Business Intelligence

BI: Trendy, prehľad riešení, poskytovateľov, možností a cien

Strana 1/2

Prev­lá­da­jú­cim tren­dom v BI je sna­ha o adek­vát­nu reak­ciu na fe­no­mén expló­zie pre­važ­ne neš­truk­tú­ro­va­ných úda­jov, na­zý­va­ný big da­ta. Nák­la­dy na skla­do­va­nie ob­rov­ské­ho kvan­ta neš­truk­tú­ro­va­ných úda­jov sú vy­so­ké, pre­to kaž­dé­ho za­ují­ma, ako z nich čo naj­efek­tív­nej­šie vy­ťa­žiť in­for­má­cie, kto­ré by moh­li pred­sta­vo­vať kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Fir­my a or­ga­ni­zá­cie stá­le ne­ma­jú k dis­po­zí­cii vhod­né tech­no­ló­gie, kto­ré by tie­to úda­je do­ká­za­li spra­co­vať.

Ak po­ža­du­je­me ad hoc ana­lý­zy v reál­nom ča­se či v ho­ri­zon­te nie­koľ­kých mi­nút, pri vy­uži­tí tra­dič­ných me­tód a nás­tro­jov bu­si­ness in­telli­gen­ce by bo­li in­ves­tí­cie do no­vých har­dvé­ro­vých, úlož­ných a ko­mu­ni­kač­ných ka­pa­cít neú­mer­ne vy­so­ké.

Reak­cia na expló­ziu úda­jov

Fir­my sa bu­dú sna­žiť zís­ka­vať poz­nat­ky z no­vých a rôz­no­ro­dých štruk­tú­ro­va­ných aj neš­truk­tú­ro­va­ných dá­to­vých zdro­jov, vy­užiť no­vé príl­eži­tos­ti na rast a efek­ti­vi­tu. Nás­tro­je BI ov­plyv­ňu­je nie­len fak­tor veľ­kých ob­je­mov neš­truk­tú­ro­va­ných dát, ale aj nut­nosť čo­raz šir­šie­ho zá­be­ru rie­še­ní BI nie­len za opo­nou, te­da na server­och, ale aj mo­bil­ných klient­skych za­ria­de­niach. Je­den z tren­dov v rám­ci kon­cep­tu sa­mob­služ­nej BI je ak­ti­vá­cia ana­lýz hla­som a, sa­moz­rej­me, aj spros­tred­ko­va­nie od­po­ve­dí hla­so­vou for­mou - ana­ló­gia po­pu­lár­nej asis­ten­tky Si­ri z plat­for­my iOS s ana­ly­tic­ký­mi schop­nos­ťa­mi. Ve­dú­ci pra­cov­ní­ci si uve­do­mu­jú, že pre­dik­tív­ne ana­lý­zy pos­ky­tu­jú ove­ľa väč­šiu hod­no­tu než tra­dič­né nás­tro­je BI orien­to­va­né na his­tó­riu. Ve­ľa fi­riem sa sna­ží pro­fi­to­vať z po­ten­ciá­lu čo­raz po­pu­lár­nej­šej plat­for­my Ha­doop a in­teg­ru­je ana­ly­tic­ké fun­kcie do svo­jich nás­tro­jov. Ten­to trend je dob­re vi­di­teľ­ný hlav­ne v clou­do­vých ap­li­ká­ciách, nap­rík­lad Web­Trends či Goog­le Ana­ly­tics.

Bu­dúc­nosť bu­de pat­riť lo­gic­kým dá­to­vým skla­dom

Lo­gic­ký dá­to­vý sklad (LDW) vznik­ne spo­je­ním tra­dič­né­ho cen­trál­ne­ho dá­to­vé­ho skla­du s fe­de­ro­va­ným ale­bo dis­tri­buo­va­ným spra­co­va­ním (napr. Map­Re­du­ce). Do LDW sa v bu­dúc­nos­ti za­čle­nia aj mno­hé dá­to­vé tr­ho­vis­ká. Líd­ri na tr­hu ana­ly­tic­kých nás­tro­jov mu­sia ten­to trend ak­cep­to­vať, inak ris­ku­jú ras­tú­ce nák­la­dy na in­for­mač­ný ma­naž­ment pre ana­ly­ti­kov, te­da zní­že­nie ob­chod­nej hod­no­ty svo­jich pro­duk­tov. Nás­tup LDW sa za­čal kon­com ro­ku 2011, keď ten­to seg­ment tvo­ril pod­ľa Gar­tne­ru 3 až 5 % tr­hu BI. Fir­my vte­dy za­ča­li ob­ja­vo­vať, abstra­ho­vať a ra­cio­na­li­zo­vať sprá­vu veľ­ké­ho množ­stva dát, kto­ré po­ten­ciál­ne skrý­va­jú cen­né in­for­má­cie. Niek­to­ré fir­my si do­kon­ca uve­do­mi­li, že zmy­sel má aj skla­do­va­nie is­tých úda­jov, kto­ré bo­li pro­ti ana­lý­ze vte­daj­ší­mi nás­troj­mi re­zis­ten­tné. No­vé nás­tro­je špe­cia­li­zo­va­né na ana­lý­zu neš­truk­tú­ro­va­ných úda­jov z nich mô­žu už te­raz ale­bo vo veľ­mi blíz­kej bu­dúc­nos­ti vy­ťa­žiť cen­né úda­je, kto­ré mô­žu pris­pieť k zís­ka­niu kon­ku­ren­čnej vý­ho­dy.

Tren­dy v ob­las­ti ana­ly­tic­kých nás­tro­jov

Gar­tner pred­pok­la­dá, že do ro­ku 2016 bu­de 30 % pod­ni­kov pria­mo ale­bo ne­pria­mo mo­ne­ti­zo­vať svo­je in­for­mač­né ak­tí­va či už for­mou vý­me­ny, ale­bo pre­da­ja. Ho­ci na pre­dik­tív­ne ana­lý­zy bu­de orien­to­va­ných me­nej ako 25 % pro­jek­tov BI, tie bu­dú pro­du­ko­vať 50 % ob­chod­nej hod­no­ty. Trh s ana­ly­tic­ký­mi rie­še­nia­mi plat­for­my bu­de aj na­ďa­lej je­den z naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich sof­tvé­ro­vých tr­hov. Roč­ná mie­ra ras­tu bu­de os­ci­lo­vať oko­lo hra­ni­ce 7 %. Za­ují­ma­vý bu­de aj seg­ment DaaS (dá­ta ako služ­ba). Zá­kaz­ní­ci sa prih­lá­sia na od­ber dá­to­vo špe­ci­fic­kých slu­žieb, za­me­ra­ných na úz­ku ob­lasť zá­uj­mu.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter