SaaS

SaaS: Prehľad riešení

Adas­tra BI
Kom­plexné rie­še­nia BI na tech­no­ló­giách Bu­si­ness Ob­jects, Cog­nos, Mic­ro­soft, Qlik­View, Mic­ros­tra­te­gy

Adas­tra Da­ta Quali­ty Das­hboard
BI v ob­las­ti Da­ta Quali­ty - me­ra­nie, vy­hod­no­co­va­nie a ria­de­nie kva­li­ty dát

• Adas­tra Mo­bi­le BI
Bu­si­ness In­telli­gen­ce rie­še­nia pre mo­bil­né za­ria­de­nia - tab­le­ty, smar­tfó­ny a pod.

•  Auk­cio - elek­tro­nic­ké auk­cie
Efek­tív­na reali­zá­cia ná­kup­ných aj pre­daj­ných auk­cií a ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia

Ci­ty Mo­ni­tor
Hlá­se­nie, sprá­va a rie­še­nie po­rúch a prob­lé­mov v mes­te/ob­ci

DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO
Ze­fek­tív­ňu­je fun­go­va­nie miest a ob­cí a zjed­no­du­šu­je ži­vot oby­va­te­ľom; sa­mos­prá­vy si mô­žu pre­na­jať mo­du­ly na pos­ky­to­va­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb pod­ľa pot­re­by už od pár eur na me­siac

DMS Gree­ny
Sys­tém ur­če­ný na sprá­vu a ria­de­nie to­ku do­ku­men­tov s uži­toč­ný­mi fun­kcio­na­li­ta­mi, ako je di­gi­ta­li­zá­cia, roz­poz­ná­va­nie textu, auto­ma­tic­ké vy­tvá­ra­nie ver­zií, in­teg­rá­cia s MS Win­dows a MS Of­fi­ce a pod.

e-pries­kum.sk
Mo­der­ný por­tál na vy­tvá­ra­nie, reali­zá­ciu a sprá­vu elek­tro­nic­kých pries­ku­mov

eso/en­terpri­se so­lu­tion
Pod­ni­ko­vý IS vhod­ný na prá­cu v clou­de - re­fe­ren­ciou je sku­pi­na 7 pod­ni­kov; stov­ky pou­ží­va­te­ľov z 5 štá­tov pou­ží­va­jú rie­še­nia umies­tne­né v dá­to­vom cen­tre

Flapps.sk
On-li­ne služ­ba na fi­rem­nú sprá­vu ab­sen­cií, elek­tro­nic­ké vý­ka­zy prá­ce, fak­tu­rá­ciu a pro­ject re­por­ting

HE­LIOS One
On-li­ne eko­no­mic­ký a úč­tov­ný in­for­mač­ný sys­tém, ur­če­ný pre ma­lé až stred­ne veľ­ké fir­my; inter­ne­to­vá ap­li­ká­cia na ve­de­nie ce­lej eko­no­mic­kej agen­dy od fak­tu­rá­cie cez skla­dy až po úč­tov­níc­tvo

HE­LIOS iS­pin
Webo­vá ap­li­ká­cia umož­ňu­jú­ca roz­ší­re­nie pro­fe­sio­nál­ne­ho sys­té­mu ERP HE­LIOS SPIN o prís­tup z inter­ne­tu, pos­ky­to­va­ná for­mou clou­du

HE­LIOS Per­sOn
Inter­ne­to­vá ap­li­ká­cia roz­ši­ru­jú­ca mož­nos­ti sys­té­mov ERP HE­LIOS o per­so­nál­no-za­mes­tna­nec­ký por­tál; služ­ba sa pos­ky­tu­je for­mou clou­du a je in­teg­ro­va­ná so sys­té­ma­mi ERP HE­LIOS pre­vádz­ko­va­ný­mi u klien­ta

Hu­ma­net
Pr­vý on-li­ne inter­ne­to­vý IS na per­so­na­lis­ti­ku, mzdy, ria­de­nie ľud­ských zdro­jov, do­chádz­ku a úč­tov­níc­tvo

iDok­lad
Bez­plat­ná inter­ne­to­vá služ­ba na vy­sta­vo­va­nie fak­túr a sle­do­va­nie ich úh­rad, ur­če­ná mo­bil­ným zá­kaz­ní­kom

IIS MIS
Di­gi­tál­na kan­ce­lá­ria IIS MIS - sof­tvér pre da­ne, TKO, EO, ka­tas­ter a pod. vo vždy ak­tuál­nej le­gis­la­tí­ve a s bez­peč­ne uk­la­da­ný­mi dá­ta­mi

Ka­rat
In­for­mač­ný sys­tém KA­RAT - kom­plexné rie­še­nie s pro­fe­sio­nál­nym servis­om pre fir­my z ob­las­ti vý­ro­by, ob­cho­du a slu­žieb

Ke­rio Con­nect
Pos­ky­tu­je e-mail, zdie­ľa­né ka­len­dá­re, sprá­vu kon­tak­tov a spo­lup­rá­cu a za­hr­nu­je anti­ví­ru­so­vú a anti­spa­mo­vú kon­tro­lu, ar­chi­vá­ciu a zá­lo­ho­va­nie

Ke­rio Ope­ra­tor
Po­boč­ko­vá ús­tred­ňa VoIP PBX, kto­rá pos­ky­tu­je pok­ro­či­lé fun­kcie: kon­fe­ren­čné ho­vo­ry, in­teg­rá­ciu so sys­té­ma­mi CRM, sme­ro­va­nie ho­vo­rov, pa­ging a iné

KO­DAS Sys­tém KIS
Kom­plex­ný in­for­mač­ný sys­tém KIS for­mou SaaS ob­sa­hu­je HW (server), li­cen­cie SW, ar­chi­vá­ciu da­ta­bá­zy, up­gra­dy prog­ra­mov, ba nie­ke­dy aj spra­co­va­nie vy­bra­nej agen­dy (úč­tov­níc­tvo, mzdy); zá­kaz­ník sa pl­ne ve­nu­je svoj­mu biz­ni­su

Mic­ro­soft Dy­na­mics AX
Kom­plex­ný in­for­mač­ný sys­tém ERP, lo­ka­li­zo­va­ný a dos­tup­ný for­mou SaaS aj pre vý­rob­né a dis­tri­buč­né spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku

NFSK
Návrh a im­ple­men­tá­cia štan­dar­dov a tech­no­ló­gií Bu­si­ness In­telli­gen­ce, fo­ren­zné služ­by v pro­jek­toch BI

Pro­fi-auk­cia.sk
Kom­plex­ný aukč­ný in­for­mač­ný sys­tém na reali­zá­ciu elek­tro­nic­kých auk­cií - www.pro­fi-auk­cia.sk

SAP Bu­si­ness By­De­sign
Ur­če­né na ria­de­nie pod­ni­ku, navr­hnu­té špe­ciál­ne pre ras­tú­ce stred­ne veľ­ké fir­my, kto­ré pot­re­bu­jú roz­siah­le pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie bez zá­ťa­že vy­plý­va­jú­cej zo sprá­vy veľ­kej IT infra­štruk­tú­ry

SAP Bu­si­nes­sOb­jects BI On­De­mand
Kom­plexné rie­še­nie Bu­si­ness In­telli­gen­ce vo for­me služ­by

SAP Sa­les On­De­mand
Umož­ňu­je pre­daj­com rých­lej­šie náj­sť re­le­van­tné in­for­má­cie o zá­kaz­ní­koch a spo­lup­ra­co­vať so správ­ny­mi ľuď­mi v rám­ci ob­chod­nej sie­te

Schnei­der Elec­tric Re­mo­te Ener­gy Ma­na­ge­ment
Po­nú­ka kom­plex­ný mo­ni­to­ring ener­gií a vzdia­le­ný ener­ge­tic­ký ma­naž­ment

Su­per­Fak­tu­ra.sk (www.su­per­fak­tu­ra.sk)
Jed­no­du­chý eko­no­mic­ký sys­tém pre živ­nos­tní­kov a ma­lé fir­my on-li­ne

Tel­co expen­se ma­na­ge­ment
Callin­spec­tor po­má­ha fir­mám rôz­nych ty­pov a veľ­kos­tí ma­na­žo­vať a op­ti­ma­li­zo­vať te­le­ko­mu­ni­kač­né nák­la­dy na mo­bil­ných aj pev­ných lin­kách

Uni­corn Uni­ver­se
Kom­plexná inter­ne­to­vá služ­ba na pod­po­ru ria­de­nia, ko­mu­ni­ká­cie a spo­lup­rá­ce

Vi­si­com SFA
Kom­plexné mo­bil­né rie­še­nie SFA, za­me­ra­né na op­ti­ma­li­zá­ciu ob­chod­ných pro­ce­sov v ob­las­ti, kto­rú pok­rý­va­jú čin­nos­ti ob­chod­ných zá­stup­cov nie­len v te­ré­ne

Zeom Sto­reG­rid
Zá­lo­ho­va­nie ako služ­ba pre ma­lé a stred­né spo­loč­nos­ti umož­ňu­je zá­lo­ho­vať všet­ky fi­rem­né dá­ta z PC ale­bo server­a rých­lo, jed­no­du­cho, bez­peč­ne a lac­no

Zdroj: IW 6-7/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter