Viruslab

Kto sa na teba pozerá? Prelepiť si webovú kameru nemusí byť zlý nápad

Pos­led­né týž­dne asi má­me všet­ci po­cit, že nás mô­žu sle­do­vať na kaž­dom kro­ku. Naj­prv priš­li od­ha­le­nia o tom, že ame­ric­ká vlá­da mô­že mať prís­tup k osob­ným dá­tam na so­ciál­nych sie­ťach a webe. Po­tom tu bol škan­dál od­po­čú­va­nia vo­jen­skou taj­nou služ­bou v Čes­ku. A aby to­ho ne­bo­lo má­lo, v tom­to stĺpče­ku sa od­pich­ne­me od sprá­vy BBC z kon­ca jú­na o hroz­bách zneu­ži­tia webo­vej ka­me­ry vo va­šom lap­to­pe či do­kon­ca smar­tfó­ne.

Vý­skum­ní­ci v na­šej fir­me už dl­ho­do­bo v rám­ci „pro­fe­sio­nál­nej pa­ra­no­je" prek­rý­va­jú ka­me­ry le­pia­cou pás­kou, expert ESE­Tu na ky­ber­ne­tic­kú bez­peč­nosť Pe­ter Stan­čik o tom ne­dáv­no veľ­mi za­ují­ma­vo roz­prá­val a dis­ku­to­val v Rá­diu FM. Ho­ci bo­la dis­ku­sia mies­ta­mi skôr zá­bav­ná, prob­lém je reál­ny a nes­pa­dol z ne­ba, exis­tu­je už nie­koľ­ko ro­kov.

Sí­ce mož­nosť, že vás in­fi­ku­je trój­sky kôň, kto­rý do­ká­že bez váš­ho ve­do­mia ak­ti­vo­vať ka­me­ru a špe­ho­vať, čo ro­bí­te, je mi­ni­mál­na (a tak­mer nu­lo­vá, ak má­te ak­tua­li­zo­va­ný bez­peč­nost­ný sof­tvér), ne­bez­pe­čen­stvo tu je. Pre­to ne­dáv­no brit­ská na­dá­cia Chil­dnet Inter­na­tio­nal vy­da­la aj od­po­rú­ča­nie, aby si ľu­dia ka­me­ry rad­šej za­krý­va­li, keď ich prá­ve ne­pou­ží­va­jú.

BBC Ra­dio 5 po­tom uro­bi­lo vlas­tné vy­šet­ro­va­nie, aká reál­na je tá­to hroz­ba, a nao­zaj sa im po­da­ri­lo lo­ka­li­zo­vať webo­vé strán­ky a fó­ra, kde si tí­to ky­berkri­mi­nál­ni­ci vy­mie­ňa­li fot­ky či vi­deá osôb v pri­vát­nych mo­men­toch, sa­moz­rej­me, bez to­ho, aby ve­de­li, že ich nah­rá­va­jú. Je­den z kri­mi­nál­ni­kov, iba 17-roč­ný mla­dík, sa priz­nal, že tak­to na­bú­ral až 500 po­čí­ta­čov a prís­tup na webo­vú ka­me­ru sa pre­dá­va za pár cen­tov až do­lár.

Na strán­ke ESE­Tu so sprá­va­mi zo sve­ta ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti WeLi­ve­Se­cu­ri­ty.com sa zas ob­ja­vi­la in­for­má­cia od bý­va­lé­ho za­mes­tnan­ca Úra­du pre ná­rod­ná bez­peč­nosť (NSA) pod­ľa, kto­ré­ho by moh­li hac­ke­ri za­úto­čiť a zís­kať prís­tup ku ka­me­rám vo väz­ni­ciach či ban­kách. Tu je už bez­peč­nos­tné ri­zi­ko vy­ššie - zlo­čin­com to­tiž ne­mu­sí ísť „iba" o špe­ho­va­nie, ale mô­žu nah­ra­diť vy­sie­la­nie z tých­to ka­mier iným a ok­la­mať tak bez­peč­nos­tných pra­cov­ní­kov. Pod­ľa exper­ta Crai­ga Haf­fne­ra sú ti­síc­ky tých­to ka­mier ov­lá­da­teľ­né na di­aľ­ku aj cez inter­net.

Net­re­ba však vy­vo­lá­vať zby­toč­nú pa­ni­ku: ban­ku asi či­ta­te­lia PC RE­VUE nev­las­tnia, ho­ci ťaž­ko po­ve­dať, či sa ne­na­chá­dza aj v či­tár­ňach väz­níc... Aj keď ne­bez­pe­čen­stvo tu je, šan­ca, že sa in­fi­ku­je­te po­dob­ným mal­vé­rom, je mi­zi­vá. Obzvlášť po­koj­ne mô­že­te spá­vať s kva­lit­ným anti­ví­ru­som, v ky­ber­sve­te to­tiž exis­tu­je eš­te viac ne­bez­pe­čen­stiev. Na zá­ver ako vždy: aj ten­to me­siac vám že­lá­me bez­peč­né sur­fo­va­nie.

Bra­nis­lav On­drá­šik
Člá­nok vzni­kol v spo­lup­rá­ci s fir­mou ESET.

Zdroj: PCR 7/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MYT­HBUS­TERS: Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid?
Mobilné operačné systémy (pre smartfóny a tablety) sa delia v dnešnom svete prakticky na dva tábory. Android proti iOS. Android a iOS dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka podiel na trhu predaných smartfónov na úrovni neuveriteľných 92,3 %! čítať »
 
Re­cen­zia: Ultra­boo­ky Sam­sung ATIV 5 a 7 v re­dak­čnom tes­te
Samsung sa rozhodol od základu prekopať svoje portfólio notebookov, a tak odteraz všetky vrátane ultrabookov, hybridných či konvertibilných notebookov, ktoré budú mať Windows 8, ponesú označenie ATIV. Tento mesiac sa pozrieme na prvé dva modely - Samsung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. čítať »
 
So­ciál­ne sie­te vo sve­te: Fa­ce­book roz­hod­ne ne­má mo­no­pol
Keď sa pred viac ako piatimi rokmi spomenul pojem sociálna sieť, nie každý vedel, o čom sa vlastne hovorí. Po piatich rokoch masívneho nástupu tohto trendu je toto slovné spojenie úplne bežné a mnoho ľudí ho nahrádza jednoducho jediným slovom - Facebook. čítať »
 
Ďal­ší hráč áč­ko­vej znač­ky: Huawei As­cend P6
Huawei, tradičný výrobca infraštruktúry na mobilnú komunikáciu, razantne vstupuje na trh koncových zariadení a myslí to aj s Európou smrteľne vážne. čítať »
 
IT v auto­mo­bi­loch
Informačné technológie sa nevyhýbajú ani automobilovému priemyslu. Pokrok v tomto odvetví reflektuje potreby moderných používateľov. čítať »
 
Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smartfóny rozhodne nie sú na trhu krátko. Majú za sebou dlhoročný vývoj vrátane operačných systémov, no stále je tu niekoľko „ale". čítať »
 
Zľa­vy na pria­mo
Fenoménom dnešného internetu sú rôzne zľavové portály. Na Slovensku máme viacero populárnych služieb, vďaka ktorým ušetríme nielen pri návšteve reštaurácie, ale napríklad aj pri nákupe oblečenia. Portál Cliq.me sa chce na našom trhu presadiť nezvyčajným prístupom. čítať »
 
Her­né my­ši ino­vo­va­nej sé­rie G
Samostatnú kategóriu v oblasti hardvéru tvorí hráčsky svet. Priaznivci hier majú možnosť vyberať z nových modelov herných myší. Vyskúšali sme štyri novinky, ktoré majú unikátne technológie a nemali by uniknúť ani pozornosti občasných hráčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter