SaaS

Vyčíslenie úspor SaaS vs. on-premise pri riešení na redukciu nákladov

Spô­so­by pre­vádz­ky rie­še­ní na re­duk­ciu nák­la­dov

Rie­še­nia na pre­vádz­ku nák­la­dov ma­jú za cieľ mi­ni­ma­li­zo­vať exis­tu­jú­ce nee­fek­tív­ne vý­dav­ky, pre­to ne­ma­jú vy­vo­lá­vať do­da­toč­né no­vé. Spô­sob pre­vádz­ky ta­kých­to rie­še­ní pre­to zá­vi­sí od tr­va­nia re­duk­čné­ho pro­ce­su a spô­so­bu i mie­ry in­teg­rá­cie s os­tat­ný­mi sys­té­ma­mi.

37 tab 1.jpg

Spô­so­by pre­vádz­ky rie­še­ní na re­duk­ciu nák­la­dov

S oh­ľa­dom na rôz­no­ro­dú veľ­kosť a he­te­ro­gén­nosť pros­tre­dí klien­tov a roz­ma­ni­tosť pos­ky­to­va­ných slu­žieb ne­mož­no vy­čís­liť v eurách po­rov­na­nia uni­ver­zál­ne. No uve­de­ná ta­buľ­ka in­di­ku­je všeo­bec­né pra­vid­lá a veľ­kosť oča­ká­va­ných nák­la­dov.

37 tab 2.jpg

Te­da SaaS či on-pre­mi­se?

Uni­ver­zál­na od­po­veď na tú­to di­le­mu neexis­tu­je, ale prak­tic­ké skú­se­nos­ti ho­vo­ria: SaaS a po­tom prí­pad­ne on-pre­mi­se. SaaS dob­re pos­lú­ži ako PoC (Proof-of-con­cept) na zdĺha­vej­šie a drah­šie on-pre­mi­se in­šta­lá­cie pred ma­sív­nej­šou in­ves­tí­ciou do nez­ná­me­ho rie­še­nia.

Pe­ter Fu­sek, autor je spo­lut­vor­com sys­té­mu TEM Callin­spec­tor a par­tne­rom v spo­loč­nos­ti Par­tne­ring

Zdroj: IW 6-7/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter