Business Intelligence

Budujeme úspešný manažérsky informačný systém

Strana 2/2

A ak prá­ve za­čí­na­te bu­do­vať svo­je DWH/BI a chce­te byť ús­peš­ní, od­po­rú­ča Ralph Kim­ball, je­den z ot­cov da­taware­hou­sin­gu, dr­žať sa tých­to zá­klad­ných pra­vi­diel pre­ve­re­ných praxou:

  • Zver­te biz­ni­su kon­tro­lu nad svo­jím DWH/BI. DWH už dáv­no nie je čier­na skrin­ka v sprá­ve IT, kde IT na kon­ci dňa od­ov­zdá biz­ni­su rie­še­nie, kto­ré mô­že byť na mí­le od je­ho pred­stáv a oča­ká­va­ní. Za­hr­ňte biz­nis do kaž­dé­ho pro­jek­tu DWH/BI, zver­te im kon­tro­lu a nauč­te ich pra­co­vať a ro­zu­mieť dá­tam. Tým naj­lep­ším vý­sled­kom pre vás bu­de ich spo­koj­nosť.
  • Za­čni­te s go­ver­nan­ce. Go­ver­nan­ce v tom­to prí­pa­de zna­me­ná uve­do­me­nie si hod­no­ty va­šich IT a dát ne­vyh­nut­ných na ús­pech spo­loč­nos­ti a ich sprá­vu. Ma­la by byť pod­po­ro­va­ná a ur­go­va­ná vy­šším ma­naž­men­tom va­šej spo­loč­nos­ti. Za­hŕňa ka­ta­lo­gi­zá­ciu, ur­če­nie hod­no­ty, sta­no­ve­nie zod­po­ved­nos­ti, za­bez­pe­če­nie a ochra­nu, kon­trol­né me­cha­niz­my, za­ve­de­nie jed­not­ných pos­tu­pov, in­teg­rá­ciu na­prieč od­bor­mi, plá­no­va­nie roz­vo­ja a ďal­šie.
  • Pra­cuj­te na správ­nych ve­ciach. Jed­no­du­chá po­môc­ka na ur­če­nie, kto­rým po­žia­dav­kám je dob­ré ve­no­vať maximum úsi­lia, je ohod­no­tiť kaž­dú po­žia­dav­ku z poh­ľa­du reali­zo­va­teľ­nos­ti a do­sa­hu na pod­ni­ka­nie.
  • Bu­duj­te svo­je dá­to­vé skla­dy in­kre­men­tál­ne. Kas­ká­do­vý mo­del vý­vo­ja, pri kto­rom naj­prv vy­pra­cu­je­te fun­kčnú špe­ci­fi­ká­ciu ce­lé­ho sys­té­mu, nás­led­ne ce­lý sys­tém nap­rog­ra­mu­je­te a na­raz uve­die­te do pre­vádz­ky, ne­sie v se­be veľ­ké ri­zi­ká. Pr­vé vý­stu­py z dá­to­vé­ho skla­du uvi­dí biz­nis až po veľ­mi dl­hom ča­se a ne­mu­sia zod­po­ve­dať oča­ká­va­niam. Pre­to sa od­po­rú­ča vy­uží­vať agil­ný prís­tup k vý­vo­ju. Váš biz­nis dos­tá­va vý­sled­ky vý­vo­ja, a te­da aj vý­stu­py z dá­to­vé­ho skla­du prie­bež­ne. Vý­sled­kom agil­né­ho prís­tu­pu je oby­čaj­ne spo­koj­ný pou­ží­va­teľ z biz­ni­su a rých­la reak­cia na zme­ny v po­žia­dav­kách.
  • Pos­tav­te svo­je dá­to­vé skla­dy na jed­no­du­chej a uni­ver­zál­nej plat­for­me. Dnes len ťaž­ko od­had­ne­te všet­ky bu­dú­ce po­žia­dav­ky na váš dá­to­vý sklad a nás­tro­je BI, kto­ré bu­de­te v bu­dúc­nos­ti pou­ží­vať. Ak pos­ta­ví­te svo­je rie­še­nia na di­men­zio­nál­nom mo­de­li, vý­raz­ne si uľah­čí­te ži­vot v bu­dúc­nos­ti. Di­men­zio­nál­na sché­ma je tak­mer uni­ver­zál­ne roz­hra­nie, na kto­ré mož­no na­po­jiť tak­mer všet­ky dneš­né nás­tro­je BI. Vy­uží­vaj­te kon­for­mné di­men­zie. Je to ideál­ne rie­še­nie na in­teg­rá­ciu dát vo va­šom dá­to­vom skla­de, kto­ré vám pri správ­nom pou­ži­tí umož­ní dri­lo­vať me­dzi fak­tmi pre­po­je­ný­mi kon­for­mnou di­men­ziou.
  • Sle­duj­te dá­to­vú kva­li­tu prie­bež­ne už po­čas ETL. In­teg­ruj­te kon­tro­lu kva­li­ty dát pria­mo do spra­co­va­nia ETL. Za­raď­te test kva­li­ty dát do kaž­dej ETL pi­pe­li­ne a za kaž­dé ma­po­va­nie ETL, kde je to pot­reb­né. Ak ľu­bo­voľ­ný kon­trol­ný test nep­rej­de ale­bo zis­tí po­ru­še­nie nas­ta­ve­ných pra­vi­diel, chy­bu za­lo­guj­te. Ta­ký­to prís­tup k dá­to­vej kva­li­te vám umož­ní bu­do­vať dá­to­vú kva­li­tu in­kre­men­tál­ne spo­lu s DWH/BI. Jed­no­du­chá sché­ma mo­du­lov dá­to­vé­ho skla­du s cen­trál­nym plá­no­va­čom (Work-flow mo­du­lom) ria­dia­cim všet­ky pro­ce­sy ETL a ich zá­vis­los­ti a in­teg­ro­va­ným mo­du­lom da­ta quali­ty by moh­la vy­ze­rať nap­rík­lad tak­to (obr. č. 1).

BI.jpg

Obr č. 1

Bu­do­va­nie a údr­žba dá­to­vých skla­dov je ná­roč­ný pro­ces, kto­rý za­hŕňa sú­čin­nosť od­de­le­ní IT, pra­cov­ní­kov biz­ni­su a do­dá­va­te­ľov, pri­čom kaž­dý z nich mô­že mať iný poh­ľad na cie­le da­ných pro­jek­tov. Dodr­žia­va­ním zá­klad­ných pra­vi­diel, dôs­led­nos­ťou a zoh­ľad­ňo­va­ním po­trieb kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov mož­no reali­zo­vať ús­peš­né pro­jek­ty.

Ras­tis­lav Pri­da­la, DWH/BI pro­jek­ty, QBSW, a. s.

Zdroj: IW 6-7/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter