SOCiÁLNE SIETE

Biznis objavuje výhody sociálnych sietí

Strana 2/2

» IBM So­cial Bu­si­ness

Plat­for­ma IBM So­cial Bu­si­ness pos­ky­tu­je in­teg­ro­va­ný a roz­ší­ri­teľ­ný sú­bor schop­nos­tí, kto­rý si mô­že­te na­kon­fi­gu­ro­vať pod­ľa svo­jich špe­ci­fic­kých ob­chod­ných po­trieb. S tou­to plat­for­mou mô­že­te svo­jim za­mes­tnan­com pos­kyt­núť so­ciál­ne sie­te, umož­niť spá­jať sa s od­bor­ník­mi a klien­tmi a roz­ši­ro­vať ich dô­ve­ru vďa­ka skú­se­nos­tiam za­me­ra­ným na ľu­dí. Plat­for­ma So­cial Bu­si­ness po­zos­tá­va z nas­le­du­jú­cich pro­duk­tov:

IBM Lo­tus Con­nec­tions - on-li­ne služ­ba pre so­ciál­ne sie­te a na spo­lup­rá­cu, kto­rá je po­dob­ná pro­duk­tu Lo­tus­Li­ve En­ga­ge. Ob­sa­hu­je ši­ro­kú súp­ra­vu pod­ni­ko­vých nás­tro­jov, kto­ré umož­ňu­jú pred­pla­ti­te­ľom pra­co­vať bez ob­me­dze­ní s ko­le­ga­mi v rám­ci or­ga­ni­zá­cie, ale aj mi­mo nej, ko­mu­ni­ká­ciu pros­tred­níc­tvom okam­ži­tých správ, vy­hľa­dá­va­nie kon­tak­tov a mož­nosť dis­ku­sie v reál­nom ča­se o no­vých príl­eži­tos­tiach.

IBM Lo­tus Quickr - sof­tvér na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu umož­ňu­je pok­ro­či­lé zdie­ľa­nie ob­sa­hu vrá­ta­ne mul­ti­me­diál­ne­ho, pri­čom tí­mo­vá spo­lup­rá­ca je mož­ná aj s exter­ný­mi spo­lup­ra­cov­ník­mi za hra­ni­cou fi­rem­né­ho fi­rewal­lu.

IBM Lo­tus Sa­me­ti­me - in­teg­ro­va­né služ­by jed­not­nej ko­mu­ni­ká­cie a spo­lup­rá­ce v reál­nom ča­se. Umož­ňu­jú okam­ži­tú ko­mu­ni­ká­ciu a spo­lup­rá­cu, poč­núc po­sie­la­ním okam­ži­tých správ vnút­ri fir­my cez on-li­ne schôdz­ky až po te­le­fó­niu a vi­deo­kon­fe­ren­cie.

Naj­nov­ším prí­ras­tkom do ro­di­ny IBM So­cial Bu­si­ness je tzv. so­cial e-mail. Rie­še­nie pos­kyt­ne za­mes­tnan­com je­den prís­tu­po­vý bod, z kto­ré­ho bu­dú môcť vy­uží­vať všet­ky nás­tro­je na spo­lup­rá­cu na fi­rem­ných so­ciál­nych sie­ťach, e-mai­ly, sku­pi­no­vé ak­ti­vi­ty, blo­gy a pod..

» Mic­ro­soft Yam­mer

Tú­to so­ciál­nu sieť, na­zý­va­nú aj Fa­ce­book pre fir­my, ne­dáv­no kú­pil Mic­ro­soft. Umož­ňu­je nie­len zdie­ľa­nie in­for­má­cií, ale hlav­ne vnút­ro­fi­rem­nú ko­mu­ni­ká­ciu na vy­ššej úrov­ni. Yam­mer po­nú­ka fi­rem­ným pra­cov­ní­kom po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu ako zná­me so­ciál­ne sie­te: up­ra­vo­va­nie pro­fi­lu, in­for­má­cií, fo­tog­ra­fií, on-li­ne čet, vkla­da­nie prís­pev­kov na spo­loč­nú nás­ten­ku, an­ke­ty, sú­bo­ry, od­ka­zy, po­du­ja­tia atď. Umož­ňu­je vy­tvá­rať pra­cov­né sku­pi­ny, ko­mu­ni­ty a té­my s rôz­ny­mi úrov­ňa­mi prís­tu­pu, kde si mô­žu pou­ží­va­te­lia nav­zá­jom sprís­tup­ňo­vať in­for­má­cie a spo­lup­ra­co­vať na pro­jek­toch. Pop­lat­ky za vy­uží­va­nie sie­te sa za­čí­na­jú na úrov­ni 3 USD pou­ží­va­teľ/me­siac.

yamm3.jpg

Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie biz­ni­so­vej so­ciál­nej sie­te Yam­mer

K dis­po­zí­cii je aj zá­klad­ná bez­plat­ná ver­zia, kto­rá však neu­mož­ňu­je sprá­vu pou­ží­va­te­ľov, ria­de­nie prís­tu­pov či vy­nú­te­nie po­li­ti­ky he­siel, tak­že v mno­hých fir­mách je ne­pou­ži­teľ­ná, pre­to­že nie je v sú­la­de s fi­rem­nou bez­peč­nos­tnou po­li­ti­kou. Bez­plat­ná ver­zia má je­den za­ují­ma­vý at­ri­bút - za­mes­tnan­ci ju mô­žu za­čať pou­ží­vať sa­mi, bez ve­do­mia ma­naž­men­tu. Dôs­led­ky (po­zi­tív­ne aj ne­ga­tív­ne) si ur­či­te do­mys­lí­te.

» Orac­le So­cial Network

Tá­to in­teg­ro­va­ná služ­ba umož­ňu­je ana­ly­zo­vať a ria­diť inter­ak­cie na­prieč rôz­ny­mi so­ciál­ny­mi plat­for­ma­mi. Tie­to pro­ce­sy pre­bie­ha­jú v reál­nom ča­se a pos­ky­tu­jú fir­mám cel­ko­vý poh­ľad na sprá­va­nie spot­re­bi­te­ľov. Po­mo­cou Orac­le SRM mož­no sle­do­vať di­anie v so­ciál­nych sie­ťach, za­po­jiť sa doň a vy­tvo­riť si no­vé ob­chod­né príl­eži­tos­ti. Ba­lík Orac­le So­cial Re­la­tion­ship Ma­na­ge­ment je in­teg­ro­va­ný s ďal­ší­mi pod­ni­ko­vý­mi ap­li­ká­cia­mi spo­loč­nos­ti Orac­le vrá­ta­ne Orac­le Fu­sion Mar­ke­ting, Orac­le Fu­sion Sa­les Ca­ta­log, Orac­le ATG Web Com­mer­ce a Orac­le En­terpri­se Re­sour­ce Plan­ning (ERP). Mar­ke­tin­go­vé tí­my do­ká­žu po­mo­cou Orac­le SRM in­teg­ro­vať so­ciál­ne mé­diá do svo­jich webo­vých strá­nok a ďal­ších mar­ke­tin­go­vých nás­tro­jov. Sú­čas­ťa­mi služ­by sú:

Orac­le So­cial Network: Pos­ky­tu­je za­bez­pe­če­nú plat­for­mu na spo­lup­rá­cu v reál­nom ča­se, kto­rá je dos­tup­ná pou­ží­va­te­ľom vnút­ri i mi­mo or­ga­ni­zá­cie.

Orac­le So­cial Mar­ke­ting: Umož­ňu­je cen­trál­ne vy­tvá­rať, pub­li­ko­vať, mo­de­ro­vať, ria­diť, me­rať a re­por­to­vať kam­pa­ne na­prieč rôz­ny­mi so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi a plat­for­ma­mi. Ob­sah mož­no pub­li­ko­vať v so­ciál­nych sie­ťach, zís­ka­vať fa­nú­ši­kov a pris­pô­so­bo­vať vní­ma­nie znač­ky kon­krét­nym si­tuáciám.

Orac­le So­cial En­ga­ge­ment & Mo­ni­to­ring Cloud Servic­e: Služ­ba umož­ňu­je or­ga­ni­zá­ciám ana­ly­zo­vať inter­ak­cie v so­ciál­nych mé­diách. Vďa­ka to­mu mož­no zlep­šiť služ­by zá­kaz­ní­kom, pre­daj­né tí­my mô­žu napr. ze­fek­tív­niť svo­je po­nu­ky. Pod­ni­ky lep­šie po­ro­zu­me­jú svo­jim zá­kaz­ní­kom a vďa­ka mo­ni­to­rin­gu sig­ná­lov a tren­dov na so­ciál­nych sie­ťach bu­dú môcť ih­neď adek­vát­ne rea­go­vať.

Orac­le So­cial Si­tes: Pos­ky­tu­je edi­tač­né nás­tro­je na dy­na­mic­ký vý­voj a pub­li­ko­va­nie so­ciál­nych webov.

Orac­le Da­ta and In­sights. Služ­ba ur­če­ná pre ras­tú­ce pod­ni­ky, kto­rá pos­ky­tu­je pot­reb­né in­for­má­cie o exter­ných sub­jek­toch (ad­re­sá­re, ana­lý­zy a pod.).

Zá­ver

Biz­ni­so­vé so­ciál­ne sie­te slú­žia vo fir­mách nie­len na zdie­ľa­nie poz­nat­kov me­dzi spo­lup­ra­cov­ník­mi, ale vy­tvá­ra­jú aj plat­for­mu na ich ar­chi­vá­ciu. Za­pá­ja­jú do ko­mu­ni­ká­cie všet­kých za­mes­tnan­cov a zlep­šu­jú ich vzá­jom­nú in­for­mo­va­nosť, zá­ro­veň zni­žu­jú ob­jem od­os­la­ných e-mai­lov. Ma­na­žé­ri, tech­nic­kí aj tvo­ri­ví pra­cov­ní­ci ich vy­uží­va­jú hlav­ne ako zdroj in­špi­rá­cie, ako aj na zdie­ľa­nie za­ují­ma­vých zis­te­ní, na avi­zo­va­nie po­du­ja­tí či na in­for­mo­va­nie ko­le­gov o no­vých tech­no­ló­giách.

Zdroj: IW 6-7/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter