SaaS

Aké výhody prináša SaaS?

Naj­mä pre fi­nan­čnú vý­hod­nosť sa ten­to mo­del stá­va v pos­led­ných ro­koch veľ­mi ob­ľú­be­ným a mno­ho fak­to­rov naz­na­ču­je, že ten­to trend bu­de pok­ra­čo­vať, až sa sta­ne naj­čas­tej­šou for­mou pos­ky­to­va­nia sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov. Poz­ri­me sa na SaaS bliž­šie, aby sme zis­ti­li, pre­čo to tak je.

Eko­no­mic­ké hľa­dis­ko

Pr­vú ne­za­ned­ba­teľ­nú ús­po­ru pri­ná­ša mo­del SaaS op­ro­ti kla­sic­ké­mu mo­de­lu li­cen­co­va­nia vďa­ka sku­toč­nos­ti, že zá­kaz­ník si ne­mu­sí ku­po­vať ni­ja­kú li­cen­ciu, kto­rá čas­to pred­sta­vu­je ne­za­ned­ba­teľ­né po­čia­toč­né nák­la­dy. Dru­há ús­po­ra je mi­ni­ma­li­zá­cia nák­la­dov pot­reb­ných na IT infra­štruk­tú­ru. Ide o nák­la­dy spo­je­né s har­dvé­rom server­ov, sie­ťou, ďal­ší­mi li­cen­cia­mi pot­reb­ný­mi pre server­y (ope­rač­ný sys­tém, da­ta­bá­za, sof­tvér na zá­lo­ho­va­nie), kli­ma­ti­zá­ciou server­ovn­e, nák­la­dy na ener­gie, nák­la­dy spo­je­né s údr­žbou IT infra­štruk­tú­ry, ako sú servis har­dvé­ru, up­da­te sof­tvé­ru, nák­la­dy na tech­nic­ké od­de­le­nie a pod. Za tre­tiu ús­po­ru mô­že­me po­va­žo­vať nák­la­dy spo­je­né s údr­žbou a pre­vádz­kou sof­tvé­ru, ako sú in­šta­lá­cia up­da­tov či zá­lo­ho­va­nie. Pri mo­de­li SaaS všet­ky tie­to čin­nos­ti vy­ko­ná­va pos­ky­to­va­teľ služ­by a sú za­hr­nu­té v pra­vi­del­nom pop­lat­ku za pre­ná­jom. Ďal­šia vý­ho­da je, že všet­ky pop­lat­ky sú vop­red zná­me a zvy­čaj­ne zod­po­ve­da­jú pre­náj­mu za ur­či­té ob­do­bie. Sú však aj mo­de­ly (napr. pri eko­no­mic­kom sof­tvé­ri), kde pop­la­tok zod­po­ve­dá sku­toč­né­mu vy­uži­tiu sof­tvé­ru, napr. poč­tu vy­sta­ve­ných fak­túr ale­bo poč­tu spra­co­va­ných miezd. Ten­to mo­del je pre­to ideál­ne rie­še­nie pre out­sour­cin­go­vé spo­loč­nos­ti.

Bez­peč­nos­tné hľa­dis­ko

Keď­že pri SaaS sa sof­tvér vy­uží­va pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu, nie je prek­va­pu­jú­ca oba­va zo zneu­ži­tia dát. No pa­ra­doxne len ma­lé per­cen­to spo­loč­nos­tí má svo­je dá­ta chrá­ne­né as­poň tak dob­re ako pos­ky­to­va­te­lia SaaS. Po­rov­naj­me z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti kla­sic­ký sof­tvér in­šta­lo­va­ný na lo­kál­nom po­čí­ta­či a sof­tvér vy­uží­va­ný pros­tred­níc­tvom SaaS.

Sof­tvér nain­šta­lo­va­ný na po­čí­ta­či v síd­le spo­loč­nos­ti zá­kaz­ní­ka mu dá­va po­cit is­to­ty, že má pl­nú kon­tro­lu nad tým, kto sa k je­ho dá­tam dos­ta­ne, a že ne­bu­dú zneu­ži­té. Ak sa však da­ný po­čí­tač vy­uží­va napr. na e-mai­lo­vú ko­mu­ni­ká­ciu, pre­ze­ra­nie inter­ne­to­vých strá­nok, prí­pad­ne na sťa­ho­va­nie ak­tua­li­zá­cií da­né­ho sof­tvé­ru, je pri­po­je­ný do inter­ne­tu a vy­sta­ve­ný ri­zi­ku zneu­ži­tia in­for­má­cií pros­tred­níc­tvom rôz­nych škod­li­vých sof­tvé­rov, kto­ré sa moh­li do po­čí­ta­ča dos­tať.

Väč­ši­na prog­ra­mov vy­ža­du­je auto­ri­zá­ciu pou­ží­va­te­ľa za­da­ním pou­ží­va­teľ­ské­ho me­na a hes­la. Ke­by sa však po­da­ri­lo to­to me­no a hes­lo zis­tiť neop­ráv­ne­nej oso­be, dos­ta­ne sa do prog­ra­mu, na­vy­še bez ve­do­mia nie­ko­ho iné­ho. A prá­ve pro­ti ta­kým­to prí­pa­dom by sa ziš­la ďal­šia úro­veň ochra­ny, kto­rú v sú­čas­nos­ti zväč­ša po­nú­ka­jú iba inter­ne­to­vé rie­še­nia. Tie ma­jú ok­rem za­da­nia pou­ží­va­teľ­ské­ho me­na a hes­la za­pra­co­va­né aj ďal­šie do­da­toč­né nás­tro­je na ove­re­nie iden­ti­ty pou­ží­va­te­ľa, ako je nap­rík­lad za­sla­nie auto­ri­zač­né­ho kó­du pros­tred­níc­tvom SMS, e-mai­lo­vá no­ti­fi­ká­cia, pri kto­rej pou­ží­va­teľ mu­sí potvr­diť od­kaz v sprá­ve, GRID kar­ta a po­dob­ne. I keď je veľ­mi nep­rav­de­po­dob­né, že by niek­to pre­lo­mil aj tie­to dopl­nko­vé bez­peč­nos­tné pr­vky, vďa­ka no­ti­fi­kač­ným služ­bám „inter­ne­to­vý" sof­tvér upo­zor­ní kom­pe­ten­tnú oso­bu zá­kaz­ní­ka na kaž­dý vstup do prog­ra­mu.

Ako sme už uvied­li, pri vy­uží­va­ní sof­tvé­ru ako služ­by sa dá­ta me­dzi pra­cov­nou sta­ni­cou pou­ží­va­te­ľa a server­om pos­ky­to­va­te­ľa pre­ná­ša­jú pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. Teo­re­tic­ky je mož­né, že sa niek­to po­kú­si od­chy­tiť ich pri pre­no­se. No kaž­dý pro­fe­sio­nál­ny pos­ky­to­va­teľ SaaS si je tej­to sku­toč­nos­ti ve­do­mý, a pre­to ko­mu­ni­ká­cia pre­bie­ha vý­luč­ne cez za­bez­pe­če­ný pro­to­kol HTTPS. Po­tom sú dá­ta za­chy­te­né na ces­te me­dzi server­om a klien­tskou sta­ni­cou ne­pou­ži­teľ­né, pre­to­že sú za­kó­do­va­né a roz­kó­do­vať ich mož­no iba na cie­ľo­vej sta­ni­ci.

Ďal­šia ob­lasť, kto­rú tre­ba pri bez­peč­nos­ti spo­me­núť, je po­ru­cha po­čí­ta­ča. V zá­vis­los­ti od cha­rak­te­ru po­ru­chy mô­že byť ne­vyh­nut­né na­no­vo nain­šta­lo­vať prog­ram a ob­no­viť doň dá­ta zo zá­lo­hy. No eš­te ani dnes nie je sa­moz­rej­mé, že pou­ží­va­te­lia svo­je prog­ra­my zá­lo­hu­jú v dos­ta­toč­ných ča­so­vých inter­va­loch a zá­lo­hy uk­la­da­jú na iný po­čí­tač či pre­nos­né mé­dium. Pri ne­dos­ta­toč­nom zá­lo­ho­va­ní tak hro­zí ri­zi­ko úpl­nej stra­ty dát. Nao­pak, pri rie­še­niach SaaS sú dá­ta zá­lo­ho­va­né v pra­vi­del­ných inter­va­loch nie­koľ­kok­rát den­ne. Vy­tvo­re­né zá­lo­hy sa ko­pí­ru­jú na mé­diá od­de­le­né od po­čí­ta­ča, na kto­rom sú ulo­že­né os­tré dá­ta. Do­kon­ca sa tie­to zá­lo­hy ko­pí­ru­jú aj na rôz­ne geog­ra­fic­ké mies­ta. Zväč­ša sú dá­ta umies­tne­né v dá­to­vých cen­trách s nep­retr­ži­tou bez­peč­nos­tnou služ­bou, ka­me­ro­vým sys­té­mom a ďal­ší­mi bez­peč­nos­tný­mi pr­vka­mi.

Na­vy­še s prís­tu­pom k cit­li­vým úda­jom pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu sa mno­hí stre­tá­va­me den­ne, nap­rík­lad pri vy­uží­va­ní slu­žieb inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva. V tom­to prí­pa­de zväč­ša ne­má­me o bez­peč­nos­ti žiad­ne po­chyb­nos­ti, pri­tom inter­ne­to­vé ban­kov­níc­tvo vy­uží­va prá­ve spo­mí­na­né bez­peč­nos­tné pr­vky, kto­ré sú rov­na­ké ako u pro­fe­sio­nál­nych pos­ky­to­va­te­ľov SaaS.

Pou­ží­va­teľ­ské hľa­dis­ko

Pri mo­de­li SaaS zá­kaz­ník uh­rá­dza pra­vi­del­ný pop­la­tok za pre­ná­jom po­čas pou­ží­va­nia sof­tvé­ru, a te­da je v zá­uj­me pos­ky­to­va­te­ľa, aby bo­lo to­to ob­do­bie čo naj­dlh­šie. Keď­že zme­na sof­tvé­ru pri tom­to mo­de­li je pre zá­kaz­ní­ka znač­ne lac­nej­šia a čas­to i rých­lej­šia ako pri kla­sic­kom mo­de­li li­cen­co­va­nia, mu­sí sa pos­ky­to­va­teľ pre­na­jí­ma­né­ho sof­tvé­ru sna­žiť o dl­ho­do­bé udr­ža­nie zá­kaz­ní­ka, a to pre­dov­šet­kým neus­tá­lym zlep­šo­va­ním pro­duk­tu a veľ­mi kva­lit­ný­mi služ­ba­mi.

Sku­toč­nosť, že pri pre­náj­me sof­tvé­ru pou­ží­va­te­ľo­vi pos­ta­ču­je inter­ne­to­vé pri­po­je­nie a inter­ne­to­vý pre­hlia­dač na akom­koľ­vek za­ria­de­ní, zna­me­ná vý­znam­né zvý­še­nie dos­tup­nos­ti služ­by, kto­rá tak nie je li­mi­to­va­ná ope­rač­ným sys­té­mom, ty­pom za­ria­de­nia, ty­pom pre­hlia­da­ča a vzhľa­dom na dneš­nú dos­tup­nosť mo­bil­né­ho inter­ne­tu do­kon­ca ani mies­tom pou­ží­va­nia.

Ďal­šia vý­ho­da pre pou­ží­va­te­ľa je tak­mer bez­sta­ros­tné vy­uží­va­nie prog­ra­mu bez nut­nos­ti je­ho údr­žby in­šta­lá­ciou up­da­tov, zá­lo­ho­va­nia a sprá­vy infra­štruk­tú­ry.

Vzhľa­dom na uve­de­né sku­toč­nos­ti nie je prek­va­pu­jú­ce, že mo­del SaaS sa stá­va pre­fe­ro­va­ným rie­še­ním pre svo­ju fi­nan­čnú vý­hod­nosť, vy­ššiu dos­tup­nosť a kom­fort.

Ras­tis­lav Wölcz, ria­di­teľ sek­cie stra­té­gie a roz­vo­ja, HOUR

Zdroj: IW 6-7/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter