SOCiÁLNE SIETE

Potenciál sociálnych sietí pre podniky. Ktorú si vybrať?

Niek­to­rú zo so­ciál­nych sie­tí dnes vy­uží­va viac ako po­lo­vi­ca oby­va­teľ­stva. Je to však dos­ta­toč­ný dô­vod, aby fir­ma in­ves­to­va­la do svo­jej prí­tom­nos­ti na niek­to­rej (niek­to­rých) z nich? Kla­sik by po­ve­dal: „It de­pends."

Vy­uží­va­nie so­ciál­nych sie­tí nie je za­dar­mo. Sto­jí to mi­ni­mál­ne (váš) čas. Ve­ľa ča­su. Pre­to skôr, ako sa do to­ho pus­tí­te, je dob­ré všet­ko si dôk­lad­ne pre­my­slieť. Pre­čo to chcem? A pre­čo prá­ve tú­to sieť? Vie­te, kde sa na­chá­dza­jú ľu­dia, kto­rých chce­te os­lo­viť? Vy­uží­vať Fa­ce­book len pre­to, že je na ňom ve­ľa ľu­dí ale­bo va­ša kon­ku­ren­cia, nie je dob­rý dô­vod. Kva­lit­ná stra­té­gia je aj v tom­to prí­pa­de zá­kla­dom ús­pe­chu.

Pr­vý krok je ur­čiť si cieľ: Čo vlas­tne od so­ciál­nych sie­tí oča­ká­vam? Mož­nos­ti sú rôz­ne - zvy­šo­vať po­ve­do­mie o znač­ke/pro­duk­te, zís­ka­vať spät­né od­ka­zy, bu­do­vať po­zí­ciu auto­ri­ty vo svo­jom seg­men­te, zís­kať mož­nosť pria­mo ko­mu­ni­ko­vať so svo­ji­mi (po­ten­ciál­ny­mi) zá­kaz­ník­mi. Prá­ve pos­led­ná vec je uni­kát­na pre so­ciál­ne sie­te - mož­nosť ko­mu­ni­ko­vať, nie­len tla­čiť von rek­lam­né slo­ga­ny. Ko­mu­ni­ká­cia je však dvoj­seč­ná zbraň. Ste prip­ra­ve­ní na ve­rej­nú kri­ti­ku? Ste prip­ra­ve­ní vec­ne a kul­ti­vo­va­ne rea­go­vať na (ob­čas bez­dô­vod­né) oso­čo­va­nie? Ste prip­ra­ve­ní nao­zaj na­čú­vať a rea­go­vať na po­žia­dav­ky va­šich klien­tov? Net­re­ba si mý­liť so­ciál­ne mé­diá s PR ka­nál­mi. Ide o sku­toč­nú ko­mu­ni­ká­ciu. A tá rov­na­ko ako v bež­nom ži­vo­te bý­va čas­to nep­rí­jem­ná a kom­pli­ko­va­ná. Na Slo­ven­sku je v tej­to ob­las­ti nes­láv­ne zná­ma naj­mä spo­loč­nosť UPC a jej fa­ce­boo­ko­vé tra­pa­sy s ma­za­ním ne­po­hodl­ných ko­men­tá­rov. Kaž­dá se­rióz­na stra­té­gia by tú­to prob­le­ma­ti­ku ma­la pod­chy­tiť a v ideál­nom prí­pa­de vy­tvo­riť aký­si ma­nuál „krí­zo­vej ko­mu­ni­ká­cie". Obzvlášť v prí­pa­de veľ­kých spo­loč­nos­tí mož­no ce­lú ko­mu­ni­ká­ciu zve­riť špe­cia­li­zo­va­nej agen­tú­re.

Keď už má­me de­fi­no­va­ný cieľ, mu­sí­me ve­dieť, ako ho spl­niť. Tu je dô­le­ži­té vy­brať si tú „správ­nu" so­ciál­nu sieť. Kaž­dá má to­tiž svo­je špe­ci­fi­ká, dá sa vy­užiť na od­liš­né cie­le a pre­dov­šet­kým na kaž­dej sa po­hy­bu­je iný typ pou­ží­va­te­ľov.

facebook1 copy.jpg Ide o naj­roz­ší­re­nej­šiu a naj­zná­mej­šiu so­ciál­nu sieť. Len na Slo­ven­sku má vy­še dvoch mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Aké sú mož­nos­ti? Zá­klad­ný nás­troj pro­pa­gá­cie sú tzv. fi­rem­né strán­ky. Na tú­to strán­ku vie znač­ka zís­ka­vať fa­nú­ši­kov a ko­mu­ni­ko­vať s ni­mi. No keď­že je Fa­ce­book pre­dov­šet­kým stroj na pe­nia­ze, kla­sic­ké prís­pev­ky na nás­ten­ke sa zob­ra­zu­jú len ma­lé­mu per­cen­tu fa­nú­ši­kov. Po­mo­cou „spon­zo­ro­va­ných" prís­pev­kov ich ako­by zá­zra­kom mož­no os­lo­viť aj 90 %. Prá­ve ten­to fakt ro­bí z Fa­ce­boo­ku zrej­me sieť s naj­väč­ší­mi nák­lad­mi na prá­cu s pro­fi­lom. Vy­va­žu­je to však ši­ro­ký­mi mož­nos­ťa­mi in­teg­rá­cie s ďal­ší­mi nás­troj­mi, ako napr. webo­vá strán­ka atď. Pre mno­ho (pre­dov­šet­kým men­ších) fi­riem je fa­ce­boo­ko­vá strán­ka do­kon­ca vhod­nej­šia než kla­sic­ká webo­vá strán­ka. Umož­ňu­je pub­li­ko­vať zá­klad­né in­for­má­cie (ako kla­sic­ký web), ale na­vy­še pos­ky­tu­je mož­nosť pria­mo ko­mu­ni­ko­vať s náv­štev­ník­mi. A to všet­ko pri ne­po­mer­ne niž­ších nák­la­doch. In­ves­tí­ciu do kla­sic­kej webo­vej strán­ky by som prá­ve pre­to od­po­rú­čal pres­me­ro­vať do ško­le­nia na prá­cu so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi a kva­lit­nej ko­mu­ni­kač­nej stra­té­gie.

twitter copy.jpg Twit­ter je ove­ľa špe­ci­fic­kej­šia sieť. V pod­sta­te je to len mik­rob­lo­go­va­cí nás­troj. Maximál­na dĺžka prís­pev­ku 140 zna­kov sa mô­že zdať pri­ma­lá, ale as­poň kla­die dô­raz na efek­ti­vi­tu ko­mu­ni­ká­cie. Gro pou­ží­va­te­ľov tvo­ria tech­nic­ky zdat­ní je­din­ci, naj­mä z ob­las­ti IT, mé­dií, krea­tí­vy a biz­ni­su. Twit­ter sa etab­lo­val ako vy­ni­ka­jú­ci nás­troj on-li­ne pod­po­ry. Ty­pic­ký prík­lad sú mno­hé aero­lí­nie ale­bo te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri, kto­rí veľ­kú časť ko­mi­ni­ká­cie s klien­tmi ve­dú prá­ve na Twit­te­ri. Eš­te dô­le­ži­tej­šiu úlo­hu však hrá ako zdroj in­for­má­cií. Po­mo­cou tzv. has­ta­gov vie­te rých­lo zis­tiť, o čom sa prá­ve pí­še, čo sú naj­ho­rú­cej­šie no­vin­ky, a dr­žať ru­ku na pul­ze do­by. Pri vy­uží­va­ní Twit­te­ru je dob­ré za­bud­núť na pria­my pre­daj. Ove­ľa vhod­nej­šie je je­ho vy­uži­tie na bu­do­va­nie si pos­ta­ve­nia, auto­ri­ty v ur­či­tej ob­las­ti a na spros­tred­ko­va­nie uži­toč­ných in­for­má­cií.

google-plus-new-cover-photo.jpg Mla­dá a zby­toč­ná. Tak­to sa sieť G+ dnes vní­ma. Ne­mu­sí to pla­tiť dl­ho. Goog­le sa ju sna­ží pret­lá­čať už od jej vy­tvo­re­nia. A o tom, že má pros­tried­ky na to, aby z nej spra­vil vý­znam­né­ho hrá­ča, po­chy­bu­je má­lok­to. Ako ju však ve­dia pod­ni­ky vy­užiť dnes? Na bu­do­va­nie fa­nú­ši­kov­skej zá­klad­ne ale­bo ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi sú iné sie­te. Ideál­ne vy­uži­tie G+ je in­de - ako pod­po­ra ak­ti­vít SEO. Lin­kám z tej­to sie­te zrej­me Goog­le prik­la­dá väč­šiu vá­hu ako bež­ným hyper­texto­vým od­ka­zom. Obzvlášť keď vie ana­ly­zo­vať, kto tú­to lin­ku umies­tnil, akú má tá oso­ba auto­ri­tu atď.

YouTube-for-iOS-app-icon-full-size.jpg Na pr­vý poh­ľad spo­je­nie YouTu­be a biz­ni­su mô­že vy­ze­rať zvláš­tne. Sú to však prá­ve vi­deá, kto­ré vy­tvá­ra­jú naj­väč­šie za­po­je­nie pou­ží­va­te­ľov na so­ciál­nych sie­ťach („laj­ky", zdie­ľa­nie, ko­men­tá­re). A je to ta­kis­to naj­efek­tív­nej­ší ka­nál, ako pre­zen­to­vať svo­je schop­nos­ti a zna­los­ti. Jed­no krát­ke vzde­lá­va­cie vi­deo ale­bo screen­cast do­ká­žu čas­to viac než 100 strán textu. YouTu­be nie je ty­pic­ká so­ciál­na sieť a je­ho vy­uži­tie je ideál­ne prá­ve v kom­bi­ná­cii napr. s Fa­ce­boo­kom, po­mo­cou kto­ré­ho sa vi­deo sprís­tup­ní fa­nú­ši­kom. Ne­za­ned­ba­teľ­ný vplyv má YouTu­be aj na SEO. Keď­že ho ta­kis­to vlas­tní Goog­le, pre niek­to­ré seg­men­ty s čas­tým vy­hľa­dá­va­ním vi­dea je to ideál­ny spô­sob zís­ka­va­nia no­vých náv­štev­ní­kov (a zá­kaz­ní­kov).

LinkedIn-logo copy.jpg Prív­las­tok so­ciál­na sieť pro­fe­sio­ná­lov pres­ne vy­sti­hu­je pod­sta­tu a účel tej­to sie­te. Jej pou­ží­va­teľ­mi sú pro­fe­sio­ná­li, kto­rí ju vy­uží­va­jú jed­nak ako „on-li­ne inter­ak­tív­ne CV" a aj ako skve­lý spô­sob nad­vä­zo­va­nia kon­tak­tov s ko­le­ga­mi, ob­chod­ný­mi par­tner­mi a napr. aj bu­dú­ci­mi za­mes­tná­va­teľ­mi/za­mes­tnan­ca­mi. Prá­ve pos­led­ná fun­kcia pat­rí me­dzi naj­čas­tej­šie vy­uží­va­né. Po­mo­cou fun­kcií v pla­te­ných ty­poch úč­tov sa spo­loč­nos­ti ve­dia dos­tať k pro­fe­sio­ná­lom s pres­ne de­fi­no­va­ný­mi zna­los­ťa­mi a schop­nos­ťa­mi, napr. prog­ra­má­to­rom v C# so zna­los­ťou Li­veS­crip­tu, pro­jek­to­vým ma­na­žé­rom s cer­ti­fi­ká­tom CAPM a pod. Naj­ak­tív­nej­ší­mi pou­ží­va­teľ­mi tej­to sie­te sú zrej­me head­hun­te­ri, pre kto­rých je Lin­ke­dIn ideál­ny pra­cov­ný nás­troj.

Da­lo by sa pí­sať eš­te o Pin­te­res­te, Quore a ďal­ších, roz­sah toh­to člán­ku však ne­pos­ta­ču­je. Aj z uve­de­né­ho je však zjav­né, že so­ciál­ne sie­te pred­sta­vu­jú pre fir­my ob­rov­ský (a na Slo­ven­sku čas­to neob­ja­ve­ný) po­ten­ciál. No tak ako pri všet­kom pla­tí, že me­nej je nie­ke­dy viac. Sús­treď­te sa na jed­nu či dve sie­te a pos­ky­tuj­te svo­jim fa­nú­ši­kom nao­zaj hod­not­ný ob­sah, na­čú­vaj­te im a ukáž­te im, že si ich vá­ži­te. Lo­ja­li­ta a dob­ré me­no sa ťaž­ko a dl­ho bu­du­jú, no rých­lo (obzvlášť na so­ciál­nych sie­ťach) strá­ca­jú.

Dá­vid Me­lich, Ma­na­ging di­rec­tor Im­pres­sa - inter­ne­to­vá agen­tú­ra, s. r. o.

Zdroj: IW 6-7/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter