Business Intelligence

Revolúcia v BI - zmena tradičnej paradigmy

Strana 1/2

Svet BI sa zá­sad­ným spô­so­bom zme­nil. Mo­del a pra­vid­lá fun­go­va­nia BI (tzv. pa­ra­dig­ma BI) sa zme­ni­li tak dra­ma­tic­ky, že mô­že­me reál­ne ho­vo­riť o re­vo­lú­cii v BI. Tá­to re­vo­lú­cia pri­nies­la no­vé príl­eži­tos­ti pre tých, čo stá­li v jej če­le, a no­vé hroz­by pre tých, kto­rí si ani nev­šim­li, že ne­ja­ká re­vo­lú­cia bo­la.

Čo bo­li hlav­né hyb­né si­ly, ako vy­ze­rá no­vý mo­del, aké sú do­sa­hy a zme­ny a ako ich pri­jí­ma­jú fir­my a jed­not­liv­ci?

Pa­ra­dox ino­vá­cie a roz­vo­ja a „po­ľud­šte­nie" BI

Asi naj­dô­le­ži­tej­šiu hyb­nú si­lu vy­tvo­ril ne­sú­lad me­dzi tech­no­lo­gic­kou úrov­ňou jed­not­liv­ca v súk­ro­mí a v prá­ci. Tech­no­ló­gie sa roz­ví­ja­jú rých­lej­šie a sú dos­tup­nej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Tab­le­ty s no­vý­mi fun­kcia­mi, smar­tfó­ny, mo­der­né ap­li­ká­cie na ko­mu­ni­ká­ciu, zdie­ľa­nie in­for­má­cií a so­ciál­nu inter­ak­ciu, úp­ra­vu (napr. fo­tiek a vi­deí), webo­vý zber a vy­hod­no­co­va­nie dát a po­dob­né tech­no­lo­gic­ké vy­mo­že­nos­ti už vy­uží­va kaž­dý z nás. Jed­na z dô­le­ži­tých po­žia­da­viek na ne je jed­no­du­ché pou­ží­va­nie, no zá­ro­veň sa vy­ža­du­je, aby bo­li „na­du­pa­né" fun­kcia­mi. Bež­ný člo­vek v súk­ro­mí nech­ce trá­viť čas čí­ta­ním ma­nuá­lu ale­bo ško­le­ním a od­mie­ta rie­še­nia, kto­ré sú nef­lexibil­né, po­ma­lé a za­sta­ra­né. Prá­ca s mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi pri­ná­ša zá­ba­vu, mo­ti­vá­ciu, ino­vá­cie a osob­nú flexibi­li­tu na vy­so­kej úrov­ni.

Len čo však vy­me­ní­me pros­tre­die za pra­cov­né, sme v úpl­ne inom sve­te. Sys­té­my sú čas­to ná­roč­né na za­ško­le­nie, nef­lexibil­né, na všet­ko tre­ba ča­kať. Na­mies­to pruž­nej vý­me­ny in­for­má­cií si ľu­dia nav­zá­jom po­sie­la­jú ob­rov­ské a nep­reh­ľad­né sú­bo­ry, na­mies­to at­rak­tív­nych gra­fov vy­hod­no­cu­jú ob­rov­ské a nud­né ta­buľ­ky... Na­mies­to zá­ba­vy je to utr­pe­nie, mo­ti­vá­cia sa me­ní na de­mo­ti­vá­ciu, ino­vá­cie a osob­ná flexibi­li­ta sú za­mknu­té niek­de v „pol­gi­go­vej exce­lov­skej ta­buľ­ke", kto­rú tre­ba vy­pl­niť.

Ten­to ne­sú­lad naš­ťas­tie vy­tvo­ril tlak a ľu­dia za­ča­li to, na čo sú zvyk­nu­tí zo súk­ro­mia, po­ža­do­vať a pre­sa­dzo­vať aj v pra­cov­nom ži­vo­te.

Ino­vá­cie a flexibi­li­ta v súk­rom­nom ži­vo­te sa po­ma­ly, ale is­to dos­ta­li aj do pra­cov­né­ho pros­tre­dia. Čo­raz viac spo­loč­nos­tí vy­uží­va tab­le­ty a mo­der­né nás­tro­je BI, kto­ré dá­va­jú pra­cov­ní­kom v te­ré­ne (nap­rík­lad ob­chod­ní­kom) okam­ži­té in­for­má­cie. Mo­bil­né BI, „touch rea­dy" ap­li­ká­cie a prís­tup k in­for­má­ciám kde­koľ­vek, to sú zá­klad­né po­žia­dav­ky, nie „ni­ce to ha­ve" fun­kcio­na­li­ta. So­ciál­ne sie­te, spo­lup­rá­ca me­dzi tí­ma­mi sa sta­li té­ma­mi BI a už ne­pa­tria vý­luč­ne od­de­le­niu HR. Ana­lý­zy a roz­hod­nu­tia v štý­le „ja sám" sa me­nia na roz­hod­nu­tia „my spo­lu", štruk­tú­ro­va­né vzde­lá­va­nie, čí­ta­nie ma­nuá­lov a ško­le­nia nah­rá­dza zdie­ľa­nie v rôz­nych ko­mu­ni­tách. To­to všet­ko zvy­šu­je mo­ti­vá­ciu a má pria­my vplyv na ino­vá­cie a reál­nu vý­kon­nosť a efek­ti­vi­tu.

Bu­si­ness in­telli­gen­ce je nás­troj biz­ni­su - reál­ne vý­sled­ky a zme­na tra­dič­ných ro­lí

Asi kaž­dý bu­de súh­la­siť, že pre­ja­vy hos­po­dár­skej krí­zy sú stá­le ci­teľ­né na­prieč všet­ký­mi od­vet­via­mi. Vša­de vi­dí­me dô­raz na efek­ti­vi­tu, ús­po­ry, reál­nu náv­rat­nosť in­ves­tí­cie a sku­toč­né vý­sled­ky. Tem­po zmien v pros­tre­dí je rých­lej­šie a stá­le sa zrý­chľu­je a vý­rok „ti­me is mo­ney" pla­tí viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. V ob­las­ti BI to pri­nie­slo dve veľ­ké zme­ny.

Pr­vá z nich je zme­na tra­dič­nej ro­ly v rám­ci BI. Bu­si­ness in­telli­gen­ce už nie je zá­le­ži­tosť IT, ale nás­troj biz­ni­su. Je ove­ľa dô­le­ži­tej­šie to, aký bu­de do­sah na reál­ne ob­chod­né vý­sled­ky, ako vý­sle­dok da­né­ho nás­tro­ja BI v 10-stra­no­vom do­taz­ní­ku IT fun­kcio­na­lít. Pou­ží­va­te­lia z biz­ni­su sú tí, kto­rí de­fi­nu­jú po­žia­dav­ky nás­tro­jov BI, pri­ná­ša­jú no­vé rie­še­nia a čas­to sto­ja v če­le pro­jek­tov ich im­ple­men­tá­cie. Ro­la IT sa zme­ni­la na tzv. „enab­le­ra". Ide o ka­ta­ly­zá­tor zmien s cie­ľom čo naj­lep­šie po­môcť pou­ží­va­te­ľom z biz­ni­su.

Vďa­ka mo­der­ným nás­tro­jom sa zme­ni­li aj os­tat­né ro­ly. Nás­tro­je bu­si­ness dis­co­ve­ry umož­ňu­jú fi­rem­ným pou­ží­va­te­ľom sa­mos­tat­ne vy­tvá­rať ap­li­ká­cie BI (nap­rík­lad na vy­hod­no­co­va­nie mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní) už po nie­koľ­kod­ňo­vom za­ško­le­ní. Na vy­tvo­re­nie das­hboar­du tak nie je pot­reb­ný dra­hý IT špe­cial­ista ale­bo exter­ná fir­ma, zvlád­ne to aj zruč­nej­ší pra­cov­ník z od­de­le­nia mar­ke­tin­gu, kon­tro­lin­gu ale­bo ob­cho­du.

Ten­to trend, na­zý­va­ný „self servic­e BI", pri­nie­sol jed­no­duch­šie bu­do­va­nie inter­nej exper­tí­zy, vy­ššiu dy­na­mi­ku roz­vo­ja a vy­ššiu efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu.

Dru­há po­zi­tív­na zme­na je, že fir­my sa ko­neč­ne po­sú­va­jú od „IT pro­jek­tov ro­ka" k pro­jek­tom s reál­ny­mi vý­sled­ka­mi v krát­kom ča­se. V praxi to zna­me­ná, že pro­jek­ty im­ple­men­tá­cie BI, kde vi­dieť reál­ne efek­ty za 2-3 me­sia­ce, ma­jú pred­nosť pred nie­koľ­ko­roč­ným bu­do­va­ním dá­to­vé­ho skla­du ale­bo nie­koľ­ko­me­sač­ným ča­ka­ním na re­por­ty, po­čas kto­ré­ho pou­ží­va­te­lia trá­via ve­ľa pro­duk­tív­ne­ho ča­su spá­ja­ním dát v Exce­li. Pro­jek­ty BI s roz­poč­tom nie­koľ­ko sto­ti­síc eur s roz­pa­či­tý­mi vý­sled­ka­mi nah­ra­di­li pro­jek­ty s roz­poč­tom nie­koľ­ko de­sia­tok ti­síc eur a reál­nym prí­no­som.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter