk­rad­nu­tý ne­ja­ký no­te­book a z cel­ko­vé­ho poč­tu až 46 % ob­sa­hu­je cit­li­vé dá­ta, pri­čom po­čí­tač nie je vy­ba­ve­ný šif­ro­va­ním ani iným vy­šším stup­ňom ochra­ny dát. Zá­kla­dom je, sa­moz­rej­me, pre­ven­cia. Tú je dob­ré ne­pod­ce­ňo­vať nie­len z dô­vo­du prí­pad­nej krá­de­že, ale tre­ba rá­tať aj s al­ter­na­tí­vou stra­ty ale­bo za­bud­nu­tia no­te­boo­ku.

Vo všet­kých prí­pa­doch mô­že k ne­mu a rov­na­ko aj k dá­tam zís­kať prís­tup ne­po­vo­la­ná oso­ba. Vý­rob­co­via no­te­boo­kov čas­to pria­mo v zá­klad­nej vý­ba­ve po­nú­ka­jú rie­še­nie za­bez­pe­če­nia a k dis­po­zí­cii je aj via­ce­ro prog­ra­mov tre­tích strán. Pos­ky­tu­jú sa rôz­ne dru­hy ochra­ny, kto­ré vám bliž­šie pred­sta­ví­me.

V dneš­nej do­be prav­de­po­dob­ne naj­roz­ší­re­nej­šia ochra­na, kto­rú náj­de­me v množ­stve mo­de­lov od rôz­nych spo­loč­nos­tí, je tech­no­ló­gia In­tel An­ti-Theft. Tá je pria­mo in­teg­ro­va­ná v pro­ce­so­roch dru­hej ge­ne­rá­cie In­tel Co­re a In­tel Co­re vPro. Vďa­ka to­mu je po­mer­ne roz­ší­re­ná a náj­de­te ju prak­tic­ky v kaž­dom mo­der­nom no­te­boo­ku so spo­me­nu­tý­mi pro­ce­sor­mi od In­te­lu. In­tel An­ti-Theft na zá­kla­de nas­ta­ve­ní de­fi­no­va­ných pou­ží­va­te­ľom sle­du­je a roz­poz­ná­va po­doz­ri­vé sprá­va­nie, kto­ré by moh­lo byť spô­so­be­né krá­de­žou no­te­boo­ku.

Naj­čas­tej­šie to mô­že byť ur­či­tý po­čet neús­peš­ných po­ku­sov o prih­lá­se­nie, sna­ha zme­niť nas­ta­ve­nia v BIOS-e ale­bo in­šta­lá­cia iné­ho fir­mvé­ru, prí­pad­ne neús­peš­ný po­kus o pri­po­je­nie k bez­peč­nos­tné­mu server­u - v tých­to prí­pa­doch sa sys­tém har­dvé­ro­vo uzam­kne (zma­žú sa de­šif­ro­va­cie kľú­če) a zne­mož­ní sa prís­tup do ope­rač­né­ho sys­té­mu a k dá­tam.

V prí­pa­de, že krá­dež zis­tí­te, mož­no ju nah­lá­siť IT od­de­le­niu (či už správ­co­vi vo va­šej fir­me, prí­pad­ne pria­mo lo­kál­nej po­boč­ke spo­loč­nos­ti, kde ste no­te­book ku­po­va­li) a no­te­book nás­led­ne har­dvé­ro­vo uzam­knúť aj na di­aľ­ku. Za­ria­de­nie sa auto­ma­tic­ky uzam­kne pri naj­bliž­šej syn­chro­ni­zá­cii v prí­pa­de pri­po­je­nia na inter­net. Ta­kis­to tre­ba do­dať, že po­kiaľ sa zlo­dej po­kú­si zís­kať dá­ta z pev­né­ho dis­ku na inom po­čí­ta­či, neus­pe­je, pre­to­že disk sa pri uzam­knu­tí za­šif­ru­je.

Intel-Anti-Theft-CES1.jpg

In­tel An­ti-Theft je naj­čas­tej­šia ochra­na mo­der­ných no­te­boo­kov

Nej­de však o ne­men­ný stav, a ak sa no­te­book po­da­rí zís­kať späť, mož­no ho dos­tať do pô­vod­né­ho sta­vu po­mo­cou hes­la ale­bo kó­du z IT od­de­le­nia. Jed­not­li­vé spo­loč­nos­ti eš­te mô­žu po­nú­kať rôz­ne služ­by ako nad­stav­bu k tech­no­ló­gii In­tel An­ti-Theft. Spo­meň­me služ­bu Com­put­ra­ce, kto­rá je napr. v po­nu­ke spo­loč­nos­ti Dell a iných a umož­ňu­je vzdia­le­né zma­za­nie dát ale­bo nas­ta­ve­nie ča­so­vé­ho zá­mku pri štar­te a prih­lá­se­ní.

No­te­boo­ky HP pos­ky­tu­jú mož­nosť ak­ti­vá­cie fun­kcie Lo­Jack, kto­rá by umož­ňo­va­la vy­sto­po­va­nie uk­rad­nu­té­ho no­te­boo­ku pros­tred­níc­tvom GPS - na Slo­ven­sku však tá­to fun­kcio­na­li­ta nie je do­dá­va­te­ľom pod­po­ro­va­ná a HP v tom­to sme­re ro­ku­je.

Pri poh­ľa­de na po­nu­ku jed­not­li­vých vý­rob­cov sa čas­to stret­ne­te aj s ďal­ší­mi tech­no­ló­gia­mi za­bez­pe­če­nia. Spo­meň­me tzv. smart kar­ty, tie sa však vy­uží­va­jú naj­mä vo väč­ších fir­mách a na pri­vát­ne cie­le tú­to fun­kciu s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou ne­vyu­ži­je­te. Ďal­šia mož­nosť je za­bez­pe­če­nie po­mo­cou har­dvé­ro­vé­ho mo­du­lu TPM.

Ten pou­ží­va nap­rík­lad šif­ro­va­nie Bit­Loc­ker ale­bo iné har­dvé­ro­vé šif­ro­va­nie a zis­ťu­je mies­ta, kto­ré by moh­li pred­sta­vo­vať po­ten­ciál­ne ri­zi­ko - spo­meň­me zme­ny v BIOS-e ale­bo iných spúš­ťa­cích sú­čas­tiach, chy­by dis­ku ale­bo sna­hu spus­tiť disk v inom PC. V po­rov­na­ní s kla­sic­kým sof­tvé­ro­vým šif­ro­va­ním je mo­dul TPM ove­ľa bez­peč­nej­ší, pre­to­že od­bú­ra­va aj šif­ro­va­nie v ope­rač­nej pa­mä­ti, kto­rá je prís­tup­ná nap­rík­lad troj­ským ko­ňom.

Po­kiaľ mo­dul TPM zis­tí ne­ja­ký zá­sah do bez­pe­čia, sys­té­mo­vá ob­lasť sa za­mkne a na jej od­om­knu­tie tre­ba za­dať hes­lo. TPM vám no­te­book ne­náj­de ani nev­rá­ti, ale v prí­pa­de ochra­ny dát ide o za­ují­ma­vé rie­še­nie. Za­bez­pe­če­nie prís­tu­pu a nas­ta­ve­nia mo­du­lu sa da­jú me­niť po­mo­cou hes­la, kto­ré sa vy­tvo­rí pri pr­vom spus­te­ní s mo­du­lom TPM, a te­da má k ne­mu prís­tup iba ma­ji­teľ.

SmartKarta.JPG

Iden­ti­fi­ká­cia po­mo­cou smart card pat­rí me­dzi vy­ššie for­my ochra­ny dát

Prís­tup k dá­tam a prih­la­so­va­nie do sys­té­mu je za­bez­pe­če­né aj po­mo­cou bio­met­ric­ké­ho sní­ma­ča od­tlač­kov pr­stov. V kom­bi­ná­cii s mo­du­lom TPM os­ta­nú bio­met­ric­ké dá­ta a hes­lá za­cho­va­né aj po for­má­to­va­ní a rein­šta­lá­cii sys­té­mu, vďa­ka čo­mu bu­de no­te­book pre zlo­de­ja prak­tic­ky ne­pou­ži­teľ­ný. Všet­ky tie­to bez­peč­nos­tné fun­kcie no­te­boo­kov tvo­ria uce­le­ný eko­sys­tém, kto­ré­ho cie­ľom je za­is­tiť za­bez­pe­če­nie dát a prís­tu­pu k nim, resp. do sys­té­mu.

Pre oby­čaj­né­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý má na dis­ku mul­ti­me­diál­ny ob­sah a zo­pár texto­vých do­ku­men­tov, však prav­de­po­dob­ne mô­že ísť o zby­toč­ný luxus a je zrej­mé, že cie­ľo­vou sku­pi­nou sú naj­mä fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci. V ich prí­pa­de hod­no­ta ulo­že­ných dát pre­vy­šu­je ce­nu za­ria­de­nia.

Čo po­nú­ka­jú vý­rob­co­via no­te­boo­kov?

Ako uve­die­me v tej­to čas­ti člán­ku, vý­rob­co­via no­te­boo­kov po­nú­ka­jú ši­ro­ké mož­nos­ti za­bez­pe­če­nia, naj­mä v ka­te­gó­rii mo­de­lov ur­če­ných pre pod­ni­ky. V tom­to sme­re ne­raz mož­no za­bez­pe­čiť no­te­book na ta­kej úrov­ni, že je v prí­pa­de stra­ty ale­bo krá­de­že pre „no­vé­ho ma­ji­te­ľa" ne­pou­ži­teľ­ný - za­hes­luj­te si BIOS a zlo­dej ale­bo no­vý pou­ží­va­teľ sa ďa­lej ne­dos­ta­ne.

Za­hes­luj­te si dá­ta na pev­nom dis­ku a ani v tom­to sme­re si no­vý pou­ží­va­teľ ne­po­mô­že, ne­ho­vo­riac o šif­ro­va­ní dát. Mož­nos­tí je ve­ľa a kaž­dý z vý­rob­cov vám pos­kyt­ne svo­je nás­tro­je. Mno­hok­rát mož­no kom­bi­no­vať via­ce­ro fo­riem za­bez­pe­če­nia a ok­rem kla­sic­ké­ho hes­la ove­ro­vať prih­lá­se­nie aj po­mo­cou od­tlač­kov pr­stov atď.

SmartCardVNotebooku.jpg

Mo­del ASUS B53 je vy­ba­ve­ný čí­tač­kou smart ka­riet, sní­ma­čom od­tlač­kov pr­stov a mo­du­lom TPM

Poz­ri­me sa na kon­krét­nu po­nu­ku jed­not­li­vých spo­loč­nos­tí. No­te­boo­ky spo­loč­nos­ti ASUS po­nú­ka­jú vo fi­rem­ných sé­riách B a P za­bez­pe­če­nie po­mo­cou tech­no­ló­gie In­tel An­ti-Theft. V prí­pa­de mo­de­lov sé­rie B je pou­ži­tá aj čí­tač­ka či­po­vých smart ka­riet, mo­dul TPM a bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov.

Ten je ta­kis­to sú­čas­ťou mo­de­lu U36. V prí­pa­de Del­lu sú no­te­boo­ky Vos­tro, La­ti­tu­de a Pre­ci­sion M, te­da mo­de­ly ur­če­né pre cie­ľo­vú ka­te­gó­riu zá­kaz­ní­kov sia­ha­jú­cu od ma­lých a stred­ných fi­riem až po kor­po­rá­cie, vy­ba­ve­né ši­ro­ký­mi mož­nos­ťa­mi za­bez­pe­če­nia, kto­ré mož­no up­ra­vo­vať pod­ľa pot­re­by pou­ží­va­te­ľa.

Z po­nu­ky spo­meň­me har­dvé­ro­vé šif­ro­va­nie dát na dis­ku, za­bez­pe­če­nie prís­tu­pu k no­te­boo­ku, prí­pad­ne aj ku kľú­ču k šif­ro­va­niu dát po­mo­cou bio­met­ric­kej kon­tro­ly od­tlač­kov pr­stov ale­bo či­po­vý­mi kar­ta­mi (kon­tak­tný­mi aj bez­kon­tak­tný­mi). Sa­moz­rej­má je in­teg­rá­cia tech­no­ló­gie In­tel An­ti-Theft aj s mož­nos­ťou nad­stav­by služ­by Com­put­ra­ce, kto­rú sme už pred­sta­vi­li, tak­že dá­ta sa da­jú zma­zať aj na di­aľ­ku.

Po­nu­ka mo­de­lov Fu­jit­su je veľ­mi po­dob­ná, opäť sa stre­tá­va­me s bio­met­ric­kou čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov, pod­po­rou smart ka­riet, mo­du­lom TPM ale­bo kom­bi­ná­ciou In­tel An­ti-Theft + Com­put­ra­ce, kto­rú náj­de­te napr. v mo­de­loch Fu­jit­su Li­fe­book (T901, P771, S761, T731, T580, E781, E751, S781, S751).

Spo­loč­nosť HP vy­ba­vi­la svo­je ko­mer­čné ra­dy no­te­boo­kov (HP Pro­Book a HP Eli­te­book) nás­tro­jom HP Pro­tec­tTools, kto­rý slú­ži aj na šif­ro­va­nie dát - k dis­po­zí­cii je via­ce­ro kon­fi­gu­rá­cií, kto­ré umož­ňu­jú nas­ta­viť za­bez­pe­če­nie vy­uži­tím mo­du­lov TPM, smart ka­riet, bio­met­ric­kých dát, ale aj po­mo­cou špe­ciál­nych kľú­čov USB. Mož­nos­ti nas­ta­ve­nia sú po­mer­ne roz­siah­le a pou­ží­va­teľ si mô­že za­hes­lo­vať aj prís­tup do BIOS-u.

prst.jpg

Bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov pat­rí me­dzi po­pu­lár­ne for­my za­bez­pe­če­nia

Le­no­vo sa chvá­li čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov, kto­rá je pou­ži­tá v pro­duk­toch Thin­kpad. Tá by ma­la byť so­fis­ti­ko­va­nej­šia ako v prí­pa­de kon­ku­ren­cie, pre­to­že po­rov­ná­va až 80 bo­dov (pre za­ují­ma­vosť - je to viac, ako pot­re­bu­je jus­tí­cia v USA na od­sú­de­nie pá­cha­te­ľa za vraž­du) a kaž­dý bod má pri­de­le­ný vek­tor a iden­ti­fi­ká­ciu ty­pu de­fek­tu, zbie­ha­nie ale­bo roz­bie­ha­nie čiar atď.

Tú­to čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stov mož­no pou­žiť ako náh­ra­du za texto­vé hes­lá a vy­užiť ju na ochra­nu jed­not­li­vých úrov­ní, ako je hes­lo na prís­tup do BIOS-u, k pev­né­mu dis­ku, do ope­rač­né­ho sys­té­mu. Sa­moz­rej­má je aj har­dvé­ro­vá tech­no­ló­gia na šif­ro­va­nie pev­né­ho dis­ku a ďal­šie mož­nos­ti v po­do­be sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov Client Se­cu­ri­ty So­lu­tion.

Mi­mo­cho­dom, v prí­pa­de Idea­Pa­dov ra­du Y a Z je k dis­po­zí­cii aj tech­no­ló­gia Ve­ri­fa­ce, kto­rá no­te­book za­bez­pe­ču­je po­mo­cou iden­ti­fi­ká­cie tvá­re. Ok­rem spo­me­nu­tých fo­riem ochra­ny je k dis­po­zí­cii aj In­tel An­ti-Theft, kto­rú náj­de­te vo vy­bra­ných mo­de­loch Thin­kpad zo sé­rií T, X a W.

In­tel An­ti-Theft náj­de­te aj v po­nu­ke Ace­ru (Tra­vel­Ma­te) a Tos­hi­by, pri­čom Acer vo vy­bra­ných mo­de­loch obo­ha­til za­bez­pe­če­nie aj po­mo­cou mo­du­lu TPM a cez od­tla­čok prs­ta. Po­dob­ne je na tom aj Tos­hi­ba so svo­jím za­bez­pe­če­ním Easy­Guard, kto­ré náj­de­te v mo­de­loch sé­rií Sa­telli­te Pro, Tec­ra a Por­té­gé.

Opäť je pou­ži­tý bio­met­ric­ký ske­ner a čí­tač­ka smart ka­riet. Tech­no­ló­giu In­tel An­ti-Theft ne­náj­de­te v za­ria­de­niach od App­lu, tam je ochra­na rie­še­ná šif­ro­va­ním dis­kov vrá­ta­ne mož­nos­ti šif­ro­vať aj USB a exter­né dis­ky. Zvy­šok ochra­ny za­bez­pe­ču­je prih­la­so­va­cie hes­lo do ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Uži­toč­né prog­ra­my

Na inter­ne­te náj­de­te zo­pár slu­žieb, kto­ré po­nú­ka­jú po­dob­né vý­ho­dy a mož­nos­ti ako Com­put­ra­ce, t. j. nap­rík­lad vzdia­le­né zma­za­nie dát. Tie sú však pre­dur­če­né pria­mo pre fir­my ale­bo väč­šie spo­loč­nos­ti. Pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa je čas­to prio­ri­tou zís­ka­nie za­ria­de­nia a v tom­to sme­re po­mô­že nap­rík­lad uti­li­ta Prey. (http://preyp­ro­ject.com/)

prey.jpg
Ap­li­ká­cia Prey vám pos­kyt­ne po­mer­ne pod­rob­né in­for­má­cie o uk­rad­nu­tom no­te­boo­ku, ale iba vte­dy, ak no­vý ma­ji­teľ nep­rein­šta­lu­je sys­tém

Ide o po­mer­ne ši­kov­nú ap­li­ká­ciu, kto­rú si mô­že­te stiah­nuť za­dar­mo. Po in­šta­lá­cii prog­ra­mu v cie­ľo­vom za­ria­de­ní mož­no spra­vo­vať a sle­do­vať in­for­má­cie cez webo­vé roz­hra­nie na ľu­bo­voľ­nom PC. V prí­pa­de, že sa vám za­ria­de­nie stra­tí ale­bo ho uk­rad­nú, mô­že­te je­ho stav zme­niť na Mis­sing a ur­čiť, aké in­for­má­cie sa ma­jú zís­ka­vať (vý­stup z webo­vej ka­me­ry, z ob­ra­zov­ky, sna­ha zis­tiť umies­tne­nie atď.), pri­čom za­ria­de­nie sa dá na di­aľ­ku aj uzam­knúť. K dis­po­zí­cii je aj pla­te­ná služ­ba Pro, kto­rá ok­rem väč­šie­ho poč­tu za­re­gis­tro­va­ných za­ria­de­ní po­nú­ka aj bo­hat­šie mož­nos­ti ich sprá­vy.

Tre­ba však do­dať, že ide o sof­tvé­ro­vé rie­še­nie, a po­kiaľ sa no­vý ma­ji­teľ roz­hod­ne na­for­má­to­vať disk a nain­šta­lo­vať no­vý ope­rač­ný sys­tém, Prey vám ne­po­mô­že. Čias­toč­ne po­mô­že za­hes­lo­va­nie BIOS-u a za­ká­za­nie boo­to­va­nia z iných za­ria­de­ní, to však tiež nie je úpl­né rie­še­nie. Po­dob­ná ap­li­ká­cia, ur­če­ná iba pre ope­rač­ný sys­tém Mac, má ná­zov Hid­den (http://hid­de­napp.com/).

Ne­dáv­no bol v mé­diách spo­me­nu­tý prí­pad Slo­vá­ka, kto­ré­mu uk­rad­li App­le Mac­Book. Ma­ji­teľ no­te­boo­ku však mal nain­šta­lo­va­ný prog­ram Log­MeIn (http://log­mein.com), kto­rý umož­ňu­je vzdia­le­nú sprá­vu po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným klien­tom a v prí­pa­de za­kú­pe­nia pla­te­né­ho kon­ta sa mož­nos­ti eš­te roz­ší­ria.

Pou­ží­va­teľ tak zís­ka prís­tup k webo­vej ka­me­re, ok­rem to­ho vi­dí, čo člo­vek prá­ve na da­nom po­čí­ta­či ro­bí, a má prís­tup aj k pev­né­mu dis­ku a sú­bo­rom, pri­čom všet­ky tie­to fun­kcie mô­že vy­uží­vať v úpl­nom uta­je­ní, bez to­ho, aby člo­vek se­dia­ci pri po­čí­ta­či o tom ve­del. Sa­moz­rej­me, to pla­tí v prí­pa­de, že pô­vod­ný ma­ji­teľ nain­šta­lo­val do svoj­ho za­ria­de­nia klien­ta Log­MeIn a no­vý ma­ji­teľ sa neob­ťa­žo­val for­má­to­vať a in­šta­lo­vať čis­tý sys­tém. Log­MeIn fun­gu­je na ope­rač­ných sys­té­moch Win­dows a Mac OS X.

Po­kiaľ ne­má­te no­te­book vy­ba­ve­ný har­dvé­ro­vým šif­ro­va­ním, z hľa­dis­ka sof­tvé­ro­vé­ho šif­ro­va­nia eš­te od­po­rú­ča­me freewaro­vý prog­ram True Crypt (http://www.truec­rypt.org). Prog­ram za­uj­me bo­ha­tý­mi mož­nos­ťa­mi šif­ro­va­nia, ale pri pr­vom stret­nu­tí s ním si pre is­to­tu zá­lo­huj­te všet­ky dô­le­ži­té dá­ta. Ke­by ste ná­ho­dou nie­čo zle nas­ta­vi­li...

Uk­rad­li mi no­te­book, čo te­raz?

Sa­moz­rej­me, že ni­ko­mu nep­ra­je­me krá­dež no­te­boo­ku. Šta­tis­ti­ka na za­čiat­ku člán­ku však do­ka­zu­je, že ide o po­mer­ne bež­nú zá­le­ži­tosť. Ak vám uk­rad­nú no­te­book a má­te k dis­po­zí­cii niek­to­rú z har­dvé­ro­vých ochrán, kto­ré sme pred­sta­vo­va­li v pr­vej čas­ti, kon­tak­tuj­te IT od­de­le­nie va­šej fir­my ale­bo spo­loč­nos­ti, kde ste no­te­book ku­po­va­li. Mož­no vám po­mô­žu za­ria­de­nie na di­aľ­ku vy­sto­po­vať, a ak to bu­de mož­né, zma­žú dô­le­ži­té úda­je. Sa­moz­rej­me, po­kiaľ ich má­te har­dvé­ro­vo za­šif­ro­va­né, ne­mu­sí­te sa báť.

V prí­pa­de, že váš no­te­book ne­má žiad­nu har­dvé­ro­vú ochra­nu, mu­sí­te sa spo­ľah­núť na sof­tvér, kto­rý ste ma­li v po­čí­ta­či nain­šta­lo­va­ný, a na zlo­de­jo­vu ľa­hos­taj­nosť, že sa ne­roz­hod­ne prein­šta­lo­vať ope­rač­ný sys­tém. Vy­uži­tie prog­ra­mu Log­MeIn v praxi bo­lo vďa­ka znač­nej me­dia­li­zá­cii spo­me­nu­té­ho prí­pa­du pre­zen­to­va­né, rov­na­ko aj pou­če­nie, že fo­tog­ra­fie „no­vé­ho ma­ji­te­ľa“ nie je le­gál­ne zve­rej­ňo­vať na inter­ne­te.

Bez oh­ľa­du na to, že v prin­cí­pe pou­ží­va­te za­ria­de­nie, kto­ré­ho ste prá­vop­lat­ným vlas­tní­kom, ide o zá­sah do súk­ro­mia. Prog­ra­my ako Log­MeIn, Hid­den ale­bo Prey te­da v tom­to prí­pa­de mož­no vy­užiť na zís­ka­nie uži­toč­ných in­for­má­cií – fo­tog­ra­fií, úda­jov o umies­tne­ní no­te­boo­ku a ďal­ších drob­nos­tí, kto­ré by moh­li po­môcť. Nás­led­ne ich pred­lož­te po­lí­cii, to je prak­tic­ky je­di­né, čo v tom­to sme­re mô­že­te uro­biť.

blok copy.jpg

Po­mo­cou tech­no­ló­gie In­tel An­ti-Theft mož­no no­te­book za­mknúť aj na di­aľ­ku

Ak vo svo­jom po­čí­ta­či ne­má­te ni­ja­ký ochran­ný sof­tvér ale­bo prog­ram na vzdia­le­nú sprá­vu, nú­dzo­vé rie­še­nie eš­te mô­že pred­sta­vo­vať váš účet Goog­le. Ak má­te na no­te­boo­ku nas­ta­ve­né auto­ma­tic­ké prih­la­so­va­nie, po­kiaľ no­vý pou­ží­va­teľ nep­rein­šta­lu­je sys­tém ale­bo pre­hlia­dač, pri kaž­dom je­ho spus­te­ní sa za­zna­me­ná IP ad­re­sa a vy zís­ka­te as­poň zá­klad­nú geog­ra­fic­kú po­môc­ku, kto­rá vám teo­re­tic­ky mô­že s tro­chou šťas­tia po­môcť vy­sto­po­vať umies­tne­nie no­te­boo­ku.

Dob­rá ra­da na zá­ver: Ozna­čte svoj no­te­book me­nom a kon­tak­tný­mi údaj­mi. Ak ho náj­de poc­ti­vý ná­lez­ca, bu­de ve­dieť, kam ho vrá­tiť. Pri me­nej poc­ti­vých ná­lez­coch mož­no po­mô­že su­ma, kto­rú ste ochot­ní ve­no­vať za je­ho vrá­te­nie.


Zdroj: PC Revue 10/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako sa prip­ra­viť na krá­dež no­te­boo­ku?
Notebooky vďaka svojej mobilite predstavujú vďačný objekt všetkých zlodejov. V niektorých prípadoch je však pre používateľa dôležitejší jeho obsah, teda to, čo sa v notebooku nachádza, než samotné zariadenie. čítať »
 
Vy­znaj­te sa v sple­ti pre­po­jo­va­cích káb­lov / 1. časť
Nepreberné množstvo periférnych zariadení, ktoré dnes možno pripojiť k počítaču, pribúda v bežnej domácnosti rýchlym tempom. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
SAN - čiže Storage Area Network. Predstavuje jednoúčelovú dátovú sieť, oddelenú od LAN či WAN a slúžiacu na pripojenie externých pamäťových zariaden. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 4. časť
V tejto časti vám ukážeme možnosti panela nástrojov, po slovensky označovaného ako pás kariet, ale niekedy nazývaného aj Ribbon. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Low light, teda nízkej hladine osvetlenia sa venuje ďalšia kniha od známeho anglického fotografa a autora celého radu populárnych kníh o fotografii Michaela Freemana. čítať »
 
Webo­vé ap­li­ká­cie pre vy­so­koš­ko­lá­kov / Zjed­no­duš­te si štú­dium
Október je mesiac, ktorý sa na väčšine slovenských vysokých škôl dá označiť za začiatok zimného semestra a výučby. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / Ga­me­box
Nezávislým hrám sa v posledných mesiacoch darí prekvapivo dobre. Limbo dostalo zaslúžene skvelé hodnotenie, prekvapil nás Frozen Synapse a v budúcom čísle zhodnotíme zaujímavé dielko From Dust. čítať »
 
Re­por­táž: Ga­mes­com 2011
Electronic Entertainment Expo, známe aj ako E3, možno považovať za hlavný herný sviatok roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter