Reportáž:

Oracle CloudWorld

Na pod­po­ru svo­jich clou­do­vých slu­žieb us­po­ria­da­la spo­loč­nosť Orac­le vo vy­bra­ných mes­tách sé­riu kon­fe­ren­cií CloudWord. Cie­ľom po­du­ja­tí je oboz­ná­miť CEO, CIO, IT špe­cia­lis­tov, zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov s naj­nov­ším vý­vo­jom a tren­dmi v tech­no­ló­gii cloud com­pu­tin­gu z poh­ľa­du Orac­le.

Ma­li sme mož­nosť zú­čas­tniť sa na po­du­ja­tí v Mní­cho­ve, na kto­rom bo­la hlav­ným lá­kad­lom pred­náš­ka pre­zi­den­ta Orac­le Mar­ka Hur­da. Ne­vy­hol sa v nej iden­ti­fi­ká­cii prob­lé­mov clou­du, hlav­ne izo­lá­cii ap­li­ká­cií SaaS od zvyš­ku pod­ni­ko­vých pro­ce­sov. Zá­kaz­ní­ci lo­gic­ky vy­ža­du­jú ši­ro­kú súp­ra­vu dob­re in­teg­ro­va­teľ­ných ap­li­ká­cií a oča­ká­va­jú sig­ni­fi­kant­ný po­zi­tív­ny vplyv na svo­je pod­ni­ka­nie, pre­to­že na na­sa­de­nie clou­du ich mo­ti­vo­va­la sna­ha zrý­chliť a ze­fek­tív­niť biz­nis.

Hurd.jpg

Mark Hurd, pre­zi­dent Orac­le, nie­koľ­kok­rát zdô­raz­ňo­val pod­po­ru mo­bil­né­ho prís­tu­pu k pod­ni­ko­vým ap­li­ká­ciám v clou­de. „iP­ho­ne vo va­šom vrec­ku je dvak­rát vý­kon­nej­ší než le­gen­dár­ny main­fra­me IBM 360.“

Cloud com­pu­ting mô­že dra­ma­tic­ky zvý­šiť vý­kon­nosť pod­ni­ku a zní­žiť nák­la­dy, tie­to prí­no­sy však vy­ža­du­jú, aby tech­no­ló­gia fun­go­va­la na­prieč ce­lou spo­loč­nos­ťou. Ob­jed­na­nie clou­do­vej ap­li­ká­cie mô­že sí­ce byť po­mer­ne jed­no­du­ché, ove­ľa ťaž­šie je však in­teg­ro­vať tú­to ap­li­ká­ciu so zvyš­kom pod­ni­ku vrá­ta­ne sys­té­mov fun­gu­jú­cich na vlas­tnej infra­štruk­tú­re (on-pre­mi­se).

Pod­ľa vý­sled­kov pries­ku­mov reali­zo­va­ných spo­loč­nos­ťou Orac­le 83 % res­pon­den­tov uvá­dza ako prí­či­nu nespl­ne­ných oča­ká­va­ní zlú in­teg­rá­ciu. Až 36 % res­pon­den­tov do­kon­ca ne­moh­lo in­teg­ro­vať clou­do­vú ap­li­ká­ciu s vlas­tným sof­tvé­rom pod­ni­ku a prib­liž­ne rov­na­ké per­cen­to ne­mô­že clou­do­vé ap­li­ká­cie pris­pô­so­biť špe­ci­fic­kým pot­re­bám fir­my. Po­lo­vi­ca res­pon­den­tov tvr­dí, že vďa­ka in­teg­rá­cii mô­žu pria­mo a zo svo­jej vlas­tnej ap­li­ká­cie pris­tu­po­vať k dá­tam clou­do­vých ap­li­ká­cií iné­ho od­de­le­nia. Z uve­de­né­ho však vy­plý­va, že v dru­hej po­lo­vi­ci prí­pa­dov ta­ká fun­kcio­na­li­ta k dis­po­zí­cii nie je.

Dob­rá sprá­va je, že väč­ši­na fi­riem si pot­re­bu lep­šej in­teg­rá­cie ap­li­ká­cií i pro­ce­sov uve­do­mu­je a hľa­dá rie­še­nia zod­po­ve­da­jú­ce ich po­žia­dav­kám. Por­tfó­lio clou­do­vých ap­li­ká­cií Orac­le bo­lo navr­hnu­té s oh­ľa­dom na tie­to po­žia­dav­ky - ide o rie­še­nia umož­ňu­jú­ce in­teg­ro­vať pro­ce­sy vo všet­kých od­bo­roch pod­ni­ka­nia. Na­vy­še clou­do­vý mo­del umož­ňu­je pruž­ne rea­go­vať na no­vé vý­zvy a po­žia­dav­ky.

Na­vo­nok kri­ti­ka clou­du, na po­za­dí veľ­ké in­ves­tí­cie do vý­vo­ja

Nad­pis vy­sti­hu­je di­anie v spo­loč­nos­ti Orac­le oh­ľad­ne clou­do­vých tech­no­ló­gií po­čas pred­chá­dza­jú­cich ôs­mich ro­kov. Šéf spo­loč­nos­ti Larry Elli­son ne­bol vždy zá­stan­com clou­du, do­kon­ca v niek­to­rých svo­jich vy­stú­pe­niach tú­to kon­cep­ciu čias­toč­ne kri­ti­zo­val, no me­dzi­tým v je­ho fir­me nie­koľ­ko ti­síc ľu­dí napl­no pra­co­va­lo na úp­ra­vách viac ako 100 ap­li­ká­cií, aby do­ká­za­li fun­go­vať aj for­mou služ­by. In­ves­tí­cie do clou­du sa po­hy­bo­va­li v mi­liar­dách do­lá­rov. Časť in­ves­tí­cií sme­ro­va­la aj do ak­vi­zí­cií fi­riem (Rig­htNow, Ta­leo, Eloqua...), kto­rých tech­no­ló­gie a know-how Orac­le pot­re­bo­val. Vý­sled­kom úsi­lia je nie­len kom­plexná po­nu­ka ap­li­ká­cií na bá­ze mo­de­lu SaaS, keď zá­kaz­ní­ci pla­tia pra­vi­del­né pop­lat­ky za ak­tuál­ne vy­uží­va­nie, ale aj mo­de­ly PaaS a IaaS. PaaS umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom spúš­ťať vlas­tné ap­li­ká­cie v dá­to­vých cen­trách Orac­le a mo­del IaaS pre­ná­jom vý­poč­to­vej ka­pa­ci­ty for­mou vir­tuál­nych stro­jov.

Kurian.jpg

„Clou­do­vý mo­del nám umož­nil pod­stat­ne zvý­šiť kva­li­tu. Za nie­koľ­ko me­sia­cov sme ap­li­ko­va­li 10-ti­síc úp­rav a ak­tua­li­zá­cií. To by pri kla­sic­kom li­cen­čnom mo­de­li ne­bo­lo mož­né,“ vy­svet­lil jed­nu z vý­hod clou­do­vé­ho mo­de­lu Tho­mas Ku­rian, pro­duk­to­vý vice­pre­zi­dent Orac­le.

Ro­di­na slu­žieb pod náz­vom Orac­le Cloud onedl­ho za­vŕši pr­vý rok ús­peš­né­ho fun­go­va­nia, tak­že mož­no po­rov­ná­vať prí­no­sy clou­do­vých rie­še­ní s mo­de­lom pos­ky­to­va­nia in pre­mi­se ap­li­ká­cií na bá­ze li­cen­čných pop­lat­kov, z kto­ré­ho Orac­le dl­hé ro­ky ús­peš­ne pro­fi­to­val a stá­le pro­fi­tu­je.

Je mi­liar­da ve­ľa ale­bo má­lo?

Ten­to­raz má­me na mys­li vý­no­sy. Tho­mas Ku­rian na CloudWor­de kon­šta­to­val, že sa v ob­las­ti príj­mov z clou­do­vých slu­žieb po­da­ri­lo pre­lo­miť hra­ni­cu mi­liar­dy do­lá­rov. Po­rov­na­nie s tak­mer 36 mi­liar­da­mi príj­mov z kla­sic­ky li­cen­co­va­né­ho sof­tvé­ru si mô­že­te uro­biť sa­mi. Do­siaľ Orac­le pre svo­je clou­do­vé služ­by zís­kal 10-ti­síc zá­kaz­ní­kov, čo v praxi zna­me­ná 25 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Kon­ku­ren­čnou vý­ho­dou je hlav­ne rých­la mig­rá­cia od kla­sic­kých ap­li­ká­cií na clou­do­vé služ­by. A keď už ho­vo­rí­me o mi­liar­dách, Orac­le kaž­do­roč­ne in­ves­tu­je do vý­sku­mu 5 mi­liárd do­lá­rov. Tak­že sú to skôr pre­dik­cie tren­dov a kon­ku­renč­ný boj, kto­ré Orac­le mo­ti­vo­va­li k pri­ja­tiu clou­do­vé­ho mo­de­lu, a mož­no ví­zia 50-per­cen­tnej mar­že z clou­do­vých slu­žieb v bu­dúc­nos­ti.

Orac­le Cloud je v sú­čas­nos­ti pre­vádz­ko­va­ný v 11 dá­to­vých cen­trách, z to­ho tri sú v Euró­pe (Lon­dýn, Lin­glit­hlow a Am­ster­dam). Ur­či­te by bo­lo za­ují­ma­vé zis­tiť, koľ­ko z in­šta­lo­va­ných server­ov v tých­to cen­trách je ty­pu Exada­ta a Exalo­gic. V špe­ci­fic­kých prí­pa­doch exis­tu­je mož­nosť pre­na­jať si od Orac­le server­y a pre­vádz­ko­vať ich v zá­kaz­ní­ko­vých vlas­tných dá­to­vých cen­trách.

Ľubos­lav Lac­ko, Mní­chov

Všet­ky nák­la­dy spo­je­né s účas­ťou na kon­fe­ren­cii hra­di­la spo­loč­nosť Orac­le.

Zdroj: IW 6-7/2013



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter