Business Intelligence

BI, BA alebo Business Discovery?

Strana 1/2

Je ná­zov Bu­si­ness In­telli­gen­ce (BI) už mŕtvy? Nah­ra­di­lo ho po­me­no­va­nie Bu­si­ness Ana­ly­tics (BA) ale­bo Bu­si­ness Dis­co­ve­ry? Ale­bo ide o úpl­ne no­vú ob­lasť?

Nie je to po pr­výk­rát, keď sa stre­tá­va­me s tým, že jed­na vec má rôz­ne po­me­no­va­nia a v prin­cí­pe ide o to is­té. Tak je to aj v prí­pa­de Bu­si­ness In­telli­gen­ce a Bu­si­ness Ana­ly­tics. Ak si po­rov­ná­va­me BI a BA, pri pr­vej „skrat­ke" sa kla­die dô­raz skôr na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia na zá­kla­de do­da­ných pod­kla­dov pri­már­ne od IT od­de­le­ní a v dru­hom prí­pa­de je to sna­ha pod­po­riť roz­ho­do­va­nie na zá­kla­de vlas­tných ana­lýz reali­zo­va­ných v biz­ni­se s vy­uži­tím tech­no­lo­gic­kých pros­tried­kov a dát zo sys­té­mov Bu­si­ness Ana­ly­tics (BA). Niek­to mô­že na­mie­tať ale­bo mať iný poh­ľad na da­nú ob­lasť, ale čo je v tom­to prí­pa­de dô­le­ži­té, je pod­sta­ta tých­to rie­še­ní. Sú to rie­še­nia, kto­ré po­má­ha­jú spo­loč­nos­tiam v ob­las­ti pod­po­ry ras­tu tr­žieb (príj­mu), zlep­še­nia v ob­las­ti kva­li­ty slu­žieb pos­ky­to­va­ných zá­kaz­ní­kom, kon­tro­ly nák­la­dov, pod­po­ry pre lep­šie a rých­lej­šie roz­hod­nu­tia, čím pod­po­ru­jú ak­ti­vi­ty v biz­ni­se v ce­lej šír­ke.

Ako naz­na­ču­jú pries­ku­my, ob­lasť BI (BA) je stá­le stre­do­bo­dom zá­uj­mu a in­ves­tí­cií do IT. Ale aké sú vý­zvy pre da­nú ob­lasť , kde mô­že­me oča­ká­vať vý­raz­ný po­sun? Z môj­ho poh­ľa­du sú to tie­to ob­las­ti:

Ob­lasť vi­zua­li­zá­cie dát - gra­fic­ké preh­ľad­né zob­ra­ze­nie kľú­čo­vých uka­zo­va­te­ľov s mož­nos­ťou tvor­by vlas­tných „das­hboar­dov" pod­po­ra ana­lýz what-if a si­mu­lá­cie rôz­nych va­rian­tov vý­vo­ja na zá­kla­de vstup­ných pa­ra­met­rov atď. v jed­nom pros­tre­dí. Me­dzi vý­zvy v tej­to ob­las­ti bez­po­chy­by pat­rí de­fi­ní­cia správ­nych met­rík, in­for­má­cií zob­ra­zo­va­ných cez das­hboard a ich op­ti­mál­ne zob­ra­ze­nie. Kri­tic­ká pre správ­ne pou­ži­tie je inter­ak­cia pou­ží­va­te­ľa a sys­té­mu, aby in­for­má­cie ne­bo­li sta­tic­ky zob­ra­ze­né, ale aby bo­lo mož­né ich dy­na­mic­ké zob­ra­ze­nie a prá­ca s ni­mi.

Self-servic­e BI - „sa­moob­služ­né rie­še­nie" - cie­ľom ale­bo skôr ví­ziou pre mno­hé spo­loč­nos­ti je navr­hnúť a vy­tvo­riť rie­še­nie, kto­ré umož­ní pou­ží­va­te­ľom z biz­ni­su ana­ly­zo­vať no­vé dá­ta bez mi­ni­mál­nej pod­po­ry IT. Naj­lep­ším rie­še­ním pre tú­to ob­lasť sa zdá nie ná­kup no­vých tech­no­ló­gií, ale pod­po­ra vzde­lá­va­nia pou­ží­va­te­ľov z biz­ni­su, ako správ­ne vy­užiť a pou­ží­vať exis­tu­jú­ce rie­še­nia.

Mo­bil­ný prís­tup k dá­tam - ne­mu­sí­me vy­nak­la­dať ve­ľa úsi­lia, aby sme zis­ti­li, že mo­bil­né za­ria­de­nia sú v kur­ze - pre­daj tab­le­tov a mo­bil­ných za­ria­de­ní pre­ko­ná­va pre­daj no­te­boo­kov a PC sta­níc. Len čo za­čne­me pou­ží­vať tab­let na prá­cu, v tej chví­li pot­re­bu­je­me mať in­for­má­cie na do­sah, dá­ta dos­tup­né pre roz­ho­do­va­nie a ria­de­nie spo­loč­nos­ti. Ob­las­ti, kde tre­ba zvý­šiť po­zor­nosť pri mo­bil­ných BI, sú: bez­peč­nosť, vy­uži­teľ­nosť off-li­ne prís­tu­pu k ana­ly­zo­va­ným dá­tam a trend zá­kaz­ní­kov up­red­nos­tňo­vať na­tív­ne mo­bil­né ap­li­ká­cie pred webo­vým roz­hra­ním.

In-me­mo­ry tech­no­ló­gie - vďa­ka zlac­ňo­va­niu pa­mä­ťo­vých mo­du­lov sa dos­ta­li do pop­re­dia už pred pár rok­mi a po­nú­ka­jú no­vé mož­nos­ti v ob­las­ti ana­lý­zy dát, mo­de­lo­va­nia what-if ale­bo v ob­las­ti plá­no­va­nia. Dô­raz v prí­pa­de in-me­mo­ry tech­no­ló­gie sa kla­die na rých­losť a reak­cie sys­té­mu na vý­stu­py po­ža­do­va­ných dát. Ča­kať na re­port 20 mi­nút sa už ni­ko­mu nech­ce. Pou­ží­va­te­lia vy­ža­du­jú rých­losť a flexibi­li­tu pri ana­lý­zach dát. Ďal­šia nes­por­ná vý­ho­da je rých­losť im­ple­men­tá­cie ta­kých­to rie­še­ní do reál­ne­ho pou­ží­va­nia (ne­mu­sí to pla­tiť pre kaž­dé­ho vý­rob­cu tech­no­ló­gií). Rých­losť a flexibi­li­ta sú nes­por­né vý­ho­dy v pou­ži­tí in-me­mo­ry tech­no­ló­gií.

Big da­ta - sľu­bu­je od­om­knu­tie ob­chod­ných príl­eži­tos­tí ana­lý­zou všet­kých dos­tup­ných dát, a to nie­len dát v sys­té­moch ERP, v dá­to­vých skla­doch, ale i dát zo so­ciál­nych sie­tí, sen­zo­rov, geog­ra­fic­kých in­for­má­cií, neš­truk­tú­ro­va­ných dát a po­dob­ne. V praxi uvi­dí­me, aký sku­toč­ný prí­nos bu­dú mať tie­to tech­no­ló­gie pre reál­ny biz­nis. Naj­lep­šie bu­de vy­uži­tie tech­no­ló­gií na big da­ta v spo­loč­nos­tiach za­me­ra­ných na ma­loob­chod­ný biz­nis (fir­my s veľ­kým poč­tom zá­kaz­ní­kov). Pre­čo prá­ve v tom­to seg­men­te? Zá­kaz­ník je čo­raz in­for­mo­va­nej­ší, má vy­ššie ná­ro­ky na pro­duk­ty a služ­by, a te­da stá­va sa me­nej lo­jál­nym. V bo­ji o udr­ža­nie zá­kaz­ní­ka bu­dú prá­ve tech­no­ló­gie big da­ta naj­viac prí­nos­né. Poz­na­nie zá­kaz­ní­ka bu­de kľú­čo­vé pre pos­kyt­nu­tie správ­ne­ho pro­duk­tu v správ­nom ča­se.

QlikView_RP_OBR.jpg

Ďal­ší­mi tech­no­lo­gic­ký­mi ob­las­ťa­mi roz­ší­re­nia BI sú rie­še­nia v clou­do­vom pros­tre­dí. Pod­ľa ana­lýz spo­loč­nos­ti Gar­tner tvo­ria rie­še­nia BI v clou­de iba 3 % cel­ko­vých in­ves­tí­cií do BI. V pre­važ­nej mie­re ide o roz­ší­re­nie fun­kcií BI v exis­tu­jú­com clou­do­vom rie­še­ní, ako nap­rík­lad CRM, ria­de­nie ľud­ských zdro­jov a po­dob­ne.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter