Rozhovor: Radovan ROGOS, Contineo

Budúcnosťou videokonferencií sú služby

radovan rogos.jpg IW: Aké sú ak­tuál­ne tren­dy v ob­las­ti vi­deo­kon­fe­ren­čných rie­še­ní?

Ra­do­van Ro­gos: Sme­ro­va­nie sve­to­vých tren­dov v tej­to ob­las­ti je v sú­čas­nos­ti ov­plyv­ňo­va­né dvo­ma fak­tor­mi. Pr­vý z nich sú ras­tú­ce po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov na pos­ky­to­va­nie vi­deo­kon­fe­ren­cií for­mou služ­by (VaaS). Vý­raz­ne ras­tie po­nu­ka ta­kých­to slu­žieb i do­pyt po nich nie­len na úrov­ni kon­co­vých bo­dov, ale hlav­ne na úrov­ni cen­trál­nej vi­deo­kon­fe­ren­čnej infra­štruk­tú­ry. Dru­hý fak­tor, kto­rý cí­tiť i v mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cii sve­to­vých líd­rov, je mož­nosť in­teg­rá­cie vi­deo­kon­fe­ren­čných rie­še­ní do exis­tu­jú­ce­ho hla­so­vé­ho a ko­la­bo­rač­né­ho pros­tre­dia. Oba fak­to­ry pô­so­bia in­teg­rač­ne, vý­rob­co­via oča­ká­va­jú ná­rast pre­da­ja har­dvé­ro­vých (HW) kon­co­vých za­ria­de­ní, sof­tvé­ro­vých (SW) vi­deo­kon­fe­ren­čných ap­li­ká­cií i tech­no­ló­gií vi­deo­kon­fe­ren­čných server­ov a infra­štruk­tú­ry.

V prí­pa­de slo­ven­ské­ho tr­hu, kto­rý je v tej­to ob­las­ti po­za­du asi o 3 - 5 ro­kov, ba­dať nie­koľ­ko mo­men­tov, kto­ré mô­že­me potvr­diť ako tren­dy. Všeo­bec­ne ras­tie po­žia­dav­ka po vi­deo­ko­mu­ni­ká­cii. Žiaľ, v akej­koľ­vek po­do­be a kva­li­te. Čas­to si pou­ží­va­te­lia mý­lia web, YouTu­be a ko­la­bo­rá­ciu. Špe­ciál­ne v ob­las­ti kva­li­ty vi­deo­kon­fe­ren­čných pre­no­sov je me­dzi pou­ží­va­teľ­mi níz­ka mie­ra po­ve­do­mia. Dô­ka­zom to­ho sú mno­hé prí­pa­dy z praxe, kde veľ­mi ús­peš­né fir­my po­va­žu­jú Sky­pe za pro­fe­sio­nál­ny pra­cov­ný nás­troj a den­ne ho vy­uží­va­jú. Tá­to sku­pi­na fi­riem, ako aj sku­pi­na ma­lých a stred­ných fi­riem pred­sta­vu­jú zá­ro­veň pr­vú cie­ľo­vú sku­pi­nu po­ža­du­jú­cu po­nu­ky VaaS na Slo­ven­sku. Veľ­ké kor­po­rá­cie, územ­ne roz­lo­že­né pod­ni­ky a za­hra­nič­ní in­ves­to­ri na­ďa­lej vy­uží­va­jú a ku­pu­jú pro­fe­sio­nál­ne HW rie­še­nia. Ne­za­ned­ba­teľ­ný vplyv na roz­ši­ro­va­nie vi­deo­ko­la­bo­rá­cie ma­jú rie­še­nia ty­pu Mic­ro­soft Lync, a to hlav­ne v seg­men­te veľ­kých or­ga­ni­zá­cií.

IW: Je aj na Slo­ven­sku zá­ujem o high-end rie­še­nia ty­pu Te­leP­re­sen­ce? Kto je ty­pic­kým zá­kaz­ní­kom pre ta­ký­to typ rie­še­nia?

Ra­do­van Ro­gos: V ro­koch 2010 - 2011 bo­lo v SR in­šta­lo­va­ných asi 10 high-end rie­še­ní Te­leP­re­sen­ce (Im­mer­si­ve Rooms), pre­važ­ne v uni­ver­zit­nom pros­tre­dí, z veľ­kej čas­ti fi­nan­co­va­ných z európ­skych fon­dov. Dru­hú sku­pi­nu zá­kaz­ní­kov pre tie­to rie­še­nia tvo­ria nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti pra­cu­jú­ce v glo­bál­nom kon­zul­tač­nom biz­ni­se, kde ma­na­žé­ri trá­via pri vi­deo­kon­fe­ren­cii nie­koľ­ko ho­dín den­ne. Tre­ba po­dot­knúť, že seg­ment rie­še­ní Im­mer­si­ve Rooms je zvláš­tna ka­te­gó­ria vo vi­deo­kon­fe­ren­čnom biz­ni­se, vy­ža­du­je špe­ciál­ne prís­tu­py, prep­ra­co­va­né kal­ku­lá­cie ROI a de­tail­nú zna­losť fi­rem­ných pro­ce­sov pou­ží­va­te­ľa. Pre väč­ši­nu vi­deo­kon­fe­ren­čných zá­kaz­ní­kov je in­ves­tí­cia do tých­to rie­še­ní nee­fek­tív­na, a pre­to neo­ča­ká­va­me ná­rast pro­jek­tov v tom­to seg­men­te.

IW: Aké sú po­žia­dav­ky na inter­ne­to­vé pri­po­je­nie na vi­de­kon­fe­ren­cie v HD kva­li­te?

Ra­do­van Ro­gos: Za­ve­de­nie pro­to­ko­lu H.264 do vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho sve­ta umož­ni­lo do­siah­nuť, že HD pre­nos 720p30 (roz­lí­še­nie 720p a zá­ro­veň 30 sní­mok/s) vy­ža­du­je mi­ni­mál­nu šír­ku pás­ma asi 800 - 1024 kb/s. Ten­to údaj je ne­zá­vis­lý od pou­ži­té­ho sie­ťo­vé­ho pros­tre­dia, kto­rým mô­že IP, SIP, prí­pad­ne ISDN. Full HD pre­nos (1080p30) vy­ža­du­je mi­ni­mál­ne 1,7 Mb/s. Niek­to­rí vý­rob­co­via si pro­to­kol H.264 im­ple­men­tu­je vlas­tnou for­mou pod náz­vom H.264 HighPro­fi­le. Ten­to pro­to­kol už bol štan­dar­di­zo­va­ný, no je veľ­mi ná­roč­ný na im­ple­men­tá­ciu a vý­kon pro­ce­so­rov. Má však zá­sad­ný vplyv na šír­ku pás­ma, keď na do­siah­nu­tie roz­lí­še­nia 720p30 pot­re­bu­je­me iba 512 kb/s a na 1080p30 nám pos­ta­ču­je 900 kb/s. Naj­nov­ší trend je vy­uží­va­nie pro­to­ko­lu H.264 SVC, kto­rý má po­dob­né vý­ho­dy ako H.264 HighPro­fi­le. Vý­ni­moč­ne sa pou­ží­va i roz­lí­še­nie 1080p60, no je­ho reál­ny prí­nos je len vo veľ­mi špe­ci­fic­kých ap­li­ká­ciách, ako sú napr. pre­no­sy chi­rur­gic­kých ope­rá­cií na veľ­ké pro­jek­čné plo­chy.

IW: Akú pri­da­nú hod­no­tu po­nú­ka pro­fe­sio­nál­ne vi­deo­kon­fe­ren­čné rie­še­nie op­ro­ti spot­re­bi­teľ­ským al­ter­na­tí­vam, kto­ré vy­uží­va­jú webo­vú ka­me­ru ale­bo ka­me­ru v smar­tfó­ne s HD roz­lí­še­ním a webo­vú služ­bu na vi­deo­kon­fe­ren­cie?

Ra­do­van Ro­gos: Dô­le­ži­té je po­rov­ná­vať po­rov­na­teľ­né a adek­vát­ne rie­še­nia, ne­mož­no po­rov­ná­vať rie­še­nia pre tab­le­ty/smar­tfó­ny s rie­še­nia­mi pre vi­deo­kon­fe­ren­čné mies­tnos­ti. Sú to iné si­tuácie i pot­re­by. Pri­da­ná hod­no­ta pro­fe­sio­nál­nych rie­še­ní spo­čí­va v ga­ran­cii, dos­tup­nos­ti a pod­po­re in­teg­rá­to­ra, kto­rý po­má­ha pou­ží­va­te­ľo­vi vy­bu­do­vať pro­fe­sio­nál­ny pra­cov­ný nás­troj. Ga­ran­cia a pod­po­ra pos­ky­to­va­te­ľov webo­vých vi­deo­kon­fe­ren­čných slu­žieb je za­tiaľ veľ­mi ob­me­dze­ná či ne­jas­ná. V prí­pa­de prob­lé­mov ale­bo ne­kom­pa­ti­bi­li­ty HW/SW si mu­sí pou­ží­va­teľ po­ra­diť sám. Ne­za­ned­ba­teľ­ná pri­da­ná hod­no­ta pro­fe­sio­nál­nych rie­še­ní je vy­so­kok­va­lit­ná úro­veň audia a vi­dea. V pos­led­nom ča­se za­zna­me­ná­va­me aké­si zmie­re­nie sa pou­ží­va­te­ľov s pos­ky­to­va­nou kva­li­tou vi­dea a audia pri bez­plat­ných vi­deo­kon­fe­ren­čných služ­bách. Pou­ží­va­teľ, kto­rý vy­skú­ša pro­fe­sio­nál­ne rie­še­nie i webo­vú al­ter­na­tí­vu pri via­cho­di­no­vej vi­deo­kon­fe­ren­čnej po­ra­de, kva­li­ta­tív­ne roz­die­ly ur­či­te po­cí­ti. A vy­hod­no­tí, kto­ré rie­še­nie je ozajst­ný ko­mu­ni­kač­ný a pra­cov­ný nás­troj.

Veľ­mi ob­ľú­be­ná a efek­tív­ná fun­kcio­na­li­ta pro­fe­sio­nál­nych rie­še­ní je zdie­ľa­nie dát, plôch a sú­bo­rov a kom­plex­ný ce­lok dot­vá­ra­jú dopl­nko­vé fun­kcie, napr. nah­rá­va­nie či strea­mo­va­nie vi­deo­kon­fe­ren­cie.

IW: Ako vy­chá­dza to­to po­rov­na­nie z hľa­dis­ka po­me­ru ce­na/úžit­ko­vá hod­no­ta?

Ra­do­van Ro­gos: Je preu­ká­za­né, že vi­deo­kon­fe­ren­čné rie­še­nia na pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni nah­ra­dia väč­ší po­čet slu­žob­ných ciest, dô­le­ži­tých osob­ných ro­ko­va­ní ale­bo kon­zul­tá­cií ako pou­ží­va­nie spot­re­bi­teľ­ských vi­deo­kon­fe­ren­čných slu­žieb, kto­ré sú vhod­né skôr na bež­nú ope­ra­tí­vu. Aj v tom­to prí­pa­de pla­tí, že dob­rý pre­daj­ca vi­deo­kon­fe­ren­čných rie­še­ní po­núk­ne fi­nan­čné po­rov­na­nia a ana­lý­zy s cie­ľom navr­hnúť naj­vhod­nej­šie rie­še­nie.

IW: Čo ak zá­kaz­ník ne­má pot­reb­nú HW infra­štruk­tú­ru a nech­ce in­ves­to­vať ani do veľ­kých HD rie­še­ní?

Ra­do­van Ro­gos: Jed­no­duch­šia ces­ta je pou­ží­va­nie webo­vé­ho roz­hra­nia a za­kú­pe­nie pro­fe­sio­nál­nej služ­by VaaS (zria­de­nie úč­tu). Dru­há mož­nosť spo­čí­va v in­šta­lá­cii pro­fe­sio­nál­nej ap­li­ká­cie a re­gis­trá­cii u prís­luš­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa. Obe mož­nos­ti vy­ža­du­jú me­sač­né pop­lat­ky za služ­bu VaaS. Ak zá­kaz­ník pot­re­bu­je vi­deo­kon­fe­ren­čné rie­še­nie pre viac osôb do za­sa­da­cej mies­tnos­ti, má dnes mož­nosť si ta­ké­to rie­še­nie i pre­na­jať. Mož­ná je i kom­bi­ná­cia uve­de­ných rie­še­ní. Pri kaž­dej z uve­de­ných mož­nos­tí však naj­dô­le­ži­tej­šiu strán­ku pred­sta­vu­je úlo­ha pro­fe­sio­nál­ne­ho in­teg­rá­to­ra (exter­né­ho ale­bo inter­né­ho), kto­rý rie­še­nie navr­hne, otes­tu­je a za­bez­pe­čí všet­ky ga­ran­cie (napr. bez­peč­nosť ko­mu­ni­ká­cie, sprá­vu za­ria­de­ní, dopl­nko­vé fun­kcio­na­li­ty).

Ra­do­van RO­GOS, mar­ke­ting ma­na­ger, Con­ti­neo s.r.o.

Zdroj: IW 6-7/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter