Inovácia virtualizovaného prostredia v NAFTA, a. s.

V dneš­nom di­gi­tál­nom sve­te pred­sta­vu­jú in­for­mač­né tech­no­ló­gie plat­for­mu, kto­rá sa pria­mo pod­pi­su­je pod ús­pech ale­bo neús­pech spo­loč­nos­ti. Vý­ber vhod­nej infra­štruk­tú­ry je iba zá­klad správ­ne­ho IT pros­tre­dia. Dô­le­ži­tá je aj je­ho sprá­va a prie­bež­né ino­vo­va­nie o no­vé tech­no­ló­gie.

Vir­tua­li­zá­cia je jed­no z naj­ob­ľú­be­nej­ších rie­še­ní, kto­ré fir­mám pos­ky­tu­je flexibi­li­tu a šká­lo­va­teľ­nosť infra­štruk­tú­ry a zá­ro­veň im umož­ňu­je šet­riť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy. Po­dob­ne ako v iných od­vet­viach aj vir­tua­li­zač­né tech­no­ló­gie sa neus­tá­le zlep­šu­jú. Aj keď va­ša fir­ma vy­uží­va vir­tua­li­zá­ciu už nie­koľ­ko ro­kov, pries­tor na zlep­še­nie sa stá­le náj­de. Ino­vá­cie vám mô­žu pri za­cho­va­ní vý­hod vir­tuál­nej infra­štruk­tú­ry pos­kyt­núť zvý­še­nú dos­tup­nosť slu­žieb a lep­šiu bez­peč­nosť pri zjed­no­du­še­ní sprá­vy in­for­mač­ných sys­té­mov.

Ne­pos­ta­ču­jú­ca infra­štruk­tú­ra

Spo­loč­nosť NAF­TA, a. s., vy­uží­va vir­tuál­nu infra­štruk­tú­ru už nie­koľ­ko ro­kov a IT od­de­le­nie sa za ten čas sta­lo dô­le­ži­tou sú­čas­ťou pod­ni­ka­nia. S tým sú­vi­sia aj neus­tá­le vy­ššie ná­ro­ky, kto­ré sa na IT kla­dú.

Spo­loč­nosť na­sa­di­la vir­tua­li­zá­ciu pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, pô­vod­ná infra­štruk­tú­ra bo­la umies­tne­ná v jed­nej lo­ka­li­te s lo­kál­ny­mi dis­ko­vý­mi úlo­žis­ka­mi. To­to rie­še­nie však v pos­led­nom ča­se ne­do­ká­za­lo rea­go­vať na všet­ky po­žia­dav­ky. Bo­lo tre­ba naj­mä zvý­šiť dos­tup­nosť infra­štruk­tú­ry. A tak sa roz­hod­li v rám­ci plá­no­va­nej ob­no­vy vir­tua­li­zo­va­né pros­tre­die ino­vo­vať.

Po­žia­dav­ky a rie­še­nie

Zme­na exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry bo­la roz­de­le­ná do nie­koľ­kých kro­kov. Pot­reb­ný bol up­gra­de fy­zic­kých kom­po­nen­tov, zá­ro­veň však bo­lo ne­vyh­nut­né roz­de­liť, resp. pries­to­ro­vo roz­pres­trieť vir­tuál­nu infra­štruk­tú­ru do dvoch geog­ra­fic­ky od­de­le­ných lo­ka­lít. Me­dzi ďal­šie po­žia­dav­ky pat­ri­lo za­cho­va­nie jed­no­du­chej sprá­vy vir­tuál­nej infra­štruk­tú­ry ako jed­né­ho lo­gic­ké­ho cel­ku a za­bez­pe­če­nie dos­tup­nos­ti pos­ky­to­va­ných slu­žieb pri vý­pad­ku jed­nej lo­ka­li­ty.

Po­žia­dav­kám na infra­štruk­tú­ru vy­ho­vu­je vir­tua­li­zač­ná plat­for­ma VMware vSphe­re a dis­ko­vé úlo­žis­ko HP P4000, kto­ré dis­po­nu­je tech­no­ló­giou Network RAID 10 v za­po­je­ní Mul­ti-Si­te klas­tra. HP P4500 G2 28.8TB SAS Mul­ti-si­te SAN sa vzhľa­dom na uve­de­né po­žia­dav­ky zda­la naj­vhod­nej­ším rie­še­ním. Ide o dis­ko­vé po­le iS­CSI skla­da­jú­ce sa z ôs­mich jed­no­tiek (no­dov), pri­čom do kaž­dej lo­ka­li­ty bo­li umies­tne­né šty­ri no­dy. Kaž­dý z no­dov je osa­de­ný dva­nás­ti­mi 3,5" 15K dis­ka­mi HDD SAS s ka­pa­ci­tou 600 GB a dvo­ji­cou 1Gb/s eter­ne­to­vých por­tov na pri­po­je­nie k server­om cez IP SAN, kto­rú bo­lo tre­ba vy­bu­do­vať po­mo­cou dvo­ji­ce HP Swit­chov 5120-24 EI v kaž­dej lo­ka­li­te. V sú­vis­los­ti so zlep­še­ním infra­štruk­tú­ry bo­lo ša­si HP bla­de c7000 dopl­ne­né o no­vé vý­kon­nej­šie bla­de server­y a ko­mu­ni­kač­né mo­du­ly. Šasi bo­li roz­de­le­né po jed­nom ku­se do kaž­dej lo­ka­li­ty.

Prí­nos pre biz­nis

No­vé rie­še­nie do­ká­za­lo pos­kyt­núť žia­da­nú vy­ššiu dos­tup­nosť slu­žieb a infra­štruk­tú­ry. To sa do­sia­hlo naj­mä po­mo­cou tech­no­ló­gie Network RAID 10 v za­po­je­ní Mul­ti-Si­te klas­tra. Za­tiaľ čo v pô­vod­nej infra­štruk­tú­re bo­li dá­ta ulo­že­né lo­kál­ne a ich okam­ži­tá dos­tup­nosť v prí­pa­de zly­ha­nia lo­kál­ne­ho dá­to­vé­ho úlo­žis­ka ne­bo­la za­bez­pe­če­ná, v rám­ci vy­no­ve­nej infra­štruk­tú­ry sú dá­ta ulo­že­né v dis­ko­vých úlo­žis­kách HP P4000 v kaž­dej lo­ka­li­te. Tie­to úlo­žis­ká dis­po­nu­jú vzá­jom­nou syn­chrón­nou rep­li­ká­ciou a vy­uži­teľ­nou ka­pa­ci­tou min. 20 TB, vďa­ka čo­mu sú dá­ta chrá­ne­né v prí­pa­de vý­pad­ku niek­to­rej z jed­no­tiek. Prí­no­som pre biz­nis je aj vy­bu­do­va­nie auto­ma­tic­ké­ho/po­loauto­ma­tic­ké­ho sys­té­mu Dis­as­ter Re­co­ve­ry pre vir­tuál­ne server­y. Pri­da­ná hod­no­ta je aj zvý­še­ná bez­peč­nosť, šká­lo­va­teľ­nosť a zjed­no­du­še­ná sprá­va sys­té­mov.

„Ino­vá­ciou pô­vod­né­ho rie­še­nia v rám­ci plá­no­va­nej ob­no­vy pros­tre­dia sa zvý­ši­la bez­peč­nosť a dos­tup­nosť slu­žieb pos­ky­to­va­ných IT od­de­le­ním na­šim inter­ným zá­kaz­ní­kom," ho­vo­rí Ing. Mar­tin Ja­ni­ga, ve­dú­ci od­de­le­nia pre­vádz­ko­vých slu­žieb, od­bor AICT, NAF­TA, a. s. Z hľa­dis­ka fi­nan­čných nák­la­dov po­va­žu­je­me pou­ži­té rie­še­nie za naj­lep­ší kom­pro­mis me­dzi vý­škou tých­to nák­la­dov a po­žia­dav­ka­mi kla­de­ný­mi na služ­by pos­ky­to­va­né IT od­de­le­ním NAF­TA, a. s.

Mar­tin Laš, sys­té­mo­vý špe­cial­ista, Auto­Cont SK

Zdroj: IW 6-7/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter