Optimalizácia nie je len SEO

SEO (op­ti­ma­li­zá­cia pre vy­hľa­dá­va­če) sa ako sa­mos­tat­né od­vet­vie za­ča­lo vy­ví­jať s ras­tú­cim ús­pe­chom fulltexto­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča Goog­le. Dô­vod je pros­tý - naj­dô­le­ži­tej­šia časť SEO sú kľú­čo­vé slo­vá, te­da slo­vá, kto­ré ľu­dia pros­tred­níc­tvom fulltexto­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča hľa­da­jú. Cie­ľom SEO to­tiž je, aby sa webo­vá strán­ka na zvo­le­né kľú­čo­vé slo­vá zob­ra­zi­la vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­ča čo naj­vyš­šie, ideál­ne me­dzi pr­vý­mi tro­mi vý­sled­ka­mi.

Ke­dy­si op­ti­ma­li­zá­cia pre vy­hľa­dá­va­če pre­bie­ha­la jed­no­du­cho - auto­ri do ob­sa­hu aj me­ta­ta­gov webo­vej strán­ky dopl­ni­li čas­to hľa­da­né slo­vá a dú­fa­li, že im to pri­ne­sie zvý­še­nie náv­štev­nos­ti. Cie­ľom vy­hľa­dá­va­čov je však (ok­rem zá­rob­ku z rek­la­my) pri­niesť pou­ží­va­te­ľo­vi čo naj­re­le­van­tnej­šie vý­sled­ky pre vy­hľa­dá­va­ný vý­raz. A te­da po­dob­né prak­ti­ky ne­ma­li dl­hé tr­va­nie. Ďal­šou fá­zou bo­lo zneu­ží­va­nie hyper­texto­vých od­ka­zov. Naj­mä Goog­le pri­šiel s my­šlien­kou, že kva­li­ta webo­vej strán­ky bu­de zá­vi­sieť od poč­tu ďal­ších strá­nok, kto­ré na ňu od­ká­žu. Aj toh­to sa chy­ti­li rôz­ni pod­vod­ní­ci a Goog­lu tr­va­lo nie­koľ­ko ro­kov, kým sa nau­čil as­poň čias­toč­ne roz­lí­šiť sku­toč­né od­ka­zy od tých, kto­ré bo­li vy­tvo­re­né len na SEO. Dnes op­ti­ma­li­zá­cia za­hŕňa rôz­ne tech­ni­ky, kto­ré vám v ďal­šej čas­ti pred­sta­ví­me.

Vý­ber kľú­čo­vých slov

Kľú­čo­vé slo­vá sú zá­kla­dom ce­lej op­ti­ma­li­zá­cie. Naj­prv mu­sím ve­dieť, pri akých slo­vách chcem, aby ma ľu­dia naš­li. Ten­to vý­ber však nie je ta­ký jed­no­du­chý, ako sa na pr­vý poh­ľad zdá. Jed­na vec je šta­tis­ti­ka hľa­da­nos­ti. Tú mož­no zis­tiť po­mer­ne ľah­ko po­mo­cou nás­tro­jov, ako je nás­troj na návrh kľú­čo­vých slov, kto­rý je sú­čas­ťou Goog­le Adwords. Hľa­da­nosť však nie je zďa­le­ka všet­ko. Sú vý­ra­zy, kto­ré sú extrém­ne kon­ku­ren­čné (ve­ľa webo­vých strá­nok na ne op­ti­ma­li­zu­je) - napr. web­de­sign. Ke­by sa niek­to chcel dos­tať pri ta­kom­to vý­ra­ze na pr­vé mies­ta, mu­sel by zís­kať ve­ľa kva­lit­ných spät­ných od­ka­zov, zdie­ľa­ní na so­ciál­nych sie­ťach atď. Tú­to kon­ku­ren­čnosť mož­no mo­ni­to­ro­vať po­mo­cou pla­te­ných nás­tro­jov, ako napr. Seo­MOZ, Ra­ven Tools atď. Čas­to je vý­hod­nej­šie za­me­rať sa na za­čiat­ku na me­nej kon­ku­ren­čné vý­ra­zy, kto­ré sí­ce ne­ma­jú ta­kú náv­štev­nosť, ale rých­lej­šie sa dá prep­ra­co­vať na pr­vú stra­nu vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia.

Sé­man­tic­ký kód HTML

Kva­li­ta kó­du HTML je dnes už ne­vyh­nut­ná, ale nie pos­ta­ču­jú­ca pod­mien­ka ús­peš­nej op­ti­ma­li­zá­cie. Tu je dô­le­ži­té správ­ne umies­tniť zvo­le­né kľú­čo­vé slo­vá do rôz­nych HTML ta­gov. Z nich sú naj­dô­le­ži­tej­šie tit­le, me­ta des­crip­tion a nad­pi­sy h1 - h6. Dô­le­ži­té je aj pre­lin­ko­vať jed­not­li­vé strán­ky me­dzi se­bou, ta­kis­to s vy­uži­tím vhod­ných kľú­čo­vých slov.

Lin­kbuil­ding/lin­kbai­ting

Po vý­be­re kľú­čo­vých slov je bu­do­va­nie spät­ných od­ka­zov naj­dô­le­ži­tej­šia tech­ni­ka op­ti­ma­li­zá­cie. Vy­hľa­dá­va­če to­tiž spät­ným od­ka­zom stá­le prik­la­da­jú naj­väč­šiu vá­hu, len sa zlep­ši­li ich al­go­rit­my na od­ha­ľo­va­nie pod­vod­ných od­ka­zov. Zís­ka­va­nie spät­ných od­ka­zov má via­ce­ro po­dôb. Naj­jed­no­duch­šia je re­gis­trá­cia do ka­ta­ló­gov, ako je napr. Zoz­nam, Azet a pod. Ďal­šie je os­lo­ve­nie strá­nok (ideál­ne s prí­buz­nou te­ma­ti­kou) s po­nu­kou na vý­me­nu od­ka­zov. Goog­le však dnes ta­kým­to re­cip­roč­ným od­ka­zom prik­la­dá len mi­ni­mál­nu vá­hu. Ke­dy­si bo­lo roz­ší­re­nou tech­ni­kou vy­tvá­ra­nie spria­te­le­ných sie­tí, kde na se­ba nav­zá­jom od­ka­zo­va­li de­siat­ky strá­nok. Z poh­ľa­du vy­hľa­dá­va­čov to vy­ze­ra­lo ako kva­lit­né strán­ky s množ­stvom od­ka­zov, no pos­led­né up­da­ty Goog­lu (Pan­da a Pen­guin) ta­ké­to ka­ru­se­ly do­ká­žu od­ha­liť a prís­luš­né strán­ky pe­na­li­zo­vať vy­ra­de­ním z in­dexu. Naj­ideál­nej­ší spô­sob zís­ka­va­nia spät­ných od­ka­zov je tak stá­le vy­tvo­re­nie kva­lit­né­ho od­ka­zu, na kto­rý bu­dú ľu­dia ra­di od­ka­zo­vať, le­bo im napr. po­mo­hol vy­rie­šiť ne­ja­ký prob­lém. Tá­to tech­ni­ka sa vo­lá lin­kbai­ting a je úz­ko pre­po­je­ná s ďal­šou tech­ni­kou.

So­cial me­dia mar­ke­ting

Spät­né od­ka­zy sa dnes ne­zís­ka­va­jú len z kla­sic­kých webo­vých strá­nok. Čo­raz sil­nej­šiu po­zí­ciu si zís­ka­va­jú so­ciál­ne sie­te a sú na to veľ­mi dob­ré dô­vo­dy. Ten hlav­ný je rých­losť a ma­so­vosť ší­re­nia - v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút do­ká­že sprá­va obeh­núť ce­lý svet a ti­sí­ce ľu­dí mô­žu vy­tvo­riť od­kaz na prís­luš­nú webo­vú strán­ku. Ďal­ší dô­vod na vy­uží­va­nie so­ciál­nych sie­tí je ich po­va­ha - ľu­dia naj­čas­tej­šie zdie­ľa­jú od­ka­zy na strán­ky, kto­ré po­va­žu­jú pre se­ba ale­bo pre svo­jich zná­mych za za­ují­ma­vé, pros­peš­né. Prá­ve tá­to čr­ta op­ro­ti mi­nu­los­ti vý­raz­ne uľah­ču­je lin­kbai­ting. Na ús­peš­ný lin­kbai­ting však tre­ba mať vy­bu­do­va­nú po­zí­ciu uz­ná­va­nej auto­ri­ty v ur­či­tej ob­las­ti a aj sku­pi­nu - pos­lu­chá­čov, kto­rí by ten­to od­kaz ší­ri­li ďa­lej. Si­lu so­ciál­nych mé­dií už vo svo­jich vy­hľa­dá­va­cích al­go­rit­moch za­ča­li zoh­ľad­ňo­vať aj vy­hľa­dá­va­če a od­ka­zom zo so­ciál­nych sie­tí prik­la­da­jú čo­raz väč­šiu vá­hu. To­to však nep­la­tí o Fa­ce­boo­ku, pre­to­že ten je zo svo­jej pod­sta­ty uzav­re­tý a vy­hľa­dá­va­če ne­ve­dia ob­sah tej­to sie­te ana­ly­zo­vať.

Exis­tu­je eš­te mno­ho ďal­ších tech­ník, kto­ré sa pri op­ti­ma­li­zá­cii pou­ží­va­jú. Via­ce­ré z nich (pat­rí me­dzi ne aj zneu­ží­va­nie už spo­me­nu­tých) však pa­tria do tzv. Black hat SEO, prek­la­da­né aj ako nee­tic­ká op­ti­ma­li­zá­cia pre vy­hľa­dá­va­če. V prin­cí­pe ide o zneu­ží­va­nie chýb vy­hľa­dá­va­cích al­go­rit­mov. Z krát­ko­do­bé­ho hľa­dis­ka tie­to tech­ni­ky ve­dia sku­toč­ne pri­niesť za­ují­ma­vé vý­sled­ky. V stred­no­do­bom ho­ri­zon­te (väč­ši­nou me­sia­ce, max. ro­ky) však vždy ve­dú k pe­na­li­zá­cii dot­knu­tých strá­nok, a te­da sú ne­pou­ži­teľ­né na aké­koľ­vek se­rióz­ne kam­pa­ne.

V sku­toč­nos­ti je op­ti­ma­li­zá­cia beh na dl­hé tra­te. Vy­hľa­dá­va­nie za­ují­ma­vých tém, ich spra­co­va­nie, pub­li­ko­va­nie ob­sa­hu, zís­ka­va­nie spät­ných od­ka­zov, to všet­ko je prá­ca na nie­koľ­ko me­sia­cov. A je dô­le­ži­té uve­do­miť si (na roz­diel od mi­nu­los­ti), že op­ti­ma­li­zá­cia pre vy­hľa­dá­va­če sa ro­bí v pr­vom ra­de pre ľu­dí. Je nák­lad­né a zby­toč­né zís­kať pop­red­né po­zí­cie pri ur­či­tých vý­ra­zoch a po­tom pri­viesť náv­štev­ní­kov na strán­ku, z kto­rej ne­bu­dú mať ni­ja­ký úži­tok. Ne­má vý­znam pub­li­ko­vať ob­sah pl­ný čas­to hľa­da­ných fráz, keď strán­ka ne­má s va­ším biz­ni­som nič spo­loč­né a náv­štev­ník na nej ne­náj­de rie­še­nie svoj­ho prob­lé­mu. Zá­kla­dom kaž­dej op­ti­ma­li­zá­cie je prí­nos pre náv­štev­ní­ka. A keď je ten spo­koj­ný, sám sa pos­ta­rá o va­šu pro­pa­gá­ciu.

Dá­vid Me­lich, Ma­na­ging Di­rec­tor, Im­pres­sa - inter­ne­to­vá agen­tú­ra, s.r.o.

Zdroj: IW 6-7/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter