Nová rola IT – 5 úloh IT oddelení na nasledujúce roky

V mi­nu­los­ti ma­lo IT od­de­le­nie hlav­nú úlo­hu sta­rať sa pre­dov­šet­kým o bez­peč­nosť a fun­kčnosť po­čí­ta­čov a no­te­boo­kov pou­ží­va­ných v da­nej fir­me, rie­šiť ak­tua­li­zá­ciu sof­tvé­ru a anti­ví­ru­so­vých prog­ra­mov, a ak mal niek­to so svo­jím za­ria­de­ním prob­lém, bo­lo na IT, aby ho vy­rie­ši­lo. Dnes už má IT no­vú, vý­znam­nej­šiu a roz­ší­re­nej­šiu úlo­hu a je v zá­uj­me kaž­dej or­ga­ni­zá­cie, aby ju jej IT zvlád­lo čo naj­lep­šie.

Aké sú te­da úlo­hy, kto­ré by v dneš­nej do­be ale­bo blíz­kej bu­dúc­nos­ti ma­lo pod­ni­ko­vé od­de­le­nie IT zvlád­nuť? Mo­bil­ný pra­cov­ný št­ýl, no­vé klien­tske stra­té­gie, so­ciál­ny sof­tvér a bez­peč­ný vstup do éry clou­du pa­tria me­dzi niek­to­ré z mno­hých sú­čas­ných ná­ro­kov na pod­ni­ko­vé IT.

 1. Vý­zva v po­do­be pri­ja­tia mo­bi­li­ty.

Vďa­ka roz­vo­ju mo­bil­ných tech­no­ló­gií sa pra­cov­né pros­tre­die zá­sad­ne me­ní. Mno­ho za­mes­tnan­cov chce trá­viť v kan­ce­lá­rii me­nej ča­su, ale nez­na­me­ná to, že by pra­co­va­li me­nej. Vy­ža­du­jú prís­tup k e-mai­lu, do­ku­men­tom aj ap­li­ká­ciám z do­mu ale­bo svo­jich pra­cov­ných ciest a ve­ria, že umož­ne­ná mo­bi­li­ta pros­pe­je tak ich pra­cov­ným vý­ko­nom, ako aj súk­rom­né­mu ži­vo­tu.

Mo­bi­li­ta nao­zaj umož­ňu­je väč­šiu rov­no­vá­hu me­dzi ich pra­cov­ným a súk­rom­ným ži­vo­tom – za­mes­tnan­ci idú nap­rík­lad skôr do­mov, strá­via viac ča­su s ro­di­nou, ale pri­tom sú si ve­do­mí svo­jich po­vin­nos­tí a ve­čer eš­te od­po­ve­da­jú na e-mai­ly a do­rá­ba­jú pot­reb­né pra­cov­né úlo­hy. Iným prík­la­dom je prak­tic­ké vy­uží­va­nie ča­su na ces­tách, kto­ré mno­ho ma­na­žé­rov neus­tá­le pod­ni­ká.

Všet­ci ma­na­žé­ri za­is­te oce­nia mož­nosť vy­užiť čas pri ča­ka­ní na vla­ko­vom nád­ra­ží či le­tis­ku, aby do­la­di­li pre­zen­tá­ciu a bo­li na dô­le­ži­té ro­ko­va­nia čo naj­lep­šie prip­ra­ve­ní. IT od­de­le­nie sa mu­sí na tie­to zme­ny prip­ra­viť a ne­po­va­žo­vať mo­bil­ný prís­tup za vý­ni­moč­ný, ale za štan­dard dneš­ných dní. Pre­to je ne­vyh­nut­ná mo­bil­ná stra­té­gia, kto­rá sa pos­ta­rá o zvlád­nu­tie a za­bez­pe­če­nie mo­bil­ných ap­li­ká­cií, dát, za­ria­de­ní všet­kých pou­ží­va­te­ľov a bu­de mať všet­ko pod kon­tro­lou.

 2. Pri­ja­tie kon­cep­tu Bring Your Own De­vi­ce.

Mno­ho IT od­de­le­ní sa na kon­cept BYOD po­ze­rá skôr skep­tic­ky. Aj pre­to by pri­ja­tie BYOD ma­lo mať v pod­ni­ko­vom IT pod­stat­ný vý­znam a ne­byť pre­hlia­da­né, ako sa pod­ľa ná­zo­ru exper­tov de­je. Ve­dú­ci pra­cov­ní­ci a mla­dí za­mes­tnan­ci sú tý­mi, kto­rí té­mu BYOD pri­ná­ša­jú prá­ve pre­to, že oni sú čas­to tý­mi pr­vý­mi, kto­rí si do spo­loč­nos­ti pri­ne­sú vlas­tné smar­tfó­ny, tab­le­ty ale­bo no­te­boo­ky. Ig­no­ro­va­nie tej­to sku­toč­nos­ti nie je rie­še­nie. Na­mies­to to­ho by IT od­de­le­nie ma­lo byť proak­tív­ne a kon­cept bu­dú­ce­ho pra­cov­né­ho pros­tre­dia roz­ví­jať, aby pou­ží­va­nie pri­vát­nych za­ria­de­ní bo­lo pos­tup­ne za­čle­ne­né.

3.  Bez­peč­ná in­teg­rá­cia clou­do­vých slu­žieb

Po­kiaľ ide o cloud a je­ho roz­voj, sú tech­no­ló­gie ďa­le­ko vpre­du op­ro­ti ich adap­tá­cii v or­ga­ni­zá­ciách. Ži­je­me v ro­ku 2013 a IT od­de­le­nia v tom­to sme­re ne­nap­re­du­jú. Aj keď sú kla­sic­ké IT stra­té­gie väč­ši­ny veľ­kých pod­ni­kov eš­te stá­le pri­már­ne sús­tre­de­né na kon­cept pri­vát­ne­ho clou­du, zoh­rá­va­jú ve­rej­né clou­dy čo­raz väč­šiu ro­lu v bež­nej pre­vádz­ke pod­ni­kov všet­kých veľ­kos­tí. Ich roz­voj bu­de kon­ti­nuál­ne pok­ra­čo­vať a ich vý­znam po­ras­tie, IT od­de­le­nie by te­da ma­lo jed­not­li­vé clou­do­vé služ­by pos­tup­ne in­teg­ro­vať.

Veď spo­loč­nos­ti sú v pod­sta­te po­za­du op­ro­ti vlas­tným za­mes­tnan­com, kto­rí clou­do­vé služ­by vy­uží­va­jú den­ne v rám­ci svo­jej súk­rom­nej ko­mu­ni­ká­cie, sťa­ho­va­nia a uk­la­da­nia do­ku­men­tov a čas­to pou­ží­va­jú bez­plat­né clou­do­vé služ­by i na vý­me­nu fi­rem­ných do­ku­men­tov.

Za­mes­tnan­ci v tých­to prí­pa­doch na bez­peč­nos­tnú otáz­ku ne­my­slia a IT od­de­le­niam tak pri­dá­va­jú ve­ľa sta­ros­tí. Tie by sa nad tou­to si­tuáciou ma­li kom­plexne za­my­slieť, prob­le­ma­ti­ku si uve­do­miť a náj­sť pre pod­nik ideál­ne rie­še­nie, ako bez­peč­ne zdie­ľať do­ku­men­ty. V tej­to sú­vis­los­ti ras­tie vý­znam clou­do­vých bro­ke­rov a IT od­de­le­niam mô­žu vy­rie­še­nie si­tuácie a prob­lé­mov vý­raz­ne uľah­čiť.

 4. Pri­jať so­ciál­ny sof­tvér ako ne­vyh­nut­nú sú­časť biz­ni­su

So­ciál­ne služ­by ako Fa­ce­book ale­bo YouTu­be sa v pri­vát­nej sfé­re veľ­mi sta­bil­ne etab­lo­va­li a pos­tup­ne ras­tie ich vý­znam aj v ob­las­ti pod­ni­ka­nia. S mož­nos­ťa­mi so­ciál­nych rie­še­ní CRM sa v prí­pa­de pod­ni­kov roz­ví­ja­jú di­aló­gy so zá­kaz­ník­mi a vďa­ka plat­for­mám pod­po­ru­jú­cim so­ciál­nu ko­la­bo­rá­ciu sú mož­né no­vé for­my on-li­ne spo­lup­rá­ce. Skôr ale­bo nes­kôr si IT od­de­le­nie kaž­dej spo­loč­nos­ti bu­de mu­sieť tú­to otáz­ku vy­rie­šiť a z po­núk so­ciál­ne­ho sof­tvé­ru vy­brať ten naj­vhod­nej­ší a za­čle­niť ho.

Bu­de to pre­dov­šet­kým vec do­ho­vo­ru s jed­not­li­vý­mi od­de­le­nia­mi spo­loč­nos­ti, pre­to­že je dô­le­ži­té, aby zvo­le­né rie­še­nie v maximál­nej mož­nej mie­re us­po­ko­ji­lo všet­ky od­de­le­nia. Z tech­nic­kej strán­ky ide nie­len o to, aby so­ciál­ny sof­tvér spl­nil úlo­hu vhod­né­ho im­ple­men­to­va­né­ho inter­né­ho rie­še­nia, ale aby bol tým naj­vhod­nej­ším ko­mu­ni­kač­ným rie­še­ním, pre­po­je­ným s jed­not­li­vý­mi pod­ni­ko­vý­mi pro­ces­mi.

 5.   Buď­te sa­mi ino­vá­tor­mi

Kaž­dý pod­nik oča­ká­va od svoj­ho IT od­de­le­nia is­tú úro­veň slu­žieb a rých­le reak­cie na no­vé ná­ro­ky biz­ni­su. IT od­de­le­nie by te­da ne­ma­lo byť len pa­sív­nou zlož­kou šab­ló­no­vi­to im­ple­men­tu­jú­cou rie­še­nia od­po­rú­ča­né tr­hom, ale by sa ma­lo po­va­žo­vať za ino­vač­né od­de­le­nie a tým­to sme­rom sa aj jed­not­li­vý­mi krok­mi ube­rať. No­vo­do­bé IT by ma­lo kon­ti­nuál­ne pris­pie­vať k ďal­šie­mu vý­vo­ju pod­ni­ku.

Na to je pot­reb­né, aby jed­not­li­vé od­de­le­nia me­dzi se­bou čo naj­viac ko­mu­ni­ko­va­li a pro­ce­sy sa za­vá­dza­li s dl­ho­do­bou per­spek­tí­vou. Zá­stup­co­via IT od­de­le­ní by na se­be ma­li pra­co­vať, zís­ka­vať skú­se­nos­ti s no­vý­mi nás­troj­mi a tech­no­ló­gia­mi a pos­tup­ne im­ple­men­to­vať rie­še­nia na mie­ru aj čo­raz ob­ľú­be­nej­šiu vir­tua­li­zá­ciu – ap­li­ká­cií, des­kto­pov ale­bo sie­te, kto­rá im jed­nak umož­ní cen­trál­nu sprá­vu a kon­tro­lu, jed­nak pos­kyt­ne viac ča­su na jed­not­li­vé stra­te­gic­ké úlo­hy.

Vla­di­mír Špič­ka, Sa­les Ma­na­ger, EEC Cen­tral, Cit­rix Sys­tems

Zdroj: IW 6-7/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter